Studia podyplomowe w zakresie Zarządzanie i Marketing w Oświacie


In power from: 6 Jul 2020

Registration criteria

Zasady kwalifikacji

1. Warunkiem ubiegania się o przyjęcie na studia podyplomowe jest posiadanie dyplomu ukończenia studiów co najmniej pierwszego stopnia dowolnego kierunku

2. Dostarczenie wymaganych dokumentów

3. O przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń