• log in
  • create an account

Intra-year recruitment for the academic year 2022/2023

switch registrations cancel selection

The offer displayed on this page is limited to the selected registration. If you want to see the rest of the offer, select a different registration.

Architecture - second-cycle, part-time

Details
Code 11_NMU_BUD
Organizational unit Faculty of Geoengineering
Field of studies Architecture
Form of studies Part-time
Level of education Second level
Language(s) of instruction Polish
Admission limit 48
Duration 3 semestry
Recruitment committee address Prawocheńskiego 15, pok. 11, wg@uwm.edu.pl
Office opening hours PN-PT 10:00-12:00
WWW address http://wg.uwm.edu.pl
Required document
  • Higher education
  Ask a question
There is currently no active phase.

Past phases in this registration:
  • Phase 1 (30.01.2023 00:00 – 14.02.2023 15:00)

Opis

Studia niestacjonarne II stopnia na kierunku Budownictwo trwają 3 semestry.

Program zawiera zaawansowane treści przedmiotów podstawowych i zawodowych oraz kształcenie w zakresie drugiego języka obcekonstrugo. Wśród wykładanych przedmiotów są: teoria sprężystości i plastyczności, metody komputerowe, konstrukcje betonowe, konstrukcje metalowe, zarządzanie przedsięwzięciami budowlanymi. Pozostałe przedmioty zawierają treści związane ściśle z wybranym (jednym z trzech) zakresów.

 Student pod koniec pierwszego semestru dokonuje wyboru jednego z trzech zakresów:

http://wg.uwm.edu.pl/kszta%C5%82cenie/kierunki-kszta%C5%82cenia/budownictwo

  •  budowle i konstrukcje inżynierskie,
  •  budownictwo energooszczędne,
  •  inżynieria drogowa.

Budowle i konstrukcje inżynierskie

Obszar kształcenia: konstrukcje metalowe, konstrukcje betonowe, zarządzanie przedsięwzięciami budowlanymi, konstrukcje murowe, konstrukcje lekkie, konstrukcje drewniane, hydrodynamika budowli, geotechnika, betony specjalne, remonty i modernizacje.
Absolwent zdobywa poszerzoną wiedzę i umiejętności w zakresie projektowania i realizacji budowli o konstrukcji stalowej, żelbetowej w tym sprężonej, murowej i drewnianej.
Absolwenci są przygotowani do prac w zakresie analizy i projektowania konstrukcji obiektów inżynierskich oraz do prowadzenia prac przy ich realizacji, czyli budowie, utrzymaniu i modernizacji. Mogą zajmować się rozwiązywaniem złożonych problemów projektowych zarówno konstrukcyjnych, jak i materiałowych, które wymagają zaawansowanych metod naukowych, takich jak komputerowe metody analizy i projektowania konstrukcji.
Absolwenci mogą podjąć pracę w: biurach konstrukcyjno-projektowych, przedsiębiorstwach wykonawczych, instytucjach badawczych i ośrodkach badawczo-rozwojowych oraz instytucjach zajmujących się poradnictwem i upowszechnianiem wiedzy z zakresu budownictwa.
Absolwent ma prawo, po odbyciu stosownych praktyk zawodowych, ubiegać się o uprawnienia zawodowe do projektowania oraz kierowania robotami budowlanymi w zakresach, w których odbędzie praktykę.

Sylwetka absolwenta

Absolwent jest przygotowany do podejmowania decyzji w zakresie prawidłowego stosowania materiałów, projektowania obiektów budowlanych i przedsięwzięć budowlanych. Zna aktualne trendy w projektowaniu przedsięwzięć budowlanych. Stosuje zasady bezpieczeństwa i higieny pracy. Potrafi projektować obiekty budowlane lądowe i wodne, zna zasady mechaniki budowli, potrafi sformułować, utworzyć a następnie zastosować właściwe modele obliczeniowe złożonych konstrukcji inżynierskich. Zna zasady projektowania obiektów betonowych, metalowych, murowych i drewnianych.

 

Absolwent potrafi sformułować i rozwiązywać nowe problemy inżynierskie, techniczne i organizacyjne związane z budownictwem. Wykorzystuje nowoczesne techniki komputerowe wspomagające procesy projektowania obiektów i przedsięwzięć budowlanych. Potrafi krytycznie dobierać argumenty wspomagające kolektywne decyzje dotyczące realizacji zadań w budownictwie. Potrafi opracować i ewentualnie publikować raporty dotyczące przebiegu wykonywanych prac. Potrafi pracować w zespole i nadzorować prace zespołu. Ma świadomość konieczności podnoszenia kompetencji zawodowych i osobistych. Postępuje zgodnie z zasadami etyki. Zna i stosuje przepisy prawa budowlanego. Zna zasady utrzymania i przeprowadzania remontów obiektów budowlanych.

 

Uprawnienia

Absolwent kierunku Budownictwo ma prawo ubiegać się o uzyskanie uprawnień do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie po odbyciu stosownej praktyki. Wymagania dotyczące uprawnień, a także sposób ewidencjonowania praktyki oraz informacje o egzaminach dostępne są na stronie Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa  http://piib.org.pl/

 

Budownictwo energooszczędne

Studia w zakresie Budownictwo energooszczędne jest odpowiedzią na potrzeby rynku dotyczące kształcenia specjalistów, którzy będą potrafili poprzez znajomość konstrukcji, fizyki budowli oraz instalacji budowlanych kreować budownictwo energooszczędne. Program jest skierowany do osób, które interesują się problematyką efektywności energetycznej nowych oraz istniejących budynków. W trakcie studiów, student zdobywa wiedzę potrzebną do projektowania budynków nisko, zero i plus energetycznych, a także przeprowadzania oceny energetycznej i remontów obiektów istniejących.
Obszar kształcenia: konstrukcje metalowe, konstrukcje betonowe, zarządzanie przedsięwzięciami budowlanymi, konstrukcje niskoenergochłonne, ogrzewnictwo, wentylacja i klimatyzacja, technika cieplna, mechanika płynów, instalacje w budownictwie energooszczędnym, energia ze źródeł odnawialnych, certyfikacja energetyczna, termomodernizacja, fizyka budowli.
Absolwent ma prawo, po odbyciu stosownych praktyk zawodowych ubiegać się o uprawnienia zawodowe do projektowania oraz kierowania robotami budowlanymi w zakresach, w których odbędzie praktykę.

Sylwetka absolwenta

Absolwent jest przygotowany do podejmowania decyzji w zakresie prawidłowego stosowania materiałów, projektowania obiektów budowlanych i przedsięwzięć budowlanych. Zna aktualne trendy w projektowaniu przedsięwzięć budowlanych. Stosuje zasady bezpieczeństwa i higieny pracy. Potrafi projektować obiekty budowlane, zna zasady mechaniki budowli, potrafi sformułować, utworzyć a następnie zastosować właściwe modele obliczeniowe złożonych konstrukcji inżynierskich. Zna zasady utrzymania i przeprowadzania remontów oraz termomodernizacji obiektów budowlanych. Ma świadomość oszczędności zasobów energii w sektorze budowlanym. Potrafi określić straty ciepła budynku oraz optymalizować przebieg termomodernizacji. Zna zasady certyfikacji energetycznej budynków i potrafi określać rozwiązania energooszczędne. Zna i potrafi zastosować energooszczędne systemy ogrzewcze, wentylacyjne i klimatyzacyjne. Potrafi racjonalnie wykorzystywać odnawialne źródła energii w budownictwie.

Absolwent potrafi sformułować i rozwiązywać nowe problemy inżynierskie, techniczne i organizacyjne związane z budownictwem. Wykorzystuje nowoczesne techniki komputerowe wspomagające procesy projektowania obiektów i przedsięwzięć budowlanych. Potrafi krytycznie dobierać argumenty wspomagające kolektywne decyzje dotyczące realizacji zadań w budownictwie. Potrafi opracować i ewentualnie publikować raporty dotyczące przebiegu wykonywanych prac. Potrafi pracować w zespole i nadzorować prace zespołu. Ma świadomość konieczności podnoszenia kompetencji zawodowych i osobistych. Postępuje zgodnie z zasadami etyki. Zna i stosuje przepisy prawa budowlanego.

 

Uprawnienia

Absolwent kierunku Budownictwo ma prawo ubiegać się o uzyskanie uprawnień do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie po odbyciu stosownej praktyki. Wymagania dotyczące uprawnień, a także sposób ewidencjonowania praktyki oraz informacje o egzaminach dostępne są na stronie Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa http://piib.org.pl/

 

Inżynieria drogowa

Studia w zakresie Inżynieria drogowa wypełnia zapotrzebowanie rynku na specjalistów, których kompetencje dotyczą zagadnień związanych z projektowaniem dróg i ulic, inżynierią ruchu drogowego i zarządzaniem siecią drogową oraz eksploatacją i utrzymaniem dróg. Daje to absolwentom szerokie możliwości zatrudnienia w firmach zajmujących się projektowaniem i budową dróg, a także w instytucjach zajmujących się utrzymaniem i eksploatacją sieci drogowej.
Obszar kształcenia: Budownictwo komunikacyjne, Inżynieria ruchu drogowego, Projektowanie dróg i ulic, Eksploatacja i utrzymanie dróg, Technologia i ekonomika w drogownictwie, Instalacje w drogownictwie, Technologia materiałów i nawierzchni drogowych, Geotechnika, Konstrukcje metalowe, Konstrukcje betonowe, Zarządzanie przedsięwzięciami budowlanymi,
Po odbyciu stosownych praktyk zawodowych absolwent ma prawo ubiegać się o uprawnienia zawodowe do projektowania oraz kierowania robotami budowlanymi w zakresach, w których odbędzie praktykę.

Sylwetka absolwenta

Absolwent jest przygotowany do podejmowania decyzji w zakresie prawidłowego stosowania materiałów, projektowania obiektów budowlanych i przedsięwzięć budowlanych. Zna aktualne trendy w projektowaniu przedsięwzięć budowlanych. Stosuje zasady bezpieczeństwa i higieny pracy. Potrafi projektować obiekty budowlane, zna zasady mechaniki budowli, potrafi sformułować, utworzyć a następnie zastosować właściwe modele obliczeniowe złożonych konstrukcji inżynierskich. Ma wiedzę w zakresie budowy i eksploatacji dróg. Potrafi klasyfikować obiekty budownictwa komunikacyjnego, zna metody ich projektowania, eksploatacji oraz utrzymania. Zna zagadnienia dotyczące inżynierii ruchu drogowego, jego organizacji i standardów bezpieczeństwa. Potrafi kierować robotami budowlanymi.

Absolwent potrafi sformułować i rozwiązywać nowe problemy inżynierskie, techniczne i organizacyjne związane z budownictwem. Wykorzystuje nowoczesne techniki komputerowe wspomagające procesy projektowania obiektów i przedsięwzięć budowlanych. Potrafi krytycznie dobierać argumenty wspomagające kolektywne decyzje dotyczące realizacji zadań w budownictwie. Potrafi opracować i ewentualnie publikować raporty dotyczące przebiegu wykonywanych prac. Potrafi pracować w zespole i nadzorować prace zespołu. Ma świadomość konieczności podnoszenia kompetencji zawodowych i osobistych. Postępuje zgodnie z zasadami etyki. Zna i stosuje przepisy prawa budowlanego. Zna zasady utrzymania i przeprowadzania remontów obiektów budowlanych.

 

Uprawnienia

Absolwent kierunku Budownictwo ma prawo ubiegać się o uzyskanie uprawnień do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie po odbyciu stosownej praktyki. Wymagania dotyczące uprawnień, a także sposób ewidencjonowania praktyki oraz informacje o egzaminach dostępne są na stronie Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa http://piib.org.pl/

 

 

Wysokość czesnego

2 600 zł / semestr
 

Opłata rekrutacyjna

Kandydatów ubiegających się o przyjęcie na I rok studiów obowiązuje wniesienie opłaty rekrutacyjnej na konto wskazane podczas rejestracji w systemie Internetowej Rejestracji Kandydatów w wysokości 85zł do 14.02.2023 roku.

 

Dodatkowe informacje

Kandydaci ubiegający się o przyjęcie na studia drugiego stopnia zobowiązani są dostarczyć Komisji Rekrutacyjnej zaświadczenie potwierdzające ostateczny wynik studiów pierwszego stopnia (zawodowych) lub drugiego stopnia, bez wyrównania do pełnej oceny, wg wzoru określonego przez UWM do  14.02.2023 roku.

 Informacji o rekrutacji śródrocznej luty 2023

 

Punkt przyjmowania dokumentów:

Dziekanat Wydziału Geoinżynierii,

ul. Romana Prawocheńskiego 15 pok. 11, 10-720 Olsztyn

 

Kontakt

Kontakt do Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej 89 523 3775.

  

WAŻNE TERMINY:

Rejestracja w systemie IRK na studia

30.01 - 14.02.2023 r. do godz. 15:00

Dokonanie opłaty rekrutacyjnej w systemie IRK

do 14.02.20223 r.

o uznaniu opłaty decyduje data wpływu na konto UWM

Dostarczanie dokumentów warunkujących wszczęcie postepowania kwalifikacyjnego

(ZAŚWIADCZENIE DLA KANDYDATÓW NA STUDIA II STOPNIA)

30.01- 14.02.2023 r. do godz. 15:00

Ogłoszenie list kandydatów kwalifikowanych do przyjęcia na studia

16.02.2023 r. godz. 10:00

Potwierdzenie zamiaru studiowania przez dostarczenie wymaganych dokumentów dla kandydatów kwalifikowanych do przyjęcia na studia

16.02 - 17.02.2023 r.


Zasady rekrutacji

Warunkiem ubiegania się o przyjęcie na studia drugiego stopnia - magisterskie jest posiadanie dyplomu ukończenia studiów pierwszego stopnia lub dyplomu ukończenia studiów drugiego stopnia oraz posiadanie tytułu inżyniera lub magistra inżyniera na kierunkach: 
 

1. Budownictwo

  

Kryterium rekrutacji jest ranking ostatecznego wyniku studiów – bez wyrównania do pełnej oceny, w ramach określonego limitu miejsc.
 
Kandydaci na studia II stopnia zobowiązani są dostarczyć komisji rekrutacyjnej zaświadczenie o wyniku studiów do 14.02.2023 roku do godz. 15:00