• log in
  • create an account

Recruitment for studies for the academic year 2023/2024

switch registrations cancel selection

The offer displayed on this page is limited to the selected registration. If you want to see the rest of the offer, select a different registration.

Produkcja muzyczna i realizacja dźwięku - studia pierwszego stopnia, stacjonarne

Details
Code 101_SL_PMRD
Organizational unit Faculty of Arts
Field of studies Produkcja muzyczna i realizacja dźwięku
Form of studies Full-time
Level of education First level
Educational profile academic
Language(s) of instruction Polish
Admission limit 20
Duration 6 semestrów
Recruitment committee address PUNKT PRZYJMOWANIA DOKUMENTÓW (dotyczy studiów stacjonarnych i niestacjonarnych) Olsztyn-Kortowo, Biblioteka Uniwersytecka, ul. M. Oczapowskiego 12B Punkt przyjmowania dokumentów czynny w godzinach od 9:00 do 15:00 w terminach określonych w harmonogramie rekrutacji. INFOLINIA – TELEFON INFORMACYJNY DOTYCZĄCY REKRUTACJI NA STUDIA 89 524-50-80 Infolinia czynna w godzinach od 9:00 do 15:00 w okresie przyjmowania dokumentów
  Ask a question
There is currently no active phase.

Past phases in this registration:
  • Phase 1 (07.06.2023 00:00 – 11.07.2023 15:00)

PRODUKCJA MUZYCZNA I REALIZACJA DŹWIĘKU - OPIS KIERUNKU

Kierunek studiów produkcja muzyczna i realizacja dźwięku przygotowuje absolwentów do aktywności zawodowej w sektorze kreatywnym, do którego zaliczane są muzyka, świat mediów i szeroko rozumiane audiowizualia. Przemysł kreatywny należy obecnie do najszybciej rozwijających się sektorów w Europie. 

 

Kwalifikacje absolwenta

Podejmując studia na kierunku produkcja muzyczna i realizacja dźwięku zostaniesz wyposażony w szereg kompetencji:

•     wiedzę teoretyczną i umiejętności praktyczne umożliwiające świadome operowanie środkami technicznymi przy realizacji dźwięku w projektach artystycznych,

•      umiejętność realizacji nagrań w warunkach studyjnych oraz koncertowych,

•     realizację nagłośnienia koncertów muzyki rozrywkowej i imprez,

•     umiejętność konfiguracji i obsługi sprzętu elektroakustycznego,

•     umiejętność obsługi programów i urządzeń do zapisu i edycji dźwięku (DAW),

•     umiejętność realizacji dzieł audiowizualnych podczas kreacji multimedialnej,

•     wiedzę i umiejętności z kompozycji, aranżacji,

•     wiedzę i umiejętności z obszaru komunikacji społecznej, organizacji imprez,

•     umiejętność pracy w zespole, pracy pod presją czasu,

•     znajomość języka obcego na poziomie biegłości B2.

 

Kompetencje te zagwarantują swobodne poruszanie się na rynku pracy w poniższych obszarach i rolach:

1. samodzielna działalność muzyczna na rynku medialnym (produkcja treści muzycznych i dźwiękowych dla radia / telewizji / Internetu),

2. samodzielna działalność na rynku muzycznym (kreacja projektów artystycznych/ studyjna realizacja nagrań / realizacja dźwiękowa koncertów / produkcja muzyczna),

3. sektor kreatywny / produkcja treści muzycznych i dźwięku w obszarze multimediów oraz usług internetowych (udźwiękowianie obrazu / produkcja podcastów i innych treści internetowych / muzyka i dźwięk do gier / muzyka towarzysząca, itp.).

 

 

PROCEDURA REKRUTACYJNA 2023/2024

 

OPŁATA REKRUTACYJNA

Aby uczestniczyć w postępowaniu kwalifikacyjnym należy dokonać opłaty rekrutacyjnej w wysokości 150 zł do 11.07.2023 r. O uznaniu opłaty decyduje data jej wpływu na konto UWM. Opłatę rekrutacyjną należy wnieść na indywidualne dla każdego kandydata konto wskazane w systemie Internetowej Rejestracji Kandydatów. Brak wpłaty oznacza, że kwalifikacja nie będzie przeprowadzona.

 

Etap I – ocena predyspozycji kandydata

Ocena predyspozycji kandydata nastąpi w dniach 13-14.07.2023 r.

Sprawdzian praktyczny: test muzyczny obejmujący ocenę wrażliwości muzycznej (poczucie rytmu, wysokości dźwięku, głośności, itp.) oraz umiejętności głosowego odtworzenia fragmentu prostej melodii.

Kontakt w przypadku pytań odnośnie do oceny predyspozycji kandydata: 

prof. Marcin Wawruk  marcin.wawruk@uwm.edu.pl

Negatywny wynik testu muzycznego eliminuje kandydata z dalszego postępowania kwalifikacyjnego.

 

Etap II

Do konkursu (rankingu) sumy % punktów przystępują wyłącznie kandydaci, którzy uzyskają zaliczenie testu predyspozycji.

Konkurs/ranking ocen uzyskanych na świadectwie maturalnym z trzech wybranych przedmiotów z poniższej grupy:

1) nowa matura: język obcy nowożytny, matematyka, fizyka lub fizyka i astronomia, geografia, chemia, informatyka,

2) stara matura*: język obcy nowożytny, matematyka lub fizyka lub fizyka z astronomią, geografia lub chemia.

* - „Stara Matura” – egzamin maturalny zdawany do roku 2004 w liceach ogólnokształcących i do roku 2005 w technikach. Egzamin ten charakteryzuje się tym, że jego wyniki są wyrażone w skali ocen od 2 do 5 (do roku 1991) lub od 1 do 6 (w latach późniejszych).

 

 

KONTAKT DO ZESPOŁU REKRUTACYJNEGO

mgr Julia Michalak – Koordynator Rekrutacji  julia.michalak@uwm.edu.pl

mgr Ewa Zuba – Członek Zespołu Rekrutacyjnego  ewa.zuba@uwm.edu.pl

 

 


Zasady kwalifikacji dla kandydatów z nową maturą

Na kierunku Produkcja muzyczna i realizacja dźwięku postępowanie kwalifikacyjne obejmuje sprawdzian praktyczny: test muzyczny obejmujący ocenę wrażliwości muzycznej (poczucie rytmu, wysokości dźwięku, głośności, itp.) oraz umiejętności głosowego odtworzenia fragmentu prostej melodii oraz konkurs (ranking) sumy % punktów uzyskanych na świadectwie dojrzałości (część pisemna) z trzech przedmiotów wybranych przez kandydata spośród: język obcy nowożytny, matematyka, fizyka lub fizyka i astronomia, geografia, chemia, informatyka.

Do konkursu (rankingu) sumy % punktów przystępują wyłącznie kandydaci, którzy z oceny predyspozycji kandydata otrzymali oceny co najmniej dostateczne. 

Dla przedmiotów, z których egzamin maturalny złożony został na poziomie podstawowym liczba % uzyskana na świadectwie dojrzałości jest równa liczbie punktów w kwalifikacji, natomiast wyniki z poziomu rozszerzonego do kwalifikacji mnożone są przez 2. Wyniki egzaminów maturalnych z przedmiotów kwalifikacyjnych wymienionych wyżej, z których egzamin maturalny złożony został na poziomie dwujęzycznym mnożone są przez 2, tak jak dla poziomu rozszerzonego.

Zasady kwalifikacji dla kandydatów ze starą maturą

Na kierunku Produkcja muzyczna i realizacja dźwięku postępowanie kwalifikacyjne obejmuje sprawdzian praktyczny: test muzyczny obejmujący ocenę wrażliwości muzycznej (poczucie rytmu, wysokości dźwięku, głośności, itp.) oraz umiejętności głosowego odtworzenia fragmentu prostej melodii, oraz konkurs (ranking) średniej ocen uzyskanych na świadectwie dojrzałości z trzech przedmiotów: język obcy nowożytny, matematyka lub fizyka lub fizyka z astronomią, geografia lub chemia.

Do konkursu (rankingu) średniej ocen przystępują wyłącznie kandydaci, którzy z oceny predyspozycji kandydata otrzymali oceny co najmniej dostateczne. 

W konkursie (rankingu) średniej ocen za priorytetowe uznaje się oceny z przedmiotów kwalifikacyjnych, z których kandydat składał egzamin dojrzałości.

Do obliczania średniej ocen na świadectwie dojrzałości i świadectwie ukończenia szkoły średniej przyjmuje się następujące wartości liczbowe: celujący (6,0), bardzo dobry (5,0), dobry (4,0), dostateczny (3,0), dopuszczający (2,0).

W przypadku występowania na świadectwie dojrzałości kilku ocen z jednego przedmiotu, do obliczania średniej ogólnej przyjmuje się średnią arytmetyczną wszystkich ocen z tego przedmiotu (końcowej klasyfikacji w szkole średniej oraz uzyskane na egzaminie dojrzałości - ustnym i pisemnym). W konkursie (rankingu) średniej ocen uwzględniany jest wynik ustalony zgodnie z zasadą: średnia ocen obliczona z uwzględnieniem w/w zapisów pomnożona przez współczynnik 100,00.

Kandydaci posiadający świadectwo dojrzałości uzyskane w systemie „starej matury”* zobowiązani są załączyć skan dokumentu "starej matury"* w systemie Internetowej Rejestracji Kandydatów (irk.uwm.edu.pl) lub przedłożyć w Punkcie Obsługi Kandydata do celów kwalifikacji kserokopię świadectwa dojrzałości / świadectwa dojrzałości i świadectwa ukończenia szkoły średniej do dnia 11 lipca 2023 r. do godz. 15.00.

* - „Stara Matura” – egzamin maturalny zdawany do roku 2004 w liceach ogólnokształcących i do roku 2005 w technikach. Egzamin ten charakteryzuje się tym, że jego wyniki są wyrażone w skali ocen od 2 do 5 (do roku 1991) lub od 1 do 6 (w latach późniejszych).

Zasady kwalifikacji dla kandydatów z Maturą Europejską

Na kierunku Produkcja muzyczna i realizacja dźwięku postępowanie kwalifikacyjne obejmuje sprawdzian praktyczny: test muzyczny obejmujący ocenę wrażliwości muzycznej (poczucie rytmu, wysokości dźwięku, głośności, itp.) oraz umiejętności głosowego odtworzenia fragmentu prostej melodii, oraz konkurs (ranking) świadectw dojrzałości.

Nabór na studia kandydatów legitymujących się dyplomem EB Matury Europejskiej następuje na podstawie liczby punktów uzyskanych z egzaminu maturalnego, którego wynik określony na dyplomie EB pomnożony przez współczynnik 6,0, kwalifikuje kandydata w konkursie (rankingu) świadectw dojrzałości.

Osoby posiadające dyplom matury EB zobowiązane są przedłożyć do celów kwalifikacji zaświadczenie o wyniku matury wystawione przez upoważnione organy najpóźniej do dnia 11 lipca 2023 r., do godziny 15:00.

Zasady kwalifikacji dla kandydatów Maturą Międzynarodową

Na kierunku Produkcja muzyczna i realizacja dźwięku postępowanie kwalifikacyjne obejmuje sprawdzian praktyczny: test muzyczny obejmujący ocenę wrażliwości muzycznej (poczucie rytmu, wysokości dźwięku, głośności, itp.) oraz umiejętności głosowego odtworzenia fragmentu prostej melodii, oraz konkurs (ranking) świadectw dojrzałości.

Nabór na studia kandydatów legitymujących się dyplomem IB Matury Międzynarodowej następuje na podstawie liczby punktów uzyskanych z egzaminu maturalnego, którego wynik określony na dyplomie IB pomnożony przez współczynnik 13.33, kwalifikuje kandydata w konkursie (rankingu) świadectw dojrzałości.

Osoby posiadające dyplom matury IB zobowiązane są przedłożyć do celów kwalifikacji zaświadczenie o wyniku matury wystawione przez upoważnione organy najpóźniej do dnia 11 lipca 2023 r., do godziny 15:00.

Zasady kwalifikacji dla kandydatów z maturą zagraniczną

Świadectwa maturalne uzyskane za granicą uznaje się za równoważne świadectwom dojrzałości szkół średnich w Polsce, jeżeli zawierają klauzulę stwierdzającą prawo ubiegania się o przyjęcie na studia wyższe w kraju miejsca wydania świadectwa.

Osoby posiadające świadectwo dojrzałości uzyskane za granicą zobowiązane są przedłożyć następujące dokumenty:

1) uwierzytelnienie w formie apostille, jeżeli dokument został wydany przez instytucję działającą w systemie edukacji państwa będącego stroną Konwencji Haskiej z dnia 5 października 1961 r., znoszącej wymóg legalizacji zagranicznych dokumentów urzędowych (Dz.U. z 2005 r., Nr 112, poz. 938),

2) uwierzytelnienie w formie legalizacji, w przypadku świadectw wydanych przez państwa, które nie są stroną Konwencji, o której mowa w pkt. 1)

3) zaświadczenie o nostryfikacji, w przypadku świadectwa dojrzałości wydanego w kraju, z którym Rzeczpospolita Polska nie zawarła umowy o wzajemnym uznawaniu dokumentów o wykształceniu oraz w przypadku dokumentu z kraju, z którym Rzeczpospolita Polska zawarła ww. umowę, ale dokument ten nie jest nią objęty,

4) tłumaczenie na język polski świadectwa oraz uwierzytelnienia, jeżeli zostało sporządzone w języku obcym,

5) decyzję kuratora oświaty o uznaniu świadectwa – w przypadku prowadzenia takiego postępowania,

6) zaświadczenie potwierdzające, że uzyskane poza granicami Polski świadectwo uprawnia do ubiegania się o przyjęcie na studia wyższe w państwie, w którego systemie edukacji zostało wydane, o ile na świadectwie nie widnieje taka adnotacja, wraz z tłumaczeniem tego dokumentu,

7) zaświadczenie o wynikach egzaminu maturalnego z poszczególnych przedmiotów, suplement obejmujący przedmioty wraz z uzyskanymi ocenami (jeżeli nie są wskazane na świadectwie lub innym dokumencie uzyskanym za granicą), wraz z tłumaczeniem tego dokumentu,

8) dokument przedstawiający obowiązującą skalę ocen (jeżeli nie jest ona wskazana na świadectwie lub innym dokumencie uzyskanym za granicą), potwierdzony przez szkołę, którą ukończył kandydat bądź uprawniony do tego urząd, wraz z tłumaczeniem tego dokumentu.

1. Nabór na studia kandydatów legitymujących się świadectwem dojrzałości uzyskanym za granicą, następuje na podstawie konkursu (rankingu) sumy punktów uzyskanych na świadectwie dojrzałości z trzech przedmiotów wybranych przez kandydata spośród:  język obcy nowożytny, matematyka, fizyka lub fizyka i astronomia, geografia, chemia, informatyka. (przeliczonych zgodnie z załącznikiem 3 do UCHWAŁY Nr 226 Senatu UWM w Olsztynie z dnia 28 czerwca 2022 roku oraz oceny predyspozycji kandydata ( test muzyczny obejmujący ocenę wrażliwości muzycznej (poczucie rytmu, wysokości dźwięku, głośności, itp.) oraz umiejętności głosowego odtworzenia fragmentu prostej melodii).

2. Punktacji przedmiotowej ze świadectwa dojrzałości w skali nieporównywalnej do zamieszczonych w załączniku do UCHWAŁY Nr 226 Senatu UWM w Olsztynie z dnia 28 czerwca 2022 roku nie przelicza się. Oznacza to, że kandydat nie może być bezpośrednio kwalifikowany w konkursie świadectw dojrzałości, lecz zobowiązany jest przystąpić do egzaminu wstępnego ustnego z 2 przedmiotów: matematyka lub fizyka oraz geografia lub chemia. 

3. Egzaminy z 2 wybranych przedmiotów oceniane są w skali 1-6. Egzamin zostaje uznany za pozytywny w przypadku, gdy kandydat uzyska z obu przedmiotów oceny co najmniej dopuszczające. Jako trzeci przedmiot uznaje się język obcy z oceną 6,0 (celujący) - język kraju, w którym kandydat uzyskał świadectwo dojrzałości.

4. Uzyskana średnia ocen pomnożona przez współczynnik 100,00 kwalifikuje kandydata w konkursie (rankingu) świadectw dojrzałości.

5. Egzaminy ustne dla kandydatów posiadających świadectwo maturalne uzyskane za granicą, którzy zobowiązani są przystąpić do egzaminu wstępnego ustnego z 2 przedmiotów: matematyka lub fizyka oraz geografia lub chemia, odbędą się dnia 12.07.2023 r. o godz. 9.00.

Ulgi w postępowaniu kwalifikacyjnym

Laureaci i finaliści wybranych olimpiad oraz konkursów stopnia centralnego mogą być przyjmowani na I rok studiów w Uniwersytecie z pominięciem postępowania kwalifikacyjnego. Wykaz olimpiad oraz konkursów stopnia centralnego, których laureaci i finaliści będą przyjmowani na studia w Uniwersytecie z pominięciem postępowania kwalifikacyjnego określa Senat.

Podstawą uzyskania uprawnień jest przedłożenie do celów kwalifikacji dokumentu wydanego przez Główny Komitet Olimpiady lub Konkursu, opatrzonego numerem porządkowym, stwierdzającego uzyskaną przez kandydata na studia lokatę (zajęte miejsce) w eliminacjach centralnych oraz status kandydata (laureat lub finalista).

Wykaz olimpiad oraz konkursów, których laureaci i finaliści uprawnieni są do przyjęcia na kierunek studiów w Uniwersytecie z pominięciem postępowania kwalifikacyjnego dostępny jest na stronie https://bip.uwm.edu.pl/artykuly/uchwaly-senatu/uchwaly-senatu-531-2019