• log in
  • create an account

Recruitment for post-graduate studies for the academic year 2024/2025 (winter semester, summer semester)

switch registrations cancel selection

The offer displayed on this page is limited to the selected registration. If you want to see the rest of the offer, select a different registration.

Studia podyplomowe z zakresu Rolnictwo dla absolwentów kierunków nierolniczych - uwarunkowania i organizacja agrobiznesu

Details
Code SP2009N
Organizational unit Faculty of Agriculture and Forestry
Field of studies Rolnictwo dla absolwentów kierunków nierolniczych - uwarunkowania i organizacja agrobiznesu
Form of studies Part-time
Level of education After diploma
Required document
  • Higher education
  Ask a question
Phase 1 (01.07.2024 00:00 – 30.09.2024 23:59)

Studia podyplomowe

Studia podyplomowe są adresowane do osób, które ukończyły studia wyższe na kierunku innym niż rolnictwo. Absolwenci studiów podyplomowych uzyskają kwalifikacje rolnicze do samodzielnego prowadzenia gospodarstwa rolnego, o których mowa w rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 17 stycznia 2012 roku w sprawie kwalifikacji rolniczych posiadanych przez osoby wykonujące działalność rolniczą (DzU.2012.0.109). Kwalifikacje rolnicze są warunkiem koniecznym do utworzenia gospodarstwa indywidualnego w drodze nabycia nieruchomości rolnej oraz głównym kryterium dostępu do środków finansowych z pomocy krajowej i unijnej na utworzenie oraz rozwój gospodarstwa rolnego. Program studiów obejmuje zagadnienia związane z technologiami produkcji roślinnej i zwierzęcej, paszoznawstwem, integrowaną ochroną roślin, rolą sektora bio- w gospodarce narodowej (bioekonomia/biogospodarka), funkcjonowaniem agrobiznesu w warunkach społecznej gospodarki rynkowej, organizacją rynków rolnych, marketingiem artykułów rolnych, ekonomiką i organizacją rolnictwa, rachunkowością rolniczą oraz zarządzaniem agrofirmą.

 Wymagania ogólne

Studia trwają dwa semestry z wymiarem 250 godzin. Zajęcia realizowane są w formie wykładów, ćwiczeń i zajęć praktycznych w systemie niestacjonarnym. Podstawą zaliczenia przedmiotów są prace projektowe, testy kontrolne oraz obecność na zajęciach. Po pozytywnym i terminowym zaliczeniu przedmiotów, absolwenci otrzymają świadectwo ukończenia Studiów Podyplomowych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. Na świadectwie wyszczególnione są przedmioty, kwalifikacje i umiejętności zgodne z programem studiów. Program studiów został zatwierdzony przez Radę Wydziału Kształtowania Środowiska i Rolnictwa Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego.

Cel studiów

Celem studiów jest przygotowanie kadry z wyższym wykształceniem do samodzielnego prowadzenia gospodarstwa rolnego, która będzie potrafiła projektować i wdrażać efektywne rolniczo, ekonomicznie i energetycznie agro- i zootechnologie. Absolwent studiów podyplomowych uzyska również wiedzę z zakresu polityki rolnej UE i nabędzie umiejętności wykorzystania mechanizmów rynkowych Wspólnej Polityki Rolnej UE dla poprawy efektywności gospodarowania. W toku studiów słuchacz uzyska wiedzę, umiejętności i kompetencje odpowiadające potrzebom konkurencyjnej gospodarki oraz aktualnym tendencjom w wielofunkcyjnym i zrównoważonym rozwoju sektora agrobiogospodarki.

Absolwent po ukończeniu studiów podyplomowych „Rolnictwo dla absolwentów kierunków nierolniczych – uwarunkowania i organizacja agrobiznesu” uzyska kwalifikacje rolnicze niezbędne przy podejmowaniu i rozwijaniu działalności rolniczej oraz wiedzę, umiejętności i kompetencje przydane do pracy w przemyśle rolno-spożywczym, zakładach i instytucjach zajmujących się obrotem surowców i produktów żywnościowych oraz energetycznych, firmach agrokonsultingowych, pozarządowych stowarzyszeniach na rzecz rozwoju wsi i rolnictwa, a także w administracji rządowej i samorządowej oraz unijnych agencjach płatniczych.

Zasady kwalifikacji

Studia przeznaczone są dla absolwentów nierolniczych kierunków studiów wyższych (z dyplomem magistra, inżyniera lub licencjata). Zgłoszenia i dokumenty kandydatów przyjmowane są w sposób ciągły. Rekrutacja prowadzona jest przez system IRK (Internetowa Rejestracja Kandydatów). O przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń i złożenie kompletu wymaganych dokumentów. 

Wymagane dokumenty:

- podanie o przyjęcie na studia podyplomowe wraz z kwestionariuszem osobowym (wydrukowane z IRK),

- odpis dyplomu ukończenia studiów (min. I stopnia),

Kandydaci ubiegający się o przyjęcie na studia podyplomowe składają dokumenty w pok. 101 w Katedrze Agrotechnologii i Agrobiznesu, ul. Oczapowskiego 8, 10-719 Olsztyn

Wysokość czesnego

Odpłatność za studia podyplomowe wynosi 1 650,00 zł za semestr. Na wniosek słuchacza w szczególnie uzasadnionych przypadkach może być rozłożona na raty. Kierownik studiów podyplomowych ustala terminy płatności.

Dodatkowe informacje

Zajęcia będą odbywały się w formie hybrydowej (wykłady i ćwiczenia online, zajęcia terenowe w formie stacjonarnej w siedzibie Organizatora studiów).

 

Termin zakończenia rekrutacji może ulec zmianie. Wyczerpujących informacji udzielają:
dr inż. Bożena Bogucka, nr tel. (89) 523 34 65, e-mail: bozena.bogucka@uwm.edu.pl oraz 
Stanisław Bielski nr tel. 89 524 56 52, email: stanislaw.bielski@uwm.edu.pl.
Termin rozpoczęcia zajęć może ulec zmianie. Zajęcia rozpoczną się po zebraniu minimalnej liczby uczestników.

Zasady kwalifikacji

Studia przeznaczone są dla absolwentów nierolniczych kierunków studiów wyższych (z dyplomem magistra, inżyniera lub licencjata). Zgłoszenia i dokumenty kandydatów przyjmowane są w sposób ciągły. Rekrutacja prowadzona jest przez system IRK (Internetowa Rejestracja Kandydatów). O przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń i złożenie kompletu wymaganych dokumentów.

Wymagane dokumenty:

- podanie o przyjęcie na studia podyplomowe wraz z kwestionariuszem osobowym (wydrukowane z IRK),

- odpis dyplomu ukończenia studiów (min. I stopnia),

- 2 fotografie o wymiarach 35 × 45 mm (bez nakrycia głowy, na jasnym tle, podpisane na odwrocie),

- kserokopia dowodu osobistego (dwie strony)

Kandydaci ubiegający się o przyjęcie na studia podyplomowe składają dokumenty w pok. 101 w Katedrze Agrotechnologii, Zarządzania Produkcją Roślinną i Agrobiznesu, ul. Oczapowskiego 8, 10-719 Olsztyn