• log in
  • create an account

Recruitment for post-graduate studies for the academic year 2024/2025 (winter semester, summer semester)

switch registrations cancel selection

The offer displayed on this page is limited to the selected registration. If you want to see the rest of the offer, select a different registration.

Studia podyplomowe w zakresie Odnawialnych źródeł energii

Details
Code SP2015N
Organizational unit Faculty of Agriculture and Forestry
Field of studies Odnawialne źródła energii
Form of studies Part-time
Level of education After diploma
Language(s) of instruction Polish
Duration 2
Required document
  • Higher education
  Ask a question
Phase 1 (19.06.2024 00:00 – 15.10.2024 23:59)
Zdobądź dodatkowe wykształcenie i poszerz swoje horyzonty oraz kwalifikacje na międzywydziałowych studiach podyplomowych Odnawialne Źródła Energii”

Charakterystyka

Tematyka studiów podyplomowych OZE obejmuje: zasoby odnawialnych źródeł energii; elementy montażu i obsługi instalacji w rozproszonych systemach ekoenergetycznych; energetykę wiatrową i wodną; energetykę słoneczną, geotermalną i magazyny energii; budownictwo pasywne, zero- i plus energetyczne;  audyty i świadectwa charakterystyki energetycznej budynków; laboratorium oceny biopaliw; instalacje ekoenergetyczne; zrównoważony rozwój OZE (LCA); rachunek ekonomiczny OZE; technologie energetyczne wykorzystujące materiały odpadowe; technologie informacyjne (IT) w inwestycjach ekoenergetycznych; modelowanie oddziaływania instalacji energetycznych na jakość powietrza; aspekty społeczne, gospodarcze, środowiskowe, prawne i ekonomiczne OZE.

Absolwent studiów podyplomowych OZE zdobywa nową wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne niezbędne w: szkolnictwie stopnia średniego; jednostkach administracji samorządowej i rządowej; w firmach związanych z gospodarką energią; firmach konsultingowych i doradczych w zakresie finansowania rynku odnawialnych źródeł energii; we własnej firmie z zakresu, usług, wytwarzaniai dystrybucji energii z OZE. Studia podyplomowe OZE dają podstawę do spełnienia wymagań uzyskania wpisu na listę wykazu osób uprawnionych do sporządzania charakterystyki energetycznej budynków.

Organizacja: Zajęcia prowadzą pracownicy z trzech Wydziałów UWM

Studia podyplomowe 2-semestralne, prowadzone hybrydowo (stacjonarnie i online)

Czas trwania: 240 godzin, w tym 120 godzin online (60 punktów ECTS)

Rekrutacja na VIII edycję studiów

Termin rozpoczęcia studiów: po kwalifikacji minimalnej grupy osób (październik/listopad 2023 r.)

Odpłatność za dwa semestry 4500 zł płatna w 2 ratach (przed rozpoczęciem I-go semestru – 2250 zł, przed rozpoczęciem II-go semestru – 2250 zł), istnienie możliwość rozłożenia na raty

Miejsce i czas realizacji studiów:

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, Wydział Rolnictwai Leśnictwa, Centrum Biogospodarki i Energii Odnawialnych UWM w Olszynie. Zajęcia prowadzą pracownicy z trzech Wydziałów UWM (Rolnictwa i Leśnictwa, Nauk Technicznych, Geoinżynierii).

Sekretariat: Studia podyplomowe OZE; ul. Plac Łódzki 3; pok. 410; 10-719 Olsztyn; tel./fax. 89/5234880; email: oze@uwm.edu.pl; http://wril.uwm.edu.pl/kghb/studia-podyplomowe-oze

Kierownik studiów podyplomowych: Prof. dr hab. inż. Mariusz Jerzy Stolarski,
e-mail:
mariusz.stolarski@uwm.edu.pl; tel. 89/523 48 38 lub 722 100 039

Forma zakończenia studiów: Warunkiem ukończenia studiów podyplomowych jest uzyskanie w określonym terminie wszystkich zaliczeń z przedmiotów objętych planem studiów. Absolwenci otrzymują świadectwo ukończenia studiów podyplomowych Odnawialne Źródła Energiiuzyskane w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie.

 


Zasady przyjmowania kandydatów na studia: Uczestnikami studiów mogą być absolwenci szkół wyższych z dyplomem magistra, inżyniera lub licencjata (brak ograniczeń, co do kierunku ukończonych studiów). Warunkiem przyjęcia kandydata na studia podyplomowe jest zarejestrowanie się w systemie IRK oraz złożenia pełnej dokumentacji i uzyskanie pozytywnego wyniku postępowania kwalifikacyjnego.

Wymagane dokumenty: kwestionariusz osobowy, jedno zdjęcie; dyplom ukończenia studiów wyższych. Kandydaci ubiegający się o przyjęcie na studia podyplomowe składają dokumenty w sekretariacie studiów podyplomowych