• log in
  • create an account

Recruitment for post-graduate studies for the academic year 2024/2025 (winter semester, summer semester)

switch registrations cancel selection

The offer displayed on this page is limited to the selected registration. If you want to see the rest of the offer, select a different registration.

Studia podyplomowe w zakresie Ochrony danych osobowych i bezpieczeństwa informacji w jednostkach sektora publicznego

Details
Code SP2420N
Organizational unit Faculty of Law and Administration
Field of studies Ochrona danych osobowych i bezpieczeństwo informacji w jednostkach sektora publicznego
Form of studies Part-time
Level of education After diploma
Language(s) of instruction Polish
Minimum number of students 30
Admission limit 40
Duration 2
Recruitment committee address Wydział Prawa i Administracji, ul. Dybowskiego 13, p. E1.08, 10-702 Olsztyn, tel. 89/524 64 93
Office opening hours 8.00-14.00
WWW address https://wpia.uwm.edu.pl/kandydaci/studia-podyplomowe/ochrona-danych-osobowych-i-bezpieczenstwo-informacji-w-jednostkach
Required document
  • Higher education
  Ask a question
Phase 1 (01.07.2024 00:00 – 15.10.2024 23:59)

Kierownik –  dr Marcin Adamczyk

Sekretarz – mgr Katarzyna Ustaszewska,  

adres email: katarzyna.huminska@uwm.edu.pl  tel. (89)5246493

 

 

Charakterystyka studiów podyplomowych

 

Propozycja studiów podyplomowych skierowana dla osób, którzy są zainteresowani do poszerzenia swojej wiedzy dotyczącej danych osobowych i ich ochrony ze szczególnym uwzględnieniem jednostek sektora publicznego (jednostek samorządu terytorialnego, organów administracji publicznej, Policji, placówek edukacyjnych, służby zdrowia oraz spółek komunalnych). Zarówno administratorzy, inspektorzy ochrony danych osobowych jak i osoby dopiero zaczynające swoją przygodę z ochroną danych osobowych, znajdą na studiach niezbędną wiedzę oraz praktyczne wskazówki związane z zasadami ochrony danych i bezpieczeństwa informacji. Zajęcia prowadzą doświadczeni praktycy, zajmujący się na co dzień stosowaniem przepisów i rozwiązań w zakresie ochrony danych osobowych. „Dane” - w tym „dane osobowe” - dotyczą każdego, każdy ją przetwarza, warto mieć poczucie, że robi się to zgodnie z obowiązującymi regułami i bezpiecznie.

W dniu 25 maja 2018 r. weszło w życie Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych dalej jako RODO). RODO ma zastosowanie zarówno do organów publicznych jak i podmiotów. Jedną z ważniejszych zmian jakie wprowadziło RODO jest obowiązek posiadania przez niektóre podmioty (w tym wszystkie organy administracji publicznej) Inspektora Ochrony Danych Osobowych (dalej jako IOD). Szacunkowe dane Ministerstwa Cyfryzacji wskazują, iż tylko w administracji publicznej konieczne będzie zatrudnienie około 68 tys. Inspektorów. Konieczne jest zatem przygotowanie wykwalifikowanej kadry mogącej wykonywać funkcje Inspektora Ochrony Danych Osobowych. Studia podyplomowe są dedykowane nie tylko potencjalnym osobą chcącym w przyszłości pełnić funkcje IOD, ale także obecnym IOD, którzy chcą podnieść swoje kwalifikacje. Dodatkowo Studia Podyplomowe dedykowane są wszystkim, którzy w codziennej praktyce przetwarzają dane osobowe w związku z zatrudnieniem czy też prowadzoną działalnością gospodarczą. RODO bowiem nakłada wielomilionowe kary za nieprzestrzeganie jej przepisów, co zmusza pracowników i pracodawców do ponoszenia kwalifikacji. Uruchomienie tych Studiów pozwoli na zapewnienie niezbędnej kadry lokalnym przedsiębiorcom, urzędom co z jednej strony pozwoli na podnoszenie kwalifikacji pracowników, a z drugiej strony prowadzoną działalność pozwoli uczynić zgodną z wymaganiami prawnymi w zakresie ochrony danych osobowych.

 

Wysokość czesnego

Czesne: 3600 zł (za rok); Możliwość płatności 6 ratach. Płatności można dokonać jednorazowo do dnia rozpoczęcia pierwszych zajęć lub na wniosek Uczestnika (na pierwszym zjeździe Uczestnik zawiera z UWM umowę o płatnościach) w 6 ratach w terminach wskazanych w umowie: a) I rata – w kwocie 600 zł b) II rata w kwocie 600 zł c) III rata w kwocie 600 zł d) IV rata w kwocie 600 zł e) V rata w kwocie 600 zł f) VI rata w kwocie 600 zł. RATY 0 %

 

Dodatkowe informacje

Wydział Prawa i Administracji, ul. Warszawska 98, p. E1.08, 10-702 Olsztyn, tel. 89/524 64 93

Szczegółowy program studiów na stronie wydziałowej: https://wpia.uwm.edu.pl/kandydaci/studia-podyplomowe/ochrona-danych-osobowych-i-bezpieczenstwo-informacji-w-jednostkach

 

Zasady kwalifikacji: Rekrutacja odbywa się na podstawie kolejności zgłoszeń.

 

Wymagane dokumnety do złożenia na studia podyplomowe:

 

·         odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych (magisterskie, licencjackie lub inżynierskie)

·         podanie o przyjęcie na studia podyplomowe, (wydrukowane z systemu IRK)

 

Organizacja zajęć:  

zajęcia odbywają się w systemie niestacjonarnym, w soboty i niedziele, średnio co 2 tygodnie.

 

Warunki ukończenia: 

Uczestnictwo w zajęciach, uzyskanie zaliczeń ze wszystkich przedmiotów objętych programem oraz egzamin testowy z toku studiów

 

Dokument uzyskiwany po ukończeniu studiów:

świadectwo ukończenia studiów podyplomowych.

 


.