• zaloguj się
  • utwórz konto

Rekrutacja na studia na rok akademicki 2022/2023

zmień rekrutację anuluj wybór

Oferta prezentowana na tej stronie ograniczona jest do wybranej rekrutacji. Jeśli chcesz zobaczyć resztę oferty, wybierz inną rekrutację.

Ekonomia - studia drugiego stopnia, niestacjonarne

Szczegóły
Kod 37_NMU_EKO
Jednostka organizacyjna Wydział Nauk Ekonomicznych
Kierunek studiów Ekonomia
Forma studiów Niestacjonarne
Poziom kształcenia Drugiego stopnia
Profil studiów ogólnoakademicki
Języki wykładowe polski
Limit miejsc 30
Czas trwania 4 semestry
Adres komisji rekrutacyjnej Dziekanat Wydziału Nauk Ekonomicznych, ul. Oczapowskiego 4, pok. 13; 10-719 Olsztyn; tel. 89 523 35 71,
adres e-mail: wne.rekrutacja@uwm.edu.pl
Godziny otwarcia sekretariatu 9.00-14.30
Adres WWW http://uwm.edu.pl/wne/
Wymagany dokument
  • Wykształcenie wyższe (wszystkie)
  Zadaj pytanie
Obecnie nie trwają zapisy.

(pokaż minione tury)

Opis studiów

Kształcenie na kierunku Ekonomia (studiach II stopnia) pozwala uzyskać wszechstronną rozszerzoną wiedzę z zakresu teorii ekonomii oraz istoty, uwarunkowań i praw procesu gospodarowania, poznać zasady gospodarowania zasobami finansowymi, ludzkimi, materialnymi, przygotowuje do prowadzenia analiz ekonomicznych, formułowania opinii dotyczących problemów gospodarczych w skali mikro-, mezo- i makroekonomicznej oraz podejmowania racjonalnych decyzji gospodarczych. Nauka języków obcych pozwala absolwentom na swobodne funkcjonowanie w europejskiej (globalnej) przestrzeni społeczno-gospodarczej. W trakcie studiów kształtowana jest etyczna i społeczna odpowiedzialność zawodowa.

Zakresy kształcenia:

1. Ekonomia menedżerska i doradztwo biznesowe

2. E-handel i usługi

3. Finanse, bankowość i ubezpieczenia

Kwalifikacje absolwenta

Absolwent posiada kwalifikacje do realizacji działań na stanowiskach kierowniczych, analitycznych i operacyjnych w przedsiębiorstwach, instytucjach finansowych i jednostkach administracji gospodarczej, może prowadzić samodzielną działalność gospodarczą oraz świadczyć usługi doradcze i konsultingowe. Absolwent jest przygotowany do pracy naukowo-badawczej oraz do kontynuacji kształcenia w różnych formach, w tym na studiach doktoranckich.

 


 Zasady kwalifikacji

Warunkiem ubiegania się o przyjęcie na studia drugiego stopnia - magisterskie uzupełniające jest posiadanie dyplomu ukończenia studiów co najmniej pierwszego stopnia na tym samym lub innym kierunku studiów. Kandydaci ubiegający się o przyjęcie na studia zobowiązani są przedłożyć w Punkcie Obsługi Kandydata ZAŚWIADCZENIE POTWIERDZAJĄCE OSTATECZNY WYNIK STUDIÓW do dnia 15.09.2022 r. do godz. 15.00.

Link: ZAŚWIADCZENIE DLA KANDYDATÓW NA STUDIA II STOPNIA -  [otwórz pdf]

Głównym kryterium do kwalifikacji na studia jest ranking ostatecznego wyniku studiów - bez wyrównania do pełnej oceny, w ramach określonego limitu miejsc.

Absolwentowi szkoły wyższej, w której obowiązuje skala ocen z najwyższą oceną 5,50 lub 6,00 - w postępowaniu kwalifikacyjnym uwzględnia się wynik studiów przeliczony wg zasady:

1)    przy skali ocen z najwyższą oceną 5,50 - wynik studiów dzieli się przez współczynnik 1,1,

2)    przy skali ocen z najwyższą oceną 6,00 - wynik studiów dzieli się przez współczynnik 1,2.

 Wykaz kierunków studiów,  po których można ubiegać się o przyjęcie na kierunek Ekonomia studia drugiego stopnia:

-         administracja

-         analiza i kreowanie trendów

-         bezpieczeństwo wewnętrzne

-         bezpieczeństwo narodowe

-         ekonomia

-         europeistyka

-         finanse

-         finanse i rachunkowość

-         gospodarka przestrzenna

-         informatyka i ekonometria

-         informatyka

-         lingwistyka w biznesie

-         logistyka

-         matematyka

-         politologia

-         polityka społeczna

-         prawo

-         socjologia

-         stosunki międzynarodowe

-         towaroznawstwo

-         turystyka i rekreacja

-         zarządzanie i inżynieria produkcji

-         zarządzanie

-         zarządzanie i marketing. 

Kandydaci na studia drugiego stopnia na kierunek ekonomia, niebędący absolwentami w/w kierunków, winni posiadać dyplom ukończenia studiów pierwszego stopnia/studiów magisterskich oraz spełniać warunki dotyczące posiadania efektów kształcenia oraz kompetencje niezbędne do kontynuacji kształcenia na studiach drugiego stopnia na tym kierunku, w szczególności:

·         posiadać podstawową wiedzę z zakresu ekonomii;

·         posiadać umiejętność formułowania hipotez badawczych, planowania i przeprowadzania badań, interpretowanie uzyskanych wyników i wyciągania wniosków;

·         posiadać umiejętność korzystania z dostępnych źródeł i form informacji z zachowaniem praw własności intelektualnej, w celu rozwiązania konkretnego problemu lub zadania;

·         potrafić dokonać analizy podstawowych praw i mechanizmów ekonomicznych oraz wyciągać wnioski na podstawie dostępnych informacji o sytuacji rynkowej;

·         potrafić przyjmować i wyznaczać zadania w zespole, organizować realizację celów związanych z projektowaniem i podejmowaniem działań profesjonalnych;

·          posługiwać się jednym z nowożytnych języków obcych na określonym poziomie biegłości (B2).

Kandydaci ubiegający się o przyjęcie na studia drugiego stopnia, nie będący absolwentami kierunków wyżej wymienionych, powinni złożyć podanie do Przewodniczącego Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej o wyrażenie zgody na udział w rekrutacji wraz suplementem lub wykazem ocen z punktami ECTS (miejsce składania podań Dziekanat Wydziału Nauk Ekonomicznych, ul. Oczapowskiego 4, pok. 13) do dnia 15.09.2022 r. do godz. 15.00

Zasady kwalifikacji kandydatów posiadających dyplom uzyskany za granicą

Warunkiem ubiegania się o przyjęcie na studia drugiego stopnia danego kierunku jest posiadanie dyplomu ukończenia studiów uprawniającego do kontynuacji kształcenia na studiach drugiego stopnia w państwie, w którego systemie szkolnictwa wyższego działa uczelnia, która ten dyplom wydała lub dyplomu uprawniającego do dalszego kształcenia w Polsce na podstawie umowy międzynarodowej. Procedurę uznania zagranicznego dyplomu w celu ubiegania się o przyjęcie na studia drugiego stopnia określają odrębne przepisy.

Kandydaci posiadający dyplom ukończenia studiów uzyskany za granicą, ubiegający się o przyjęcie na studia drugiego stopnia zobowiązani są przedstawić do dnia 15.09.2022 r. do godz. 15.00 :

- Kserokopia dyplomu uzyskanego poza granicami RP, uprawniającego do kontynuacji kształcenia na studiach wyższego poziomu w kraju jego wydania, zgodnie z zapisami art. 191a ust. 3 i 4 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym lub uprawniający do kontynuacji kształcenia na podstawie umowy międzynarodowej, lub uznany za równoważny odpowiedniemu polskiemu dyplomowi w drodze nostryfikacji wraz z tłumaczeniem przysięgłym tego dokumentu na język polski (oryginał do wglądu).

 - Poświadczenie dyplomu uzyskanego poza granicami RP w formie legalizacji lub apostille wraz z tłumaczeniem przysięgłym tego dokumentu na język polski;

- Kserokopia dokumentu potwierdzającego uprawnienia do podejmowania i odbywania studiów na zasadach obowiązujących obywateli polskich  (należy okazać oryginał do wglądu).

- Kserokopia strony ze zdjęciem z ważnego  paszportu lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość kandydata (należy okazać oryginał do wglądu).

Dokumenty należy dostarczyć do Punktu Obsługi Kandydata w terminie do dnia 15.09.2022 r.

Wyniku studiów lub oceny na dyplomie ukończenia studiów wyższych nie przelicza się. Oznacza to, że kandydat nie może być bezpośrednio kwalifikowany w konkursie (rankingu) ostatecznego wyniku studiów, lecz zobowiązany jest przystąpić do egzaminu wstępnego z dwóch przedmiotów: geografia oraz historia lub wiedza o społeczeństwie.

Egzamin ustny  dla kandydatów posiadających dyplom uzyskany za granicą odbędzie się w dniu 16.09.2022 r. w Dziekanacie Wydziału Nauk Ekonomicznych, ul. Oczapowskiego 4, pok.13 o godz. 9.00.  O terminie egzaminu kandydat zostanie poinformowany telefonicznie oraz mailowo.

Rekrutacja dla kandydatów obcokrajowców

Informacje na temat rekrutacji cudzoziemców: http://bwm.uwm.edu.pl/studenci-obcokrajowcy 

Czesne

2500 za semestr

Opłata rekrutacyjna

Opłata rekrutacyjna na rok akademicki 2022/2023 wynosi: 85 zł

Opłata jest wnoszona przez Kandydata na indywidualny numer konta wskazany podczas rejestracji na studia w systemie IRK (Internetowej Rejestracji Kandydatów). Zaleca się wnoszenie opłat przez przelewy internetowe. Opłata księgowana jest do systemu IRK po przekazaniu jej na konto UWM przez bank wnoszącego opłatę (w ciągu 2-3 dni roboczych).

Kontakt do Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej  89 523-35-71 (od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 do 14.00).

 

 https://rekrutacja.uwm.edu.pl

 

 

Rekrutacja krok po kroku