• zaloguj się
  • utwórz konto

Rekrutacja śródroczna na rok akademicki 2022/2023

zmień rekrutację anuluj wybór

Oferta prezentowana na tej stronie ograniczona jest do wybranej rekrutacji. Jeśli chcesz zobaczyć resztę oferty, wybierz inną rekrutację.

Ochrona środowiska - studia drugiego stopnia, stacjonarne - rekrutacja śródroczna

Szczegóły
Kod 56_SMU_OSKS
Jednostka organizacyjna Wydział Rolnictwa i Leśnictwa
Kierunek studiów Ochrona środowiska
Forma studiów Stacjonarne
Poziom kształcenia Drugiego stopnia
Profil studiów ogólnoakademicki
Języki wykładowe polski
Limit miejsc 24
Czas trwania 3 semestry
Adres komisji rekrutacyjnej Dziekanat Wydziału Rolnictwa i Leśnictwa,
ul. Oczapowskiego 8, pok. 07.
Godziny otwarcia sekretariatu 8:00 - 14:00
Adres WWW http://wril.uwm.edu.pl/kandydat/oferta-studiow-ii-stopnia
Wymagany dokument
  • Wykształcenie wyższe (bez licencjatu)
  Zadaj pytanie
Obecnie nie trwają zapisy.

Minione tury w tej rekrutacji:
  • Tura 1 (30.01.2023 00:00 – 14.02.2023 15:00)

Kierunek: Ochrona Środowiska

Zakres:

  • Gospodarka odpadami
  • Ochrona i użytkowanie ekosystemów leśnych

Limit miejsc: 24

Opłata rekrutacyjna85 zł (termin na wniesienie: do 14.02.2023 r.) więcej informacji: http://www.uwm.edu.pl/kandydaci/rekrutacja-2022/oplata-rekrutacyjna

Jednostki prowadzące: Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, Wydział Rolnictwa i Leśnictwa

 

 

Opis kierunku

Studia na kierunku ochrona środowiska realizowane są w postaci dwustopniowej wyłącznie w trybie stacjonarnym. Drugi stopień kształcenia obejmuje 3 semestry studiów. Przedmioty zawarte w jego programie poszerzają wiedzę z zakresu nauk przyrodniczych oraz nauk o środowisku i ukierunkowane są na rozwijanie umiejętności samodzielnego rozwiązywania problemów.  Wydział oferuje kształcenie w zakresie: gospodarka odpadami oraz ochrona i użytkowanie ekosystemów leśnych, którego wybór odbywa się na początku pierwszego semestru.

Kwalifikacje absolwenta

Absolwent posiada rozszerzoną w stosunku do studiów I stopnia wiedzę z zakresu nauk przyrodniczych i nauk o środowisku, a także nauk rolniczych lub leśnych. Zna zagadnienia planowania przestrzennego i metodyki badań środowiskowych oraz wykazuje się  biegłością w wybranej specjalności. Absolwent posiada wiedzę i umiejętności pozwalające na samodzielne rozwiązywanie problemów z zakresu ochrony środowiska w ujęciu lokalnym, regionalnym, krajowym i globalnym – również w niestandardowych sytuacjach – a także umie wydawać opinie na podstawie niekompletnych lub ograniczonych informacji z zachowaniem zasad prawnych, ekonomicznych i etycznych. Umie porozumiewać się w sprawach ochrony środowiska zarówno ze specjalistami, jak i niespecjalistami, a także organizować pracę grupową i kierować pracą zespołów. Absolwent posiada wiedzę, umiejętności i kompetencje umożliwiające podjęcie pracy w instytutach badawczych, instytucjach zintegrowanego zarządzania oraz ochrony środowiska, przemyśle, rolnictwie, administracji państwowej i samorządowej. Absolwent jest przygotowany do ustawicznego kształcenia i rozwoju zawodowego oraz jest przygotowany do podejmowania wyzwań badawczych i podjęcia kształcenia w szkole doktorskiej.

Postępowanie kwalifikacyjne

Warunkiem ubiegania się o przyjęcie na studia drugiego stopnia danego kierunku jest posiadanie dyplomu ukończenia studiów co najmniej pierwszego stopnia (inżynierskich).

Do podjęcia studiów na drugim stopniu kształcenia uprawnieni są absolwenci następujących kierunków: architektura krajobrazu, bioinżynieria produkcji żywności, biotechnologia, geodezja i kartografia, gospodarka przestrzenna, inżynieria chemiczna i procesowa, inżynieria środowiska, inżynieria sanitarna, leśnictwo, ochrona środowiska, ogrodnictwo, rolnictwo, rybactwo, technika rolnicza i leśna, technologia chemiczna, technologia żywności i żywienie człowieka, towaroznawstwo, zootechnika, gospodarowanie surowcami odnawialnymi i mineralnymi, zarządzanie i inżynieria produkcji.

Kryterium kwalifikacji kandydatów na studia drugiego stopnia jest ranking ostatecznego wyniku studiów bez wyrównania do pełnej oceny, w ramach określonej liczby miejsc. Absolwentowi szkoły wyższej, w której obowiązuje skala ocen z najwyższą oceną 5,50 lub 6,00 - w postępowaniu kwalifikacyjnym uwzględnia się wynik studiów przeliczony wg zasady:

1.       przy skali ocen z najwyższą oceną 5,50 - wynik studiów dzieli się przez współczynnik 1,1,

2.       przy skali ocen z najwyższą oceną 6,00 - wynik studiów dzieli się przez współczynnik 1,2.

Kandydaci ubiegający się o przyjęcie na studia drugiego stopnia zobowiązani są, w terminie określonym w harmonogramie rekrutacji, przedłożyć Komisji Rekrutacyjnej dokument potwierdzający ostateczny wynik studiów pierwszego stopnia (inżynierskich) lub magisterskich (drugiego stopnia lub jednolitych magisterskich) - bez wyrównania do pełnej oceny.

 

Dokumenty rekrutacyjne

Zaświadczenia o wyniku studiów pierwszego stopnia lub studiów magisterskich - dla kandydatów na studia II stopnia -  [otwórz pdf] należy dostarczyć do 14.02.2023 r. do godz. 15:00 do Dziekanatu Wydziału (pok. 07).

 

Na prośbę absolwenta właściwy dziekanat może wystawić więcej egzemplarzy powyższego zaświadczenia.

Kandydaci zakwalifikowani na studia drugiego stopnia zobowiązani są do potwierdzenia zamiaru studiowania poprzez dostarczenie wymaganych dokumentów:

1.       podania o przyjęcie na studia (na wydruku z IRK) opatrzonego własnoręcznym podpisem,

2.       kserokopii dyplomu ukończonych studiów pierwszego stopnia lub magisterskich – oryginał do wglądu,

3.     fotografii o wymiarach 35 x 45mm, na jasnym tle, zgodne z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych, opisanej na odwrocie imieniem (imionami) i nazwiskiem oraz nr ID z systemu IRK.

Wymagane dokumenty należy złożyć w dziekanacie Wydziału przy ul. Oczapowskiego 8 (pok. 07) w terminie określonym w harmonogramie rekrutacji tj. do 14.02.2023 r. do godz. 15:00 (liczy się data wpływu do UWM, a nie data wysłania).

 

W razie pytań lub wątpliwości zapraszam do kontaktu na adres e-mail: rekrutacja.wril@uwm.edu.pl 

 

Niedostarczenie w wyznaczonym terminie wymaganych dokumentów oznacza rezygnację ze studiów i powoduje skreślenie kandydata z listy osób kwalifikowanych do przyjęcia na I rok studiów danego kierunku bez odrębnego wezwania do uzupełnienia dokumentów.

 

 https://rekrutacja.uwm.edu.pl

 

 

Rekrutacja krok po kroku


.