• log in
 • create an account

Recruitment for studies for the academic year 2022/2023

switch registrations cancel selection

The offer displayed on this page is limited to the selected registration. If you want to see the rest of the offer, select a different registration.

Ichthyology and aquaculture - first-cycle, part-time

Details
Code 10000-SI-IiA_A_PRK2
Organizational unit Faculty of Animal Bioengineering
Field of studies Ichthyology and aquaculture
Form of studies Full-time
Level of education First level
Educational profile academic
Language(s) of instruction Polish
Admission limit 24
Duration 7 semestrów
Recruitment committee address Wydział Bioinżynierii Zwierząt, ul. Oczapowskiego 5, 10-719 Olsztyn, tel. 89-523-34-05
WWW address http://www.uwm.edu.pl/wbz/
Required document
 • Matura
  Ask a question
Phase 1 (07.06.2022 00:00 – 08.07.2022 15:00)

Interesujesz się życiem ryb i innych organizmów wodnych? Pasjonujesz się wędkarstwem i akwarystyką? Nie jest Ci obojętna jakość polskich wód śródlądowych? Chciałbyś założyć własne, nowoczesne gospodarstwo rybackie, pracować w krajowym lub zagranicznym przedsiębiorstwie wykorzystującym najnowsze technologie produkcji lub przetwórstwa ryb? A może wolisz pracę biurową w organach administracji rządowej bądź samorządowej, związanej z ichtiologią, ochroną wód lub zarządzaniem dorzeczami?

Nie zastanawiaj się dłużej i wybierz ten kierunek.

 • 7-semestralne studia inżynierskie kończące się uzyskaniem tytułu zawodowego inżyniera doskonale przygotowujące do pracy w nowoczesnych przedsiębiorstwach związanych z produkcją oraz zarządzaniem naturalnymi populacjami ryb lub w jednostkach administracji rządowej i samorządowej związanych z ICHTIOLOGIĄ I OCHRONĄ WÓD.
 • Możliwość realizacji części studiów w ramach programu Erasmus+ w wielu państwach partnerskich – m.in. Niemcy, Norwegia, Węgry, Turcja, Portugalia, Czechy.
 • Doświadczona kadra z obszaru nauk rolniczych, dyscypliny zootechnika i rybactwo oraz doskonała baza dydaktyczna.
 • Program studiów dostosowany do potrzeb rynku pracy i ścisła współpraca z pracodawcami.
 • Możliwość realizacji swoich pasji w licznych studenckich kołach naukowych oraz udziału w wykładach wybitnych specjalistów z kraju i ze świata.

  „Nowa matura"

  Nabór na studia kandydatów legitymujących się świadectwem dojrzałości uzyskanym w systemie „nowej matury”, (czyli świadectwem wydanym przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną) następuje na podstawie konkursu (rankingu) sumy % punktów uzyskanych na świadectwie dojrzałości z trzech przedmiotów objętych postępowaniem kwalifikacyjnym (określonych w kryteriach kwalifikacji na studia stacjonarne albo studia niestacjonarne):

 1. Biologia

 2. Chemia

 3. Fizyka**

 4. Geografia

 5. Język obcy nowożytny*

 6. Język polski

 7. Matematyka

 * jeden język obcy nowożytny do wyboru przez kandydata

 ** lub fizyka i astronomia

 

 Do kwalifikacji na studia brane są pod uwagę wyniki z części pisemnej egzaminów maturalnych. Na poziomie podstawowym ilość % uzyskana na świadectwie dojrzałości jest równa ilości punktów w kwalifikacji, wyniki z poziomu rozszerzonego do kwalifikacji mnożone są przez 2.

 

 Kandydatowi na studia - do obliczenia sumy % punktów uwzględnia się 0 (zero) % punktów z danego przedmiotu - jeżeli egzamin z tego przedmiotu złożony został na poziomie poniżej 30% punktów lub kandydat nie spełnia kryteriów w zakresie wskazanych w załącznikach przedmiotów, tj. przedmiot nie występuje na świadectwie dojrzałości. Dla przedmiotów kwalifikacyjnych określonych dla danego kierunku studiów, z których egzamin maturalny złożony został na poziomie dwujęzycznym stosuje się zasadę obliczania punktów odpowiednio jak dla poziomu rozszerzonego.

 

 Kandydat uzupełnia w systemie IRK przedmioty kwalifikacyjne (egzaminy) oraz poziom egzaminu (podstawowy, rozszerzony, dwujęzyczny). Na podstawie wprowadzonych danych przeprowadzona będzie kwalifikacja na studia. Wyboru przedmiotów kwalifikacyjnych (egzaminów) spośród przedmiotów wskazanych w kryteriach kwalifikacji dla każdego kierunku, na który kandydat dokonuje rejestracji dokona system IRK, z zachowaniem najkorzystniejszego wyniku dla Kandydata.

 

 „Stara matura"

  Nabór na studia kandydatów legitymujących się świadectwem dojrzałości uzyskanym w systemie „starej matury" (czyli świadectwem wydanym przez szkołę, a nie przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną) następuje na podstawie konkursu (rankingu) średniej ocen uzyskanych z przedmiotów na świadectwie dojrzałości lub świadectwie dojrzałości i świadectwie ukończenia szkoły średniej (w konkursie - rankingu średniej ocen za priorytetowe uznaje się oceny z przedmiotów kwalifikacyjnych, z których kandydat składał egzamin dojrzałości) z trzech przedmiotów objętych postępowaniem kwalifikacyjnym (określonych w kryteriach kwalifikacji na studia stacjonarne albo studia niestacjonarne):

1. biologia lub chemia,
2. fizyka lub matematyka lub geografia,
3. język polski lub język obcy nowożytny.

 

 Do obliczania średniej ocen na świadectwie dojrzałości i świadectwie ukończenia szkoły średniej przyjmuje się następujące wartości liczbowe: celujący (6,0), bardzo dobry (5,0), dobry (4,0), dostateczny (3,0), dopuszczający (2,0).

 

 W przypadku występowania na świadectwie dojrzałości kilku ocen z jednego przedmiotu, do obliczania średniej ogólnej przyjmuje się średnią arytmetyczną wszystkich ocen z tego przedmiotu (końcowej klasyfikacji w szkole średniej oraz uzyskane na egzaminie dojrzałości - ustnym i pisemnym). W konkursie (rankingu) średniej ocen uwzględniany jest wynik ustalony zgodnie z zasadą: średnia ocen obliczona z uwzględnieniem ww zapisów pomnożona przez współczynnik 100,00.

 

 Kandydat samodzielnie wskazuje przedmioty (egzaminy), na podstawie których chce być kwalifikowany ale należy pamiętać, że za priorytetowe uznaje się oceny z przedmiotów kwalifikacyjnych, z których kandydat składał egzamin dojrzałości. Jeśli egzamin dojrzałości był składany z np. dwóch przedmiotów - należy wskazać ten przedmiot, z którego uzyskano wyższy wynik.

 

 Kandydaci legitymujący się świadectwem dojrzałości uzyskanym w systemie "starej matury" zobowiązani są dostarczyć komisji rekrutacyjnej kopię świadectwa w terminie rejestracji w systemie IRK (zgodnie z harmonogramem rekrutacji http://www.uwm.edu.pl/kandydaci/rekrutacja-2022/harmonogram-rekrutacji).

 

 IB Matura Międzynarodowa, EB Matura Europejska

  Nabór na studia kandydatów legitymujących się dyplomem IB Matury Międzynarodowej następuje na podstawie liczby punktów uzyskanych z egzaminu maturalnego, którego wynik określony na dyplomie IB pomnożony przez współczynnik 13.33, kwalifikuje kandydata w konkursie (rankingu) świadectw dojrzałości.

 

 Nabór na studia kandydatów legitymujących się dyplomem EB Matury Europejskiej następuje na podstawie liczby punktów uzyskanych z egzaminu maturalnego, którego wynik określony na dyplomie EB pomnożony przez współczynnik 6,0, kwalifikuje kandydata w konkursie (rankingu) świadectw dojrzałości.

 

 Osoby posiadające dyplom matury IB lub EB zobowiązane są przedłożyć do celów kwalifikacji zaświadczenie o wyniku matury wystawione przez upoważnione organy w terminie zgodnym z harmonogramem rekrutacji   http://www.uwm.edu.pl/kandydaci/rekrutacja-2022/harmonogram-rekrutacji.

 

  Świadectwa uzyskane za granicą (nie dotyczy kandydatów ubiegających się o przyjęcie na kierunek lekarski oraz na kierunek weterynaria z tokiem nauczania w języku angielskim).

  Świadectwa maturalne uzyskane za granicą uznaje się za równoważne świadectwom dojrzałości szkół średnich w Polsce, jeżeli zawierają klauzulę stwierdzającą prawo ubiegania się o przyjęcie na studia wyższe w kraju miejsca wydania świadectwa.

  Osoby posiadające świadectwo dojrzałości uzyskane za granicą zobowiązane są przedłożyć następujące dokumenty:

  1) uwierzytelnienie w formie apostille, jeżeli dokument został wydany przez instytucję działającą w systemie edukacji państwa będącego stroną Konwencji Haskiej z dnia 5 października 1961 r., znoszącej wymóg legalizacji zagranicznych dokumentów urzędowych (Dz. U. z 2005 r., Nr 112, poz. 938),

  2) uwierzytelnienie w formie legalizacji, w przypadku świadectw wydanych przez państwa, które nie są stroną Konwencji, o której mowa w pkt. 1)

  3) zaświadczenie o nostryfikacji, w przypadku świadectwa dojrzałości wydanego w kraju, z którym Rzeczpospolita Polska nie zawarła umowy o wzajemnym uznawaniu dokumentów o wykształceniu oraz w przypadku dokumentu z kraju, z którym Rzeczpospolita Polska zawarła ww. umowę, ale dokument ten nie jest nią objęty,

  4) tłumaczenie na język polski świadectwa oraz uwierzytelnienia, jeżeli zostało sporządzone w języku obcym,

  5) decyzję kuratora oświaty o uznaniu świadectwa – w przypadku prowadzenia takiego postępowania,

  6) zaświadczenie potwierdzające, że uzyskane poza granicami Polski świadectwo uprawnia do ubiegania się o przyjęcie na studia wyższe w państwie, w którego systemie edukacji zostało wydane, o ile na świadectwie nie widnieje taka adnotacja, wraz z tłumaczeniem tego dokumentu,

  7) zaświadczenie o wynikach egzaminu maturalnego z poszczególnych przedmiotów, suplement obejmujący przedmioty wraz z uzyskanymi ocenami (jeżeli nie są wskazane na świadectwie lub innym dokumencie uzyskanym za granicą), wraz z tłumaczeniem tego dokumentu,

  8) dokument przedstawiający obowiązującą skalę ocen (jeżeli nie jest ona wskazana na świadectwie lub innym dokumencie uzyskanym za granicą), potwierdzony przez szkołę, którą ukończył kandydat bądź uprawniony do tego urząd, wraz z tłumaczeniem tego dokumentu.

 

 1. Nabór na studia kandydatów legitymujących się świadectwem dojrzałości uzyskanym za granicą, następuje na podstawie konkursu (rankingu) sumy punktów uzyskanych na świadectwie dojrzałości z trzech przedmiotów objętych postępowaniem kwalifikacyjnym, określonych odpowiednio jak w załącznikach 1A-1C  przeliczonych zgodnie z załącznikiem 3 do uchwały oraz oceny predyspozycji kandydata - na kierunkach: architektura krajobrazu, edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych, edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej, logopedia.
 2. Punktacji przedmiotowej ze świadectwa dojrzałości w skali nieporównywalnej do zamieszczonych w załączniku 3 do Uchwały nr 106 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 29 czerwca 2021 roku (ze zm.) nie przelicza się. Oznacza to, że kandydat nie może być bezpośrednio kwalifikowany w konkursie świadectw dojrzałości, lecz:

  1) w ramach rekrutacji jednoczęściowej obejmującej konkurs świadectw dojrzałości - zobowiązany jest przystąpić do egzaminu wstępnego ustnego z dwóch przedmiotów:

  a) na kierunkach: bezpieczeństwo i certyfikacja żywności, bioinżynieria produkcji żywności, biologia, biotechnologia, chemia, dietetyka, gastronomia - sztuka kulinarna, ichtiologia i akwakultura, leśnictwo, mikrobiologia, ochrona środowiska, pielęgniarstwo, położnictwo, ratownictwo medyczne, rolnictwo, technologia żywności i żywienie człowieka, weterynaria (studia w języku polskim), zootechnika, zwierzęta w rekreacji, edukacji i terapii – przedmioty: biologia i (chemia lub matematyka).

 

 Uzyskana średnia ocen pomnożona przez współczynnik 100,00 kwalifikuje kandydata w konkursie (rankingu) świadectw dojrzałości.

 

 1. Egzaminy oceniane są w skali 1-6.
 2. Egzamin zostaje uznany za pozytywny w przypadku, gdy kandydat uzyska z obu przedmiotów oceny co najmniej dopuszczające. Jako trzeci przedmiot uznaje się język obcy z oceną 6,0 (celujący) – język kraju, w którym kandydat uzyskał świadectwo dojrzałości.
 3. Uzyskana średnia ocen pomnożona przez współczynnik 100,00 kwalifikuje kandydata w konkursie (rankingu) świadectw dojrzałości.
 4. W postępowaniu kwalifikacyjnym na studia z tokiem nauczania w języku angielskim egzamin może zostać przeprowadzony w języku angielskim.
 5. Egzamin może zostać przeprowadzony z wykorzystaniem  technologii  informatycznych, w sposób zapewniający kontrolę przebiegu egzaminu oraz samodzielność pracy kandydata.

 

W przypadku, gdy o przyjęcie na studia ubiega się osoba z niepełnosprawnością, Komisja Egzaminacyjna w uzgodnieniu z Przewodniczącym Komisji Rekrutacyjnej może, na wniosek kandydata, zastosować inny tryb przeprowadzenia egzaminu, uwzględniając stopień niepełnosprawności oraz specyfikę danego kierunku.

 

 Egzaminy ustne dla kandydatów posiadających świadectwo maturalne uzyskane za granicą, odbędą się w terminie zgodnym z harmonogramem rekrutacji http://www.uwm.edu.pl/kandydaci/rekrutacja-2022/harmonogram-rekrutacji w sali 131 ul. Oczapowskiego 5.

 

 Rekrutacja dla kandydatów obcokrajowców. Informacje na temat rekrutacji cudzoziemców: http://bwm.uwm.edu.pl/studenci-obcokrajowcy.

 

 Laureaci i finaliści olimpiad oraz konkursów stopnia centralnego

  Laureaci i finaliści wybranych olimpiad oraz konkursów stopnia centralnego mogą być przyjmowani na I rok studiów w Uniwersytecie z pominięciem postępowania kwalifikacyjnego. Wykaz olimpiad oraz konkursów stopnia centralnego, których laureaci i finaliści będą przyjmowani na studia w Uniwersytecie z pominięciem postępowania kwalifikacyjnego określa Senat.

 

 Podstawą uzyskania uprawnień jest przedłożenie do celów kwalifikacji dokumentu wydanego przez Główny Komitet Olimpiady lub Konkursu, opatrzonego numerem porządkowym, stwierdzającego uzyskaną przez kandydata na studia lokatę (zajęte miejsce) w eliminacjach centralnych oraz status kandydata (laureat lub finalista).

 

UCHWAŁA  Nr  263 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 26 stycznia 2018 roku w sprawie  zasad przyjmowania na I rok studiów w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie w roku akademickim 2018/2019, 2019/2020 oraz 2020/2021 laureatów i finalistów olimpiad stopnia centralnego (ze zmianami wprowadzonymi Uchwałą Nr 383 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 14 grudnia 2018 roku) - [otwórz]
 

 Opłata rekrutacyjna na rok akademicki 2022/2023 wynosi:

 Opłata rekrutacyjna na rok akademicki 2022/2023 wynosi 85 zł

 

   Opłata musi być wpłacona przez Kandydata na indywidualny numer konta wskazany podczas rejestracji na studia w systemie IRK (Internetowej Rejestracji Kandydatów).

 

Zalecamy wnoszenie opłat przez przelewy internetowe.

 

Opłata nanoszona jest do systemu IRK po przekazaniu jej na konto UWM przez bank wnoszącego opłatę (w ciągu 1-2 dni).

 

  https://rekrutacja.uwm.edu.pl

 

Rekrutacja krok po kroku