• log in
  • create an account

Recruitment for post-graduate studies for the academic year 2024/2025 (winter semester, summer semester)

switch registrations cancel selection

The offer displayed on this page is limited to the selected registration. If you want to see the rest of the offer, select a different registration.

Studia podyplomowe w zakresie Pszczelnictwa i chowu dzikich pszczołowatych

Details
Code SP1104N
Organizational unit Faculty of Animal Bioengineering
Field of studies Pszczelnictwo i chów dzikich pszczołowatych
Form of studies Part-time
Level of education After diploma
Duration 2 semesters
Tuition fees 5200
Recruitment committee address Katedra Drobiarstwa i Pszczelnictwa, ul. Słoneczna 48, 10-710 Olsztyn
Required document
  • Higher education
  Ask a question
Phase 1 (17.06.2024 00:00 – 02.10.2024 23:59)

Charakterystyka studiów:

        Celem studiów jest kształcenie słuchaczy w zakresie pszczelnictwa i chowu dzikich pszczołowatych. Zdobyte umiejętności  umożliwią absolwentowi prowadzenie gospodarstwa pasiecznego z wykorzystaniem nowoczesnych technologii. Studia przygotują słuchaczy do  prowadzenia zakładów skupu i przetwórstwa produktów pszczelich, umożliwią tez świadczenie usług zapylania upraw wielkoobszarowych, a także przygotują do chowu dzikich pszczołowatych.

Studia skierowane są do absolwentów studiów wyższych magisterskich, inżynierskich, licencjackich dowolnych kierunków, którzy zamierzają prowadzić lub prowadzą gospodarstwo pasieczne oraz do pracowników w organizacjach i instytucjach rządowych i samorządowych zajmujących się problematyką pszczelarską.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi (absolwent studiów podyplomowych na kierunku pszczelnictwo i chów dzikich pszczołowatych uzyskuje kwalifikacje rolnicze, poświadczone świadectwem ukończenia studiów podyplomowych [Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 17 stycznia 2012 r. w sprawie kwalifikacji rolniczych posiadanych przez osoby wykonujące działalność rolniczą (Dz. U. poz. 109 z późn. zm.)].

Słuchacz studiów nabędzie wiedzę z zakresu efektywnych ekonomicznie technologii produkcji pasiecznej, hodowli matek pszczelich oraz chowu dzikich pszczołowatych. 

Absolwent będzie potrafił zaprojektować proces produkcji i przetwarzania produktów pszczelich z zachowaniem wszelkich norm jakościowych. Słuchacz  będzie znał tajniki apiterapii i miodosytnictwa. Absolwent nabędzie kompetencje w zakresie zapylania upraw.  Ponad to słuchacz uzyska wiedzę na temat profilaktyki i podstaw terapii chorób pszczół.

Przewidziano dużo zajęć praktycznych, a zdobyte kwalifikacje podyplomowe pozwolą prowadzić zajęcia edukacyjne i szkolenia o pszczołach i pszczelarstwie.

Warunki i zasady kwalifikacji:

1. Zapisanie się na studia przez system Internetowej Rejestracji Kandydatów (IRK) – https://irk.uwm.edu.pl/pl/;

2. Złożenie wymaganych dokumentów (podanie i kwestionariusz osobowy – wydrukowane z systemu IRK, oryginał, odpis lub potwierdzona za zgodność z oryginałem kserokopia dyplomu ukończenia studiów wyższych) – wysłane listem poleconym lub złożone osobiście na adres podany w kontakcie;

3. Uiszczenie opłaty – czesnego za studia (w terminie i na konto podane po ogłoszeniu wyników rekrutacji).

Decyduje kolejność zgłoszeń.

Czesne:

5200 zł (2600 zł/semestr)

Organizacja toku studiów podyplomowych

 

Zjazdy realizowane w systemie niestacjonarnym w sobotę i niedzielę. Na każdym zjeździe realizowanych jest ok. 16 godzin dydaktycznych. Częstotliwość zjazdów: co dwa tygodnie.

 

Warunki ukończenia studiów podyplomowych i wydania świadectwa

 

Warunkiem ukończenia studiów podyplomowych jest uzyskanie w określonym terminie wszystkich zaliczeń z przedmiotów objętych planem studiów oraz zdanie egzaminu końcowego. Absolwenci studiów podyplomowych otrzymują świadectwo ukończenia studiów podyplomowych według wzoru określonego przepisami Uczelni.

 Dodatkowe informacje

Rozpoczęcie zajęć po zebraniu grupy. Minimalna liczba słuchaczy do inauguracji danej edycji studiów to 26 osób. Szczegółowych informacji udziela Sekretarz studiów podyplomowych.

 

Kierownik

Dr hab. Beata Bąk

Tel. 606948567

beata.bak@uwm.edu.pl

 

Sekretarz

Jan Gabruś

895233867

jan.gabrus@uwm.edu.pl

 

 


.