• log in
  • create an account

Recruitment for post-graduate studies for the academic year 2024/2025 (winter semester, summer semester)

switch registrations cancel selection

The offer displayed on this page is limited to the selected registration. If you want to see the rest of the offer, select a different registration.

Studia podyplomowe w zakresie Zarządzania produkcją w przemyśle mleczarskim

Details
Code SP1703N
Organizational unit Faculty of Food Sciences
Field of studies Zarządzanie produkcją w przemyśle mleczarskim
Form of studies Part-time
Level of education After diploma
Language(s) of instruction Polish
Admission limit 35
Duration 2 semestry
WWW address https://rekrutacja.uwm.edu.pl/podyplomowe/zarzadzanie-produkcja-w-przemysle-mleczarskim#axzz7WASOh5ig
Required document
  • Higher education
  Ask a question
Phase 1 (15.06.2024 00:00 – 30.10.2024 23:59)

Charakterystyka

Nabycie, uzupełnienie i pogłębienie kwalifikacji zawodowych z zakresu zarządzania produkcją z elementami technologii mleczarskiej, inżynierii mleczarskiej oraz zarządzania jakością i bezpieczeństwem żywności.

Adresaci: szczebel kierowniczy zakładów przetwórstwa mleka (kierownicy/dyrektorzy produkcji, kierownicy zmianowi, technolodzy/główni, technolodzy, serowarzy, kierownicy kontroli jakości/bezpieczeństwa żywności, główni mechanicy, kierownicy ds. skupu/zaopatrzenia, kierownicy transportu, kierownicy laboratoriów zakładowych, kierownicy magazynów, kierownicy ds. rozwoju produktu, lekarze weterynarii nadzorujący zakłady mleczarskie, operatorzy maszyn/urządzeń, nauczyciele prowadzący zajęcia z zakresu przetwórstwa mleka, prezesi i członkowie zarządu, właściciele zakładów przetwórstwa mleka).

Syntetyczna charakterystyka efektów uczenia się

Absolwenci nabywają pogłębioną wiedzę i umiejętności dotyczące planowania, projektowania, wdrażania, realizacji i doskonalenia procesów produkcyjnych w przemyśle mleczarskim, w kontekście inżynierskim, technologicznym, higienicznym, jakościowym i menedżerskim. Absolwenci są gotowi do pełnienia funkcji liderów zarówno w zakresie kierowania zespołem produkcyjnym w zakładach przetwórstwa mleka, jak i w kontaktach społecznych, a także są gotowi do krytycznej weryfikacji kluczowych obszarów zarządzania produkcją w przemyśle mleczarskim oraz kreatywnego poszukiwania sposobów rozwiązywania problemów związanych z realizacją wybranych procesów zarządzania produkcją, jakością i bezpieczeństwem żywności oraz przetwórstwa mleka. Nabyta wiedza, umiejętności i kompetencje społeczne umożliwiają pogłębienie kwalifikacji zawodowych niezbędnych do realizacji i doskonalenia zadań na stanowiskach kierownika zmianowego, technologa oraz kierownika produkcji we wszystkich rodzajach zakładów przetwórstwa mleka. Wiedza i umiejętności nabyte podczas studiów podyplomowych umożliwiają absolwentom ciągłe doskonalenie skuteczności bieżących działań realizowanych na zajmowanych stanowiskach lub w przyszłej pracy, a także zwiększają potencjał kompetencyjny na krajowym rynku pracy.

Oprócz świadectwa ukończenia studiów podyplomowych, absolwenci dodatkowo otrzymują nasepujące certyfikaty:

1.       Specjalista ds. procesów jednostkowych w przetwórstwie mleka
2.       Specjalista ds. zarządzania alergenami pokarmowymi w przetwórstwie mleka
3.       Specjalista ds. zarządzania produkcją w przetwórstwie mleka
4.       Specjalista ds. jakości i bezpieczeństwa produktów mlecznych

 


Warunkiem ubiegania się o przyjęcie na studia podyplomowe jest ukończenie przez kandydata studiów wyższych, co najmniej I stopnia. W pierwszej kolejności na studia będą przyjmowani pracownicy zakładów przetwórstwa mleka oraz absolwenci specjalności mleczarskiej uczelni wyższych. Studia mogą być podejmowane także przez pracowników innych rodzajów zakładów przetwórstwa żywności, a także absolwenci innych specjalności. W przypadku większej liczby kandydatów na studia, decyduje kolejność zgłoszeń. Kandydaci na studia podyplomowe składają następujące dokumenty:

podanie o przyjęcia na studia podyplomowe (generowany w systemie IRK),

kwestionariusz osobowy (generowany w systemie IRK),

oryginał lub odpis dyplomu ukończenia studiów.

Osoby zakwalifikowane na studia będą zobowiązane do dokonania jednorazowej lub ratalnej odpłatności za studia, zgodnie z indywidualnymi umowami zawieranymi z każdym uczestnikiem studiów podyplomowych.