• log in
  • create an account

Recruitment for post-graduate studies for the academic year 2024/2025 (winter semester, summer semester)

switch registrations cancel selection

The offer displayed on this page is limited to the selected registration. If you want to see the rest of the offer, select a different registration.

Metodyka i metodologia pracy socjalnej

Details
Code SP1926N
Organizational unit Faculty of Social Sciences
Field of studies Metodyka i metodologia pracy socjalnej
Form of studies Part-time
Level of education After diploma
Language(s) of instruction Polish
Duration 2 semestry
Recruitment committee address Wydział Nauk Społecznych,
ul. Dybowskiego 13, 10-723 Olsztyn,
pokój B.2.10,
mimps@uwm.edu.pl
Office opening hours 7:00-15:00
Required document
  • Higher education
  Ask a question
Phase 1 (04.07.2024 00:00 – 30.09.2024 23:59)

Kwalifikacyjne studia podyplomowe Metodyka i metodologia pracy socjalnej mają na celu zdobycie kwalifikacji i umiejętności niezbędnych dla prawidłowego wykonywania zawodu pracownika socjalnego. Absolwent studiów podyplomowych wyróżnia się wiedzą i umiejętnościami z zakresu nauk społecznych, które przygotowują go do pracy socjalnej z jednostką, grupą i społecznością. Adresatami studiów podyplomowych mogą być osoby, które są zainteresowane uzyskaniem kwalifikacji w zawodzie pracownika socjalnego oraz ukończyły studia na jednym z kierunków: pedagogika, pedagogika specjalna, politologia, polityka społeczna, psychologia, socjologia, nauki o rodzinie. Absolwent studiów podyplomowych otrzymuje kwalifikacje w zawodzie pracownika socjalnego.

Wiedza i umiejętności zdobyte podczas studiów podyplomowych umożliwiają podjęcie pracy w: ośrodkach pomocy społecznej, powiatowych centrach pomocy rodzinie, placówkach sieci pomocy społecznej (domy pomocy społecznej, dzienne domy pomocy społecznej, warsztaty terapii zajęciowej, placówki opiekuńczo-wychowawcze, ośrodki wsparcia, specjalistyczne ośrodki wsparcia), centrach usług społecznych, specjalistycznych placówkach doradztwa socjalnego, organizacjach pozarządowych, innych placówkach prowadzących działania pomocowe, aktywizacyjne i integracyjne w środowisku.

Uwaga! Ukończenie studiów uprawnia do wykonywania zawodu pracownika socjalnego zgodnie z treścią art. 116.1 pkt 4 Ustawy o pomocy społecznej (t.j. Dz.U.2021.0.2268). z dnia 12 marca 2004 r.

Organizacja zajęć obejmuje 360 godzin realizowanych w ciągu 2 semestrów.
Zjazdy realizowane są w systemie niestacjonarnym w trybie on-line (16 zjazdów), w sobotę i niedzielę. Na każdym zjeździe realizowanych jest ok. 20 godzin dydaktycznych. Częstotliwość zjazdów: średnio co dwa tygodnie.

 

Wysokość czesnego: 3 800 PLN z możliwością rozłożenia na raty


Zajęcia prowadzone są w formie wykładów i ćwiczeń z wykorzystaniem prezentacji multimedialnych, case study oraz warsztatów indywidualnych i grupowych. Słuchacze, dzięki aktywnym formom prowadzenia zajęć, mają możliwość poznania praktycznej strony omawianych zagadnień.

Program studiów obejmuje teoretyczne i praktyczne aspekty zawodu pracownika socjalnego w tym: prawidłowego nawiązywania kontaktów interpersonalnych oraz rozpoznawania sytuacji osób i rodzin korzystających z pomocy społecznej, określania celów pomocy i analizowania uwarunkowań trudnych sytuacji osób i grup objętych pomocą, planowania form pomocy oraz stosowania skutecznych metod i technik pracy socjalnej, podejmowania współpracy między instytucjami i profesjonalistami, celem skutecznego udzielania pomocy, projektowania działań socjalnych, monitorowania i dokonywania ewaluacji podejmowanych działań, doskonalenia organizacji własnej pracy, pełnienia roli doradczej w zakresie doboru usług społecznych oraz działania na rzecz ich rozwoju, opracowania standardów jakości usług społecznych oraz gromadzenia i aktualizowania informacji o usługach społecznych realizowanych w obszarze gminy, przeciwdziałania wypaleniu zawodowemu, stosowania zasad etyki zawodowej.

Warunkiem ukończenia studiów podyplomowych i uzyskania świadectwa ukończenia studiów podyplomowych jest uzyskanie w określonym terminie zaliczeń
z oceną i zdanie egzaminów z wszystkich przedmiotów objętych planem studiów, a także przygotowanie pracy końcowej w trakcie seminarium dyplomowego oraz obrona jej po uzyskaniu wszystkich zaliczeń w ramach seminarium dyplomowego.


Warunkiem przyjęcia na studia podyplomowe jest ukończenie studiów wyższych na jednym z kierunków: pedagogika, pedagogika specjalna, politologia, polityka społeczna, psychologia, socjologia, nauki o rodzinie. Kandydat ubiegający się o przyjęcie na studia składa do 30 września 2024 w sekretariacie studiów podyplomowych następujące dokumenty: 

  • podanie o przyjęcie na studia podyplomowe, wygenerowane po rejestracji w systemie irk.uwm.edu.pl, 
  • odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych na jednym z kierunków: pedagogika, pedagogika specjalna, politologia, polityka społeczna, psychologia, socjologia, nauki o rodzinie.

O przyjęciu na studia decyduje kolejność zgłoszeń w systemie IRK.