• log in
  • create an account

Recruitment for post-graduate studies for the academic year 2024/2025 (winter semester, summer semester)

switch registrations cancel selection

The offer displayed on this page is limited to the selected registration. If you want to see the rest of the offer, select a different registration.

Studia podyplomowe w zakresie Zarządzania zasobami ludzkimi

Details
Code SP2210N
Organizational unit Faculty of Economic Sciences
Field of studies Zarządzanie zasobami ludzkimi
Form of studies Part-time
Level of education After diploma
Language(s) of instruction Polish
Duration 2 semestry
Recruitment committee address Sekretariat Studiów Podyplomowych WNE, ul. Oczapowskiego 4, p. 9, 10-719 Olsztyn
Office opening hours 9.00-13.00
Required document
  • Higher education
  Ask a question
Phase 1 (21.06.2024 00:00 – 30.09.2024 23:59)

Opis

Podstawowym celem studiów jest usystematyzowanie i aktualizacja wiedzy w zarządzaniu zasobami pracy (aspekt poznawczy) oraz kształtowanie i rozwijanie umiejętności menedżerskich nakierowanych na sprawne (efektywne, ekonomiczne i etyczne) kierowanie ludźmi (aspekt praktyczny).

Absolwent studiów posiada kompetencje pozwalające na identyfikowanie, rozumienie oraz rozwiązywanie problemów podmiotów gospodarczych w aspektach organizacyjnym, finansowym, prawnym i społecznym. Jest przygotowany do kierowania zespołami ludzkimi, przewidywania przyszłych stanów i procesów oraz stymulowania ich wpływu na efektywność i ekonomiczną wartość organizacji.

Absolwent potrafi opracowywać strategie zarządzania zasobami ludzkimi w kontekście strategii ogólnej. Umie planować potrzeby kadrowe, przeprowadzać rekrutację i selekcję pracowników oraz kandydatów do pracy, identyfikować i organizować procesy doskonalenia zawodowego oraz dokonywać ewaluacji szkoleń. Potrafi także konstruować systemy oceniania, motywowania i wynagradzania pracowników, jak również dokonywać wartościowania i oceny pracy. Jest specjalistą w zakresie pomiaru kompetencji i projektowania profili kompetencyjnych dla różnych stanowisk, funkcji i ról pełnionych w organizacji. Absolwent potrafi diagnozować, a następnie kierować procesami zmian oraz kształtować kulturę organizacji. Umie zidentyfikować, zaplanować i przeprowadzić procesy wydzieleń (outsourcingu) oraz zwolnień monitorowanych (outplacementu). Ma rozbudzoną wrażliwość na spełnianie potrzeb i oczekiwań wszystkich interesariuszy procesów pracy oraz działa społecznie odpowiedzialnie nie tylko w obszarach zadaniowych zarządzania zasobami ludzkimi.

Absolwent studiów jest dobrze przygotowany do pracy na stanowisku specjalisty ds. zasobów ludzkich w przedsiębiorstwach oraz organizacjach publicznych, w tym samorządowych oraz w organizacjach pośrednictwa pracy lub firmach szkoleniowych. Może także pełnić w tych podmiotach funkcję doradcy zawodowego lub organizatora szkoleń. Jest przygotowany do pełnienia funkcji lidera zmiany oraz promotora zachowań społecznie odpowiedzialnych.

Program zajęć obejmuje 200 godzin realizowanych w ciągu 2 semestrów. Zjazdy odbywają się zazwyczaj raz w miesiącu w cyklu sobotnio-niedzielnym w godzinach 9:00-17:30.

 

Adresaci studiów:

- kadra kierownicza przedsiębiorstw i organizacji publicznych

- pracownicy komórek personalnych przedsiębiorstw i organizacji publicznych

- pracownicy firm szkoleniowych, doradztwa zawodowego oraz agencji pracy

- osoby chcące doskonalić się w sprawach kierowaniu ludźmi

Kadra prowądzaca:

- pracownicy dydaktyczno-naukowi Uniwersytetu Warmińsko Mazurskiego w Olsztynie

- praktycy z olsztyńskich przedsiębiorstw


Warunkiem zaliczenia studiów są:

- zaliczenie poszczególnych przedmiotów w ramach programu studiów

- egzamin końcowy.

 

Kontakt

dr hab. Iwona Czaplicka-Kozłowska, prof. UWM, e-mail: iwona.kozlowska@uwm.edu.pl - kierownik studiów,

mgr Magdalena Janczyło, tel. 89 524 55 56, e-mail: wne.podyplomowe@uwm.edu.pl - sekretarz studiów

 

Zapisy na studia

Termin: do 30 września 2024 r. 

Terminy rekrutacji mogą ulec zmianie.

 

 

Wymagane dokumenty:

 

Kandydaci na studia ubiegający się o przyjęcie na studia podyplomowe składają w sekretariacie studiów podyplomowych następujące dokumenty:

a) podanie o przyjęcie na studia z kwestionariuszem osobowym i zgodą na przetwarzanie danych osobowych -- wydruk z IRK,
b) informacja o przetwarzaniu danych osobowych - wydruk z IRK,
b) oryginał lub odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych.

 Dostarczenie w/w dokumentów na adres:

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
Wydział Nauk Ekonomicznych
Sekretariat Studiów Podyplomowych
ul.Oczapowskiego 4, pok. 9,
10-719 Olsztyn

w godz. 9.00- 13.00
.

 

Wysokość czesnego

Odpłatność za studia: 4.000 zł
Istnieje możliwość rozłożenia na 2 lub 4 raty.
 

WSZYSTKIE SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE NA TEMAT STUDIÓW PODYPLOMOWYCH, BIEŻĄCE OGŁOSZENIA ITD. SĄ DOSTĘPNE NA STRONIE INTERNETOWEJ WYDZIAŁU NAUK EKONOMICZNYCH

W PANELU STUDIA PODYPLOMOWE http://uwm.edu.pl/wne/podyplomowe.php


  

Zasady kwalifikacji

1. Warunkiem ubiegania się o przyjęcie na studia podyplomowe jest posiadanie dyplomu ukończenia studiów co najmniej pierwszego stopnia dowolnego kierunku

2. Dostarczenie wymaganych dokumentów

 3. O przyjęciu decyduje kolejność dostarczenia dokumentów.