• log in
  • create an account

Recruitment for post-graduate studies for the academic year 2024/2025 (winter semester, summer semester)

switch registrations cancel selection

The offer displayed on this page is limited to the selected registration. If you want to see the rest of the offer, select a different registration.

Studia podyplomowe w zakresie Zarządzanie i Marketing w Oświacie

Details
Code SP2214N
Organizational unit Faculty of Economic Sciences
Field of studies Zarządzanie i Marketing w Oświacie
Form of studies Part-time
Level of education After diploma
Language(s) of instruction Polish
Duration 2 semestry
Required document
  • Higher education
  Ask a question
Phase 1 (21.06.2024 00:00 – 30.09.2024 23:59)

 

 

Opis

Oferta skierowana jest  do kandydatów na stanowiska kierownicze w oświacie, nauczycieli, pracowników organów prowadzących, osób zatrudnionych w administracji państwowej wszystkich szczebli, animatorów działań i organizacji oświatowych, osób z wykształceniem wyższym zainteresowanych doskonaleniem zawodowym w zakresie zarządzania i marketingu szkół i placówek publicznych i niepublicznych.

Studia podyplomowe przygotowują wysoko wykwalifikowaną kadrę kierowniczą oświaty do profesjonalnego zarządzania współczesną, nowoczesną szkołą lub placówką oświatową. Słuchacze zdobywają wiedzę, umiejętności i kompetencji niezbędnych do sprawnego i twórczego kierowania instytucją oświatową z uwzględnieniem wymogów reformy edukacji, potrzeb edukacyjnych dzieci i młodzieży, spełnieniu oczekiwań rodziców i środowiska lokalnego.

Absolwenci studiów uzyskują kwalifikacje oraz świadectwo ukończenia studiów uprawniające do zajmowania stanowiska dyrektora lub innego stanowiska kierowniczego w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowo-wychowawczych (zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 października 2009 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze w poszczególnych typach publicznych szkół i rodzajach publicznych placówek (Dz. U. Nr 184, poz. 1436)).

Program zajęć obejmuje 210 godzin realizowanych w ciągu 2 semestrów. Zjazdy odbywają się co trzy tygodnie, w cyklu sobotnio-niedzielnym (soboty w godz. 9:00-18:15, niedziele  w godz. 8:30-17:30) . Wykłady są prowadzone przez pracowników naukowych UWM oraz praktyków z jednostek oświatowych, których udział w realizacji studiów zapewnia słuchaczom dostęp do praktycznych rozwiązań i wskazówek będących rezultatem doświadczenia zawodowego kadry.

Zajęcia prowadzone są w formie wykładów i ćwiczeń z wykorzystaniem prezentacji multimedialnych. Słuchacze, dzięki aktywnym formom prowadzenia zajęć, mają możliwość poznania praktycznej strony omawianych zagadnień.

Warunkiem ukończenia studiów jest uzyskanie zaliczeń z poszczególnych przedmiotów przewidzianych programem studiów.

Kontakt

Kierownik merytoryczny: dr Jacek Michalak, tel. (89) 523 34 83; tel. kom. 0602 36 97 88 lub 510 249 057;
                                            e-mail: michalak@uwm.edu.pl

 

Sekretarz: mgr Magdalena Janczyło, tel. 89 524 55 56, kom. 882 788 008, e-mail: wne.podyplomowe@uwm.edu.pl

Zapisy na studia

Termin: do 30 września 2024 r.

Dokumenty kwalifikacyjne

Kandydaci na studia ubiegający się o przyjęcie na studia podyplomowe składają w sekretariacie studiów podyplomowych nastepujące dokumenty:

a. podanie o przyjęcie na studia z kwestionariuszem osobowym i zgodą na przetwarzanie damych osobowych - wydruk z IRK,

b. informacja o przetwarzaniu danych osobowych - wydruk z IRK,

c. oryginał lub odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych.

 

Dostarczenie w/w dokumentów na adres:

 

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

Wydział Nauk Ekonomicznych

Sekretariat Studiów Podyplomowych

ul. Oczapowskiego 4, pok. 9

10-719 Olsztyn

 w godz. 9.00-13.00

 

Wysokość czesnego

Calkowita odpłatność za studia wynosi 3300 zł.

Istnieje mozliwość rozłożenia płatności na 2 raty.

Czesne obejmuje także otrzymywane przez słuchaczy materiały dydaktyczne (oprócz książek) opracowywane przez prowadzących zajęcia.
 

WSZYSTKIE SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE NA TEMAT STUDIÓW PODYPLOMOWYCH, BIEŻĄCE OGŁOSZENIA ITD. SĄ DOSTĘPNE NA STRONIE INTERNETOWEJ WYDZIAŁU NAUK EKONOMICZNYCH

W PANELU STUDIA PODYPLOMOWE http://uwm.edu.pl/wne/podyplomowe.php


Zasady kwalifikacji

1. Warunkiem ubiegania się o przyjęcie na studia podyplomowe jest posiadanie dyplomu ukończenia studiów co najmniej pierwszego stopnia dowolnego kierunku

2. Dostarczenie wymaganych dokumentów

3. O przyjęciu decyduje kolejność dostarczenia dokumentów.