• log in
 • create an account

Recruitment for post-graduate studies for the academic year 2024/2025 (winter semester, summer semester)

switch registrations cancel selection

The offer displayed on this page is limited to the selected registration. If you want to see the rest of the offer, select a different registration.

Studia podyplomowe w zakresie Coachingu Menedżerskiego

Details
Code SP2225N
Organizational unit Faculty of Economic Sciences
Field of studies Coaching Menedżerski
Form of studies Part-time
Level of education After diploma
Duration 2 semestry
Required document
 • Higher education
  Ask a question
Phase 1 (21.06.2024 00:00 – 30.09.2024 23:59)

Opis

Koncepcja proponowanych studiów podyplomowych opiera się na nowoczesnych narzędziach pozwalających na poznanie własnych zasobów, rozwój umiejętności interpersonalnych, postawienie celów i wdrożenie planów działania na drodze do ich osiągnięcia głównie w organizacjach. W ramach studiów ujęto zagadnienia z zakresu coachingowego stylu zarządzania, zwrócono szczególną uwagę na znaczenie i role menedżera w funkcjonowaniu firm, mając na względzie przede wszystkim relacje interpersonalne.

Przedmioty i godziny:

Ilość godz. studiów 200 godz. + 60 godz. praktyki - przedmioty: Teoria coachingu, Trening interpersonalny, Kompetencje coacha, Kształtowanie relacji coachingowej- kontrakt, interakcja, Komunikacja interpersonalna w coachingu, Motywacja w coachingu, Metody, techniki i narzędzia wykorzystywane w coachingu, Przywództwo w organizacji, Nurty i nowe podejścia w coachingu , Coaching grupowy, Programy akredytacyjne coachów, Uwarunkowania organizacyjne procesu coachingowego, Etyka w pracy coacha, Mentoring w coachingu. 

Cel studiów: 

Rozwinięcie przez Słuchaczy kompetencji coacha zgodne ze światowymi standardami ICF (International Coach Federation), zdobycie przez Słuchaczy wiedzy i praktycznych umiejętności w zakresie:

   • kluczowych umiejętności coacha określonych przez ICF,
   • przygotowanei   studentów  do  pracy  w  zawodzie  coacha,
   • posługiwania się profesjonalnymi narzędziami, metodami, technikami stosowanymi w coachingu,
   • prowadzenia profesjonalnego coachingu,
   • wykorzystania coachingu w różnych obszarach - biznesie, pracy zespołowej, w życiu prywatnym,
   • intensywny, własny rozwój Słuchaczy.

    Kadra dydaktyczna:
    Kadrę stanowią eksperci, praktycy, wykładowcy UWM, trenerzy biznesu i certyfikowani coachowie.

    Adresaci studiów:

    Studia podyplomowe kierowane są do:
 • menedżerów wszystkich szczebli,
 • przedsiębiorców i właścicieli firm,
 • pracowników działów personalnych,
 • osób odpowiedzialnych za rozwój pracowników w organizacji,
 • osób mających kontakt z klientem,
 • doradców zawodowych, trenerów i konsultantów, 
 • specjalistów i ekspertów różnych branż, 
 • aktualnych i przyszłych coachów, 
 • pedagogów i psychologów, 
 • osób nastawionych na samorozwój, zdobywanie nowej wiedzy i praktycznych umiejętności w zakresie osiągania celów osobistych i zawodowych.

  Organizacja studiów:

   Zajęcia organizowane są w formie zjazdów weekendowych (soboty-niedziele) najczęściej 2 razy w miesiącu. 


  Warunkiem zaliczenia studiów są:

  - obecność i aktywność na zajęciach, warsztatach,
  - zaliczenie poszczególnych przedmiotów w ramach studiów,
  - napisanie  pracy końcowej.

Kontakt

dr Waldemar Kozłowski,  tel. 604 469 001, e-mail: waldemar.kozlowski@uwm.edu.pl - kierownik studiów,

mgr Magdalena Janczyło, tel. 89 524 55 56, e-mail: wne.podyplomowe@uwm.edu.pl - sekretarz studiów.

Zapisy na studia 

Termin: do 30 września 2024 r. 

Dokumenty kwalifikacyjne

Kandydaci na studia ubiegający się o przyjęcie na studia podyplomowe składają
w sekretariacie studiów podyplomowych następujące dokumenty:

a) podanie o przyjęcie na studia z kwestionariuszem osobowym i zgodą na przetwarzanie danych osobowych -- wydruk z IRK,
b) informacja o przetwarzaniu danych osobowych - wydruk z IRK,
b) oryginał lub odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych.

 Dostarczenie w/w dokumentów na adres:

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
Wydział Nauk Ekonomicznych
Sekretariat Studiów Podyplomowych
ul.Oczapowskiego 4, pok. 9,
10-719 Olsztyn

w godz. 9.00- 13.00
.

Wysokość czesnego

Całkowita odpłatność za studia wynosi 5.000 zł.
Istnieje możliwość rozłożenia na 2 raty.

Czesne obejmuje materiały dydaktyczne i pomoce naukowe.

 

WSZYSTKIE SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE NA TEMAT STUDIÓW PODYPLOMOWYCH, BIEŻĄCE OGŁOSZENIA ITD. SĄ DOSTĘPNE NA STRONIE INTERNETOWEJ WYDZIAŁU NAUK EKONOMICZNYCH

 

 

W PANELU STUDIA PODYPLOMOWE http://uwm.edu.pl/wne/podyplomowe.php


Zasady kwalifikacji

1. Warunkiem ubiegania się o przyjęcie na studia podyplomowe jest podiadanie dyplomu ukończenia studiów co najmniej pierwszego stopnia dowolnego kierunku

2. Dostarczenie wymaganych dokumentów

 

3. O przyjęciu decyduje kolejność dostarczenia dokumentów.