• log in
  • create an account

Recruitment for post-graduate studies for the academic year 2024/2025 (winter semester, summer semester)

switch registrations cancel selection

The offer displayed on this page is limited to the selected registration. If you want to see the rest of the offer, select a different registration.

Studia podyplomowe w zakresie Prawa pracy

Details
Code SP2413N
Organizational unit Faculty of Law and Administration
Field of studies Prawo pracy
Form of studies Part-time
Level of education After diploma
Language(s) of instruction Polish
Minimum number of students 21
Admission limit 30
Duration 2 semestry
Recruitment committee address Wydział Prawa i Administracji, ul. Dybowskiego 13, p. E1.08, 10-702 Olsztyn, tel. 89/524 64 93
Office opening hours 8.00-14.00
WWW address https://wpia.uwm.edu.pl/kandydaci/studia-podyplomowe/prawo-pracy
Required document
  • Higher education
  Ask a question
Phase 1 (28.05.2024 10:00 – 15.10.2024 23:59)

Kierownik –  dr Katarzyna Jaworska

Sekretarz – mgr Katarzyna Ustaszewska,  

adres email: katarzyna.huminska@uwm.edu.pl  tel. (89)524 64 93

Studia przeznaczone są dla wszystkich osób pragnących poszerzyć swoją wiedzę z zakresu prawa pracy, w szczególności dla osób stosujących prawo pracy w praktyce, zajmujących się problematyką kadrową, przedsiębiorców, kadry menedżerskiej, jak również dla pracowników administracji publicznej, w tym osób odpowiedzialnych za implementację i stosowanie europejskiego prawa pracy.

Zajęcia prowadzą doświadczeni pracownicy naukowi Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie oraz praktycy na co dzień stosujący prawo pracy (Sędziowie Sadu Najwyższego, Sędziowie Sądu Okręgowego i Rejonowego, Pracownicy ZUS) .

Zdobyte przez lata doświadczenia pozwoliły na przygotowanie programu zajęć, w ramach którego słuchacze uzyskują dostęp do wszystkich najważniejszych informacji z zakresu prawa pracy, przydatnych do wykorzystania w praktyce zawodowej. Prawo pracy prezentowane jest w szerokiej perspektywie uwzględniającej najnowsze orzecznictwo sądowe.

 

Opis osiągniętych efektów

Absolwent studiów podyplomowych ma pogłębioną wiedzę w zakresie prawa pracy, stosunków pracy, prawa zabezpieczenia społecznego, ochrony pracy. Zna i rozumie przepisy i orzecznictwo sądów polskich i europejskich. Posiada pogłębioną wiedzę o funkcjonowaniu jednostek w różnych kontekstach społecznych, w szczególności o zjawiskach naruszania prawa i ich konsekwencjach. Potrafi korzystać z przepisów, prawidłowo je interpretować i stosować w praktyce. Wykształca w sobie umiejętność tworzenia umów, dokonywania czynności prawnych w sprawach personalnych. Potrafi ustalać, analizować, interpretować i klasyfikować stany faktyczne, z którymi mają być łączone określone konsekwencje. Potrafi dokonać subsumcji w zakresie spraw związanych z indywidualnym i zbiorowym prawem pracy. Potrafi spojrzeć na problemy w sposób kompleksowy, w kontekście przepisów i orzecznictwa sadów europejskich. Ze zrozumieniem czyta publikacje z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych . Ma świadomość zmienności norm prawnych oraz potrzeby uzupełniania wiedzy o nich. Opanował krytyczną analizę tekstów prawnych oraz pism procesowych w zakresie prawa pracy i ubezpieczeń społecznych. Pozyskał umiejętności w zakresie wykładni funkcjonalnej regulacji układowych i wewnątrzzakładowych, obowiązujących w systemie prawa pracy.  Ma wiedzę na temat funkcjonowania organów ochrony prawnej w stosunkach pracy. Ma świadomość możliwości dalszego kształcenia, a także  świadomość wagi rozwoju intelektualnego, ciągłego pogłębiania wiedzy i podnoszenia swoich kwalifikacji. Wie, jak ważne jest przestrzeganie i rozwijanie zasad etyki zawodowej.

 

 

Wysokość czesnego

Czesne: 3600 zł (za rok); Możliwość płatności w  6 ratach. Płatności można dokonać jednorazowo do dnia rozpoczęcia pierwszych zajęć lub na wniosek Uczestnika (na pierwszym zjeździe Uczestnik zawiera z UWM umowę o płatnościach) w 6 ratach w terminach wskazanych w umowie: a) I rata – w kwocie 600 zł b) II rata w kwocie 600 zł c) III rata w kwocie 600 zł d) IV rata w kwocie 600 zł e) V rata w kwocie 600 zł f) VI rata w kwocie 600 zł.  RATY 0%

 


.