• log in
  • create an account

Recruitment for post-graduate studies for the academic year 2024/2025 (winter semester, summer semester)

switch registrations cancel selection

The offer displayed on this page is limited to the selected registration. If you want to see the rest of the offer, select a different registration.

Postgraduate studies in Public Administration

Details
Code SP2421N
Organizational unit Faculty of Law and Administration
Field of studies Public administration
Form of studies Part-time
Level of education After diploma
Language(s) of instruction Polish
Duration 2 semestry
Required document
  • Higher education
  Ask a question
Phase 1 (20.05.2024 00:00 – 30.09.2024 23:59)

 

Tryb przyjmowania kandydatów na studia:

 

 O przyjęciu na studia decyduje kolejność zgłoszeń.

 

Organizacja studiów uwzględnia wszelkie zalecenia ogólnouczelniane oraz wydziałowe dotyczące weryfikacji efektów kształcenia. Zaliczenie przedmiotów odbywa się w formie pisemnej lub ustnej. Oceny końcowe z poszczególnych przedmiotów oraz egzaminu są dokumentowane w formie protokołów zaliczeń i kart osiągnięć słuchacza.

 

 Forma zakończenia studiów podyplomowych:

 

 Absolwent uzyskuje świadectwo ukończenia studiów podyplomowych „Administracja publiczna” po zaliczeniu wszystkich przewidzianych programem kształcenia zaliczeń i zdaniu egzaminu końcowego.

 

 Zasady wyliczania oceny końcowej:

 

 Średnia arytmetyczna ocen ze wszystkich przedmiotów przewidzianych programem kształcenia kończących się zaliczeniem z oceną oraz ostateczna ocena z egzaminu.

 

 

 


.