• log in
  • create an account

Recruitment for post-graduate studies for the academic year 2024/2025 (winter semester, summer semester)

switch registrations cancel selection

The offer displayed on this page is limited to the selected registration. If you want to see the rest of the offer, select a different registration.

Studia podyplomowe w zakresie Prawa ubezpieczeń społecznych

Details
Code SP2422N
Organizational unit Faculty of Law and Administration
Field of studies Prawo ubezpieczeń społecznych
Form of studies Part-time
Level of education After diploma
Language(s) of instruction Polish
Admission limit 35
Number of didactic cycles 2
Recruitment committee address Wydział Prawa i Administracji, ul. Dybowskiego 13, p. E1.08, 10-702 Olsztyn, tel. 89/524 64 93
Office opening hours 8.00-14.00
WWW address https://wpia.uwm.edu.pl/kandydaci/studia-podyplomowe/prawo-ubezpieczen-spolecznych
Required document
  • Higher education
  Ask a question
Phase 1 (01.06.2024 00:00 – 15.10.2024 23:59)

 STUDIA W FORMIE ON-LINE

CHARAKTERYSTYKA STUDIÓW PODYPLOMOWYCH:

PRAWO UBEZPICZEŃ SPOŁECZNYCH

Propozycja uruchomienia studiów podyplomowych z zakresu Prawa ubezpieczeń  społecznych jest wynikiem konsultacji z otoczeniem społeczno-lokalnym, w tym w szczególności Zakładu Ubezpieczeń Społecznych odział w Olsztynie. Kształcenie na tym kierunku zaspokoi więc potrzeby nie tylko indywidualne, ale i społeczne aspiracje i oczekiwania interesariuszy zewnętrznych.

Powyższe studia kierowane są do osób zajmujących się zawodowo ubezpieczeniami społecznymi lub planujących podjęcie pracy w tym obszarze. Studia mają na celu przekazanie
i ugruntowanie wiedzy prawniczej niezbędnej do rozumienia funkcjonowania ubezpieczeń społecznych w systemie prawa.

W założeniu programowym, studia mają charakter interdyscyplinarny, jednak kładą duży nacisk na zagadnienia prawne. W trakcie studiów prezentowane są zagadnienia z zakresu prawa pracy, prawa zamówień publicznych, prawa cywilnego, prawa finansów publicznych, a także zagadnienia dotyczące postępowania administracyjnego i egzekucyjnego w administracji oraz postępowania cywilnego rozpoznawczego i egzekucyjnego w zakresie niezbędnym do praktycznego i codziennego realizowania zadań z zakresu ubezpieczeń społecznych. Oczywistym elementem są zajęcia, które skupiają się na poszczególnych zagadnieniach prawa ubezpieczeń społecznych, np. finansowanie ubezpieczeń społecznych, prawna ochrona danych osobowych w prawie ubezpieczeń społecznych, czy podleganie ubezpieczeniom społecznym.

Zajęcia prowadzone są przez doświadczonych wykładowców i autorytety w dziedzinie prawa – pracowników Wydziału Prawa i Administracji, a także przez przedstawicieli praktyki prawniczej (Sądu Najwyższego, Sądu Okręgowego, Samorządowego Kolegium Odwoławczego, Narodowego Funduszu Zdrowia). Obejmują m.in. wykłady interaktywne oraz praktyczne warsztaty, połączone z rozwiązywaniem kazusów.

 

Szczegółowe zasady i tryb przyjmowania kandydatów na studia:

Studia podyplomowe skierowane są do absolwentów studiów wyższych, których zainteresowania zawodowe lub osobiste skłaniają do poszerzenia wiedzy z zakresu prawa pracy i ustawodawstwa socjalnego. Zdobyta w trakcie studiów wiedza pozwala również na zatrudnienie jako pracownika zajmującego się stosowaniem w praktyce prawa pracy i ubezpieczeń społecznych w sektorze prywatnym oraz publicznych służbach zatrudnienia.

O przyjęciu na studia podyplomowe decyduje kolejność zgłoszeń.

 

Wymagane dokumnety do złożenia na studia podyplomowe:

·         odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych (magisterskie, licencjackie lub inżynierskie)

·         podanie o przyjęcie na studia podyplomowe, (wydrukowane z systemu IRK) 

 

Podstawowe dane dotyczące studiów podyplomowych

Studia mają charakter niestacjonarny, trwają dwa semestry.

Całkowita liczba punktów ECTS konieczna do uzyskania kwalifikacji odpowiadających prowadzonym studiom podyplomowym wynosi 30 ECTS (1 ECTS = 25 godz.).

 Numer charakterystyki poziomu Polskiej Ramy Kwalifikacji: 7

 

Forma zakończenia studiów podyplomowych:

Absolwent uzyskuje świadectwo ukończenia studiów podyplomowych „Prawo ubezpieczeń społecznych” po zaliczeniu wszystkich przewidzianych programem kształcenia zaliczeń.

 

Wysokość czesnego

Czesne: 3600 zł (za rok); Możliwość płatności w  6 ratach. Płatności można dokonać jednorazowo do dnia rozpoczęcia pierwszych zajęć lub na wniosek Uczestnika (na pierwszym zjeździe Uczestnik zawiera z UWM umowę o płatnościach)  w 6 ratach w terminach wskazanych w umowie: a) I rata – w kwocie 600 zł b) II rata w kwocie 600 zł c) III rata w kwocie 600 zł d) IV rata w kwocie 600 zł e) V rata w kwocie 600 zł f) VI rata w kwocie 600 zł.
 

Kierownik –  dr Katarzyna Jaworska

Sekretarz – mgr inż. Katarzyna Ustaszewska,  

adres email: katarzyna.huminska@uwm.edu.pl  tel. (89)524 64 93

 
 

.