• zaloguj się
 • utwórz konto

Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych

Niniejszym informujemy, że przetwarzamy Pana/Pani dane osobowe.

Szczegóły znajdują się poniżej.

 

I. Administrator danych osobowych:

Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie z siedzibą przy ul. Michała Oczapowskiego 2, 10-719 Olsztyn.

 

II. Inspektor Ochrony Danych:

Wyznaczyliśmy Inspektora Ochrony Danych, z którym można się skontaktować w sprawach ochrony swoich danych osobowych i realizacji swoich praw przez formularz kontaktowy na stronie: uwm.edu.pl/daneosobowe/formularz oraz e-mail: bkw@uwm.edu.pl; nr tel.: 89-523-36-78 lub pisemnie na adres: ul. Prawocheńskiego 9, pok. 109, 10-719 Olsztyn.

 

III. Cele i podstawy przetwarzania:

Na podstawie ustawy z dnia 20 lipca 2008 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 742, z późn. zm.) oraz rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 27 września 2018 r. w sprawie studiów (Dz. U. z 2023 r., poz. 2787, z późn. zm.) Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane w celu utworzenia konta w systemie Internetowej Rejestracji Kandydatów oraz w celu  rekrutacji na studia. Podany adres e-mail i numer telefonu służą ochronie Pana/Pani interesów i są niezbędne Komisji Rekrutacyjnej do szybkiego kontaktu. W przypadku przyjęcia na studia dane osobowe mogą być przetwarzane w celu:

 • dokumentowania przebiegu studiów,
 • rozpatrywania wniosków i wydawania decyzji oraz zaświadczeń (także w przypadku absolwentów) dotyczących toku studiów,
 • przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej,
 • przeprowadzenia postępowania w sprawie nadania tytułu zawodowego,
 • przeprowadzania badań losów zawodowych (tylko w przypadku absolwentów).

 

IV. Kategorie danych, które przetwarzamy:

Imię/imiona, nazwisko, numer PESEL, data urodzenia, płeć, miejsce urodzenia, kraj urodzenia, obywatelstwo, adres, numer telefonu, adres e-mail, , wykształcenie, rodzaj i nazwa ukończonej szkoły/uczelni, wyniki wcześniejszego etapu kształcenia, rodzaj oraz seria, numer i kraj wydania dokumentu tożsamości oraz  fotografia (w przypadku przyjęcia na studia wyższe).

 

V. Odbiorca danych:

Dane osobowe nie będą udostępniane innym podmiotom poza sytuacjami przewidzianymi w przepisach prawa. Dane będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym profilowane w celu wyliczenia uzyskanej liczby punktów z postępowania kwalifikacyjnego oraz ustalenia listy rankingowej, w oparciu o którą Komisja Rekrutacyjna/Kwalifikacyjna podejmuje decyzję o zakwalifikowaniu do przyjęcia na studia wyższe/podyplomowe. W przypadku kandydatów na studia wyższe zanonimizowane dane dotyczące uzyskanych wyników na świadectwie dojrzałości możemy udostępniać instytucjom współpracującym z Uniwersytetem w zakresie dostarczania danych dotyczących analizy wyników egzaminów maturalnych oraz analizy potencjału edukacyjnego i losów akademickich kandydatów przyjętych na studia. 

 

VI. Okres przechowywania danych:

Dane przechowujemy przez okres 6 miesięcy lub przez czas dochodzenia roszczeń związanych z przyjęciem na studia. Po przyjęciu na studia dane będą przechowywane przez okres studiów lub przez czas dochodzenia roszczeń z związanych z odbywaniem studiów oraz w archiwum po ukończeniu studiów przez 50 lat.

 

VII. Przysługujące prawa:

Przysługuje Panu/Pani:

 • prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii,
 • prawo do sprostowania swoich danych,
 • prawo do usunięcia danych,
 • prawo ograniczenia przetwarzania danych,
 • prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych,
 • prawo do przenoszenia danych,
 • prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego,
 • prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych

W celu realizacji swoich praw, prosimy o zgłoszenie przysługującego Panu/Pani żądania Inspektorowi Ochrony Danych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. Na stronie: uwm.edu.pl/daneosobowe znajdą Państwo przewidziane ku temu procedury.

 

VIII. Informacja o wymogu/dobrowolności podania danych:

Podanie przez Pana/Panią danych jest warunkiem wzięcia udziału w rekrutacji i odbywania studiów w Uniwersytecie.

Jeżeli nie poda Pan/Pani danych możemy odmówić przyjęcia na studia oraz może Pan/Pani utracić prawo do studiowania w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie.

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie z siedzibą przy ul. Michała Oczapowskiego 2, 10-719 Olsztyn w celach rekrutacyjnych na studia, statystycznych i archiwalnych

Informujemy, że Państwa zgoda może zostać cofnięta w dowolnym momencie przez dostarczenie formularza cofnięcia zgody Inspektorowi Ochrony Danych UWM, który można pobrać ze strony: www.uwm.edu.pl/daneosobowe. Wycofanie zgody nie będzie wpływać na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Państwaj zgody przed jej wycofaniem.