• zaloguj się
 • utwórz konto

Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych

Niniejszym informujemy, że przetwarzamy Pana/Pani dane osobowe.

Szczegóły znajdują się poniżej.

 

I. Administrator danych osobowych:

Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie z siedzibą przy ul. Michała Oczapowskiego 2, 10-719 Olsztyn.

 

II. Inspektor Ochrony Danych:

Wyznaczyliśmy Inspektora Ochrony Danych, z którym można się skontaktować w sprawach ochrony swoich danych osobowych i realizacji swoich praw przez formularz kontaktowy na stronie: uwm.edu.pl/daneosobowe/formularz oraz e-mail: bkw@uwm.edu.pl; nr tel.: 89-523-36-78 lub pisemnie na adres: ul. Prawocheńskiego 9, pok. 109, 10-719 Olsztyn.

 

III. Cele i podstawy przetwarzania:

Na podstawie ustawy z dnia 20 lipca 2008 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 574, z późn. zm.) oraz rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 27 września 2018 r. w sprawie studiów (Dz. U. z 2021 r., poz. 661, z późn. zm.) Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane w celu utworzenia konta w systemie Internetowej Rejestracji Kandydatów oraz w celu  rekrutacji na studia. Podany adres e-mail i numer telefonu służą ochronie Pana/Pani interesów i są niezbędne Komisji Rekrutacyjnej do szybkiego kontaktu. W przypadku przyjęcia na studia dane osobowe mogą być przetwarzane w celu:

 • dokumentowania przebiegu studiów,
 • rozpatrywania wniosków i wydawania decyzji oraz zaświadczeń (także w przypadku absolwentów) dotyczących toku studiów,
 • przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej,
 • przeprowadzenia postępowania w sprawie nadania tytułu zawodowego,
 • przeprowadzania badań losów zawodowych (tylko w przypadku absolwentów).

 

IV. Kategorie danych, które przetwarzamy:

Imię/imiona, nazwisko, numer PESEL, data urodzenia, płeć, miejsce urodzenia, kraj urodzenia, obywatelstwo, adres, numer telefonu, adres e-mail, , wykształcenie, rodzaj i nazwa ukończonej szkoły/uczelni, wyniki wcześniejszego etapu kształcenia, rodzaj oraz seria, numer i kraj wydania dokumentu tożsamości oraz  fotografia (w przypadku przyjęcia na studia wyższe).

 

V. Odbiorca danych:

Dane osobowe nie będą udostępniane innym podmiotom poza sytuacjami przewidzianymi w przepisach prawa. Dane będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym profilowane w celu wyliczenia uzyskanej liczby punktów z postępowania kwalifikacyjnego oraz ustalenia listy rankingowej, w oparciu o którą Komisja Rekrutacyjna/Kwalifikacyjna podejmuje decyzję o zakwalifikowaniu do przyjęcia na studia wyższe/podyplomowe. W przypadku kandydatów na studia wyższe zanonimizowane dane dotyczące uzyskanych wyników na świadectwie dojrzałości możemy udostępniać instytucjom współpracującym z Uniwersytetem w zakresie dostarczania danych dotyczących analizy wyników egzaminów maturalnych oraz analizy potencjału edukacyjnego i losów akademickich kandydatów przyjętych na studia. 

 

VI. Okres przechowywania danych:

Dane przechowujemy przez okres 6 miesięcy lub przez czas dochodzenia roszczeń związanych z przyjęciem na studia. Po przyjęciu na studia dane będą przechowywane przez okres studiów lub przez czas dochodzenia roszczeń z związanych z odbywaniem studiów oraz w archiwum po ukończeniu studiów przez 50 lat.

 

VII. Przysługujące prawa:

Przysługuje Panu/Pani:

 1. prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii,
 2. prawo do sprostowania swoich danych,
 3. prawo do usunięcia danych,
 4. prawo ograniczenia przetwarzania danych,
 5. prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych,
 6. prawo do przenoszenia danych,
 7. prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego,
 8. prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych

W celu realizacji swoich praw, prosimy o zgłoszenie przysługującego Panu/Pani żądania Inspektorowi Ochrony Danych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. Na stronie: uwm.edu.pl/daneosobowe znajdą Państwo przewidziane ku temu procedury.

 

VIII. Informacja o wymogu/dobrowolności podania danych:

Podanie przez Pana/Panią danych jest warunkiem wzięcia udziału w rekrutacji i odbywania studiów w Uniwersytecie.

Jeżeli nie poda Pan/Pani danych możemy odmówić przyjęcia na studia oraz może Pan/Pani utracić prawo do studiowania w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie.

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie z siedzibą przy ul. Michała Oczapowskiego 2, 10-719 Olsztyn w celach rekrutacji na studia, statystycznych i archiwalnych.

Informujemy, że Państwa zgoda może zostać cofnięta w dowolnym momencie przez dostarczenie formularza cofnięcia zgody Inspektorowi Ochrony Danych UWM, który można pobrać ze strony: www.uwm.edu.pl/daneosobowe. Cofnięcie zgody nie będzie wpływać na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Twojej zgody przed jej wycofaniem.