• zaloguj się
 • utwórz konto

Rekrutacja na kierunek lekarski realizowany w języku angielskim

zmień rekrutację anuluj wybór

Oferta prezentowana na tej stronie ograniczona jest do wybranej rekrutacji. Jeśli chcesz zobaczyć resztę oferty, wybierz inną rekrutację.

Kierunek lekarski - studia jednolite magisterskie, stacjonarne, ang.

Szczegóły
Kod 48_SJM_KL_ANG
Jednostka organizacyjna Wydział Lekarski
Kierunek studiów Kierunek lekarski
Forma studiów Stacjonarne
Poziom kształcenia Jednolite magisterskie
Języki wykładowe angielski
Limit miejsc 110
Czas trwania 12 semestrów
Adres komisji rekrutacyjnej Dziekanat Wydziału Lekarskiego, Al. Warszawska 30, 10-082 Olsztyn
Godziny otwarcia sekretariatu MONDAY- TUESDAY 8:00-15:00; WEDNESDAY closed for students; THURSDAY- FRIDAY 8:00-15:00;
Adres WWW http://wl.uwm.edu.pl/en
Wymagany dokument
 • Matura_lek_ang
  Zadaj pytanie
Obecnie nie trwają zapisy w wybranej rekrutacji.

(pokaż minione tury)
Trwające tury w innych rekrutacjach:
 • Rekrutacja na kierunek lekarski realizowany w języku angielskim
  Tura 1 (20.11.2023 00:00 – 10.05.2024 15:00)

Studia na kierunku lekarskim przygotowują do pracy w zawodzie lekarza. Student zdobywa umiejętności przeprowadzenia wywiadu z pacjentem, badania pacjenta, postawienia właściwej diagnozy oraz leczenia chorego i udzielenia mu niezbędnej pomocy. Absolwent po 6 latach nauki otrzymuje tytuł zawodowy lekarza.
Podczas studiów studenci opanowują wiedzę oraz praktyczne umiejętności w zakresie profilaktyki, leczenia i rehabilitacji niezbędne do wykonywania zawodu lekarza, dalszego kształcenia zawodowego oraz pracy naukowej. W toku studiów student poznaje moralne zasady postępowania wobec chorych i ich prawa, zasady współpracy zawodowej lekarzy oraz normy moralne obowiązujące w badaniach medycznych. Jest świadomy odpowiedzialności zawodowej oraz prawnej. Zna zasady współpracy z lekarzami i innymi pracownikami służby zdrowia oparte na wzajemnym szacunku, uczciwości i zaufaniu. Po ukończeniu studiów Absolwent posiada wiedzę teoretyczną i umiejętności praktyczne do wykonywania zawodu lekarza, ma również możliwość specjalizowania się w różnych dziedzinach medycyny. Może ubiegać się o zatrudnienie jako pracownik naukowo-dydaktyczny w zakładach nauk podstawowych i klinikach wyższych uczelni medycznych, jak również pełnić ważne funkcje w zarządzaniu ochroną zdrowia. Ukończenie studiów umożliwia specjalizowanie się w różnych dziedzinach medycyny.

Wydział Lekarski prowadzi studia stacjonarne na kierunku lekarskim z tokiem nauczania w języku angielskim. 
Specjalność: bez specjalności
Czas trwania: 6 lat (12 semestrów)

Studia te są w pełni odpłatne. 

Wysokość opłat za świadczone usługi edukacyjne określa Zarządzenie Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. 

ZASADY REJESTRACJI KANDYDATÓW NA STUDIA

 1. Rejestracja kandydata przez system IRK jest niezbędnym warunkiem rozpoczęcia wobec niego procedury kwalifikacyjnej.
 2. Rejestrację uznaje się za wiążącą po wypełnieniu następujących warunków:
  1) wprowadzeniu przez kandydata wszystkich niezbędnych danych i wyborze kierunku studiów,
  2) wniesieniu opłaty rekrutacyjnej za przeprowadzenie postępowania kwalifikacyjnego na wybrane kierunki studiów, oraz uzyskaniu przez Uniwersytet potwierdzenia bankowego o wpływie tej opłaty na rachunek bankowy Uniwersytetu,
  3) dostarczeniu na wezwanie komisji rekrutacyjnej świadectwa dojrzałości i świadectwa ukończenia szkoły średniej w oryginale lub jego uwierzytelnionej kopii,
  4) dostarczeniu do komisji rekrutacyjnej dyplomu IB Matury Międzynarodowej lub dyplomu EB Matury Europejskiej albo zaświadczenia o wynikach (dotyczy kandydatów posiadających świadectwo dojrzałości IB Matury Międzynarodowej lub EB Matury Europejskiej),
  5) dostarczeniu do komisji rekrutacyjnej świadectwa maturalnego uzyskanego za granicą wraz z tłumaczeniem na język polski (dotyczy kandydatów na studia legitymujących się świadectwem maturalnym uzyskanym za granicą),
 3. W przypadku niezłożenia dokumentów określonych w ust. 2 rejestracja będzie bezskuteczna i nie wywoła żadnych skutków prawnych, a tym samym zarówno rejestracja, jak i wniosek zostaną pozostawione bez rozpoznania, bez odrębnego wezwania do uzupełnienia dokumentów.
 4. W przypadku rejestracji na większą liczbę kierunków niż wynika to z wniesionej opłaty rekrutacyjnej, kandydat powinien wyrejestrować się z nieopłaconego kierunku bądź wnieść brakującą opłatę.
 5. Kandydat uzupełnia w systemie IRK przedmioty kwalifikacyjne (egzaminy) oraz poziom egzaminu (podstawowy, rozszerzony, dwujęzyczny). Na podstawie wprowadzonych danych przeprowadzona będzie kwalifikacja na studia. Wyboru przedmiotów kwalifikacyjnych (egzaminów) spośród przedmiotów wskazanych w kryteriach kwalifikacji dla każdego kierunku, na który kandydat dokonuje rejestracji dokona system IRK, z zachowaniem najkorzystniejszego wyniku dla Kandydata. 
 6. Kandydat ponosi negatywne konsekwencje błędnego wypełnienia pól formularzy internetowych, ich niewypełnienia lub podania informacji nieprawdziwych. 
 7. Kandydat jest zobowiązany do zachowania w tajemnicy hasła dostępu do osobistego konta rejestracyjnego. Uniwersytet nie odpowiada za skutki udostępniania tego hasła osobom trzecim, w szczególności za zmiany zapisów autoryzowane tym hasłem.
 8. Uniwersytet nie ponosi odpowiedzialności za niemożność rejestracji lub dokonania zmian, spowodowane awariami sieci niezależnymi od Uniwersytetu lub okresowym przeciążeniem serwerów.
 9. Osobiste konto rejestracyjne jest jedynym źródłem przekazywania kandydatowi informacji. Oznacza to, że wiadomości umieszczane na osobistym koncie kandydata uznaje się za dostarczone i wiążące.
 10. Uczelnia nie ponosi odpowiedzialności za skutki niezapoznania się kandydata z wiadomościami umieszczonymi na jego osobistym koncie rejestracyjnym. 
 11. Dodatkowe zasady zostały ujęte w §2 ust. 12-16 Uchwały

Adres Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej:
Wydział Lekarski Collegium Medicum UWM
Al. Warszawska 30 
10-082 Olsztyn
"Rekrutacja Kierunek lekarski w języku angielskim" 
tel. +48 89 524 64 00
e-mail: medicine.info@uwm.edu.pl


Kandydaci z tzw. "Nową maturą"

Nabór na studia kandydatów legitymujących się świadectwem dojrzałości uzyskanym w systemie tzw. „nowej matury”, (tj. dokumentem wydanym przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną) następuje na podstawie konkursu (rankingu) sumy % punktów uzyskanych w części pisemnej egzaminu maturalnego  z trzech przedmiotów objętych postępowaniem kwalifikacyjnym:

PRZEDMIOTY OBOWIĄZKOWE:

język angielski- na poziomie podstawowym, rozszerzonym lub dwujęzycznym, z wynikiem co najmniej 30%,

biologia- na poziomie rozszerzonym lub dwujęzycznym, z wynikiem co najmniej 30%,

JEDEN PRZEDMIOT DO WYBORU (należy dokonać wyboru jednego z n/w przedmiotów):

chemia- na poziomie rozszerzonym lub dwujęzycznym z wynikiem co najmniej 30%.

fizyka lub fizyka i astronomia- na poziomie rozszerzonym lub dwujęzycznym z wynikiem co najmniej 30%.

matematyka- na poziomie rozszerzonym lub dwujęzycznym z wynikiem co najmniej 30%.

Z zachowaniem zasady obliczania punktów odpowiednio jak w §3 ust. 5.

Do postępowania kwalifikacyjnego mogą przystąpić wyłącznie kandydaci spełniający kryteria w zakresie wskazanych przedmiotów, tj. przedmiot występuje na świadectwie dojrzałości.

  

Kandydaci z tzw. "Starą maturą"

Nabór na studia kandydatów legitymujących się świadectwem dojrzałości uzyskanym w systemie tzw. „starej matury" (tj. dokumentem wystawionym przez szkołę) następuje na podstawie konkursu (rankingu) średniej ocen uzyskanych na świadectwie dojrzałości z trzech przedmiotów objętych postępowaniem kwalifikacyjnym:

biologia

język angielski

Chemia lub matematyka lub fizyka lub fizyka z astronomią.

Do postępowania kwalifikacyjnego mogą przystąpić wyłącznie kandydaci spełniający kryteria w zakresie wskazanych przedmiotów, tj. przedmiot występuje na świadectwie dojrzałości. 

Z zachowaniem zasady obliczania punktów odpowiednio jak w §4 z uwzględnieniem załącznika 2A.

Kandydaci legitymujący się świadectwem dojrzałości uzyskanym w systemie tzw. "starej matury" zobowiązani są dostarczyć komisji rekrutacyjnej kopię świadectwa w terminie rejestracji w systemie IRK (do 22 września 2023 roku do godziny 15:00).

Kandydaci z dylomem IB Matury Międzynarodowej lub EB Matury Europejskiej

Nabór na studia kandydatów legitymujących się dyplomem IB Matury Międzynarodowej następuje na podstawie liczby punktów uzyskanych z egzaminu maturalnego, którego wynik określony na dyplomie IB pomnożony przez współczynnik 13.33, kwalifikuje kandydata w konkursie (rankingu) świadectw dojrzałości.

Nabór na studia kandydatów legitymujących się dyplomem EB Matury Europejskiej następuje na podstawie liczby punktów uzyskanych z egzaminu maturalnego, którego wynik określony na dyplomie EB pomnożony przez współczynnik 6,0, kwalifikuje kandydata w konkursie (rankingu) świadectw dojrzałości.

Osoby posiadające dyplom matury IB lub EB zobowiązane są przedłożyć do celów kwalifikacji zaświadczenie o wyniku matury wystawione przez upoważnione organy najpóźniej do dnia 22 września 2023 roku do godziny 15:00.

Laureaci i finaliści wybranych olimpiad oraz konkursów stopnia centralnego

Laureaci i finaliści wybranych olimpiad oraz konkursów stopnia centralnego mogą być przyjmowani na I rok studiów w Uniwersytecie z pominięciem postępowania kwalifikacyjnego. Wykaz olimpiad oraz konkursów stopnia centralnego, których laureaci i finaliści będą przyjmowani na studia w Uniwersytecie z pominięciem postępowania kwalifikacyjnego określa Senat.

Podstawą uzyskania uprawnień jest przedłożenie do celów kwalifikacji dokumentu wydanego przez Główny Komitet Olimpiady lub Konkursu, opatrzonego numerem porządkowym, stwierdzającego uzyskaną przez kandydata na studia lokatę (zajęte miejsce) w eliminacjach centralnych oraz status kandydata (laureat lub finalista).

Wykaz olimpiad oraz konkursów, których laureaci i finaliści uprawnieni są do przyjęcia na kierunek studiów w Uniwersytecie z pominięciem postępowania kwalifikacyjnego dostępny jest na stronie www.uwm.edu.pl/kandydaci 

Kandydaci zakwalifikowani na studia

Kandydaci zakwalifikowani na studia zobowiązani są do potwierdzenia zamiaru studiowania poprzez dostarczenie wymaganych dokumentów:

1) podania o przyjęcie na studia (na wydruku z IRK) opatrzonego własnoręcznym podpisem,

2) kserokopii świadectwa dojrzałości albo świadectwa dojrzałości i zaświadczenia o wynikach egzaminu maturalnego z poszczególnych przedmiotów, o których mowa w ustawie z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (oryginał do wglądu), a w przypadku dokumentów sporządzonych w języku obcym - tłumaczeniem na język polski lub język angielski,

3) fotografii o wymiarach 35 x 45mm, na jasnym tle, zgodne z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych, opisaną na odwrocie imieniem (imionami) i nazwiskiem oraz numerem IRK ID,

4) dowód wniesienia opłaty czesnego za pierwszy semestr,

5) podpisane 2 egzemplarze umowy za usługi edukacyjne,

6) podpisane i uzupełnione oświadczenia,

7) zaświadczenie lekarskie (należy dostarczyć po przyjęciu na studia przed rozpoczęciem roku akademickiego).

 

Wymagane dokumenty należy złożyć w terminie określonym w harmonogramie rekrutacji. Niedostarczenie w wyznaczonym terminie wymaganych dokumentów oznacza rezygnację ze studiów i powoduje skreślenie kandydata z listy osób kwalifikowanych do przyjęcia na I rok studiów bez odrębnego wezwania do uzupełnienia dokumentów.

Adres Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej:

Wydział Lekarski Collegium Medicum UWM
Al. Warszawska 30
10-082 Olsztyn
"Rekrutacja Kiereunek lekarksi w języku angielskim"