Kierunek lekarski - studia jednolite magisterskie, stacjonarne, ang.


W mocy od: 17 grudnia 2019

Zasady kwalifikacji

Kandydaci z tzw. "Nową maturą"

Nabór na studia kandydatów legitymujących się świadectwem dojrzałości uzyskanym w systemie tzw. „nowej matury”, (tj. dokumentem wydanym przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną) następuje na podstawie konkursu (rankingu) sumy % punktów uzyskanych w części pisemnej egzaminu maturalnego  z trzech przedmiotów objętych postępowaniem kwalifikacyjnym:

PRZEDMIOTY OBOWIĄZKOWE:

język angielski- na poziomie podstawowym, rozszerzonym lub dwujęzycznym, z wynikiem co najmniej 30%,

biologia- na poziomie rozszerzonym lub dwujęzycznym, z wynikiem co najmniej 30%,

JEDEN PRZEDMIOT DO WYBORU (należy dokonać wyboru jednego z n/w przedmiotów):

chemia- na poziomie rozszerzonym lub dwujęzycznym z wynikiem co najmniej 30%.

fizyka lub fizyka i astronomia- na poziomie rozszerzonym lub dwujęzycznym z wynikiem co najmniej 30%.

matematyka- na poziomie rozszerzonym lub dwujęzycznym z wynikiem co najmniej 30%.

Z zachowaniem zasady obliczania punktów odpowiednio jak w §3 ust. 5.

Do postępowania kwalifikacyjnego mogą przystąpić wyłącznie kandydaci spełniający kryteria w zakresie wskazanych przedmiotów, tj. przedmiot występuje na świadectwie dojrzałości.

  

Kandydaci z tzw. "Starą maturą"

Nabór na studia kandydatów legitymujących się świadectwem dojrzałości uzyskanym w systemie tzw. „starej matury" (tj. dokumentem wystawionym przez szkołę) następuje na podstawie konkursu (rankingu) średniej ocen uzyskanych na świadectwie dojrzałości z trzech przedmiotów objętych postępowaniem kwalifikacyjnym:

biologia

język angielski

Chemia lub matematyka lub fizyka lub fizyka z astronomią.

Do postępowania kwalifikacyjnego mogą przystąpić wyłącznie kandydaci spełniający kryteria w zakresie wskazanych przedmiotów, tj. przedmiot występuje na świadectwie dojrzałości. 

Z zachowaniem zasady obliczania punktów odpowiednio jak w §4 z uwzględnieniem załącznika 2A.

Kandydaci legitymujący się świadectwem dojrzałości uzyskanym w systemie tzw. "starej matury" zobowiązani są dostarczyć komisji rekrutacyjnej kopię świadectwa w terminie rejestracji w systemie IRK (do 22 września 2023 roku do godziny 15:00).

Kandydaci z dylomem IB Matury Międzynarodowej lub EB Matury Europejskiej

Nabór na studia kandydatów legitymujących się dyplomem IB Matury Międzynarodowej następuje na podstawie liczby punktów uzyskanych z egzaminu maturalnego, którego wynik określony na dyplomie IB pomnożony przez współczynnik 13.33, kwalifikuje kandydata w konkursie (rankingu) świadectw dojrzałości.

Nabór na studia kandydatów legitymujących się dyplomem EB Matury Europejskiej następuje na podstawie liczby punktów uzyskanych z egzaminu maturalnego, którego wynik określony na dyplomie EB pomnożony przez współczynnik 6,0, kwalifikuje kandydata w konkursie (rankingu) świadectw dojrzałości.

Osoby posiadające dyplom matury IB lub EB zobowiązane są przedłożyć do celów kwalifikacji zaświadczenie o wyniku matury wystawione przez upoważnione organy najpóźniej do dnia 22 września 2023 roku do godziny 15:00.

Laureaci i finaliści wybranych olimpiad oraz konkursów stopnia centralnego

Laureaci i finaliści wybranych olimpiad oraz konkursów stopnia centralnego mogą być przyjmowani na I rok studiów w Uniwersytecie z pominięciem postępowania kwalifikacyjnego. Wykaz olimpiad oraz konkursów stopnia centralnego, których laureaci i finaliści będą przyjmowani na studia w Uniwersytecie z pominięciem postępowania kwalifikacyjnego określa Senat.

Podstawą uzyskania uprawnień jest przedłożenie do celów kwalifikacji dokumentu wydanego przez Główny Komitet Olimpiady lub Konkursu, opatrzonego numerem porządkowym, stwierdzającego uzyskaną przez kandydata na studia lokatę (zajęte miejsce) w eliminacjach centralnych oraz status kandydata (laureat lub finalista).

Wykaz olimpiad oraz konkursów, których laureaci i finaliści uprawnieni są do przyjęcia na kierunek studiów w Uniwersytecie z pominięciem postępowania kwalifikacyjnego dostępny jest na stronie www.uwm.edu.pl/kandydaci 

Kandydaci zakwalifikowani na studia

Kandydaci zakwalifikowani na studia zobowiązani są do potwierdzenia zamiaru studiowania poprzez dostarczenie wymaganych dokumentów:

1) podania o przyjęcie na studia (na wydruku z IRK) opatrzonego własnoręcznym podpisem,

2) kserokopii świadectwa dojrzałości albo świadectwa dojrzałości i zaświadczenia o wynikach egzaminu maturalnego z poszczególnych przedmiotów, o których mowa w ustawie z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (oryginał do wglądu), a w przypadku dokumentów sporządzonych w języku obcym - tłumaczeniem na język polski lub język angielski,

3) fotografii o wymiarach 35 x 45mm, na jasnym tle, zgodne z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych, opisaną na odwrocie imieniem (imionami) i nazwiskiem oraz numerem IRK ID,

4) dowód wniesienia opłaty czesnego za pierwszy semestr,

5) podpisane 2 egzemplarze umowy za usługi edukacyjne,

6) podpisane i uzupełnione oświadczenia,

7) zaświadczenie lekarskie (należy dostarczyć po przyjęciu na studia przed rozpoczęciem roku akademickiego).

 

Wymagane dokumenty należy złożyć w terminie określonym w harmonogramie rekrutacji. Niedostarczenie w wyznaczonym terminie wymaganych dokumentów oznacza rezygnację ze studiów i powoduje skreślenie kandydata z listy osób kwalifikowanych do przyjęcia na I rok studiów bez odrębnego wezwania do uzupełnienia dokumentów.

Adres Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej:

Wydział Lekarski Collegium Medicum UWM
Al. Warszawska 30
10-082 Olsztyn
"Rekrutacja Kiereunek lekarksi w języku angielskim"