• zaloguj się
  • utwórz konto

Rekrutacja na studia na rok akademicki 2022/2023

zmień rekrutację anuluj wybór

Oferta prezentowana na tej stronie ograniczona jest do wybranej rekrutacji. Jeśli chcesz zobaczyć resztę oferty, wybierz inną rekrutację.

Technologia żywności i żywienie człowieka - studia pierwszego stopnia, stacjonarne

Szczegóły
Kod 03_SI_TZiZC
Jednostka organizacyjna Wydział Nauki o Żywności
Kierunek studiów Technologia żywności i żywienie człowieka
Forma studiów Stacjonarne
Poziom kształcenia Pierwszego stopnia
Języki wykładowe polski
Limit miejsc 96
Czas trwania 7 semestrów
Adres WWW http://www.uwm.edu.pl/wnz/
Wymagany dokument
  • Matura
  Zadaj pytanie
Obecnie nie trwają zapisy.

(pokaż minione tury)

TECHNOLOGIA ŻYWNOŚCI I ŻYWIENIE CZŁOWIEKA

 

Rozległa wiedza i umiejętności pozwalające na wyprodukowanie dowolnego  produktu żywnościowego,  z dbałością o jego najwyższą  jakość oraz o mającego pozytywny wpływ na  organizm człowieka to właśnie kompetencje, które zdobędziesz  studiując na kierunku TECHNOLOGIA ŻYWNOŚCI I ŻYWIENIE CZŁOWIEKA.

W toku studiów nauczysz się nie tylko jak opracowywać receptury i specyfikacje produktów żywnościowych różnego pochodzenia, ale też  jak krok po kroku wygląda procedura ich wdrożenia. Dowiesz się jak opracowywać normy produkcyjne, czy jak wygląda kontrola przebiegu procesów produkcyjno – technologicznych w małych i dużych zakładach produkcyjnych.

Ukończenie kierunku daje możliwości pracy na stanowiskach inżynierskich oraz kierowniczych w zakładach przemysłu spożywczego – mleczarniach,  zakładach mięsnych, zakładach przetwórstwa roślinnego. Plan studiów daje możliwość poszerzania wiedzy w wybranym przez siebie zakresie technologii, w  ramach praktyk zawodowych w  zakładach produkcyjnych  o ugruntowanej pozycji rynkowej.

Wybierz kierunek TECHNOLOGIA ŻYWNOŚCI I ŻYWIENIE CZŁOWEKA, gdzie oferujemy Ci:

  • 3,5-letnie studia kończące się uzyskaniem tytułu INŻYNIERA  doskonale przygotowujące do pracy jako technolog, główny technolog, kierownik produkcji, menedżer ds. rozwoju produktu, pracownik nadzoru sanitarnego
    i handlowego
  • możliwość korzystania z wyjazdów w ramach programu Erasmus do uczelni państw partnerskich– m.in. Hiszpania, Włochy, Portugalia, Grecja, Holandia;
  • akredytowany program studiów stale dostosowywany do potrzeb rynku pracy, w którym zajęcia praktyczne i laboratoryjne odgrywają kluczową rolę;
  • możliwość poszerzania umiejętności w ramach aktywnie działających na WNoŻ kołach naukowych. 

Forma studiów: stacjonarne

Poziom studiów: pierwszego stopnia, inżynierskie, 7 semestrów; drugiego stopnia, magisterskie, 3 semestry

 

Więcej O NAS:

www.uwm.edu.pl/wnz

Facebook: https://www.facebook.com/Wydzia%C5%82-Nauki-o-%C5%BBywno%C5%9Bci-UWM-Olsztyn-216909851692457/

Instagram:  https://www.instagram.com/wydzial.nauki.o.zywnosci.uwm/

 

Forma studiów: stacjonarne

Poziom studiów: pierwszego stopnia, inżynierskie, 7 semestrów,

 

REKRUTACJA. ZŁÓŻ APLIKACJĘ. ZOSTAŃ NASZYM STUDENTEM

 

PIERWSZY ETAP:

1.             Sprawdź kryteria kwalifikacji na I stopień studiów na  kierunkach WNoŻ.

2.             Wypełnij online formularz zgłoszenia na studia dostępny na:https://irk.uwm.edu.pl/pl/

3.             Wnieś w terminie opłatę rekrutacyjną.

4.             Sprawdź uzyskane punkty i dowiedz się czy jesteś w kolejnym etapie.

 

KRYTERIA KWALIFIKACJI:

Konkurs (ranking) sumy % punktów uzyskanych z przedmiotów z części pisemnej egzaminu maturalnego występujących na świadectwie dojrzałości  (wybór 3 przedmiotów):

BIOLOGIA
CHEMIA
FIZYKA
GEOGRAFIA
JĘZYK OBCY NOWOŻYTNY
MATEMATYKA

DRUGI ETAP:

1.   Jeżeli już wiesz, że jesteś w drugim etapie, wystarczy, że złożysz wymagane dokumenty, które należy dostarczyć do Punktu Obsługi Kandydata UWM.

2.  Po weryfikacji dokumentów na Twoim profilu pojawi się informacja, że zostałeś przyjęty na studia.

 

Witamy!

 

WIĘCEJ INFORMACJI:

http://www.uwm.edu.pl/kandydaci

http://www.uwm.edu.pl/wnz/


Studia pierwszego stopnia

„Nowa matura"

Nabór na studia kandydatów legitymujących się świadectwem dojrzałości uzyskanym w systemie „nowej matury”, (czyli świadectwem wydanym przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną) następuje na podstawie konkursu (rankingu) sumy % punktów uzyskanych na świadectwie dojrzałości z trzech przedmiotów objętych postępowaniem kwalifikacyjnym (określonych w kryteriach kwalifikacji na studia stacjonarne albo studia niestacjonarne).

Do kwalifikacji na studia brane są pod uwagę wyniki z części pisemnej egzaminów maturalnych. Na poziomie podstawowym ilość % uzyskana na świadectwie dojrzałości jest równa ilości punktów w kwalifikacji, wyniki z poziomu rozszerzonego do kwalifikacji mnożone są przez 2

Kandydatowi na studia - do obliczenia sumy % punktów uwzględnia się 0 (zero) % punktów z danego przedmiotu - jeżeli egzamin z tego przedmiotu złożony został na poziomie poniżej 30% punktów lub kandydat nie spełnia kryteriów w zakresie wskazanych w załącznikach przedmiotów, tj. przedmiot nie występuje na świadectwie dojrzałości. Dla przedmiotów kwalifikacyjnych określonych dla danego kierunku studiów, z których egzamin maturalny złożony został na poziomie dwujęzycznym stosuje się zasadę obliczania punktów odpowiednio jak dla poziomu rozszerzonego.

Kandydat uzupełnia w systemie IRK przedmioty kwalifikacyjne (egzaminy) oraz poziom egzaminu (podstawowy, rozszerzony, dwujęzyczny). Na podstawie wprowadzonych danych przeprowadzona będzie kwalifikacja na studia. Wyboru przedmiotów kwalifikacyjnych (egzaminów) spośród przedmiotów wskazanych w kryteriach kwalifikacji dla każdego kierunku, na który kandydat dokonuje rejestracji dokona system IRK, z zachowaniem najkorzystniejszego wyniku dla Kandydata.

Do kwalifikacji na studia technologia żywności i żywienie człowieka brane są pod uwagę przedmioty;

1. Biologia

2. Chemia

3. Fizyka**

4. Geografia

5. Język obcy nowożytny*

6.  Matematyka

 

*  jeden język obcy nowożytny do wyboru przez kandydata

 ** lub fizyka i astronomia

„Stara matura"

Nabór na studia kandydatów legitymujących się świadectwem dojrzałości uzyskanym w systemie „starej matury" (czyli świadectwem wydanym przez szkołę, a nie przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną) następuje na podstawie konkursu (rankingu) średniej ocen uzyskanych z przedmiotów na świadectwie dojrzałości lub świadectwie dojrzałości i świadectwie ukończenia szkoły średniej (w konkursie - rankingu średniej ocen za priorytetowe uznaje się oceny z przedmiotów kwalifikacyjnych, z których kandydat składał egzamin dojrzałości) z trzech przedmiotów objętych postępowaniem kwalifikacyjnym (określonych w kryteriach kwalifikacji na studia stacjonarne albo studia niestacjonarne).

Do obliczania średniej ocen na świadectwie dojrzałości i świadectwie ukończenia szkoły średniej przyjmuje się następujące wartości liczbowe: celujący (6,0), bardzo dobry (5,0), dobry (4,0), dostateczny (3,0), dopuszczający (2,0).

W przypadku występowania na świadectwie dojrzałości kilku ocen z jednego przedmiotu, do obliczania średniej ogólnej przyjmuje się średnią arytmetyczną wszystkich ocen z tego przedmiotu (końcowej klasyfikacji w szkole średniej oraz uzyskane na egzaminie dojrzałości - ustnym i pisemnym). W konkursie (rankingu) średniej ocen uwzględniany jest wynik ustalony zgodnie z zasadą: średnia ocen obliczona z uwzględnieniem ww zapisów pomnożona przez współczynnik 100,00.

Do kwalifikacji na studia technologia żywności i żywienie człowieka brane są pod uwagę przedmioty;

1. Biologia lub Chemia

3. Fizyka** lub matematyka lub geografia 

5. Język obcy nowożytny*

 

*  jeden język obcy nowożytny do wyboru przez kandydata

 ** lub fizyka i astronomia


Kandydat samodzielnie wskazuje przedmioty (egzaminy), na podstawie których chce być kwalifikowany ale należy pamiętać, że za priorytetowe uznaje się oceny z przedmiotów kwalifikacyjnych, z których kandydat składał egzamin dojrzałości (np. dla warunku 1. gdzie Kandydat ma do wyboru matematyka lub geografia lub informatyka, a egzamin dojrzałości był składany np. tylko z geografii - to właśnie geografię należy wskazać jako przedmiot (egzamin) do kwalifikacji. Jeśli egzamin dojrzałości był składany z np. dwóch przedmiotów - należy wskazać ten przedmiot, z którego uzyskano wyższy wynik.

Wpisując wynik do systemu IRK używamy kropki np. 4.58 (przecinek w liczbie nie jest uwzględniany przez system IRK)

KKandydaci posiadający świadectwo dojrzałości uzyskane w systemie „starej matury” zobowiązani są dostarczyć do Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej UWM. ( Punktu Obsługi Kandydata) (ul. Oczapowskiego 12B) do celów kwalifikacji kserokopię świadectwa dojrzałości /świadectwa dojrzałości i świadectwa ukończenia szkoły średniej zgodnie z harmonogramem rekrutacji: https://rekrutacja.uwm.edu.pl/rekrutacja/harmonogram#axzz7QELkV4nh

IB Matura Międzynarodowa, EB Matura Europejska

Nabór na studia kandydatów legitymujących się dyplomem IB Matury Międzynarodowej następuje na podstawie liczby punktów uzyskanych z egzaminu maturalnego, którego wynik określony na dyplomie IB pomnożony przez współczynnik 13.33, kwalifikuje kandydata w konkursie (rankingu) świadectw dojrzałości.

Nabór na studia kandydatów legitymujących się dyplomem EB Matury Europejskiej następuje na podstawie liczby punktów uzyskanych z egzaminu maturalnego, którego wynik określony na dyplomie EB pomnożony przez współczynnik 6,0, kwalifikuje kandydata w konkursie (rankingu) świadectw dojrzałości.

Osoby posiadające dyplom matury IB lub EB zobowiązane są dostarczyć do Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej UWM. ( Punktu Obsługi Kandydata) do celów kwalifikacji zaświadczenie o wyniku matury wystawione przez upoważnione organy najpóźniej zgodnie z  harmonogramem rekrutacji https://rekrutacja.uwm.edu.pl/rekrutacja/harmonogram#axzz7QELkV4nh

Zasady kwalifikacji dla kandydatów ze świadectwem maturalnym uzyskanym za granicą

Świadectwa maturalne uzyskane za granicą uznaje się za równoważne świadectwom dojrzałości szkół średnich w Polsce, jeżeli zawierają klauzulę stwierdzającą prawo ubiegania się o przyjęcie na studia wyższe w kraju miejsca wydania świadectwa.

Osoby posiadające świadectwo dojrzałości uzyskane za granicą zobowiązane są dostarczyć do Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej UWM. ( Punktu Obsługi Kandydata) zgodnie z harmonogramem rekrutacji https://rekrutacja.uwm.edu.pl/rekrutacja/harmonogram#axzz7QELkV4nh następujące dokumenty:

1) poświadczenie w formie apostille, jeżeli dokument został wydany przez instytucję działającą w systemie edukacji państwa będącego stroną Konwencji Haskiej z dnia 5 października 1961 r., znoszącej wymóg legalizacji zagranicznych dokumentów urzędowych (Dz. U. z 2005 r., Nr 112, poz. 938),

2) uwierzytelnienie w formie legalizacji, w przypadku świadectw wydanych przez państwa, które nie są stroną Konwencji, o której mowa w pkt. 1)

3) zaświadczenie o nostryfikacji, w przypadku świadectwa dojrzałości wydanego w kraju, z którym Rzeczpospolita Polska nie zawarła umowy o wzajemnym uznawaniu dokumentów o wykształceniu oraz w przypadku dokumentu z kraju, z którym Rzeczpospolita Polska zawarła ww. umowę, ale dokument ten nie jest nią objęty,

4) tłumaczenie na język polski świadectwa oraz poświadczenia, jeżeli zostało sporządzone w języku obcym, 

5) decyzję kuratora oświaty o uznaniu świadectwa – w przypadku prowadzenia takiego postępowania,

6) zaświadczenie potwierdzające, że uzyskane poza granicami Polski świadectwo uprawnia do ubiegania się o przyjęcie na studia wyższe w państwie, w którego systemie edukacji zostało wydane, o ile na świadectwie nie widnieje taka adnotacja, wraz z tłumaczeniem tego dokumentu,

7) zaświadczenie o wynikach egzaminu maturalnego z poszczególnych przedmiotów, suplement obejmujący przedmioty wraz z uzyskanymi ocenami (jeżeli nie są wskazane na świadectwie lub innym dokumencie uzyskanym za granicą), wraz z tłumaczeniem tego dokumentu,

8) dokument przedstawiający obowiązującą skalę ocen (jeżeli nie jest ona wskazana na świadectwie lub innym dokumencie uzyskanym za granicą), potwierdzony przez szkołę, którą ukończył kandydat bądź uprawniony do tego urząd, wraz z tłumaczeniem tego dokumentu.

Nabór na studia kandydatów legitymujących się świadectwem dojrzałości uzyskanym za granicą, następuje na podstawie konkursu (rankingu) sumy punktów uzyskanych na świadectwie dojrzałości z trzech przedmiotów objętych postępowaniem kwalifikacyjnym, określonych w załącznikach 1A i 1C, przeliczonych zgodnie z http://www.uwm.edu.pl/kandydaci/rekrutacja-2022

Punktacji przedmiotowej ze świadectwa dojrzałości w skali nieporównywalnej do zamieszczonych w załączniku nr 3 :http://www.uwm.edu.pl/kandydaci/rekrutacja-2022 http://www.uwm.edu.pl/kandydaci/rekrutacja-2022 do UCHWAŁY Nr 106 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 29 czerwca 2021 roku w sprawie ustalenia warunków, trybu oraz terminu rozpoczęcia i zakończenia rekrutacji  kandydatów na I rok studiów wyższych na rok akademicki 2022/2023 (ze zm.) nie przelicza się. Oznacza to, że kandydat nie może być bezpośrednio kwalifikowany w konkursie świadectw dojrzałości, lecz w ramach rekrutacji jednoczęściowej obejmującej konkurs świadectw dojrzałości - zobowiązany jest przystąpić do egzaminu wstępnego ustnego z dwóch przedmiotów. Na kierunku. Technologia Żywności i Żywienie Człowieka – przedmioty: biologia i (chemia lub matematyka)   

Egzaminy oceniane są w skali 1-6. Egzamin zostaje uznany za pozytywny w przypadku, gdy  kandydat uzyska z obu przedmiotów oceny co najmniej dopuszczające. Jako trzeci przedmiot uznaje się język obcy z oceną 6,0 (celujący) - język kraju, w którym kandydat uzyskał świadectwo dojrzałości. Uzyskana średnia ocen pomnożona przez współczynnik 100,00 kwalifikuje kandydata w konkursie (rankingu) świadectw dojrzałości.

Egzaminy ustne dla kandydatów posiadających świadectwo maturalne uzyskane za granicą, odbędą się dnia zgodnie z harmonogramem rekrutacji https://rekrutacja.uwm.edu.pl/rekrutacja/harmonogram#axzz7QELkV4nh godz. 9.00 w bloku Nauki o Żywności w sali imienia  prof. T. Dziamy znajdujacej się przy Dziekanacie  (adres: plac Cieszyński 1)

Rekrutacja dla kandydatów obcokrajowców

Informacje na temat rekrutacji cudzoziemców: http://bwm.uwm.edu.pl/studenci-obcokrajowcy

Laureaci i finaliści olimpiad oraz konkursów stopnia centralnego

Laureaci i finaliści wybranych olimpiad oraz konkursów stopnia centralnego mogą być przyjmowani na I rok studiów w Uniwersytecie z pominięciem postępowania kwalifikacyjnego. Wykaz olimpiad oraz konkursów stopnia centralnego, których laureaci i finaliści będą przyjmowani na studia w Uniwersytecie z pominięciem postępowania kwalifikacyjnego określa Senat.

Podstawą uzyskania uprawnień jest przedłożenie do celów kwalifikacji dokumentu wydanego przez Główny Komitet Olimpiady lub Konkursu, opatrzonego numerem porządkowym, stwierdzającego uzyskaną przez kandydata na studia lokatę (zajęte miejsce) w eliminacjach centralnych oraz status kandydata (laureat lub finalista).

Osoby korzystające z ww. uprawnień zobowiązane są przystąpić do oceny predyspozycji Kandydata na kierunkach: architektura krajobrazu, edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych, edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej, logopedia.

Wykaz olimpiad oraz konkursów, których laureaci i finaliści uprawnieni są do przyjęcia na kierunek studiów w Uniwersytecie z pominięciem postępowania kwalifikacyjnego dostępny jest na stronie http://www.uwm.edu.pl/sites/default/files/rekrutacja/wykaz_olimpiad.pdf

Czytaj więcej:
https://rekrutacja.uwm.edu.pl/

 https://rekrutacja.uwm.edu.pl

 

Rekrutacja krok po kroku