• zaloguj się
  • utwórz konto

Rekrutacja na studia na rok akademicki 2022/2023

zmień rekrutację anuluj wybór

Oferta prezentowana na tej stronie ograniczona jest do wybranej rekrutacji. Jeśli chcesz zobaczyć resztę oferty, wybierz inną rekrutację.

Zarządzanie - studia pierwszego stopnia, stacjonarne

Szczegóły
Kod 1205-SL-Z_A_PRK2
Jednostka organizacyjna Wydział Nauk Ekonomicznych
Kierunek studiów Zarządzanie
Forma studiów Stacjonarne
Poziom kształcenia Pierwszego stopnia
Profil studiów ogólnoakademicki
Języki wykładowe polski
Limit miejsc 150
Czas trwania 6 semestrów
Adres komisji rekrutacyjnej Dziekanat Wydziału Nauk Ekonomicznych, ul. Oczapowskiego 4, pok. 13; 10-719 Olsztyn; tel. 89 523 35 71, adres e-mail: wne.rekrutacja@uwm.edu.pl
Godziny otwarcia sekretariatu 9.00-14.00
Adres WWW http://uwm.edu.pl/wne/
Wymagany dokument
  • Matura
  Zadaj pytanie
Obecnie nie trwają zapisy.

(pokaż minione tury)

Opis studiów

Kształcenie na kierunku Zarządzanie pozwala uzyskać wszechstronną wiedzę z zakresu teorii zarządzania oraz rozwiązywania problemów współczesnych przedsiębiorstw w aspektach organizacyjnym, prawnym, finansowym, psychologicznym i społecznym. Absolwent potrafi identyfikować oraz interpretować problemy współczesnej gospodarki, zarówno w skali lokalnej, krajowej, jak i światowej. Jest przygotowany do kierowania pracami zespołów ludzkich, przewidywania przyszłych stanów i procesów oraz symulowania ich wpływu na efekty kierowanego zespołu. Potrafi tworzyć i realizować strategie, przeprowadzać badania marketingowe, zarządzać czynnikami produkcji oraz dokonywać analiz finansowych. Posiada umiejętność prowadzenia negocjacji, rozwiązywania konfliktów i współpracy z partnerami przedsiębiorstwa. Absolwent posiada niezbędną wiedzę i umiejętności do prowadzenia własnej działalności gospodarczej. Nauka języków obcych pozwala absolwentom na swobodne funkcjonowanie w europejskiej (globalnej) przestrzeni społeczno-gospodarczej. W trakcie studiów kształtowana jest etyczna i społeczna odpowiedzialność zawodowa.

Kwalifikacje absolwenta

Absolwent jest przygotowany do podjęcia kształcenia na studiach drugiego stopnia. Absolwent jest przygotowany do podejmowania decyzji gospodarczych w sferze organizacji, marketingu, finansów i inwestycji, może pracować na stanowiskach kierowniczych, analitycznych i operacyjnych w przedsiębiorstwach, instytucjach finansowych i jednostkach administracji gospodarczej, może prowadzić samodzielną działalność gospodarczą oraz świadczyć usługi doradcze i konsultingowe.


Zasady rejestracji

Rejestracja kandydatów na studia prowadzona jest w formie elektronicznej obsługiwanej przez system Internetowej Rejestracji Kandydatów, zwany dalej „IRK”.

Zasady kwalifikacji

Zasady kwalifikacji dla kandydatów z nową maturą

Nabór na studia kandydatów legitymujących się świadectwem dojrzałości uzyskanym w systemie "nowej matury" (świadectwo dojrzałości wydane przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną) następuje na podstawie konkursu (rankingu) sumy % punktów uzyskanych na świadectwie dojrzałości z trzech przedmiotów objętych postępowaniem kwalifikacyjnym (określonych w kryteriach kwalifikacji). Do kwalifikacji na studia brane są pod uwagę wyniki z części pisemnej egzaminów maturalnych. Na poziomie podstawowym ilość % uzyskana na świadectwie dojrzałości jest równa ilości punktów w kwalifikacji, wyniki z poziomu rozszerzonego do kwalifikacji mnożone są przez 2. Dla przedmiotów kwalifikacyjnych określonych dla danego kierunku studiów, z których egzamin maturalny złożony został na poziomie dwujęzycznym stosuje się zasadę obliczania punktów odpowiednio jak dla poziomu rozszerzonego.

Kandydat uzupełnia w systemie IRK przedmioty kwalifikacyjne (egzaminy) oraz poziom egzaminu (podstawowy, rozszerzony, dwujęzyczny). Na podstawie wprowadzonych danych przeprowadzona będzie kwalifikacja na studia.

Należy dokonać wyboru z następujących przedmiotów:

1. geografia,

2. historia,

3. język polski

4. język obcy nowożytny,

5. matematyka,

6. wiedza o społeczeństwie.

Kandydatowi na studia - do obliczenia sumy % punktów uwzględnia się 0 (zero) % punktów z danego przedmiotu - jeżeli egzamin z tego przedmiotu złożony został na poziomie poniżej 30% punktów lub kandydat nie spełnia kryteriów w zakresie wskazanych w załącznikach przedmiotów, tj. przedmiot nie występuje na świadectwie dojrzałości.

Zasady kwalifikacji dla kandydatów ze "starą maturą"

Nabór na studia kandydatów legitymujących się świadectwem dojrzałości uzyskanym w systemie „starej matury" (czyli świadectwem dojrzałości wydanym przez szkołę przed 2005 r.) następuje na podstawie konkursu (rankingu) średniej ocen uzyskanych z przedmiotów na świadectwie dojrzałości lub świadectwie dojrzałości i świadectwie ukończenia szkoły średniej. W konkursie (rankingu średniej ocen) za priorytetowe uznaje się oceny z przedmiotów kwalifikacyjnych, z których kandydat składał egzamin dojrzałości) z trzech przedmiotów objętych postępowaniem kwalifikacyjnym (określonych w kryteriach kwalifikacji na studia stacjonarne albo studia niestacjonarne).

Należy dokonać wyboru trzech z następujących przedmiotów:

1. historia lub wiedza o społeczeństwie,

2. geografia lub matematyka

3. język polski lub język obcy nowożytny.

Do obliczania średniej ocen na świadectwie dojrzałości i świadectwie ukończenia szkoły średniej przyjmuje się następujące wartości liczbowe: celujący (6,0), bardzo dobry (5,0), dobry (4,0), dostateczny (3,0), dopuszczający (2,0).

W przypadku występowania na świadectwie dojrzałości kilku ocen z jednego przedmiotu, do obliczania średniej ogólnej przyjmuje się średnią arytmetyczną wszystkich ocen z tego przedmiotu (końcowej klasyfikacji w szkole średniej oraz uzyskane na egzaminie dojrzałości - ustnym i pisemnym). W konkursie (rankingu) średniej ocen uwzględniany jest wynik ustalony zgodnie z zasadą: średnia ocen obliczona z uwzględnieniem ww. zapisów pomnożona przez współczynnik 100,00.

Kandydat samodzielnie wskazuje przedmioty (egzaminy), na podstawie których chce być kwalifikowany ale należy pamiętać, że za priorytetowe uznaje się oceny z przedmiotów kwalifikacyjnych, z których kandydat składał egzamin Jeśli egzamin dojrzałości był składany z np. dwóch przedmiotów - należy wskazać ten przedmiot, z którego uzyskano wyższy wynik.

Wpisując wynik do systemu IRK używamy kropki np. 4.58 (przecinek w liczbie nie jest uwzględniany przez system IRK)

Kandydaci posiadający świadectwo dojrzałości uzyskane w systemie „starej matury” zobowiązani są przedłożyć w Punkcie Obsługi Kandydata do celów kwalifikacji kserokopię świadectwa dojrzałości /świadectwa dojrzałości i świadectwa ukończenia szkoły średniej do dnia 15.09. 2022 r. do godz. 15.00.

Zasady kwalifikacji dla kandydatów z Maturą Europejską

Nabór na studia kandydatów legitymujących się dyplomem EB Matury Europejskiej następuje na podstawie liczby punktów uzyskanych z egzaminu maturalnego, którego wynik określony na dyplomie EB pomnożony przez współczynnik 6,0, kwalifikuje kandydata w konkursie (rankingu) świadectw dojrzałości. Osoby posiadające dyplom matury IB zobowiązane są przedłożyć w Punkcie Obsługi Kandydata do celów kwalifikacji zaświadczenie o wyniku matury wystawione przez upoważnione organy do dnia 15.09.2022 r. do godz. 15.00.

Zasady kwalifikacji dla kandydatów z Maturą Międzynarodową

Nabór na studia kandydatów legitymujących się dyplomem IB Matury Międzynarodowej następuje na podstawie liczby punktów uzyskanych z egzaminu maturalnego, którego wynik określony na dyplomie IB pomnożony przez współczynnik 13.33, kwalifikuje kandydata w konkursie (rankingu) świadectw dojrzałości. Osoby posiadające dyplom matury IB zobowiązane są przedłożyć w Punkcie Obsługi Kandydata do celów kwalifikacji zaświadczenie o wyniku matury wystawione przez upoważnione organy do dnia 15.09.2022 r. do godz. 15.00.

Zasady kwalifikacji dla kandydatów ze świadectwem maturalnym uzyskanym za granicą

Świadectwa maturalne uzyskane za granicą uznaje się za równoważne świadectwom dojrzałości szkół średnich w Polsce, jeżeli zawierają klauzulę stwierdzającą prawo ubiegania się o przyjęcie na studia wyższe w kraju miejsca wydania świadectwa.

Osoby posiadające świadectwo dojrzałości uzyskane za granicą zobowiązane są przedłożyć w Punkcie Obsługi Kandydata do dnia 15.09.2022 r. do godz. 15.00. następujące dokumenty:

1)      uwierzytelnienie w formie apostille, jeżeli dokument został wydany przez instytucję działającą w systemie edukacji państwa będącego stroną Konwencji Haskiej z dnia 5 października 1961 r., znoszącej wymóg legalizacji zagranicznych dokumentów urzędowych (Dz. U. z 2005 r., Nr 112, poz. 938),

 2)      uwierzytelnienie w formie legalizacji, w przypadku świadectw wydanych przez państwa, które nie są stroną Konwencji, o której mowa w pkt. 1)

 3)      zaświadczenie o nostryfikacji, w przypadku świadectwa dojrzałości wydanego w kraju, z którym Rzeczpospolita Polska nie zawarła umowy o wzajemnym uznawaniu dokumentów o wykształceniu oraz w przypadku dokumentu z kraju, z którym Rzeczpospolita Polska zawarła ww. umowę, ale dokument ten nie jest nią objęty,

 4)      tłumaczenie na język polski świadectwa oraz uwierzytelnienia, jeżeli zostało sporządzone w języku obcym,

 5)      decyzję kuratora oświaty o uznaniu świadectwa – w przypadku prowadzenia takiego postępowania,

 6)      zaświadczenie potwierdzające, że uzyskane poza granicami Polski świadectwo uprawnia do ubiegania się o przyjęcie na studia wyższe w państwie, w którego systemie edukacji zostało wydane, o ile na świadectwie nie widnieje taka adnotacja, wraz z tłumaczeniem tego dokumentu,

 7)      zaświadczenie o wynikach egzaminu maturalnego z poszczególnych przedmiotów, suplement obejmujący przedmioty wraz z uzyskanymi ocenami (jeżeli nie są wskazane na świadectwie lub innym dokumencie uzyskanym za granicą), wraz z tłumaczeniem tego dokumentu,

 8)      dokument przedstawiający obowiązującą skalę ocen (jeżeli nie jest ona wskazana na świadectwie lub innym dokumencie uzyskanym za granicą), potwierdzony przez szkołę, którą ukończył kandydat bądź uprawniony do tego urząd, wraz z tłumaczeniem tego dokumentu.

Nabór na studia kandydatów legitymujących się świadectwem dojrzałości uzyskanym za granicą, następuje na podstawie konkursu (rankingu) sumy punktów uzyskanych na świadectwie dojrzałości z trzech przedmiotów objętych postępowaniem kwalifikacyjnym, określonych odpowiednio jak w załącznikach 1A-1C, przeliczonych zgodnie z załącznikiem 3 do Uchwały.

Punktacji przedmiotowej ze świadectwa dojrzałości w skali nieporównywalnej do zamieszczonych w załączniku 3 do Uchwały nr 106 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 29 czerwca 2021 roku (ze zm.), nie przelicza się. Oznacza to, że kandydat nie może być bezpośrednio kwalifikowany w konkursie świadectw dojrzałości, lecz w ramach rekrutacji jednoczęściowej obejmującej konkurs świadectw dojrzałości - zobowiązany jest przystąpić do egzaminu wstępnego ustnego z dwóch przedmiotów. Na kierunku zarządzanie – przedmioty: geografia i historia lub wiedza o społeczeństwie.

Egzaminy ustne dla kandydatów posiadających świadectwo maturalne uzyskane za granicą, odbędą się w dniu 16.09.2022 r. o godz. 9.00 w Dziekanacie Wydziału Nauk Ekonomicznych, ul. Oczapowskiego 4, pok. 13.

 Ulgi w postępowaniu kwalifikacyjnym dla laureatów i finalistów olimpiad oraz konkursów stopnia centralnego

Laureaci i finaliści wybranych olimpiad oraz konkursów stopnia centralnego mogą być przyjmowani na I rok studiów w Uniwersytecie z pominięciem postępowania kwalifikacyjnego. Wykaz olimpiad oraz konkursów stopnia centralnego, których laureaci i finaliści będą przyjmowani na studia w Uniwersytecie z pominięciem postępowania kwalifikacyjnego określa Senat - [otwórz]

 Podstawą uzyskania uprawnień jest przedłożenie do celów kwalifikacji dokumentu wydanego przez Główny Komitet Olimpiady lub Konkursu, opatrzonego numerem porządkowym, stwierdzającego uzyskaną przez kandydata na studia lokatę (zajęte miejsce) w eliminacjach centralnych oraz status kandydata (laureat lub finalista). Dokument należy dostarczyć do Punktu Obsługi Kandydata do dnia 15.09. 2022 r. do godz. 15.00.

 Wykaz olimpiad oraz konkursów, których laureaci i finaliści uprawnieni są do przyjęcia na kierunek studiów w Uniwersytecie z pominięciem postępowania kwalifikacyjnego dostępny jest na stronie www.uwm.edu.pl/kandydaci.

 Wykaz olimpiad i konkursów: [otwórz]

 Rekrutacja dla kandydatów obcokrajowców

 Informacje na temat rekrutacji cudzoziemców: http://bwm.uwm.edu.pl/studenci-obcokrajowcy

Opłata rekrutacyjna

 Opłata rekrutacyjna na rok akademicki 2022/2023 wynosi 85 zł.

Opłata jest wnoszona przez Kandydata na indywidualny numer konta wskazany podczas rejestracji na studia w systemie IRK (Internetowej Rejestracji Kandydatów). Zaleca się wnoszenie opłat przez przelewy internetowe. Opłata księgowana jest do systemu IRK po przekazaniu jej na konto UWM przez bank wnoszącego opłatę (w ciągu 2-3 dni roboczych).

 Kontakt do Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej  89 523-35-71 (od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 do 14.00).

 

 https://rekrutacja.uwm.edu.pl

 

Rekrutacja krok po kroku