• zaloguj się
  • utwórz konto

Rekrutacja na studia podyplomowe na rok akademicki 2022/2023 (semestr zimowy, semestr letni)

zmień rekrutację anuluj wybór

Oferta prezentowana na tej stronie ograniczona jest do wybranej rekrutacji. Jeśli chcesz zobaczyć resztę oferty, wybierz inną rekrutację.

Studia podyplomowe w zakresie Metodyka i metodologia pracy socjalnej

Szczegóły
Kod SP1926N
Jednostka organizacyjna Wydział Nauk Społecznych
Kierunek studiów Metodyka i metodologia pracy socjalnej
Forma studiów Niestacjonarne
Poziom kształcenia Podyplomowe
Języki wykładowe polski
Czas trwania 2 semestry
Adres komisji rekrutacyjnej Wydział Nauk Społecznych,
ul. Żołnierska 14, 10-561 Olsztyn,
pokój 129,
mimps@uwm.edu.pl
Godziny otwarcia sekretariatu 7:00-15:00
Wymagany dokument
  • Wykształcenie wyższe (wszystkie)
  Zadaj pytanie
Obecnie nie trwają zapisy.

(pokaż minione tury)

Kwalifikacyjne studia podyplomowe Metodyka i metodologia pracy socjalnej mają na celu zdobycie kwalifikacji i umiejętności niezbędnych dla prawidłowego wykonywania zawodu pracownika socjalnego. Absolwent studiów podyplomowych wyróżnia się wiedzą i umiejętnościami z zakresu nauk społecznych, które przygotowują go do pracy socjalnej z jednostką, grupą i społecznością. Adresatami studiów podyplomowych mogą być osoby, które są zainteresowane uzyskaniem kwalifikacji w zawodzie pracownika socjalnego oraz ukończyły studia na jednym z kierunków: pedagogika, pedagogika specjalna, politologia, polityka społeczna, psychologia, socjologia, nauki o rodzinie. Absolwent studiów podyplomowych otrzymuje kwalifikacje w zawodzie pracownika socjalnego.

Wiedza i umiejętności zdobyte podczas studiów podyplomowych umożliwiają podjęcie pracy w: ośrodkach pomocy społecznej, powiatowych centrach pomocy rodzinie, placówkach sieci pomocy społecznej (domy pomocy społecznej, dzienne domy pomocy społecznej, warsztaty terapii zajęciowej, placówki opiekuńczo-wychowawcze, ośrodki wsparcia, specjalistyczne ośrodki wsparcia), centrach usług społecznych, specjalistycznych placówkach doradztwa socjalnego, organizacjach pozarządowych, innych placówkach prowadzących działania pomocowe, aktywizacyjne i integracyjne w środowisku.

Uwaga! Ukończenie studiów uprawnia do wykonywania zawodu pracownika socjalnego zgodnie z treścią art. 116.1 pkt 4 Ustawy o pomocy społecznej (t.j. Dz.U.2021.0.2268). z dnia 12 marca 2004 r.

Organizacja zajęć obejmuje 360 godzin realizowanych w ciągu 2 semestrów.
Zjazdy realizowane są w systemie niestacjonarnym w trybie on-line (16 zjazdów), w sobotę i niedzielę. Na każdym zjeździe realizowanych jest ok. 20 godzin dydaktycznych. Częstotliwość zjazdów: średnio co dwa tygodnie.

 

Wysokość czesnego: 3 500 PLN z możliwością rozłożenia na raty


Zajęcia prowadzone są w formie wykładów i ćwiczeń z wykorzystaniem prezentacji multimedialnych, case study oraz warsztatów indywidualnych i grupowych. Słuchacze, dzięki aktywnym formom prowadzenia zajęć, mają możliwość poznania praktycznej strony omawianych zagadnień.

Program studiów obejmuje teoretyczne i praktyczne aspekty zawodu pracownika socjalnego w tym: prawidłowego nawiązywania kontaktów interpersonalnych oraz rozpoznawania sytuacji osób i rodzin korzystających z pomocy społecznej, określania celów pomocy i analizowania uwarunkowań trudnych sytuacji osób i grup objętych pomocą, planowania form pomocy oraz stosowania skutecznych metod i technik pracy socjalnej, podejmowania współpracy między instytucjami i profesjonalistami, celem skutecznego udzielania pomocy, projektowania działań socjalnych, monitorowania i dokonywania ewaluacji podejmowanych działań, doskonalenia organizacji własnej pracy, pełnienia roli doradczej w zakresie doboru usług społecznych oraz działania na rzecz ich rozwoju, opracowania standardów jakości usług społecznych oraz gromadzenia i aktualizowania informacji o usługach społecznych realizowanych w obszarze gminy, przeciwdziałania wypaleniu zawodowemu, stosowania zasad etyki zawodowej.

Warunkiem ukończenia studiów podyplomowych i uzyskania świadectwa ukończenia studiów podyplomowych jest uzyskanie w określonym terminie zaliczeń
z oceną i zdanie egzaminów z wszystkich przedmiotów objętych planem studiów, a także przygotowanie pracy końcowej w trakcie seminarium dyplomowego oraz obrona jej po uzyskaniu wszystkich zaliczeń w ramach seminarium dyplomowego.


Warunkiem przyjęcia na studia podyplomowe jest ukończenie studiów wyższych na jednym z kierunków: pedagogika, pedagogika specjalna, politologia, polityka społeczna, psychologia, socjologia, nauki o rodzinie. Kandydat ubiegający się o przyjęcie na studia składa do 31 stycznia 2023 w sekretariacie studiów podyplomowych następujące dokumenty: 

  • podanie o przyjęcie na studia podyplomowe, wygenerowane po rejestracji w systemie irk.uwm.edu.pl, 
  • odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych na jednym z kierunków: pedagogika, pedagogika specjalna, politologia, polityka społeczna, psychologia, socjologia, nauki o rodzinie.

O przyjęciu na studia decyduje kolejność zgłoszeń w systemie IRK.