• zaloguj się
  • utwórz konto

Rekrutacja na studia podyplomowe na rok akademicki 2022/2023 (semestr zimowy, semestr letni)

zmień rekrutację anuluj wybór

Oferta prezentowana na tej stronie ograniczona jest do wybranej rekrutacji. Jeśli chcesz zobaczyć resztę oferty, wybierz inną rekrutację.

Studia podyplomowe w zakresie Rolnictwa ekologicznego

Szczegóły
Kod SP2008N
Jednostka organizacyjna Wydział Rolnictwa i Leśnictwa
Kierunek studiów Rolnictwo ekologiczne
Forma studiów Niestacjonarne
Poziom kształcenia Podyplomowe
Języki wykładowe polski
Czas trwania 2 semestry
Adres komisji rekrutacyjnej Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, Katedra Agroekosystemów, 10-718 Olsztyn, Pl. Łódzki 3,
Godziny otwarcia sekretariatu 8.00-14.00
Adres WWW http://www.uwm.edu.pl/spre
Wymagany dokument
  • Wykształcenie wyższe (wszystkie)
  Zadaj pytanie
Obecnie nie trwają zapisy w wybranej rekrutacji.

Minione tury w tej rekrutacji:
  • Tura 1 (17.08.2022 00:00 – 26.12.2022 23:59)

Trwające tury w innych rekrutacjach:
  • Rekrutacja na studia podyplomowe na rok akademicki 2023/2024 (semestr zimowy, semestr letni)
    Tura 1 (21.03.2023 00:00 – 30.09.2023 23:59)

Wiadomości ogólne

Ukończenie studiów podyplomowych pozwoli zainteresowanym osobom spełnić wymagania dotyczące kwalifikacji zawodowych rolniczych, niezbędnych w uzyskaniu finansowania z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020. Dotyczy to w szczególności beneficjentów ubiegającym się o dofinansowanie z działań: „POMOC W ROZPOCZĘCIU DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ NA RZECZ MŁODYCH ROLNIKÓW” oraz „MODERNIZACJA GOSPODARSTW ROLNYCH”.

Studia dla absolwentów kierunków nierolniczychZapraszamy kandydatów po wszystkich kierunkach, również rolniczych.

Absolwenci studiów podyplomowych uzyskują kwalifikacje rolnicze zgodnie z art.4.1 USTAWA z dnia 5 sierpnia 2015 r. o kształtowaniu ustroju rolnego. 

 

Cel

Ukończenie takich studiów podyplomowych pozwoli prowadzącemu gospodarstwo rolne sprostać wymogom dotyczącym kwalifikacji zawodowych rolniczych, jakie stawiane są beneficjentom ubiegającym się o pomoc finansową z działań „PREMIE DLA MŁODYCH ROLNIKÓW” i „MODERNIZACJA GOSPODARSTW ROLNYCH” itp.

Zdobyta wiedza pozwoli słuchaczowi na poznanie zasad i metod produkcji rolniczej, nadzoru jakościowego, marketingu i sprzedaży produktów rolniczych - ekologicznych oraz wpływu rolnictwa ekologicznego na środowisko.

Absolwent będzie też przygotowany do przystąpienia do egzaminu pozwalającego zdobyć uprawnienia do pełnienia funkcji inspektora rolnictwa ekologicznego.

Studia trwają 2 semestry, zjazdy tylko w sobota-niedziela, co około 2-3 tygodnie (w sumie 12 zjazdów, 247 godzin). Zajęcia realizowane są w soboty do wieczora, a w niedziele do 14-15tej. 

 

Sylwetka absolwenta

Absolwent studiów podyplomowych „Rolnictwo ekologiczne” ma przygotowanie do podjęcia pracy w administracji, usługach oraz doradztwie rolniczym i ogrodniczym  w zakresie rolnictwa ekologicznego. Zna wymogi prawne regulujące produkcję ekologiczną. Będzie przygotowany do przystąpienia do egzaminu w celu nabycia uprawnień  do pełnienia funkcji inspektora rolnictwa ekologicznego.

Absolwent studiów podyplomowych ,,Rolnictwo ekologiczne” jest specjalistą w zakresie ekologicznej produkcji rolniczej i ogrodniczej wpisanym do zbioru zawodów zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 7 sierpnia 2014 roku w sprawie klasyfikacji zawodów i specjalności na potrzeby rynku pracy oraz zakresu jej stosowania (Dz. U. z dnia 28 sierpnia 2014 r. poz. 1145) pod symbolami: „2132 Specjaliści w zakresie rolnictwa, leśnictwa i pokrewni”.

Posiada on praktyczne przygotowanie do zorganizowania od podstaw oraz samodzielnego prowadzenia gospodarstwa według zasad systemu ekologicznego, zarówno na poziomie produkcji jak i dystrybucji wytworzonych w nich produktów. Potrafi wykorzystać najnowsze osiągnięcia techniki i agrotechnologii w celu zwiększenie intensywności gospodarstwa ekologicznego. Wie jak gospodarowanie wg zasad rolnictwa  ekologicznego wpływa na równowagę w środowisku naturalnym, jakość wytworzonych surowców roślinnych oraz kondycję i zdrowie ludzi i zwierząt. Posiada podstawowy zasób wiedzy na temat przetwórstwa surowców ekologicznych.

Wykaz głównych treści (przedmioty):  

Ekologiczne i mikrobiologiczne podstawy produkcji rolniczej

Systemy rolniczego gospodarowania i konwersja gospodarstw na rolnictwo ekologiczne

Żyzność i urodzajność gleb oraz gospodarka nawozowa  w rolnictwie ekologicznym

Uprawa roli i płodozmian w rolnictwie ekologicznym

Ochrona roślin w rolnictwie ekologicznym

Technologie produkcji roślinnej

Gospodarowanie na użytkach zielonych

Ekologiczna produkcja owoców i warzyw

Chów i żywienie zwierząt w rolnictwie ekologicznym

Regulacje prawne, kontrola i bezpieczeństwo produkcji żywności ekologicznej

Rachunkowość rolnicza i marketing artykułów rolnych

Zajęcia terenowe

 

 

Miejsce ogłoszenia wyników

Katedra Agroekosystemów i Ogrodnictwa, sekretariat, email

Wysokość czesnego

Opłata za  1 semestr 1900 zł (za całe studia 3800 zł). Na wniosek studenta czesne może być podzielone na raty (maksymalnie 6 rat).

Dokumenty

Podanie o przyjęcie na studia podyplomowe - wydrukowane z IRK oraz oryginał lub odpis dyplomu ukończonych studiów wyższych. Wymienione dokumenty proszę przesyłać na adres: Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, Katedra Agroekosystemów i Ogrodnictwa, 10-718 Olsztyn, Pl. Łódzki 3, dopisek: "Studia podyplomowe Rolnictwo ekologiczne" 

Dodatkowe informacje

Nie ma opłaty wstępnej. Warunkiem zakwalifikowania jest dostarczenie wymaganych dokumentów.

Terminy egzaminów wstępnych –  nie ma egzaminów wstępnych.

Termin zakończenia rekrutacji może ulec zmianie jeżeli nie zostanie zebrana grupa.

Wyczerpujących informacje udzielają:
Kierownik studiów: Arkadiusz Stępień: tel. 89 523 32 66 email: arkadiusz.stepien@uwm.edu.pl
Sekretarz: Kinga Treder tel. 89 523 35 94; (sekretariat) 89 523 48 27
 
Preferowany jest kontakt emailowy: arkadiusz.stepien@uwm.edu.pl
 

Zasady kwalifikacji

Warunkiem przyjęcia jest posiadanie przez kandydata dyplomu ukończonych studiów wyższych dowolnego kierunku (licencjat, studia inżynierskie lub magisterskie).

Liczy sie kolejność zgłoszeń.