• zaloguj się
  • utwórz konto

Rekrutacja na studia podyplomowe na rok akademicki 2022/2023 (semestr zimowy, semestr letni)

zmień rekrutację anuluj wybór

Oferta prezentowana na tej stronie ograniczona jest do wybranej rekrutacji. Jeśli chcesz zobaczyć resztę oferty, wybierz inną rekrutację.

Studia podyplomowe w zakresie Hagiologii kulturowej

Szczegóły
Kod SP2108N
Jednostka organizacyjna Wydział Teologii
Kierunek studiów Hagiologia kulturowa
Forma studiów Niestacjonarne
Poziom kształcenia Podyplomowe
Języki wykładowe polski
Czas trwania 2 semestry
  Zadaj pytanie
Obecnie nie trwają zapisy.

Minione tury w tej rekrutacji:
  • Tura 1 (02.06.2022 00:00 – 14.10.2022 15:00)

Opis

Propozycja studiów podyplomowych skierowana jest do absolwentów studiów licencjackich lub magisterskich z teologii, historii sztuki, historii, kulturoznawstwa, religioznawstwa, muzykologii, literaturoznawstwa i innych. Wychodzi ona naprzeciw konieczności doskonalenia zawodowego nauczycieli religii, historii, wychowania plastycznego, wychowania muzycznego, a także animatorów grup i ruchów religijnych oraz przewodników turystycznych i muzealnych. Istotną rolę odgrywają tu wieloletnie badania hagiologiczne o charakterze interdyscyplinarnym rozwijanie w środowisku warmińskim od 2010 roku. Oferta będzie zatem dotyczyć nauczycieli religii (świeckich, zakonnych i duchownych), nauczycieli innych przedmiotów oraz osób zainteresowanych problematyką chrześcijańskiego dziedzictwa kulturowego. W perspektywie rozwoju zawodowego studia mają spełniać rolę studiów dokształcających w ramach pracy w szkole i innych instytucjach.

Ogólna charakterystyka

Studia mają charakter niestacjonarny, będą prowadzone online. Trwają dwa semestry. Całkowity koszt za cykl kształcenia (dwa semestry) wynosi 1.700,00 zł

Opis kwalifikacji absolwenta studiów podyplomowych

Absolwent Studiów podyplomowych z Hagiologii kulturowej ma pogłębioną wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne, uzyskane wcześniej podczas studiów licencjackich lub magisterskich.

Absolwent Studiów podyplomowych z Hagiologii kulturowej posiada kompetencje do włączenia się w proces organizacji przestrzeni kultury w sferach życia ludzkiego: cywilizacyjnej, społecznej i religijnej, na poziomie dydaktyki szkolnej, udziału w debacie publicznej poprzez działalność organizacyjną w sektorach kulturalnych i oświatowych. Posiada pogłębioną wiedzę na temat śladów pamięci o świętych, pozostawionych w przestrzeni kultury – w zakresie obejmującym źródła teologiczne, historyczne, muzykologiczne, religioznawcze, medioznawcze, teologiczne. Posiada umiejętność rozpoznawania przekazu treści aksjologicznych powiązanych ze świętymi, zakodowanych w dziedzictwie kulturowym polskim i światowym. Jest gotowy przedstawiać współczesnemu odbiorcy wartości dziedzictwa kulturowego w sposób zobiektywizowany, logicznie spójny i zrozumiały dla współczesnego odbiorcy, dysponując narzędziami właściwymi dla argumentacji prowadzonej w duchu dialogu, pluralizmu i tolerancji, promując integralną humanistyczną wizję życia indywidualnego i społecznego w duchu Ewangelii. 

Zapewniamy:

o   specjalistyczną wiedzę teoretyczną i praktyczną popartą doświadczeniem współpracy interdyscyplinarnej [historia, historia sztuki, muzykologia, literaturoznawstwo, kulturoznawstwo, religioznawstwo, teologia]

o   zapoznanie z tematyką dotyczącą świętych oraz śladów pamięci o nich, pozostawionych w różnych sektorach kultury, a także poznanie sposobów wykorzystania zdobytej wiedzy w dydaktyce i komunikacji społecznej

o   świadectwo ukończenia studiów podyplomowych

o   realizację zajęć dydaktycznych w roku akademickim 2022/2023 w trybie online [aplikacja GoogleMeet]

Kierownik i sekretarz studiów

Kierownik: dr hab. Katarzyna Parzych-Blakiewicz, prof. UWM

Sekretarz: dr Ewa Czaplicka

Szczegółowych informacji udziela Sekretarz: email: ewa.czaplicka@uwm.edu.pl; tdf@uwm.edu.pl; tel. (89) 523 91 20; Olsztyn, ul. Hozjusza 15, pokój 23; zob. stronę internetową: http://uwm.edu.pl/ztdif

Miejsce studiów

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, aplikacja Google Meet – w ramach organizacji zajęć na Wydziale Teologii ul. Hozjusz 15, 11-041 Olsztyn.

Wymagana dokumentacja:

a.    Podanie wraz z Kwestionariuszem osobowym drukowane z IRK

b.    Odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych w Polsce lub za granicą (uznany w Polsce)

c.    Osoby duchowne powinny posiadać pisemną zgodę odpowiednich władz kościelnych.

REKRUTACJA do 15 października 2022 roku.

 


.