• zaloguj się
  • utwórz konto

Rekrutacja na studia podyplomowe na rok akademicki 2022/2023 (semestr zimowy, semestr letni)

zmień rekrutację anuluj wybór

Oferta prezentowana na tej stronie ograniczona jest do wybranej rekrutacji. Jeśli chcesz zobaczyć resztę oferty, wybierz inną rekrutację.

Studia podyplomowe w zakresie Prawa pracy

Szczegóły
Kod SP2413N
Jednostka organizacyjna Wydział Prawa i Administracji
Kierunek studiów Prawo pracy
Forma studiów Niestacjonarne
Poziom kształcenia Podyplomowe
Języki wykładowe polski
Minimalna liczba studentów 21
Limit miejsc 30
Czas trwania 2 semestry
Adres komisji rekrutacyjnej Wydział Prawa i Administracji, ul. K. Obitza 1, 10-725 Olsztyn, pok. 312, tel. 89/524 64 93
Godziny otwarcia sekretariatu 8.00-14.00
Adres WWW https://wpia.uwm.edu.pl/kandydaci/studia-podyplomowe/prawo-pracy
Wymagany dokument
  • Wykształcenie wyższe (wszystkie)
  Zadaj pytanie
Obecnie nie trwają zapisy.

(pokaż minione tury)

Kierownik –  dr Katarzyna Jaworska

Sekretarz – mgr Katarzyna Ustaszewska,  

adres email: katarzyna.huminska@uwm.edu.pl  tel. (89)5246493

Studia przeznaczone są dla wszystkich osób pragnących poszerzyć swoją wiedzę z zakresu prawa pracy, w szczególności dla osób stosujących prawo pracy w praktyce, zajmujących się problematyką kadrową, przedsiębiorców, kadry menedżerskiej, jak również dla pracowników administracji publicznej, w tym osób odpowiedzialnych za implementację i stosowanie europejskiego prawa pracy.

Zajęcia prowadzą doświadczeni pracownicy naukowi Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie oraz praktycy na co dzień stosujący prawo pracy (Sędziowie Sadu Najwyższego, Sędziowie Sądu Okręgowego i Rejonowego, Pracownicy ZUS) .

Zdobyte przez lata doświadczenia pozwoliły na przygotowanie programu zajęć, w ramach którego słuchacze uzyskują dostęp do wszystkich najważniejszych informacji z zakresu prawa pracy, przydatnych do wykorzystania w praktyce zawodowej. Prawo pracy prezentowane jest w szerokiej perspektywie uwzględniającej najnowsze orzecznictwo sądowe.

 

Opis osiągniętych efektów

Absolwent studiów podyplomowych ma pogłębioną wiedzę w zakresie prawa pracy, stosunków pracy, prawa zabezpieczenia społecznego, ochrony pracy. Zna i rozumie przepisy i orzecznictwo sądów polskich i europejskich. Posiada pogłębioną wiedzę o funkcjonowaniu jednostek w różnych kontekstach społecznych, w szczególności o zjawiskach naruszania prawa i ich konsekwencjach. Potrafi korzystać z przepisów, prawidłowo je interpretować i stosować w praktyce. Wykształca w sobie umiejętność tworzenia umów, dokonywania czynności prawnych w sprawach personalnych. Potrafi ustalać, analizować, interpretować i klasyfikować stany faktyczne, z którymi mają być łączone określone konsekwencje. Potrafi dokonać subsumcji w zakresie spraw związanych z indywidualnym i zbiorowym prawem pracy. Potrafi spojrzeć na problemy w sposób kompleksowy, w kontekście przepisów i orzecznictwa sadów europejskich. Ze zrozumieniem czyta publikacje z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych . Ma świadomość zmienności norm prawnych oraz potrzeby uzupełniania wiedzy o nich. Opanował krytyczną analizę tekstów prawnych oraz pism procesowych w zakresie prawa pracy i ubezpieczeń społecznych. Pozyskał umiejętności w zakresie wykładni funkcjonalnej regulacji układowych i wewnątrzzakładowych, obowiązujących w systemie prawa pracy.  Ma wiedzę na temat funkcjonowania organów ochrony prawnej w stosunkach pracy. Ma świadomość możliwości dalszego kształcenia, a także  świadomość wagi rozwoju intelektualnego, ciągłego pogłębiania wiedzy i podnoszenia swoich kwalifikacji. Wie, jak ważne jest przestrzeganie i rozwijanie zasad etyki zawodowej.

 

 

Wysokość czesnego

Czesne: 3000 zł (za rok); Możliwość płatności w  6 ratach. Płatności można dokonać jednorazowo do dnia rozpoczęcia pierwszych zajęć lub na wniosek Uczestnika (na pierwszym zjeździe Uczestnik zawiera z UWM umowę o płatnościach) w 6 ratach w terminach wskazanych w umowie: a) I rata – w kwocie 500 zł b) II rata w kwocie 500 zł c) III rata w kwocie 500 zł d) IV rata w kwocie 500 zł e) V rata w kwocie 500 zł f) VI rata w kwocie 500 zł.  RATY 0%

 


.