• zaloguj się
  • utwórz konto

Rekrutacja na studia podyplomowe na rok akademicki 2022/2023 (semestr zimowy, semestr letni)

zmień rekrutację anuluj wybór

Oferta prezentowana na tej stronie ograniczona jest do wybranej rekrutacji. Jeśli chcesz zobaczyć resztę oferty, wybierz inną rekrutację.

Studia podyplomowe w zakresie Prawa ubezpieczeń społecznych ON-LINE

Szczegóły
Kod SP2422N
Jednostka organizacyjna Wydział Prawa i Administracji
Kierunek studiów Prawo ubezpieczeń społecznych
Forma studiów Niestacjonarne
Poziom kształcenia Podyplomowe
Języki wykładowe polski
Limit miejsc 35
Liczba cykli dydaktycznych 2
Adres komisji rekrutacyjnej Wydział Prawa i Administracji, ul. K. Obitza 1, 10-725 Olsztyn, pok. 312, tel. 89/524 64 93
Godziny otwarcia sekretariatu 8.00-14.00
Adres WWW https://wpia.uwm.edu.pl/kandydaci/studia-podyplomowe/prawo-ubezpieczen-spolecznych
Wymagany dokument
  • Wykształcenie wyższe (wszystkie)
  Zadaj pytanie
Obecnie nie trwają zapisy.

(pokaż minione tury)

 STUDIA W FORMIE ON-LINE

CHARAKTERYSTYKA STUDIÓW PODYPLOMOWYCH:

PRAWO UBEZPICZEŃ SPOŁECZNYCH

Propozycja uruchomienia studiów podyplomowych z zakresu Prawa ubezpieczeń  społecznych jest wynikiem konsultacji z otoczeniem społeczno-lokalnym, w tym w szczególności Zakładu Ubezpieczeń Społecznych odział w Olsztynie. Kształcenie na tym kierunku zaspokoi więc potrzeby nie tylko indywidualne, ale i społeczne aspiracje i oczekiwania interesariuszy zewnętrznych.

Powyższe studia kierowane są do osób zajmujących się zawodowo ubezpieczeniami społecznymi lub planujących podjęcie pracy w tym obszarze. Studia mają na celu przekazanie
i ugruntowanie wiedzy prawniczej niezbędnej do rozumienia funkcjonowania ubezpieczeń społecznych w systemie prawa.

W założeniu programowym, studia mają charakter interdyscyplinarny, jednak kładą duży nacisk na zagadnienia prawne. W trakcie studiów prezentowane są zagadnienia z zakresu prawa pracy, prawa zamówień publicznych, prawa cywilnego, prawa finansów publicznych, a także zagadnienia dotyczące postępowania administracyjnego i egzekucyjnego w administracji oraz postępowania cywilnego rozpoznawczego i egzekucyjnego w zakresie niezbędnym do praktycznego i codziennego realizowania zadań z zakresu ubezpieczeń społecznych. Oczywistym elementem są zajęcia, które skupiają się na poszczególnych zagadnieniach prawa ubezpieczeń społecznych, np. finansowanie ubezpieczeń społecznych, prawna ochrona danych osobowych w prawie ubezpieczeń społecznych, czy podleganie ubezpieczeniom społecznym.

Zajęcia prowadzone są przez doświadczonych wykładowców i autorytety w dziedzinie prawa – pracowników Wydziału Prawa i Administracji, a także przez przedstawicieli praktyki prawniczej (Sądu Najwyższego, Sądu Okręgowego, Samorządowego Kolegium Odwoławczego, Narodowego Funduszu Zdrowia). Obejmują m.in. wykłady interaktywne oraz praktyczne warsztaty, połączone z rozwiązywaniem kazusów.

 

Szczegółowe zasady i tryb przyjmowania kandydatów na studia:

Studia podyplomowe skierowane są do absolwentów studiów wyższych, których zainteresowania zawodowe lub osobiste skłaniają do poszerzenia wiedzy z zakresu prawa pracy i ustawodawstwa socjalnego. Zdobyta w trakcie studiów wiedza pozwala również na zatrudnienie jako pracownika zajmującego się stosowaniem w praktyce prawa pracy i ubezpieczeń społecznych w sektorze prywatnym oraz publicznych służbach zatrudnienia.

O przyjęciu na studia podyplomowe decyduje kolejność zgłoszeń.

 

Wymagane dokumnety do złożenia na studia podyplomowe:

·         odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych (magisterskie, licencjackie lub inżynierskie)

·         podanie o przyjęcie na studia podyplomowe, (wydrukowane z systemu IRK) 

 

Podstawowe dane dotyczące studiów podyplomowych

Studia mają charakter niestacjonarny, trwają dwa semestry.

Całkowita liczba punktów ECTS konieczna do uzyskania kwalifikacji odpowiadających prowadzonym studiom podyplomowym wynosi 30 ECTS (1 ECTS = 25 godz.).

 Numer charakterystyki poziomu Polskiej Ramy Kwalifikacji: 7

 

Forma zakończenia studiów podyplomowych:

Absolwent uzyskuje świadectwo ukończenia studiów podyplomowych „Prawo ubezpieczeń społecznych” po zaliczeniu wszystkich przewidzianych programem kształcenia zaliczeń.

 

Wysokość czesnego

Czesne: 3200 zł (za rok); Możliwość płatności w  6 ratach. Płatności można dokonać jednorazowo do dnia rozpoczęcia pierwszych zajęć lub na wniosek Uczestnika (na pierwszym zjeździe Uczestnik zawiera z UWM umowę o płatnościach)  w 6 ratach w terminach wskazanych w umowie: a) I rata – w kwocie 600 zł b) II rata w kwocie 500 zł c) III rata w kwocie 500 zł d) IV rata w kwocie 600 zł e) V rata w kwocie 500 zł f) VI rata w kwocie 500 zł.
 

Kierownik –  dr Katarzyna Jaworska

Sekretarz – mgr inż. Katarzyna Ustaszewska,  

adres email: katarzyna.huminska@uwm.edu.pl  tel. (89)524 64 93

 
 

.