• zaloguj się
  • utwórz konto

Rekrutacja na studia podyplomowe na rok akademicki 2022/2023 (semestr zimowy, semestr letni)

zmień rekrutację anuluj wybór

Oferta prezentowana na tej stronie ograniczona jest do wybranej rekrutacji. Jeśli chcesz zobaczyć resztę oferty, wybierz inną rekrutację.

Studia podyplomowe w zakresie Wyceny nieruchomości

Szczegóły
Kod SP2803N
Jednostka organizacyjna Wydział Geoinżynierii
Kierunek studiów Wycena nieruchomości
Forma studiów Niestacjonarne
Poziom kształcenia Podyplomowe
Języki wykładowe polski
Czas trwania 10 miesięcy
Adres komisji rekrutacyjnej ul. Prawocheńskiego 15, 10-724 Olsztyn,
Godziny otwarcia sekretariatu 8.00-15.00 telefon 895233663
Adres WWW http://rekrutacja.uwm.edu.pl/content/podyplomowe/wycena-nieruchomosci#axzz60Fvl4azD
Wymagany dokument
  • Wykształcenie wyższe (wszystkie)
  Zadaj pytanie
Obecnie nie trwają zapisy.

(pokaż minione tury)

Uwaga. W roku akademickim 2022/2023 - w przypadku wzrostu zakażeń COVID-19 zajęcia na naszych studiach będą realizowane w trybie hybrydowym (część zajęć w trybie on-line, część stacjonarnie).

 

Opis

Studia Podyplomowe WYCENA NIERUCHOMOŚCI  stanowią pierwszy z wymogów, jakie musi spełnić kandydat ubiegający się o uprawnienia zawodowe w zakresie szacowania nieruchomości. Studia mają na celu:

  1. zapoznanie z problematyką szacowania nieruchomości i przygotowanie specjalistów z tego zakresu, którzy po ukończeniu Studiów Podyplomowych i odbyciu praktyki zawodowej mogą, zgodnie z ustawą z dn. 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz. U. z 2014 r.,  poz. 518 i zm.) ubiegać się o nadanie państwowych uprawnień zawodowych w zakresie szacowania nieruchomości;
  2. przekazanie słuchaczom Studiów Podyplomowych wiedzy teoretycznej i umiejętności praktycznych ułatwiających wykonywanie zawodowych czynności w obszarze szacowania nieruchomości i gospodarki nieruchomościami.

Program Studiów

Program Studiów jest zgodny z minimum programowym określonym przez rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 12.06.2014 r. w sprawie minimalnych wymogów programowych dla studiów podyplomowych w zakresie wyceny nieruchomości (Dz. U. poz. 826 na podstawie art. 196 ust. 3 ustawy z dnia 21.08.1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2014 r. poz. 518, z późn. zm.). Uchwałą Nr 581 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego z dnia 20 września 2019 r. został ustalony i zatwierdzony program w/w studiów podyplomowych wraz z określeniem nowych efektów kształcenia na 6 poziomie Polskiej Ramy Kwalifikacji.

Warunki ukończenia studiów

Warunkiem ukończenia studiów podyplomowych jest uzyskanie w określonym terminie wszystkich zaliczeń, testów semestralnych, przygotowanie pracy końcowej i zdanie egzaminu końcowego z przedmiotów objętych planem studiów. Egzamin końcowy odbywa się przed komisją powoływaną przez Dziekana Wydziału Geoinżynierii na wniosek kierownika studiów podyplomowych. Termin egzaminu wyznacza kierownik studiów. W przypadku otrzymania oceny niedostatecznej, słuchaczowi przysługuje prawo powtórnego przystąpienia do egzaminu w terminie trzech miesięcy od daty pierwszego egzaminu.

Absolwent Studiów Podyplomowych uzyskuje niezbędną wiedzę i umiejętności z zakresu

procesów gospodarowania nieruchomościami, gospodarki mieszkaniowej i działalności spółdzielni mieszkaniowych, gospodarki rolnej, leśnej i wodnej, podstaw budownictwa i kosztorysowania robót budowlanych, źródeł informacji o nieruchomościach, określania wartości praw do nieruchomości ze szczególnym uwzględnieniem nieruchomości zurbanizowanych i niezurbanizowanych, określania wartości na potrzeby bankowości, oceny efektywności ekonomicznej nieruchomości, analizy rynku nieruchomości  z wykorzystaniem narzędzi statystycznych.

Absolwent Studiów Podyplomowych zdobywa nową wiedzę niezbędną w  pracy w

jednostkach administracji samorządowej i rządowej; firmach  związanych z gospodarką przestrzenną w tym działających w dziedzinie pośrednictwa w obrocie nieruchomościami, zarządzania nieruchomościami, wyceny nieruchomości oraz inwestycji w nieruchomości; agencjach rozwoju; firmach konsultingowych i doradczych w zakresie finansowania rynku nieruchomości; we własnej firmie z zakresu wyceny nieruchomości.

DODATKOWYCH INFORMACJI UDZIELA SEKRETARZ STUDIÓW PODYPLOMOWYCH dr hab. inż. Mirosław Bełej 602-217-213


Zasady i tryb przyjmowania kandydatów na studia podyplomowe

Zasady są zgodne Regulaminem Studiów Podyplomowych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 15 lutego 2021 r. Zarządzenie Nr 19/2021. Warunkiem przyjęcia na studia Wycena Nieruchomości jest ukończenie studiów wyższych (I lub II stopnia).

1. Rejestracja na studia podyplomowe przez Internetową Rejestrację Kandydatów IRK.

2. Proszę koniecznie w pozycji Formularzeosobowe/Wykształcenie wpisać ostateczny wynik studiów wyższych  - przycisk - Wyniki egzaminów (ocena na dyplomie) oraz dodać (wgrać) do systemu tzw. "scan dyplomu".

3. W pozycji Dodatkowe dane osobowe - proszę koniecznie wpisać nr dowodu osobistego - dane konieczne do umowy z UWM

4. Po rejestracji IRK należy pobrać plik pdf. - podanie z kwestionariuszem osobowym i przesłać na adres sekretarza studiów: miroslaw.belej@uwm.edu.pl (podpisy zostaną uzupełnione przed rozpoczęciem studiów).

5. Po zakończeniu rekrutacji (30 września 2022 r.) przeprowadzone zostanie postępowanie kwalifikacyjne oraz przesłana zostanie informacja o przyjęciu na w/w studia.

6. We wskazanym terminie (informacja od sekretarza studiów) nastąpi okazanie oryginałów dokumentów oraz złożenie podpisów w Sekretariacie Studiów Podyplomowych Wycena Nieruchomości, ul.Prawocheńskiego 15/117, Olsztyn-Kortowo, 89 523-36-63.