• zaloguj się
 • utwórz konto

Rekrutacja śródroczna na rok akademicki 2022/2023

zmień rekrutację anuluj wybór

Oferta prezentowana na tej stronie ograniczona jest do wybranej rekrutacji. Jeśli chcesz zobaczyć resztę oferty, wybierz inną rekrutację.

Towaroznawstwo - studia drugiego stopnia, stacjonarne - rekrutacja śródroczna

Szczegóły
Kod 19_SMU_TOW
Jednostka organizacyjna Wydział Nauki o Żywności
Kierunek studiów Towaroznawstwo
Forma studiów Stacjonarne
Poziom kształcenia Drugiego stopnia
Języki wykładowe polski
Limit miejsc 24
Czas trwania 3 semestry
Adres komisji rekrutacyjnej Pl. Cieszyński 1; 10-719 Olsztyn, Telefon do Komisji Rekrutacyjnej:  89-253-47-03
Godziny otwarcia sekretariatu 9:00-15:00
Adres WWW http://www.uwm.edu.pl/wnz/
Wymagany dokument
 • Wykształcenie wyższe (bez licencjatu)
  Zadaj pytanie
Obecnie nie trwają zapisy.

Minione tury w tej rekrutacji:
 • Tura 1 (30.01.2023 00:00 – 14.02.2023 15:00)
    Absolwent II stopnia kierunku:  Towaroznawstwo, specjalności: Zarządzanie procesami w produkcji  i  uslugach posiada interdyscyplinarną wiedzę i umiejętności praktyczne w zakresie:
 
•opracowywanie i wprowadzanie nowych procesów,  produktów czy usług w firmach sektora rolno – spożywczego  (od badań właściwych, przez planowanie, rozwój i wdrożenie, do kontroli finalnej)
•przygotowywanie i testowanie produktów i usług  (np. tworzenie prototypów na potrzeby testów),
•monitorowanie  parametrów jakościowych wytworzonych wyrobów / usług,
•integracja i doskonalenie znormalizowanych systemów zarządzania w oparciu o analizę ryzyka,
•opiniowanie i aktywne uczestnictwo w nowych projektach wdrażanych w firmach sektora rolno – spożywczego związanych z uzyskiwaniem oszczędności,
•opracowywanie i wdrażanie nowoczesnych systemów oceny wyrobów i usług,
•współpraca z urzędami i innymi organizacjami, np. urzędami celnymi i patentowymi,   oraz jednostkami certyfikującymi  na potrzeby zewnętrzne,
•przygotowywanie raportów i prezentacji dla zarządu oraz na potrzeby zewnętrzne,
•koordynowanie pracy zespołu ds. rozwoju produktów i usług.
 
Zapoznaj się z folderem rekrutacyjnym na rok akademicki 2022/2023 
 
Masz więcej pytań pisz: rekrutacja.wnoz@uwm.edu.pl
 

ZAKRESY KSZTAŁCENIA NA II STOPNIU KSZTAŁCENIA NA KIERUNKU 

TOWAROZNAWSTWO

 

Absolwent II stopnia kierunku: Towaroznawstwo, w zakresie:  ZARZĄDZANIE PROCESAMI W PRODUKCJI  I  USŁUGACH,  posiada interdyscyplinarną wiedzę i umiejętności praktyczne w zakresie:

 •opracowywanie i wprowadzanie nowych procesów,  produktów czy usług w firmach sektora rolno – spożywczego  (od badań właściwych, przez planowanie, rozwój i wdrożenie, do kontroli finalnej);

•przygotowywanie i testowanie produktów i usług  (np. tworzenie prototypów na potrzeby testów);

•monitorowanie  parametrów jakościowych wytworzonych wyrobów / usług;

•integracja i doskonalenie znormalizowanych systemów zarządzania w oparciu o analizę ryzyka;

•opiniowanie i aktywne uczestnictwo w nowych projektach wdrażanych w firmach sektora rolno – spożywczego związanych z uzyskiwaniem oszczędności;

•opracowywanie i wdrażanie nowoczesnych systemów oceny wyrobów i usług;

•współpraca z urzędami i innymi organizacjami, np. urzędami celnymi i patentowymi,   oraz jednostkami certyfikującymi  na potrzeby zewnętrzne;

•przygotowywanie raportów i prezentacji dla zarządu oraz na potrzeby zewnętrzne;

•koordynowanie pracy zespołu ds. rozwoju produktów i usług.

 

Studia drugiego stopnia (magisterskie) trwają  3 semestry: Absolwent studiów drugiego  stopnia ma zaawansowane umiejętności i wiedzę w realizowanym zakresie oraz jest przygotowany do podjęcia studiów III stopnia (studia doktoranckie).

POSTĘPOWANIE KWALIFIKACYJNE I REKRUTACYJNE:

Opłata rekrutacyjna85 zł  (termin wniesienia opłaty: do 14.02.2023 r.)

więcej informacji: http://www.uwm.edu.pl/kandydaci/rekrutacja-srodroczna-luty-2023

 

Warunkiem ubiegania się o przyjęcie na studia drugiego stopnia jest posiadanie dyplomu ukończenia studiów co najmniej pierwszego stopnia (zawodowych inżynierskich), na tym samym lub innym kierunku studiów (wykaz kierunków, po których istnieje możliwość kontynuacji nauki na studiach drugiego stopnia na ww kierunku – poniżej). Głównym kryterium w  jest ranking ostatecznego wyniku studiów ( bez wyrównania do pełnej oceny),
w ramach określonego limitu miejsc.

Kandydaci na studia drugiego stopnia zobowiązani są dostarczyć komisji rekrutacyjnej zaświadczenie o wyniku studiów w terminie rejestracji w systemie IRK.

Zaświadczenie o wyniku studiów pierwszego stopnia lub studiów magisterskich - dla kandydatów na studia II stopnia - [otwórz pdf],  wg wzoru UWM

NA PROŚBĘ ABSOLWENTA WŁAŚCIWY DZIEKANAT MOŻE WYSTAWIĆ WIĘCEJ EGZEMPLARZY POWYŻSZEGO ZAŚWIADCZENIA

Zaświadczenie należy dostarczyć do 14.02.2023 r. do godz. 15.00. 

WYKAZ KIERUNKÓW, PO KTÓRYCH ISTNIEJE MOŻLIWOŚĆ KONTYNUACJI NAUKI NA STUDIACH DRUGIEGO STOPNIA:

 1. Bezpieczeństwo i certyfikacja żywności
 2. Bioinżynieria produkcji żywności
 3. Biotechnologia
 4. Gastronomia - sztuka kulinarna
 5. Ichtiologia i akwakultura
 6. Inżynieria chemiczna i procesowa
 7. Inżynieria przetwórstwa żywności
 8. Ogrodnictwo
 9. Rolnictwo
 10. Rybactwo
 11. Technologia żywności i żywienie człowieka
 12. Towaroznawstwo
 13. Zarządzanie i inżynieria produkcji
 14. Zootechnika

Z uzupełnieniami w ramach punktów ECTS (maksymalnie do 30 punktów) 

 1. Dietetyka
 2. Inżynieria materiałowa
 3. Inzynieria produkcji

W przypadku innych tytułów  (inżynierskich):   postępowanie zgodnie z procedurą  WSZJK-PD-NoŻ-1 dostępną na stronie Wydziału Nauki o Żywności, w zakładce Wydziałowe Procedury Zapewniania Jakości Kształcenia 

Po zakwalifikowaniu na studia (ogłoszenie list kandydatów: dnia 16.02.2023 r. o godz. 10.00) w celu potwierdzenia chęci studiowania należy dostarczyć następujące dokumenty:

1. podanie o przyjęcie na studia wydrukowane z systemu IRK opatrzonego własnoręcznym podpisem,

2. xero-kopii dyplomu ukończonych studiów pierwszego poświadczonej za zgodność z oryginałem (poświadczenia zgodności może dokonać notariusz lub pracownik Dziekanatu),

3. oryginał zaświadczenia o wyniku studiów (o ile na wcześniejszym etapie została złożona kopia),

4. 1 szt. fotografii o wymiarach 35x45 mm, na jasnym tle, zgodne z wymogami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych

Wyżej wymienione  dokumenty należy dostarczyć do 17.02.2023 r. do godz. 15.00 (liczy się data wpływu do UWM, a nie data wysłania dokumentów).

 PRZYJMOWANIE DOKUMENTÓW:

Pl. Cieszyński 1 (bl 43), pok. 04,

godz. przyjęć: 8.00 - 15.00

tel.: 89 523 47 03  (IRK)

W razie pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt,  na adres e-mail: rych@uwm.edu.pl 

Niedostarczenie w wyznaczonym terminie wymaganych dokumentów oznacza rezygnację ze studiów i powoduje skreślenie kandydata z listy osób kwalifikowanych do przyjęcia na I rok studiów danego kierunku bez odrębnego wezwania do uzupełnienia dokumentów.

Rekrutacja krok po kroku