• zaloguj się
  • utwórz konto

Rekrutacja śródroczna na rok akademicki 2022/2023

zmień rekrutację anuluj wybór

Oferta prezentowana na tej stronie ograniczona jest do wybranej rekrutacji. Jeśli chcesz zobaczyć resztę oferty, wybierz inną rekrutację.

Architektura krajobrazu - studia drugiego stopnia, stacjonarne - rekrutacja śródroczna

Szczegóły
Kod 22_SMU_AK
Jednostka organizacyjna Wydział Rolnictwa i Leśnictwa
Kierunek studiów Architektura krajobrazu
Forma studiów Stacjonarne
Poziom kształcenia Drugiego stopnia
Profil studiów ogólnoakademicki
Języki wykładowe polski
Limit miejsc 24
Czas trwania 3 semestry
Adres komisji rekrutacyjnej Dziekanat Wydziału Rolnictwa i Leśnictwa,
ul. Oczapowskiego 8, pok. 07.
Godziny otwarcia sekretariatu 8:00 - 14:00
Adres WWW http://wril.uwm.edu.pl/kandydat/oferta-studiow-ii-stopnia
Wymagany dokument
  • Wykształcenie wyższe (bez licencjatu)
  Zadaj pytanie
Obecnie nie trwają zapisy.

Minione tury w tej rekrutacji:
  • Tura 1 (30.01.2023 00:00 – 14.02.2023 15:00)

Architektura krajobrazu

Limit miejsc: 24

 

Opłata rekrutacyjna85 zł (termin na wniesienie: do 14.02.2023 r.)

 

więcej informacji:

http://www.uwm.edu.pl/kandydaci/rekrutacja-2022/oplata-rekrutacyjna

 

Opis kierunku

Studia na kierunku architektura krajobrazu realizowane są w postaci dwustopniowej wyłącznie w trybie stacjonarnym. Drugi stopień kształcenia obejmuje 3 semestry studiów. Przedmioty zawarte w programie poszerzają wiedzę z zakresu architektury krajobrazu o takie elementy jak: planowanie przestrzenne, ruralistyka, inżynieria krajobrazu oraz socjologia i psychologia środowiskowa. 30% przedmiotów stanowią przedmioty do wyboru z szerokiej oferty.

Kwalifikacje absolwenta

Absolwent posiada poszerzoną w stosunku do studiów I stopnia wiedzę z zakresu nauk przyrodniczych, rolniczych, technicznych i sztuk pięknych oraz umiejętności wykorzystania jej w pracy zawodowej z zachowaniem zasad prawnych i etycznych. Posiada pogłębione umiejętności kształtowania obiektów architektury krajobrazu zgodnie z potrzebami użytkowymi, psychicznymi i biologicznymi człowieka. Absolwent jest przygotowany pod względem posiadanej wiedzy, umiejętności i kompetencji do: wykonywania prac inwentaryzacyjnych obiektów architektury krajobrazu; wykonywania ocen szaty roślinnej obiektów architektury krajobrazu; wykonywania projektów zagospodarowania obiektów architektury krajobrazu, łącznie z obiektami zabytkowymi; budowy i pielęgnowania obiektów architektury krajobrazu i elementów ich wyposażenia; kierowania i nadzoru nad robotami realizacyjnymi i pielęgnacyjnymi w obiektach architektury krajobrazu; zarządzania jednostkami zajmującymi się projektowaniem, budową i pielęgnowaniem obiektów architektury krajobrazu oraz współpracy z innymi specjalistami uczestniczącymi w projektowaniu, budowie i pielęgnowaniu obiektów architektury krajobrazu. Absolwent jest przygotowany do pracy w: jednostkach opracowujących projekty zagospodarowania obiektów architektury krajobrazu; jednostkach realizujących i pielęgnujących obiekty architektury krajobrazu; jednostkach administracji rządowej i samorządowej. Absolwent zna język obcy na poziomie biegłości B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy. Absolwent jest przygotowany do podjęcia kształcenia w szkole doktorskiej.

Postępowanie kwalifikacyjne

 Warunkiem ubiegania się o przyjęcie na studia drugiego stopnia danego kierunku jest posiadanie dyplomu ukończenia studiów co najmniej pierwszego stopnia (inżynierskich). Do podjęcia studiów na drugim stopniu kształcenia na kierunku architektura krajobrazu uprawnieni są absolwenci następujących kierunków: architektura krajobrazu, architektura, gospodarka przestrzenna.

Kryterium kwalifikacji kandydatów na studia drugiego stopnia jest ranking ostatecznego wyniku studiów bez wyrównania do pełnej oceny, w ramach określonej liczby miejsc. Absolwentowi szkoły wyższej, w której obowiązuje skala ocen z najwyższą oceną 5,50 lub 6,00 - w postępowaniu kwalifikacyjnym uwzględnia się wynik studiów przeliczony wg zasady:

1.       przy skali ocen z najwyższą oceną 5,50 - wynik studiów dzieli się przez współczynnik 1,1,

2.       przy skali ocen z najwyższą oceną 6,00 - wynik studiów dzieli się przez współczynnik 1,2.

Kandydaci ubiegający się o przyjęcie na studia drugiego stopnia zobowiązani są, w terminie określonym w harmonogramie rekrutacji, przedłożyć Komisji Rekrutacyjnej dokument potwierdzający ostateczny wynik studiów pierwszego stopnia (inżynierskich) lub magisterskich (drugiego stopnia lub jednolitych magisterskich) - bez wyrównania do pełnej oceny.

Dokumenty rekrutacyjne

Zaświadczenia o wyniku studiów pierwszego stopnia lub studiów magisterskich - dla kandydatów na studia II stopnia [otwórz pdf] należy dostarczyć do 14.02.2023 r. do godz. 15:00 do Dziekanatu Wydziału.

Na prośbę absolwenta właściwy dziekanat może wystawić więcej egzemplarzy powyższego zaświadczenia.

Kandydaci zakwalifikowani na studia drugiego stopnia zobowiązani są do potwierdzenia zamiaru studiowania poprzez dostarczenie wymaganych dokumentów:

1.       podania o przyjęcie na studia (na wydruku z IRK) opatrzonego własnoręcznym podpisem,

2.       kserokopii dyplomu ukończonych studiów pierwszego stopnia lub magisterskich – oryginał do wglądu,

3.      fotografii o wymiarach 35 x 45mm, na jasnym tle, zgodne z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych, opisanej na odwrocie imieniem (imionami) i nazwiskiem oraz nr ID z systemu IRK.

Wymagane dokumenty należy złożyć w dziekanacie Wydziału przy ul. Oczapowskiego 8 w terminie określonym w harmonogramie rekrutacji tj. do 14.02.2023 r. do godz. 15:00 (liczy się data wpływu do UWM, a nie data wysłania).

 

W razie pytań lub wątpliwości zapraszam do kontaktu na adres e-mail: rekrutacja.wril@uwm.edu.pl 

Niedostarczenie w wyznaczonym terminie wymaganych dokumentów oznacza rezygnację ze studiów i powoduje skreślenie kandydata z listy osób kwalifikowanych do przyjęcia na I rok studiów danego kierunku bez odrębnego wezwania do uzupełnienia dokumentów.

 

 https://rekrutacja.uwm.edu.pl

 

 

Rekrutacja krok po kroku


.