• zaloguj się
  • utwórz konto

Rekrutacja śródroczna na rok akademicki 2022/2023

zmień rekrutację anuluj wybór

Oferta prezentowana na tej stronie ograniczona jest do wybranej rekrutacji. Jeśli chcesz zobaczyć resztę oferty, wybierz inną rekrutację.

Leśnictwo - studia drugiego stopnia, stacjonarne - rekrutacja śródroczna

Szczegóły
Kod 59_SMU_LES
Jednostka organizacyjna Wydział Rolnictwa i Leśnictwa
Kierunek studiów Leśnictwo
Forma studiów Stacjonarne
Poziom kształcenia Drugiego stopnia
Profil studiów praktyczny
Języki wykładowe polski
Limit miejsc 24
Czas trwania 3 semestry
Adres komisji rekrutacyjnej Dziekanat Wydziału Rolnictwa i Leśnictwa,
ul. Oczapowskiego 8, pok. 07.
Godziny otwarcia sekretariatu 08:00-14:00
Adres WWW http://wril.uwm.edu.pl/kandydat/oferta-studiow-ii-stopnia
Wymagany dokument
  • Wykształcenie wyższe (bez licencjatu)
  Zadaj pytanie
Obecnie nie trwają zapisy.

Minione tury w tej rekrutacji:
  • Tura 1 (30.01.2023 00:00 – 14.02.2023 15:00)

Leśnictwo

Zakres kształcenia: Nowe trendy w leśnictwie

Czas trwania: 3 semestry

Limit miejsc: 24

Opłata rekrutacyjna: 85 zł (termin na wniesienie: do 14.02.2023 r.)

Opłata rekrutacyjna: http://www.uwm.edu.pl/kandydaci/rekrutacja-2022/oplata-rekrutacyjna


Kontakt z Wydziałową Komisją Rekrutacyjną: rekrutacja.wril@uwm.edu.pl  lub poprzez IRK.

 Opis kierunku

Student dysponuje wiedzą w zakresie hodowli, użytkowania i urządzania lasu oraz ochrony zasobów leśnych. Zna i potrafi zastosować nowe technologie funkcjonujące w ramach leśnictwa (systemy informacji przestrzennej, skaning laserowy, maszynowe pozyskanie drewna, drony). Rozumie potrzebę komunikowania się ze społeczeństwem, potrafi rozwiązywać konflikty społeczne w zakresie leśnictwa i zasad prowadzenia gospodarki leśnej oraz współpracować z różnymi grupami interesariuszy, często posiadającymi sprzeczne zapatrywania. Podczas studiów o profilu praktycznym studenci odbędą 3-miesięczne praktyki.

 

Kwalifikacje absolwenta

Absolwent jest przygotowany do pracy w jednostkach administracji Lasów Państwowych, parkach narodowych i krajobrazowych, innych jednostkach związanych z leśnictwem oraz w sektorze przemysłu leśnego.

 

Postępowanie kwalifikacyjne

Warunkiem ubiegania się o przyjęcie na studia drugiego stopnia danego kierunku jest posiadanie dyplomu ukończenia studiów pierwszego stopnia (inżynierskich) kierunku leśnictwo.

 

Kryterium kwalifikacji kandydatów na studia drugiego stopnia jest ranking ostatecznego wyniku studiów bez wyrównania do pełnej oceny, w ramach określonej liczby miejsc. Absolwentowi szkoły wyższej, w której obowiązuje skala ocen z najwyższą oceną 5,50 lub 6,00 - w postępowaniu kwalifikacyjnym uwzględnia się wynik studiów przeliczony wg zasady:

1.       przy skali ocen z najwyższą oceną 5,50 - wynik studiów dzieli się przez współczynnik 1,1,

2.       przy skali ocen z najwyższą oceną 6,00 - wynik studiów dzieli się przez współczynnik 1,2.

Kandydaci ubiegający się o przyjęcie na studia drugiego stopnia zobowiązani są, w terminie określonym w harmonogramie rekrutacji, przedłożyć Komisji Rekrutacyjnej dokument potwierdzający ostateczny wynik studiów pierwszego stopnia (inżynierskich) lub magisterskich (drugiego stopnia lub jednolitych magisterskich) - bez wyrównania do pełnej oceny.

Dokumenty rekrutacyjne

Zaświadczenia o wyniku studiów pierwszego stopnia lub studiów magisterskich - dla kandydatów na studia II stopnia [otwórz pdf] należy dostarczyć do 14.02.2023 r. do godz. 15:00 do Dziekanatu Wydziału pok. 07.

Na prośbę absolwenta właściwy dziekanat może wystawić więcej egzemplarzy powyższego zaświadczenia.

Kandydaci zakwalifikowani na studia drugiego stopnia zobowiązani są do potwierdzenia zamiaru studiowania poprzez dostarczenie wymaganych dokumentów:

1.       podania o przyjęcie na studia (na wydruku z IRK) opatrzonego własnoręcznym podpisem,

2.       kserokopii dyplomu ukończonych studiów pierwszego stopnia lub magisterskich – oryginał do wglądu,

3.     fotografii o wymiarach 35 x 45mm, na jasnym tle, zgodne z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych, opisanej na odwrocie imieniem (imionami) i nazwiskiem oraz nr ID z systemu IRK.

Wymagane dokumenty należy złożyć w dziekanacie Wydziału przy ul. Oczapowskiego 8 (pok.07) w terminie określonym w harmonogramie rekrutacji tj. do 14.02.2023 r. do godz. 15:00 (liczy się data wpływu do UWM, a nie data wysłania).

W razie pytań lub wątpliwości zapraszam do kontaktu na adres e-mail: rekrutacja.wril@uwm.edu.pl 

 

Niedostarczenie w wyznaczonym terminie wymaganych dokumentów oznacza rezygnację ze studiów i powoduje skreślenie kandydata z listy osób kwalifikowanych do przyjęcia na I rok studiów danego kierunku bez odrębnego wezwania do uzupełnienia dokumentów.

 

 https://rekrutacja.uwm.edu.pl

 

 

Rekrutacja krok po kroku


.