• zaloguj się
  • utwórz konto

Rekrutacja śródroczna na rok akademicki 2022/2023

zmień rekrutację anuluj wybór

Oferta prezentowana na tej stronie ograniczona jest do wybranej rekrutacji. Jeśli chcesz zobaczyć resztę oferty, wybierz inną rekrutację.

Inżynieria precyzyjna w produkcji rolno-spożywczej - studia drugiego stopnia, stacjonarne - rekrutacja śródroczna

Szczegóły
Kod 67_SMU_IPwPRS
Jednostka organizacyjna Wydział Nauk Technicznych
Kierunek studiów Inżynieria precyzyjna w produkcji rolno-spożywczej
Forma studiów Stacjonarne
Poziom kształcenia Drugiego stopnia
Języki wykładowe polski
Limit miejsc 24
Czas trwania 3 semestry
Adres komisji rekrutacyjnej ul. Oczapowskiego 11 10-719 Olsztyn
Godziny otwarcia sekretariatu Informacje dotyczące rekrutacji tel 523-45-14, pokój E130 w godzinach 9.00 - 15.00
Adres WWW http://www.uwm.edu.pl/wnt
Wymagany dokument
  • Wykształcenie wyższe (bez licencjatu)
  Zadaj pytanie
Obecnie nie trwają zapisy.

Minione tury w tej rekrutacji:
  • Tura 1 (30.01.2023 00:00 – 14.02.2023 15:00)

Opis

Inżynieria precyzyjna w produkcji rolno-spożywczej

Studia II stopnia trwają 3 semestry.

Studenci zdobywają wszechstronną wiedzę i umiejętności z zakresu inżynierii systemów oraz zaawansowanych technik projektowania, modelowania i optymalizacji procesów wykorzystywanych w technologiach produkcji rolniczej i przetwórstwie rolno-spożywczym. Nabywają umiejętność wykorzystywania systemów satelitarnych i zaawansowanych technik pomiarowych w sterowaniu produkcją i eksploatacją maszyn i urządzeń wykorzystywanych w branży rolno-spożywczej. Poznają zasady gospodarowania energią, zasobami i produktami ubocznymi w produkcji rolno-spożywczej. Poznają podstawy innowacyjności oraz zarządzania jakością i bezpieczeństwem produktów.

Kwalifikacje absolwenta

Studia na kierunku Inżynieria precyzyjna w produkcji rolno-spożywczej kształcą specjalistów, którzy dzięki zdobytemu wykształceniu mogą podejmować pracę w przedsiębiorstwach usługowych oraz produkcyjnych branży rolno-spożywczej lub jednostkach projektowych i doradczych, takich jak zakłady przetwórstwa spożywczego, zakłady produkcji maszyn i urządzeń dla przemysłu spożywczego lub rolnictwa, firmy zajmujące się projektowaniem i dostarczaniem technologii dla przemysłu spożywczego, ośrodki doradztwa i usług na rzecz rolnictwa, czy gospodarstwa wielkotowarowe.

 

 

 

 


Zasady kwalifikacji

 

Warunkiem ubiegania się o przyjęcie na studia drugiego stopnia – magisterskie jest posiadanie dyplomu ukończenia studiów co najmniej pierwszego stopnia (posiadanie tytułu inżyniera lub magistra inżyniera). Zasady rekrutacji na te studia określa dziekan wydziału, a głównym kryterium jest ranking ostatecznego wyniku studiów – bez wyrównania do pełnej oceny, w ramach określonego limitu miejsc.

Dokumentem warunkującym wszczęcie postępowania kwalifikacyjnego jest zaświadczenie o ukończeniu studiów pierwszego lub drugiego stopnia, które należy złożyć przy ul. Oczapowskiego 11 w pokoju  E130 od 30.01.2023r do 14.02.2023r w godzinach od 9.00 do 15.00.  Zaświadczenie można pobrać w macierzystym dziekanacie. Kandydat zakwalifikowany powinien potwierdzić zamiar studiowania poprzez złożenie kompletu dokumentów w dniach 16.02 i 17.02.2023r przy ul. Oczapowskiego 11 w pokoju E130 w godzinach od 9.00 do 15.00. Egzaminy wstępne dla kandydatów legitymujących się dokumentem uprawniającym do podjęcia studiów uzyskanym za granicą odbądą się 15.02.2023r. o godzinie 10.00.

 Komplet dokumentów potwierdzających chęć studiowania:

  

  • Podpisane własnoręcznie podanie wydrukowane z systemu Internetowej Rejestracji Kandydatów. Na koncie rejestracyjnym kandydata, w „Zgłoszeniach rekrutacyjnych”, pod kierunkiem studiów, na który kandydat dokonał zapisu, znajduje się link „Dokumenty i dalsze kroki” w którym zamieszczone jest  podanie na studia.
  • Kopię (XERO) dyplomu ukończenia studiów poświadczona za zgodność z oryginałem (poświadczenia zgodności może dokonać notariusz lub pracownik Dziekanatu UWM)*
  • Oryginał zaświadczenia o wyniku studiów.  (O ile na wcześniejszym etapie nie został już złożony).
  • 1 fotografię o wymiarach 35 x 45mm najasnymtle,zgodnez wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych, opisane na odwrocie imieniem i nazwiskiem oraz Nr ID z systemu IRK

 

Komplet dokumentów potwierdzających chęć studiowania należy złożyć w białej teczce podpisanej imieniem i nazwiskiem oraz nazwą kierunku.

 

Dodatkowe informacje

 

Kierunki upoważniające do podjęcia studiów drugiego stopnia na kierunku Inżynieria precyzyjna w produkcji rolno-spożywczej:

- Bioinżynieria produkcji żywności

- Biotechnologia
- Edukacja techniczno - informatyczna
- Energetyka
- Inżynieria bezpieczeństwa
- Inżynieria Chemiczna i Procesowa

- Inżynieria przetwórstwa żywności
- Inżynieria Środowiska
- Leśnictwo,
- Mechanika i budowa maszyn
- Mechatronika
- Ochrona Środowiska
- Ogrodnictwo
- Rolnictwo
- Technika rolnicza i leśna

- Technologia Drewna
- Technologia Żywności i Żywienie Człowieka
- Zarządzanie i Inżynieria Produkcji 

- Zootechnika

 

Rekrutacja krok po kroku