• zaloguj się
  • utwórz konto

Rekrutacja śródroczna na rok akademicki 2022/2023

zmień rekrutację anuluj wybór

Oferta prezentowana na tej stronie ograniczona jest do wybranej rekrutacji. Jeśli chcesz zobaczyć resztę oferty, wybierz inną rekrutację.

Odnawialne źródła energii - studia drugiego stopnia, stacjonarne - rekrutacja śródroczna

Szczegóły
Kod 69_SMU_OZE
Jednostka organizacyjna Wydział Rolnictwa i Leśnictwa
Kierunek studiów Odnawialne źródła energii
Forma studiów Stacjonarne
Poziom kształcenia Drugiego stopnia
Profil studiów ogólnoakademicki
Języki wykładowe polski
Limit miejsc 24
Czas trwania 3 semestry
Adres komisji rekrutacyjnej Dziekanat Wydziału Rolnictwa i Leśnictwa,
ul. Oczapowskiego 8, pok. 07.
Godziny otwarcia sekretariatu 8:00 - 14:00
Adres WWW http://wril.uwm.edu.pl/kandydat/oferta-studiow-ii-stopnia
Wymagany dokument
  • Wykształcenie wyższe (bez licencjatu)
  Zadaj pytanie
Obecnie nie trwają zapisy.

Minione tury w tej rekrutacji:
  • Tura 1 (30.01.2023 00:00 – 14.02.2023 15:00)

Odnawialne Źródła Energii

Limit miejsc: 24

 

Opłata rekrutacyjna85 zł (termin na wniesienie: do 14.02.2023 r.)

więcej informacji: http://www.uwm.edu.pl/kandydaci/rekrutacja-2022/oplata-rekrutacyjna

Opis kierunku

Studia na kierunku odnawialne źródła energii realizowane są wyłącznie na drugim stopniu kształcenia w trybie stacjonarnym. Drugi stopień kształcenia obejmuje 3 semestry studiów. Przedmioty zawarte w programie pozwalają zdobyć wiedzę z zakresu możliwości wytwarzania energii z biomasy, wykorzystania energii wiatrowej i wodnej oraz wykorzystania energii słońca i ziemi oraz zakładania instalacji ekoenergetycznych.

Kwalifikacje absolwenta

Absolwent posiada szeroką wiedzę z zakresu nauk przyrodniczych, rolniczych i technicznych, szczególnie z zakresu problematyki lokalnego wytwarzania i wykorzystania energii. Specjaliści z zakresu odnawialnych źródeł energii posiadają wiedzę o technologiach wytwarzania rolniczych surowców energetycznych oraz biologicznych, termicznych i termochemicznych procesach konwersji do energii i paliw, o zaawansowanych technologiach wykorzystania energii słonecznej, geotermalnej, wiatru i wody o zarządzaniu energetycznym i poszanowaniu energii oraz umiejętność projektowania instalacji w rozproszonych systemach energetycznych, a także w zakresie inteligentnych sieci energetycznych.

Postępowanie kwalifikacyjne

Warunkiem ubiegania się o przyjęcie na studia drugiego stopnia danego kierunku jest posiadanie dyplomu ukończenia studiów co najmniej pierwszego stopnia (inżynierskich).

Do podjęcia studiów na drugim stopniu kształcenia uprawnieni są absolwenci następujących kierunków: biotechnologia, budownictwo, edukacja techniczno-informatyczna, energetyka, inżynieria i systemy gospodarowania rolniczego, leśnictwo, geodezja i kartografia, gospodarka przestrzenna, mechanika i budowa maszyn, mechatronika, ochrona środowiska, ogrodnictwo, rolnictwo, technika rolnicza i leśna, towaroznawstwo, zootechnika, gospodarowanie surowcami odnawialnymi i mineralnymi.

Kryterium kwalifikacji kandydatów na studia drugiego stopnia jest ranking ostatecznego wyniku studiów bez wyrównania do pełnej oceny, w ramach określonej liczby miejsc. Absolwentowi szkoły wyższej, w której obowiązuje skala ocen z najwyższą oceną 5,50 lub 6,00 - w postępowaniu kwalifikacyjnym uwzględnia się wynik studiów przeliczony wg zasady:

1.       przy skali ocen z najwyższą oceną 5,50 - wynik studiów dzieli się przez współczynnik 1,1,

2.       przy skali ocen z najwyższą oceną 6,00 - wynik studiów dzieli się przez współczynnik 1,2.

Kandydaci ubiegający się o przyjęcie na studia drugiego stopnia zobowiązani są, w terminie określonym w harmonogramie rekrutacji, przedłożyć Komisji Rekrutacyjnej dokument potwierdzający ostateczny wynik studiów pierwszego stopnia (inżynierskich) lub magisterskich (drugiego stopnia lub jednolitych magisterskich) - bez wyrównania do pełnej oceny.

 

Dokumenty rekrutacyjne

Zaświadczenia o wyniku studiów pierwszego stopnia lub studiów magisterskich - dla kandydatów na studia II stopnia - [otwórz word][otwórz pdf] należy dostarczyć do 14.02.2023 r. do godz. 15:00 do Dziekanatu Wydziału.

Na prośbę absolwenta właściwy dziekanat może wystawić więcej egzemplarzy powyższego zaświadczenia.

Kandydaci zakwalifikowani na studia drugiego stopnia zobowiązani są do potwierdzenia zamiaru studiowania poprzez dostarczenie wymaganych dokumentów:

1.       podania o przyjęcie na studia (na wydruku z IRK) opatrzonego własnoręcznym podpisem,

2.       kserokopii dyplomu ukończonych studiów pierwszego stopnia lub magisterskich – oryginał do wglądu,

3.       fotografii o wymiarach 35 x 45mm, na jasnym tle, zgodne z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych, opisanej na odwrocie imieniem (imionami) i nazwiskiem oraz nr ID z systemu IRK.

Wymagane dokumenty należy złożyć w dziekanacie Wydziału przy ul. Oczapowskiego 8 (pok. 07) w terminie określonym w harmonogramie rekrutacji tj. do 14.02.2023 r. do godz. 15:00 (liczy się data wpływu do UWM, a nie data wysłania):

 

W razie pytań lub wątpliwości zapraszam do kontaktu na adres e-mail: rekrutacja.wril@uwm.edu.pl 

  

Niedostarczenie w wyznaczonym terminie wymaganych dokumentów oznacza rezygnację ze studiów i powoduje skreślenie kandydata z listy osób kwalifikowanych do przyjęcia na I rok studiów danego kierunku bez odrębnego wezwania do uzupełnienia dokumentów.

 

 https://rekrutacja.uwm.edu.pl

 

 

Rekrutacja krok po kroku


.