• log in
  • create an account

Recruitment for post-graduate studies for the academic year 2023/2024 (winter semester, summer semester)

switch registrations cancel selection

The offer displayed on this page is limited to the selected registration. If you want to see the rest of the offer, select a different registration.

Postgraduate studies in Real Estate Management and the Basics of Geodesy

Details
Code SP2802N
Organizational unit Faculty of Geoengineering
Field of studies Real estate management and basics of geodesy
Form of studies Part-time
Level of education After diploma
Language(s) of instruction Polish
Duration 2 semestry
Recruitment committee address 10-720 Olsztyn, Prawocheńskiego 15 pok.302
Office opening hours 9:30 - 13:00
WWW address http://rekrutacja.uwm.edu.pl/content/podyplomowe/gospodarka-nieruchomosciami-i-podstawy-geodezji#axzz5GsMcTU2e
Required document
  • Higher education
  Ask a question
Phase 1 (15.07.2023 00:00 – 18.02.2024 23:59)

Na obecnym etapie stanu rynku nieruchomości pojawia się potrzeba upowszechnienia użyteczności prac geodezyjnych i kartograficznych na potrzeby realizacji procesów gospodarowania i zarządzania nieruchomościami. Studia mają na celu przygotowanie słuchaczy do pracy: w ośrodkach dokumentacji geodezyjnych i kartograficznych, w urzędach jednostek samorządowych i rządowych odpowiedzialnych za gospodarkę nieruchomościami, u przedsiębiorców wykonujących działania z zakresu gospodarki nieruchomościami, w tym: geodezji, kartografii, wyceny nieruchomości, czy doradztwa na rynku nieruchomości. Studia także mają na celu podniesienie kwalifikacji zawodowych pracowników administracji rządowej i samorządowej zajmujących się gospodarowaniem i zarządzaniem nieruchomościami, jak również poszerzenie horyzontów wiedzy innych osób specjalizujących się w obsłudze rynku nieruchomości. Zakres merytoryczny studiów określony został w wyniku konsultacji ze środowiskiem specjalistów ds. gospodarki nieruchomościami, z jednostkami samorządu terytorialnego oraz grupami zawodowymi reprezentującymi różne środowiska zawodowe obsługujące rynek nieruchomości - które zasygnalizowały potrzebę kształcenia w tym kierunku. Realizowany program studiów pozwoli słuchaczom zapoznać się z prawnymi, teoretycznymi i praktycznymi procedurami gospodarki nieruchomościami i pracami geodezyjnymi i kartograficznymi wykonywanymi na rzecz tych procedur w szeroko postrzeganej problematyce nieruchomościowej.

Czas trwania studiów:

Studia trwają 2 semestry. Odbywają się w systemie zjazdowym niestacjonarnym (12 zjazdów) w soboty i niedziele. Częstotliwość zjazdów średnio, co 2 - 4 tygodnie. Zajęcia realizowane w siedzibie Uczelni.

Łącznie realizowanych jest 210 godzin dydaktycznych: wykładowych, ćwiczeniowych i praktycznych.

Zasady rekrutacji:

Osoby posiadające wykształcenie wyższe – pierwszego i drugiego stopnia (lic., inż., mgr, mgr inż.), niezależnie od ukończonego kierunku kształcenia, wg kolejności złożenia kompletnej dokumentacji.

Inauguracja kolejnej edycji nastapi po zebraniu 20 os. grupy.

 Odpłatność za studia:

4200 zł - płatne w dwóch (lub czterech) równych ratach w ustalonych w umowie terminach.

 

Szczegółowe informacje udziela:

Sekretarz Studiów dr inż. Jan Kuryj tel.: 895 234 262 e-mail: jkuryj@uwm.edu.pl

 http://www.uwm.edu.pl/igpig/kgnisig

 

 

 

Miejsce zajęć i adres:

UWM w Olsztynie

Wydział Geoinżynierii

Katedra Gospodarki Nieruchomościami
i Systemów Informacji Geograficznej

10-720 Olsztyn, ul. Prawocheńskiego 15

http://www.uwm.edu.pl/igpig/kgnisig

 

 

 


Zasady kwalifikacji

Osoby posiadające wyższe wykształcenie – pierwszego lub drugiego stopnia (lic., inż., mgr, mgr inż.) niezależnie od ukończonego kierunku kształcenia. O przyjęciu decyduje kolejność złożenia kompletnej dokumentacji do Sekretariatu Studiów Podyplomowych. Dokumentacja powinna zawierać: podanie o przyjęcie na studia, odpis dyplomu ukończenia szkoły wyższej, kwestionariusz osobowy.