• zaloguj się
 • utwórz konto

Deklaracja dostępności Strony Internetowej Rejestracji Kandydatów Uniwersytetu Warmińsko Mazurskiego

Uniwersytet Warmińsko Mazurski zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Strony Internetowej Rejestracji Kandydatów Uniwersytetu Warmińsko Mazurskiego.

 • Data publikacji strony internetowej:
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji:

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

 • Czy w filmach są napisy dla osób głuchych? Nie

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia:
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia:

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Andrzej Prószyński,.
 • E-mail: andrzej.proszynski@uwm.edu.pl
 • Telefon: 895233866

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Mateusz Dampc
 • Adres: ul. R. Prawocheńskiego 9 10-720 Olsztyn, pokój nr 117, piętro I
 • E-mail: mateusz.dampc@uwm.edu.pl
 • Telefon: 511 863 274

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie - Rektorat (ul. Oczapowskiego 2, 10-719 Olsztyn)

Budynek niedostosowany do potrzeb osób z niepełnosprawnościami. Bariery architektoniczne w postaci schodów.

 • Budynek trzypiętrowy. Wejście do budynku przez drzwi o szerokości skrzydła 90 cm., próg w drzwiach 3 cm. Przy drzwiach wejściowych zamontowano przycisk, dzwonek w celu przywołania asysty. Dostęp do budynku dla osób z niepełnosprawnościami od strony placu Cieszyńskiego, gdzie znajduje się pochylnia. Wejście do budynku od strony ul. Oczapowskiego ograniczone barierą architektoniczną w postaci schodów.
 • W budynku wejście na wyższy parter ograniczone 10 stopniami o szerokości 290 cm. Wewnątrz budynku znajduje się również klatka schodowa o szerokości przejścia 145 cm. Na piętro wiedzie 12 stopni, spocznik o wymiarach 100/220 cm i kolejne 12 stopni. Zamontowano również poręcz obustronną na wysokości 100 cm.
 • w porierni Rektoratu znajduje się pętla indukcyjna
 • Wewnątrz budynku drzwi wejściowe do pomieszczeń o szerokości skrzydła 90 cm
 • Toaleta niedostosowana do potrzeb osób z niepełnosprawnościami,drzwi wejściowe do toalety o szerokości skrzydła 70 cm
 • Miejsca parkingowe przeznaczone dla osób z niepełnosprawnością od strony pl. Cieszyńskiego

Informacje dodatkowe

Osoby Głuche posługujące się Polskim Językiem Migowym mogą kontaktować się w sprawach dotyczących studiów na UWM za pomocą aplikacji Skype: malgorzata.mickiewicz@uwm.edu.pl oraz za pomocą komunikatora Messenger: Barbara Parda lub Diana Kirakowska