• zaloguj się
  • utwórz konto

Rekrutacja na studia podyplomowe na rok akademicki 2022/2023 (semestr zimowy, semestr letni)

zmień rekrutację anuluj wybór

Oferta prezentowana na tej stronie ograniczona jest do wybranej rekrutacji. Jeśli chcesz zobaczyć resztę oferty, wybierz inną rekrutację.

Studia podyplomowe w zakresie Zarządzania zasobami ludzkimi

Szczegóły
Kod SP2210N
Jednostka organizacyjna Wydział Nauk Ekonomicznych
Kierunek studiów Zarządzanie zasobami ludzkimi
Forma studiów Niestacjonarne
Poziom kształcenia Podyplomowe
Języki wykładowe polski
Czas trwania 2 semestry
Adres komisji rekrutacyjnej Sekretariat Studiów Podyplomowych WNE, ul. Oczapowskiego 4, p. 9, 10-719 Olsztyn
Godziny otwarcia sekretariatu 9.00-13.00
Wymagany dokument
  • Wykształcenie wyższe (wszystkie)
  Zadaj pytanie
Obecnie nie trwają zapisy.

Minione tury w tej rekrutacji:
  • Tura 1 (18.07.2022 00:00 – 13.03.2023 14:35)

Opis

Podstawowym celem studiów jest usystematyzowanie i aktualizacja wiedzy w zarządzaniu zasobami pracy (aspekt poznawczy) oraz kształtowanie i rozwijanie umiejętności menedżerskich nakierowanych na sprawne (efektywne, ekonomiczne i etyczne) kierowaniu ludźmi (aspekt praktyczny).

Absolwent studiów posiada kompetencje pozwalające na identyfikowanie, rozumienie oraz rozwiązywanie problemów podmiotów gospodarczych w aspektach organizacyjnym, finansowym, prawnym i społecznym. Jest przygotowany do kierowania zespołami ludzkimi, przewidywania przyszłych stanów i procesów oraz stymulowania ich wpływu na efektywność i ekonomiczną wartość organizacji.

Absolwent potrafi opracowywać strategie zarządzania zasobami ludzkimi w kontekście strategii ogólnej. Umie planować potrzeby kadrowe, przeprowadzać rekrutację i selekcję pracowników oraz kandydatów do pracy, identyfikować i organizować procesy doskonalenia zawodowego oraz dokonywać ewaluacji szkoleń. Potrafi także konstruować systemy oceniania, motywowania i wynagradzania pracowników, jak również dokonywać wartościowania i oceny pracy. Jest specjalistą w zakresie pomiaru kompetencji i projektowania profili kompetencyjnych dla różnych stanowisk, funkcji i ról pełnionych w organizacji. Absolwent potrafi diagnozować, a następnie kierować procesami zmian oraz kształtować kulturę organizacji. Umie zidentyfikować, zaplanować i przeprowadzić procesy wydzieleń (outsourcingu) oraz zwolnień monitorowanych (outplacementu). Ma rozbudzoną wrażliwość na spełnianie potrzeb i oczekiwań wszystkich interesariuszy procesów pracy oraz działa społecznie odpowiedzialnie nie tylko w obszarach zadaniowych zarządzania zasobami ludzkimi.

Absolwent studiów jest dobrze przygotowany do pracy na stanowisku specjalisty ds. zasobów ludzkich w przedsiębiorstwach oraz organizacjach publicznych, w tym samorządowych oraz w organizacjach pośrednictwa pracy lub firmach szkoleniowych. Może także pełnić w tych podmiotach funkcję doradcy zawodowego lub organizatora szkoleń. Jest przygotowany do pełnienia funkcji lidera zmiany oraz promotora zachowań społecznie odpowiedzialnych.

Program zajęć obejmuje 200 godzin realizowanych w ciągu 2 semestrów. Zjazdy odbywają się zazwyczaj raz w miesiącu w cyklu sobotnio-niedzielnym w godzinach 9:00-17:30.

 

Adresaci studiów:

- kadra kierownicza przedsiębiorstw i organizacji publicznych

- pracownicy komórek personalnych przedsiębiorstw i organizacji publicznych

- pracownicy firm szkoleniowych, doradztwa zawodowego oraz agencji pracy

- osoby chcące doskonalić się w sprawach kierowaniu ludźmi

Kadra prowądzaca:

- pracownicy dydaktyczno-naukowi Uniwersytetu Warmińsko Mazurskiego w Olsztynie

- praktycy z olsztyńskich przedsiębiorstw


Warunkiem zaliczenia studiów są:

- zaliczenie poszczególnych przedmiotów w ramach studiów,
- napisanie  pracy końcowej.

 

Kontakt

dr hab. Iwona Czaplicka-Kozłowska, e-mail: iwona.kozlowska@uwm.edu.pl - kierownik studiów,

mgr Magdalena Janczyło, tel. 89 524 55 56, e-mail: wne.podyplomowe@uwm.edu.pl - sekretarz studiów

 

Zapisy na studia

Termin: do 31 stycznia  2023 r. 

Terminy rekrutacji mogą ulec zmianie.

 

 

Wymagane dokumenty:

 

Kandydaci na studia ubiegający się o przyjęcie na studia podyplomowe składają w sekretariacie studiów podyplomowych następujące dokumenty:

a) podanie o przyjęcie na studia z kwestionariuszem osobowym i zgodą na przetwarzanie danych osobowych -- wydruk z IRK,
b) informacja o przetwarzaniu danych osobowych - wydruk z IRK,
b) oryginał lub odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych.

 Dostarczenie w/w dokumentów na adres:

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
Wydział Nauk Ekonomicznych
Sekretariat Studiów Podyplomowych
ul.Oczapowskiego 4, pok. 9,
10-719 Olsztyn

w godz. 9.00- 13.00
.

 

Wysokość czesnego

Odpłatność za studia: 3.200 zł
Istnieje możliwość rozłożenia na 2 lub 4 raty.

  

Zasady kwalifikacji

1. Warunkiem ubiegania się o przyjęcie na studia podyplomowe jest posiadanie dyplomu ukończenia studiów co najmniej pierwszego stopnia dowolnego kierunku

2. Dostarczenie wymaganych dokumentów

 3. O przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń w systemie IRK