• log in
  • create an account

Recruitment for studies for the academic year 2022/2023

switch registrations cancel selection

The offer displayed on this page is limited to the selected registration. If you want to see the rest of the offer, select a different registration.

Food Technology and human nutrition - second-cycle, part-time

Details
Code 03_NMU_TZiZC
Organizational unit Faculty of Food Sciences
Field of studies Food Technology and human nutrition
Form of studies Part-time
Level of education Second level
Admission limit 24
Duration 3 semestry
WWW address http://www.uwm.edu.pl/wnz/
Required document
  • Higher education
  Ask a question
There is currently no active phase.

Past phases in this registration:
  • Phase 1 (07.06.2022 00:00 – 21.07.2022 15:00)


Zasady naboru na studia drugiego stopnia A. Postępowanie kwalifikacyjne – ranking wyniku studiów
1. Warunkiem ubiegania się o przyjęcie na studia drugiego stopnia danego kierunku jest posiadanie dyplomu ukończenia studiów co najmniej pierwszego stopnia (zawodowych) z uwzględnieniem ust.4.  

2Dziekan lub dyrektor szkoły/filii określa wykaz kierunków studiów, których absolwenci mogą ubiegać się o przyjęcie na studia na danym kierunku w Uniwersytecie. Wykaz ten uwzględnia kierunki, których program studiów zrealizowany przed kandydata, potwierdzony dyplomem będącym podstawą do przyjęcia na studia, zawiera efekty uczenia się zgodne z efektami uczenia się oczekiwanymi od kandydatów na studia na danym  kierunku

3. Kryterium kwalifikacji kandydatów na studia drugiego stopnia jest ranking ostatecznego wyniku studiów bez wyrównania do pełnej oceny, w ramach określonej liczby miejsc. 

4. Warunkiem ubiegania się o przyjęcie na studia drugiego stopnia kierunku, którego zakres obejmuje kształcenie nauczycieli jest posiadanie uprawień nauczycielskich. 

5. Absolwentowi szkoły wyższej, w której obowiązuje skala ocen z najwyższą oceną 5,50 lub 6,00 – w postępowaniu kwalifikacyjnym uwzględnia się wynik studiów przeliczony wg zasady: 1) przy skali ocen z najwyższą oceną 5,50 – wynik studiów dzieli się przez współczynnik 1,1, 2) przy skali ocen z najwyższą oceną 6,00 – wynik studiów dzieli się przez współczynnik 1,2. 

6Kandydaci ubiegający się o przyjęcie na studia drugiego stopnia zobowiązani są, w terminie określonym zgodnie z harmonogramem rekrutacji https://rekrutacja.uwm.edu.pl/rekrutacja/harmonogram#axzz7QGyOhwnF przedłożyć Komisji Rekrutacyjnej dokument potwierdzający ostateczny wynik studiów pierwszego stopnia (zawodowych) lub magisterskich (drugiego stopnia lub jednolitych magisterskich) – bez wyrównania do pełnej oceny. 

7. Wykaz kierunków, po których istnieje możliwość kontynuacji nauki na studiach Technologia żywności i żywienie człowieka - studia drugiego stopnia:

 

1.         Bioinżynieria produkcji żywności

2.         Biotechnologia

3.         Broker innowacji w przemyśle spożywczym

4.         Gastronomia – sztuka kulinarna

5.         Inżynieria chemiczna i procesowa

6.         Inżynieria przetwórstwa żywności

7.         Inżynieria środowiska

8.         Ochrona środowiska

9.         Ogrodnictwo

10.      Rolnictwo

11.      Rybactwo

12.      Technika rolnicza i leśna

13.      Technologia żywności i żywienie człowieka

14.      Towaroznawstwo

15.      Zarządzanie i inżynieria produkcji

16.      Zootechnika

B. Postępowanie kwalifikacyjne – zasady rekrutacji dla kandydatów legitymujących się dyplomem ukończenia studiów wyższych uzyskanym za granicą na studia realizowane w języku polskim 

1. Warunkiem ubiegania się o przyjęcie na studia drugiego stopnia danego kierunku jest posiadanie dyplomu ukończenia studiów uprawniającego do kontynuacji kształcenia na studiach drugiego stopnia w państwie, w którego systemie szkolnictwa wyższego działa uczelnia, która ten dyplom wydała lub dyplomu uprawniającego do dalszego kształcenia w Polsce na podstawie umowy międzynarodowej. Procedurę uznania zagranicznego dyplomu w celu ubiegania się o przyjęcie na studia drugiego stopnia określają odrębne przepisy. 

2.Dziekan lub dyrektor szkoły/filii określa wykaz kierunków studiów, których absolwenci mogą ubiegać się o przyjęcie na studia na danym kierunku w Uniwersytecie. Wykaz ten uwzględnia kierunki, których program studiów zrealizowany przed kandydata, potwierdzony dyplomem będącym podstawą do przyjęcia na studia, zawiera efekty uczenia się zgodne z efektami uczenia się oczekiwanymi od kandydatów na studia na danym kierunku. 

3. Wyniku studiów lub oceny na dyplomie ukończenia studiów wyższych (z dyplomów wymienionych w ust. 1) nie przelicza się. Oznacza to, że kandydat nie może być bezpośrednio kwalifikowany w konkursie (rankingu) ostatecznego wyniku studiów, lecz zobowiązany jest przystąpić do egzaminu wstępnego ustnego z dwóch przedmiotów na kierunkach: architektura krajobrazu, biologia, kryteria kwalifikacji i zasady przyjmowania kandydatów na studia stacjonarne  biotechnologia, gastronomia-sztuka kulinarna, mikrobiologia, ochrona środowiska, pielęgniarstwo, rolnictwo, rybactwo, technologia żywności i żywienie człowieka, towaroznawstwo, zootechnika, zwierzęta w rekreacji, edukacji i terapii – przedmioty: biologia i (chemia lub matematyka)

Egzaminy oceniane są w skali 2-5. Egzamin zostaje uznany za pozytywny w przypadku, gdy kandydat uzyska z obu przedmiotów oceny co najmniej dostateczne. Jako trzeci przedmiot uznaje się język obcy z oceną 5,0 (bardzo dobry) – język kraju, w którym kandydat ukończył studia. Uzyskana średnia ocen kwalifikuje kandydata w konkursie (rankingu) ostatecznego wyniku studiów.

4. Kandydaci obcokrajowcy, ubiegający się o przyjęcie na studia prowadzone w języku polskim zobowiązani są do poświadczenia znajomości języka polskiego co najmniej na poziomie biegłości językowej B1 przez: a) ukończenie rocznego kursu przygotowawczego do podjęcia kształcenia w języku polskim w jednostce wyznaczonej przez ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego co najmniej na poziomie B1, lub b) certyfikat znajomości języka polskiego potwierdzający znajomość języka polskiego co najmniej na poziomie biegłości językowej B2, wydany przez Państwową Komisję do spraw Poświadczania Znajomości Języka Polskiego jako Obcego, lub c) świadectwo dojrzałości lub dyplom szkoły wyższej, wydane na zakończenie kształcenia w języku polskim w systemie edukacji Rzeczypospolitej Polskiej, lub d) przystąpienie do egzaminu potwierdzającego znajomość języka polskiego w Uniwersytecie, lub e) inny dokument poświadczający znajomość języka polskiego uznany przez Komisję Rekrutacyjną.  

5. W przypadku, gdy o przyjęcie na studia ubiega się osoba z niepełnosprawnością, Komisja Egzaminacyjna w uzgodnieniu z Przewodniczącym Komisji Rekrutacyjnej może, na wniosek kandydata, zastosować inny tryb przeprowadzenia egzaminu, uwzględniając stopień niepełnosprawności oraz specyfikę danego kierunku studiów.

Egzaminy ustne dla kandydatów posiadających świadectwo maturalne uzyskane za granicą, odbędą się dnia - zgodnie z  harmonogramem rekrutacji  https://rekrutacja.uwm.edu.pl/rekrutacja/harmonogram#axzz7QGyOhwnF o godz. 9.00 w bloku Nauki o Żywności w sali imienia  prof. T. Dziamy znajdujacej się przy Dziekanacie  (adres: plac Cieszyński 1)

 

Rekrutacja dla kandydatów obcokrajowców

Informacje na temat rekrutacji cudzoziemców czytaj więcej : http://bwm.uwm.edu.pl/studenci-obcokrajowcy

 

Opłaty za studia niestacjonarne czytaj więcej: https://bip.uwm.edu.pl/artykuly/zarzadzenia-rektora/zarzadzenia-rektora-20-2022/

Czytaj więcej: https://rekrutacja.uwm.edu.pl/

 

 https://rekrutacja.uwm.edu.pl

 

Rekrutacja krok po kroku