• log in
  • create an account

Recruitment for studies for the academic year 2022/2023

switch registrations cancel selection

The offer displayed on this page is limited to the selected registration. If you want to see the rest of the offer, select a different registration.

Biotechnology - first-cycle, full-time

Details
Code 07_SI_BIO
Organizational unit Faculty of Biology and Biotechnology
Field of studies Biotechnology
Form of studies Full-time
Level of education First level
Educational profile academic
Language(s) of instruction Polish
Admission limit 72
Duration 7 semestrów
Recruitment committee address Wydziałowa Komisja Rekrutacyjna Wydziału Biologii i Biotechnologii ul. Oczapowskiego 12 B 10-719 Olsztyn
WWW address http://wbib.uwm.edu.pl/
Required document
  • Matura
  Ask a question
There is currently no active phase.

Past phases in this registration:
  • Phase 1 (07.06.2022 00:00 – 08.07.2022 15:00)

Kierunek Biotechnologia, studia pierwszego stopnia - inżynierskie 

Profil kształcenia - ogólnoakademicki

Tytuł zawodowy uzyskiwany przez absolwenta - inżynier

Opis kierunku: absolwent posiada zaawansowaną wiedzę z zakresu ogólnych i szczegółowych zagadnień biologii, opartą na podstawach nauk ścisłych i przyrodniczych. Posiada wiedzę dotyczącą organizmów i systemów biologicznych w zakresie ich modyfikacji i zastosowań technologicznych. Rozumie procesy zachodzące w cyklu urządzeń, obiektów i systemów biotechnologicznych. Stosuje zdobytą wiedzę w biologii molekularnej, mikrobiologii przemysłowej, inżynierii tkankowej, inżynierii genetycznej, inżynierii ekologicznej, inżynierii bioprocesowej oraz technologii fermentacji i produkcji biopreparatów. Planuje i przeprowadza eksperymenty z użyciem materiału biologicznego oraz aparatury badawczej i urządzeń technologicznych. Prowadzi obserwacje w warunkach laboratoryjnych i środowiskowych, jest przygotowany do wykonywania zadań inżynierskich oraz optymalizacji procesów biotechnologicznych. Posiada wiedzę i umiejętności z zakresu przedsiębiorczości i zarządzania, rozumie społeczne, ekonomiczne, prawne i inne pozatechniczne uwarunkowania działalności inżynierskiej. Posługuje się językiem obcym na poziomie biegłości B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego.

Kwalifikacje zawodowe absolwenta: jest przygotowany do podjęcia pracy w dziedzinach gospodarki, które korzystają z procesów biotechnologicznych lub wykorzystują produkty tych procesów (przemysł farmaceutyczny, kosmetyczny, spożywczy, paszowy, chemii gospodarczej; działy biopreparacji i kontroli jakości biopreparatów) oraz w placówkach naukowo-badawczych, wdrożeniowych, służby zdrowia i ochrony środowiska, laboratoriach analitycznych i diagnostycznych. Jest przygotowany do rozwijania własnych umiejętności zawodowych oraz do podjęcia studiów drugiego stopnia.

 


Zasady kwalifikacji dla kandydatów na studia

„Nowa matura"

Uwzględniane przedmioty (należy dokonać wyboru trzech przedmiotów z przedstawionych poniżej)

1. Biologia

2. Chemia

3. Fizyka lub Fizyka i astronomia

4. Język obcy nowożytny (jeden język, do wyboru przez kandydata)

5. Matematyka

Nabór na studia kandydatów legitymujących się świadectwem dojrzałości uzyskanym w systemie „nowej matury”, (czyli świadectwem wydanym przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną) następuje na podstawie konkursu (rankingu) sumy % punktów uzyskanych na świadectwie dojrzałości z trzech przedmiotów objętych postępowaniem kwalifikacyjnym (określonych w kryteriach kwalifikacji na studia stacjonarne albo studia niestacjonarne).

Do kwalifikacji na studia brane są pod uwagę wyniki z części pisemnej egzaminów maturalnych. Na poziomie podstawowym ilość % uzyskana na świadectwie dojrzałości jest równa ilości punktów w kwalifikacji, wyniki z poziomu rozszerzonego do kwalifikacji mnożone są przez 2.

Kandydatowi na studia - do obliczenia sumy % punktów uwzględnia się 0 (zero) % punktów z danego przedmiotu - jeżeli egzamin z tego przedmiotu złożony został na poziomie poniżej 30% punktów lub kandydat nie spełnia kryteriów w zakresie wskazanych w załącznikach przedmiotów, tj. przedmiot nie występuje na świadectwie dojrzałości. Dla przedmiotów kwalifikacyjnych określonych dla danego kierunku studiów, z których egzamin maturalny złożony został na poziomie dwujęzycznym stosuje się zasadę obliczania punktów odpowiednio jak dla poziomu rozszerzonego.

Kandydat uzupełnia w systemie IRK przedmioty kwalifikacyjne (egzaminy) oraz poziom egzaminu (podstawowy, rozszerzony, dwujęzyczny). Na podstawie wprowadzonych danych przeprowadzona będzie kwalifikacja na studia. Wyboru przedmiotów kwalifikacyjnych (egzaminów) spośród przedmiotów wskazanych w kryteriach kwalifikacji dla każdego kierunku, na który kandydat dokonuje rejestracji dokona system IRK, z zachowaniem najkorzystniejszego wyniku dla Kandydata.

„Stara matura"

Uwzględniane przedmioty (należy dokonać wyboru trzech przedmiotów z przedstawionych poniżej)

1. Biologia*

2. Chemia lub matematyka lub fizyka lub fizyka z astronomią

3. Język obcy nowożytny (jeden język obcy w konkursie świadectw do wyboru przez kandydata)

W przypadku niewystępowania na świadectwie dojrzałości oceny z przedmiotu "biologia", do obliczania średniej uwzględnia się ocenę z przedmiotu przystającego do dziedziny nauk biologicznych i posiadajacego status obligatoryjnego

Nabór na studia kandydatów legitymujących się świadectwem dojrzałości uzyskanym w systemie „starej matury" (czyli świadectwem wydanym przez szkołę, a nie przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną) następuje na podstawie konkursu (rankingu) średniej ocen uzyskanych z przedmiotów na świadectwie dojrzałości lub świadectwie dojrzałości i świadectwie ukończenia szkoły średniej (w konkursie - rankingu średniej ocen za priorytetowe uznaje się oceny z przedmiotów kwalifikacyjnych, z których kandydat składał egzamin dojrzałości) z trzech przedmiotów objętych postępowaniem kwalifikacyjnym (określonych w kryteriach kwalifikacji na studia stacjonarne albo studia niestacjonarne).

Do obliczania średniej ocen na świadectwie dojrzałości i świadectwie ukończenia szkoły średniej przyjmuje się następujące wartości liczbowe: celujący (6,0), bardzo dobry (5,0), dobry (4,0), dostateczny (3,0), dopuszczający (2,0).

W przypadku występowania na świadectwie dojrzałości kilku ocen z jednego przedmiotu, do obliczania średniej ogólnej przyjmuje się średnią arytmetyczną wszystkich ocen z tego przedmiotu (końcowej klasyfikacji w szkole średniej oraz uzyskane na egzaminie dojrzałości - ustnym i pisemnym). W konkursie (rankingu) średniej ocen uwzględniany jest wynik ustalony zgodnie z zasadą: średnia ocen obliczona z uwzględnieniem ww zapisów pomnożona przez współczynnik 100,00.


Kandydat samodzielnie wskazuje przedmioty (egzaminy), na podstawie których chce być kwalifikowany ale należy pamiętać, że za priorytetowe uznaje się oceny z przedmiotów kwalifikacyjnych, z których kandydat składał egzamin dojrzałości (np. dla warunku 1. gdzie Kandydat ma do wyboru matematyka lub geografia lub informatyka, a egzamin dojrzałości był składany np. tylko z geografii - to właśnie geografię należy wskazać jako przedmiot (egzamin) do kwalifikacji. Jeśli egzamin dojrzałości był składany z np. dwóch przedmiotów - należy wskazać ten przedmiot, z którego uzyskano wyższy wynik.

Wpisując wynik do systemu IRK używamy kropki np. 4.58 (przecinek w liczbie nie jest uwzględniany przez system IRK).

Kandydaci legitymujący się świadectwem dojrzałości uzyskanym w systemie "starej matury" zobowiązani są dostarczyć komisji rekrutacyjnej (Punkt Obsługi Kandydata) kopię świadectwa w terminie od 20.06.2022 r. do 08.07.2022 r. do godz. 15.00 zgodnie z  harmonogramem rekrutacji.

IB Matura Międzynarodowa, EB Matura Europejska

Nabór na studia kandydatów legitymujących się dyplomem IB Matury Międzynarodowej następuje na podstawie liczby punktów uzyskanych z egzaminu maturalnego, którego wynik określony na dyplomie IB pomnożony przez współczynnik 13.33, kwalifikuje kandydata w konkursie (rankingu) świadectw dojrzałości.

Nabór na studia kandydatów legitymujących się dyplomem EB Matury Europejskiej następuje na podstawie liczby punktów uzyskanych z egzaminu maturalnego, którego wynik określony na dyplomie EB pomnożony przez współczynnik 6,0, kwalifikuje kandydata w konkursie (rankingu) świadectw dojrzałości.

Osoby posiadające dyplom matury IB lub EB zobowiązane są przedłożyć w Punkcie Obsługi Kandydata do celów kwalifikacji zaświadczenie o wyniku matury wystawione przez upoważnione organy w terminie od 20.06.2022 r. do 08.07.2022 r. do godz. 15.00 zgodnie z harmonogramem rekrutacji.

Świadectwa uzyskane za granicą (nie dotyczy kandydatów ubiegających się o przyjęcie na kierunek lekarski oraz na kierunek weterynaria z tokiem nauczania w języku angielskim).

Świadectwa maturalne uzyskane za granicą uznaje się za równoważne świadectwom dojrzałości szkół średnich w Polsce, jeżeli zawierają klauzulę stwierdzającą prawo ubiegania się o przyjęcie na studia wyższe w kraju miejsca wydania świadectwa.

Osoby posiadające świadectwo dojrzałości uzyskane za granicą zobowiązane są przedłożyć w Punkcie Obsługi Kandydata w terminie od 20.06.2022 r. do 08.07.2022 r. do godz. 15.00 zgodnie z harmonogramem rekrutacji następujące dokumenty:

1) uwierzytelnienie w formie apostille, jeżeli dokument został wydany przez instytucję działającą w systemie edukacji państwa będącego stroną Konwencji Haskiej z dnia 5 października 1961 r., znoszącej wymóg legalizacji zagranicznych dokumentów urzędowych (Dz. U. z 2005 r., Nr 112, poz. 938),

2) uwierzytelnienie w formie legalizacji, w przypadku świadectw wydanych przez państwa, które nie są stroną Konwencji, o której mowa w pkt. 1),

3) zaświadczenie o nostryfikacji, w przypadku świadectwa dojrzałości wydanego w kraju, z którym Rzeczpospolita Polska nie zawarła umowy o wzajemnym uznawaniu dokumentów o wykształceniu oraz w przypadku dokumentu z kraju, z którym Rzeczpospolita Polska zawarła ww. umowę, ale dokument ten nie jest nią objęty,

4) tłumaczenie na język polski świadectwa oraz uwierzytelnienia, jeżeli zostało sporządzone w języku obcym,

5) decyzję kuratora oświaty o uznaniu świadectwa – w przypadku prowadzenia takiego postępowania,

6) zaświadczenie potwierdzające, że uzyskane poza granicami Polski świadectwo uprawnia do ubiegania się o przyjęcie na studia wyższe w państwie, w którego systemie edukacji zostało wydane, o ile na świadectwie nie widnieje taka adnotacja, wraz z tłumaczeniem tego dokumentu,

7) zaświadczenie o wynikach egzaminu maturalnego z poszczególnych przedmiotów, suplement obejmujący przedmioty wraz z uzyskanymi ocenami (jeżeli nie są wskazane na świadectwie lub innym dokumencie uzyskanym za granicą), wraz z tłumaczeniem tego dokumentu,

8) dokument przedstawiający obowiązującą skalę ocen (jeżeli nie jest ona wskazana na świadectwie lub innym dokumencie uzyskanym za granicą), potwierdzony przez szkołę, którą ukończył kandydat bądź uprawniony do tego urząd, wraz z tłumaczeniem tego dokumentu.

Nabór na studia kandydatów legitymujących się świadectwem dojrzałości uzyskanym za granicą, następuje na podstawie konkursu (rankingu) sumy punktów uzyskanych na świadectwie dojrzałości z trzech przedmiotów objętych postępowaniem kwalifikacyjnym, określonych w załącznikach 1A - 1C, przeliczonych zgodnie z załącznikiem nr 3 do Uchwały nr 106 Senatu Uniwersytetu Warmińsko - Mazurskiego w Olsztynie z dnia 29 czerwca 2021 roku (ze zm.) w sprawie ustalenia warunków, trybu oraz terminu rozpoczęcia i zakończenia rekrutacji kandydatów na I rok studiów wyższych na rok akdemicki 2022/2023 link do Uchwały  

Punktacji przedmiotowej ze świadectwa dojrzałości w skali nieporównywalnej do zamieszczonych w załączniku nr 3 do Uchwały nie przelicza się. Oznacza to, że kandydat nie może być bezpośrednio kwalifikowany w konkursie świadectw dojrzałości, lecz w ramach rekrutacji jednoczęściowej obejmującej konkurs świadectw dojrzałości – zobowiązany jest przystąpić do egzaminu wstępnego ustnego z dwóch przedmiotów: na kierunkach: biologia, biotechnologia, mikrobiologia– przedmioty: biologia i (chemia lub matematyka).

Egzaminy oceniane są w skali 1-6. Egzamin zostaje uznany za pozytywny w przypadku, gdy kandydat uzyska z obu przedmiotów oceny co najmniej dopuszczające. Jako trzeci przedmiot uznaje się język obcy z oceną 6,0 (celujący) - język kraju, w którym kandydat uzyskał świadectwo dojrzałości. Uzyskana średnia ocen pomnożona przez współczynnik 100,00 kwalifikuje kandydata w konkursie (rankingu) świadectw dojrzałości. 

Egzaminy ustne dla kandydatów posiadających świadectwo maturalne uzyskane za granicą, odbędą się w terminie 11.07.2022 r. o godz. 9.00 zgodnie z harmonogramem rekrutacji (Wydział Biologii i Biotechnologii, Collegium Biologiae ul. Michała Oczapowskiego 1A w Olsztynie, Dziekanat, sala 004). Egzamin może zostać przeprowadzony z wykorzystaniem technologii informatycznych, w sposób zapewniający kontrolę przebiegu egzaminu oraz samodzielność pracy kandydata.

Informacje na temat rekrutacji cudzoziemców.

Laureaci i finaliści olimpiad oraz konkursów stopnia centralnego

Laureaci i finaliści wybranych olimpiad oraz konkursów stopnia centralnego mogą być przyjmowani na I rok studiów w Uniwersytecie z pominięciem postępowania kwalifikacyjnego. Wykaz olimpiad oraz konkursów stopnia centralnego, których laureaci i finaliści będą przyjmowani na studia w Uniwersytecie z pominięciem postępowania kwalifikacyjnego określa Senat.

Wykaz olimpiad oraz konkursów, których laureaci i finaliści uprawnieni są do przyjęcia na kierunek studiów w Uniwersytecie z pominięciem postępowania kwalifikacyjnego dostępny jest na stronie www

Podstawą uzyskania uprawnień jest przedłożenie do celów kwalifikacji dokumentu wydanego przez Główny Komitet Olimpiady lub Konkursu, opatrzonego numerem porządkowym, stwierdzającego uzyskaną przez kandydata na studia lokatę (zajęte miejsce) w eliminacjach centralnych oraz status kandydata (laureat lub finalista). Dokumenty należy przedłożyć w Punkcie Obsługi Kandydata  w terminie od 20.06.2022 r. do 08.07.2022 r. do godz. 15.00 zgodnie z harmonogramem rekrutacji.

 

 https://rekrutacja.uwm.edu.pl

 

 

Rekrutacja krok po kroku