• log in
  • create an account

Recruitment for studies for the academic year 2022/2023

switch registrations cancel selection

The offer displayed on this page is limited to the selected registration. If you want to see the rest of the offer, select a different registration.

Produkcja muzyczna i realizacja dźwięku - studia pierwszego stopnia, stacjonarne

Details
Code 101_SL_PMRD
Organizational unit Faculty of Arts
Field of studies Produkcja muzyczna i realizacja dźwięku
Form of studies Full-time
Level of education First level
Educational profile academic
Language(s) of instruction Polish
Admission limit 20
Duration 6 semestrów
Recruitment committee address PUNKT PRZYJMOWANIA DOKUMENTÓW (dotyczy studiów stacjonarnych i niestacjonarnych) Olsztyn-Kortowo, Biblioteka Uniwersytecka, ul. M. Oczapowskiego 12B Punkt przyjmowania dokumentów czynny w godzinach od 9:00 do 15:00 w terminach określonych w harmonogramie rekrutacji. INFOLINIA – TELEFON INFORMACYJNY DOTYCZĄCY REKRUTACJI NA STUDIA 89 524-50-80 Infolinia czynna w godzinach od 9:00 do 15:00 w okresie przyjmowania dokumentów
  Ask a question
Phase 1 (07.06.2022 00:00 – 08.07.2022 15:00)

Produkcja muzyczna i realizacja dźwięku

Kierunek studiów produkcja muzyczna i realizacja dźwięku przygotowuje absolwentów do aktywności zawodowej w sektorze kreatywnym, do którego zaliczane są muzyka, świat mediów i szeroko rozumiane audiowizualia. Przemysł kreatywny należy obecnie do najszybciej rozwijających się sektorów w Europie. 

Kwalifikacje absolwenta

Podejmując studia na kierunku produkcja muzyczna i realizacja dźwięku zostaniesz wyposażony w szereg kompetencji:

•      wiedzę teoretyczną i umiejętności praktyczne umożliwiające świadome operowanie środkami technicznymi przy realizacji dźwięku w projektach artystycznych,

•      umiejętność realizacji nagrań w warunkach studyjnych oraz koncertowych,

•      realizację nagłośnienia koncertów muzyki rozrywkowej i imprez,

•      umiejętność konfiguracji i obsługi sprzętu elektroakustycznego,

•      umiejętność obsługi programów i urządzeń do zapisu i edycji dźwięku (DAW),

•      umiejętność realizacji dzieł audiowizualnych podczas kreacji multimedialnej,

•      wiedzę i umiejętności z kompozycji, aranżacji,

•      wiedzę i umiejętności z obszaru komunikacji społecznej, organizacji imprez,

•      umiejętność pracy w zespole, pracy pod presją czasu,

•      znajomość języka obcego na poziomie biegłości B2.

 

Kompetencje te zagwarantują swobodne poruszanie się na rynku pracy w poniższych obszarach i rolach:

1. samodzielna działalność muzyczna na rynku medialnym (produkcja treści muzycznych i dźwiękowych dla radia / telewizji / Internetu),

2. samodzielna działalność na rynku muzycznym (kreacja projektów artystycznych/ studyjna realizacja nagrań / realizacja dźwiękowa koncertów / produkcja muzyczna),

3. sektor kreatywny / produkcja treści muzycznych i dźwięku w obszarze multimediów oraz usług internetowych (udźwiękowianie obrazu / produkcja podcastów i innych treści internetowych / muzyka i dźwięk do gier / muzyka towarzysząca, itp.).

 

Terminy egzaminów i opłata rekrutacyjna

Ocena predyspozycji kandydata nastąpi w dniach 12-13.07.2022 r.

Aby uczestniczyć w postępowaniu kwalifikacyjnym należy dokonać opłaty rekrutacyjnej w wysokości 150 zł do 08.07.2022 r. O uznaniu opłaty decyduje data jej wpływu na konto UWM. Opłatę rekrutacyjną należy wnieść na indywidualne dla każdego kandydata konto wskazane w systemie Internetowej Rejestracji Kandydatów. Brak wpłaty oznacza, że kwalifikacja nie będzie przeprowadzona.

 

EGZAMINY WSTĘPNE 2022/2023

Etap I – ocena predyspozycji kandydata

 

Sprawdzian praktyczny: test muzyczny obejmujący ocenę wrażliwości muzycznej (poczucie rytmu, wysokości dźwięku, głośności, itp.) oraz umiejętności głosowego odtworzenia fragmentu prostej melodii.

 

Kontakt w przypadku pytań odnośnie do oceny predyspozycji kandydata: 

 

Prof. Marcin Wawruk - marcin.wawruk@uwm.edu.pl

Negatywny wynik testu muzycznego eliminuje kandydata z dalszego postępowania kwalifikacyjnego.

 

Etap II

Konkurs/ranking ocen uzyskanych na świadectwie maturalnym z trzech wybranych przedmiotów z poniższej grupy:

1) nowa matura: chemia, fizyka lub fizyka z astronomią, geografia, informatyka, język obcy nowożytny, matematyka

2) stara matura: język obcy nowożytny, matematyka lub fizyka lub fizyka z astronomią, geografia lub chemia.

 

KONTAKT DO KOMISJI REKRUTACYJNEJ

dr hab. Honorata Cybula, prof. UWM – Przewodnicząca - honorata.cybula@uwm.edu.pl

mgr szt. Adam Rębisz – Sekretarz - adam.rebisz@uwm.edu.pl

mgr Ewa Zuba – Członek Komisji - ewa.zuba@uwm.edu.pl

  

 

 


Zasady kwalifikacji dla kandydatów z nową maturą

Na kierunku Produkcja muzyczna i realizacja dźwięku postępowanie kwalifikacyjne obejmuje sprawdzian praktyczny: test muzyczny obejmujący ocenę wrażliwości muzycznej (poczucie rytmu, wysokości dźwięku, głośności, itp.) oraz umiejętności głosowego odtworzenia fragmentu prostej melodii oraz konkurs (ranking) sumy % punktów uzyskanych na świadectwie dojrzałości (część pisemna) z trzech przedmiotów wybranych przez kandydata spośród: język obcy nowożytny, matematyka, fizyka lub fizyka i astronomia, geografia, chemia, informatyka.

Do konkursu (rankingu) sumy % punktów przystępują wyłącznie kandydaci, którzy z oceny predyspozycji kandydata otrzymali oceny co najmniej dostateczne. 

Dla przedmiotów, z których egzamin maturalny złożony został na poziomie podstawowym liczba % uzyskana na świadectwie dojrzałości jest równa liczbie punktów w kwalifikacji, natomiast wyniki z poziomu rozszerzonego do kwalifikacji mnożone są przez 2. Wyniki egzaminów maturalnych z przedmiotów kwalifikacyjnych wymienionych wyżej, z których egzamin maturalny złożony został na poziomie dwujęzycznym mnożone są przez 2, tak jak dla poziomu rozszerzonego.

Zasady kwalifikacji dla kandydatów ze starą maturą

Na kierunku Produkcja muzyczna i realizacja dźwięku postępowanie kwalifikacyjne obejmuje sprawdzian praktyczny: test muzyczny obejmujący ocenę wrażliwości muzycznej (poczucie rytmu, wysokości dźwięku, głośności, itp.) oraz umiejętności głosowego odtworzenia fragmentu prostej melodii, oraz konkurs (ranking) średniej ocen uzyskanych na świadectwie dojrzałości z trzech przedmiotów: język obcy nowożytny, matematyka lub fizyka lub fizyka z astronomią, geografia lub chemia lub biologia

Do konkursu (rankingu) średniej ocen przystępują wyłącznie kandydaci, którzy z oceny predyspozycji kandydata otrzymali oceny co najmniej dostateczne. 

W konkursie (rankingu) średniej ocen za priorytetowe uznaje się oceny z przedmiotów kwalifikacyjnych, z których kandydat składał egzamin dojrzałości.

Do obliczania średniej ocen na świadectwie dojrzałości i świadectwie ukończenia szkoły średniej przyjmuje się następujące wartości liczbowe: celujący (6,0), bardzo dobry (5,0), dobry (4,0), dostateczny (3,0), dopuszczający (2,0).

W przypadku występowania na świadectwie dojrzałości kilku ocen z jednego przedmiotu, do obliczania średniej ogólnej przyjmuje się średnią arytmetyczną wszystkich ocen z tego przedmiotu (końcowej klasyfikacji w szkole średniej oraz uzyskane na egzaminie dojrzałości - ustnym i pisemnym). W konkursie (rankingu) średniej ocen uwzględniany jest wynik ustalony zgodnie z zasadą: średnia ocen obliczona z uwzględnieniem w/w zapisów pomnożona przez współczynnik 100,00.

Osoby posiadające świadectwo dojrzałości uzyskane w systemie "starej matury" zobowiązane są przedłożyć do celów kwalifikacji kserokopię świadectwa dojrzałości i świadectwa ukończenia szkoły średniej poświadczone za zgodność z oryginałem najpóźniej do 8.07.2022r. do godz. 15.00. Poświadczenia zgodności z oryginałem może dokonać Komisja Rekrutacyjna.

Zasady kwalifikacji dla kandydatów z Maturą Europejską

Na kierunku Produkcja muzyczna i realizacja dźwięku postępowanie kwalifikacyjne obejmuje ocenę predyspozycji kandydata (na podstawie przysłanych nagrań - 2 utwory zróżnicowane stylistycznie zagrane na dowolnym instrumencie oraz 1 piosenka zaśpiewana w języku polskim bez akompaniamentu - a cappella) oraz konkurs (ranking) świadectw dojrzałości.

Nabór na studia kandydatów legitymujących się dyplomem EB Matury Europejskiej następuje na podstawie liczby punktów uzyskanych z egzaminu maturalnego, którego wynik określony na dyplomie EB pomnożony przez współczynnik 6,0, kwalifikuje kandydata w konkursie (rankingu) świadectw dojrzałości.

Kandydaci posiadający Maturę Europejską zobowiązani są przedłożyć do celów kwalifikacji dyplom EB Matury Europejskiej lub zaświadczenie o uzyskanych wynikach wystawione przez upoważnione organy najpóźniej do 8.07.2022r. do godz. 15.00

Zasady kwalifikacji dla kandydatów Maturą Międzynarodową

Na kierunku Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej postępowanie kwalifikacyjne obejmuje ocenę predyspozycji kandydata (na podstawie przysłanych nagrań - 2 utwory zróżnicowane stylistycznie zagrane na dowolnym instrumencie oraz 1 piosenka zaśpiewana w języku polskim bez akompaniamentu - a cappella) oraz konkurs (ranking) świadectw dojrzałości.

Nabór na studia kandydatów legitymujących się dyplomem IB Matury Międzynarodowej następuje na podstawie liczby punktów uzyskanych z egzaminu maturalnego, którego wynik określony na dyplomie IB pomnożony przez współczynnik 13.33, kwalifikuje kandydata w konkursie (rankingu) świadectw dojrzałości.

Kandydaci posiadający Maturę Międzynarodową zobowiązani są przedłożyć do celów kwalifikacji dyplom IB Matury Międzynarodowej lub zaświadczenie o uzyskanych wynikach wystawione przez upoważnione organy najpóźniej do 8.07.2022r. do godz. 15.00

Zasady kwalifikacji dla kandydatów z maturą zagraniczną

Świadectwa maturalne uzyskane za granicą uznaje się za równoważne świadectwom dojrzałości szkół średnich w Polsce, jeżeli zawierają klauzulę stwierdzającą prawo ubiegania się o przyjęcie na studia wyższe w kraju miejsca wydania świadectwa.

Osoby posiadające świadectwo dojrzałości uzyskane za granicą zobowiązane są przedłożyć następujące dokumenty:

1) uwierzytelnienie w formie apostille, jeżeli dokument został wydany przez instytucję działającą w systemie edukacji państwa będącego stroną Konwencji Haskiej z dnia 5 października 1961 r., znoszącej wymóg legalizacji zagranicznych dokumentów urzędowych (Dz.U. z 2005 r., Nr 112, poz. 938),

2) uwierzytelnienie w formie legalizacji, w przypadku świadectw wydanych przez państwa, które nie są stroną Konwencji, o której mowa w pkt. 1)

3) zaświadczenie o nostryfikacji, w przypadku świadectwa dojrzałości wydanego w kraju, z którym Rzeczpospolita Polska nie zawarła umowy o wzajemnym uznawaniu dokumentów o wykształceniu oraz w przypadku dokumentu z kraju, z którym Rzeczpospolita Polska zawarła ww. umowę, ale dokument ten nie jest nią objęty,

4) tłumaczenie na język polski świadectwa oraz uwierzytelnienia, jeżeli zostało sporządzone w języku obcym,

5) decyzję kuratora oświaty o uznaniu świadectwa – w przypadku prowadzenia takiego postępowania,

6) zaświadczenie potwierdzające, że uzyskane poza granicami Polski świadectwo uprawnia do ubiegania się o przyjęcie na studia wyższe w państwie, w którego systemie edukacji zostało wydane, o ile na świadectwie nie widnieje taka adnotacja, wraz z tłumaczeniem tego dokumentu,

7) zaświadczenie o wynikach egzaminu maturalnego z poszczególnych przedmiotów, suplement obejmujący przedmioty wraz z uzyskanymi ocenami (jeżeli nie są wskazane na świadectwie lub innym dokumencie uzyskanym za granicą), wraz z tłumaczeniem tego dokumentu,

8) dokument przedstawiający obowiązującą skalę ocen (jeżeli nie jest ona wskazana na świadectwie lub innym dokumencie uzyskanym za granicą), potwierdzony przez szkołę, którą ukończył kandydat bądź uprawniony do tego urząd, wraz z tłumaczeniem tego dokumentu.

1. Nabór na studia kandydatów legitymujących się świadectwem dojrzałości uzyskanym za granicą, następuje na podstawie konkursu (rankingu) sumy punktów uzyskanych na świadectwie dojrzałości z trzech przedmiotów wybranych przez kandydata spośród: biologia, historia, historia sztuki, język polski, język obcy nowożytny, matematyka (przeliczonych zgodnie z załącznikiem 3 załącznik nr3. pdf do Uchwały nr 106 Senatu UWM w Olsztynie z dnia 29 czerwca 2021 roku (ze zm.)) oraz oceny predyspozycji kandydata (na podstawie przysłanych nagrań - 2 utwory zróżnicowane stylistycznie zagrane na dowolnym instrumencie oraz 1 piosenka zaśpiewana w języku polskim bez akompaniamentu - a cappella).

2. Punktacji przedmiotowej ze świadectwa dojrzałości w skali nieporównywalnej do zamieszczonych w załączniku 3 załącznik nr3. pdf do Uchwały nr 106 Senatu UWM w Olsztynie z dnia 29 czerwca 2021 roku (ze zm.)) nie przelicza się. Oznacza to, że kandydat nie może być bezpośrednio kwalifikowany w konkursie świadectw dojrzałości, lecz zobowiązany jest przystąpić do egzaminu wstępnego ustnego z 2 przedmiotów: historia i język polski.

3. Egzaminy z historii i z języka polskiego oceniane są w skali 1-6. Egzamin zostaje uznany za pozytywny w przypadku, gdy kandydat uzyska z obu przedmiotów oceny co najmniej dopuszczające. Jako trzeci przedmiot uznaje się język obcy z oceną 6,0 (celujący) - język kraju, w którym kandydat uzyskał świadectwo dojrzałości.

4. Uzyskana średnia ocen pomnożona przez współczynnik 100,00 kwalifikuje kandydata w konkursie (rankingu) świadectw dojrzałości.

5. Egzaminy ustne dla kandydatów posiadających świadectwo maturalne uzyskane za granicą, którzy zobowiązani są przystąpić do egzaminu wstępnego ustnego z 2 przedmiotów: historia i język polski odbędą się dnia 11.07.2022 r. o godz. 9.00.

Ulgi w postępowaniu kwalifikacyjnym

Laureaci i finaliści wybranych olimpiad oraz konkursów stopnia centralnego mogą być przyjmowani na I rok studiów w Uniwersytecie z pominięciem postępowania kwalifikacyjnego. Wykaz olimpiad oraz konkursów stopnia centralnego, których laureaci i finaliści będą przyjmowani na studia w Uniwersytecie z pominięciem postępowania kwalifikacyjnego określa Senat.

Podstawą uzyskania uprawnień jest przedłożenie do celów kwalifikacji dokumentu wydanego przez Główny Komitet Olimpiady lub Konkursu, opatrzonego numerem porządkowym, stwierdzającego uzyskaną przez kandydata na studia lokatę (zajęte miejsce) w eliminacjach centralnych oraz status kandydata (laureat lub finalista).

Wykaz olimpiad oraz konkursów, których laureaci i finaliści uprawnieni są do przyjęcia na kierunek studiów w Uniwersytecie z pominięciem postępowania kwalifikacyjnego dostępny jest na stronie http://www.uwm.edu.pl/kandydaci/rekrutacja-2022