• log in
  • create an account

Recruitment for studies for the academic year 2022/2023

switch registrations cancel selection

The offer displayed on this page is limited to the selected registration. If you want to see the rest of the offer, select a different registration.

Management - second-cycle, part-time

Details
Code 12_NMU_ZARZ
Organizational unit Faculty of Economic Sciences
Field of studies Management
Form of studies Part-time
Level of education Second level
Educational profile academic
Language(s) of instruction Polish
Admission limit 90
Duration 4 semestry
Recruitment committee address Dziekanat Wydziału Nauk Ekonomicznych, ul. Oczapowskiego 4, pok. 13; 10-719 Olsztyn; tel. 89 523 35 71, adres e-mail: wne.rekrutacja@uwm.edu.pl
Office opening hours 9.00-14.30
WWW address http://uwm.edu.pl.wne/
Required document
  • Higher education
  Ask a question
There is currently no active phase.

Past phases in this registration:
  • Phase 1 (07.06.2022 00:00 – 21.07.2022 15:00)

Opis studiów

Kształcenie na kierunku Zarządzanie (studiach II stopnia) pozwala uzyskać wszechstronną rozszerzoną wiedzę z zakresu teorii zarządzania oraz rozwiązywania problemów współczesnych przedsiębiorstw w aspektach organizacyjnym, prawnym, finansowym, psychologicznym i społecznym. Absolwent potrafi identyfikować oraz interpretować problemy współczesnej gospodarki, zarówno w skali lokalnej, krajowej, jak i światowej. Jest przygotowany do kierowania pracami zespołów ludzkich, przewidywania przyszłych stanów i procesów oraz symulowania ich wpływu na efekty kierowanego zespołu. Potrafi tworzyć i realizować strategie, przeprowadzać badania marketingowe, zarządzać czynnikami produkcji oraz dokonywać analiz finansowych. Posiada umiejętność prowadzenia negocjacji, rozwiązywania konfliktów i współpracy z partnerami przedsiębiorstwa. Absolwent posiada rozszerzoną wiedzę specjalistyczną. Absolwent posiada niezbędną wiedzę i umiejętności do prowadzenia własnej działalności gospodarczej. Nauka języków obcych pozwala absolwentom na swobodne funkcjonowanie w europejskiej (globalnej) przestrzeni społeczno-gospodarczej. W trakcie studiów kształtowana jest etyczna i społeczna odpowiedzialność zawodowa.

Zakresy kształcenia:

  1. Logistyka
  2. Rachunkowość i zarządzanie finansami
  3. Zarządzanie inwestycjami i nieruchomościami
  4. Zarządzanie małym i średnim przedsiębiorstwem

Kwalifikacje absolwenta

Absolwent jest przygotowany do podejmowania decyzji gospodarczych w sferze organizacji, marketingu, finansów i inwestycji, może pracować na stanowiskach kierowniczych, analitycznych i operacyjnych w przedsiębiorstwach, instytucjach finansowych i jednostkach administracji gospodarczej, może prowadzić samodzielną działalność gospodarczą oraz świadczyć usługi doradcze i konsultingowe. Absolwent jest przygotowany do pracy naukowo-badawczej oraz do kontynuacji kształcenia w różnych formach, w tym na studiach doktoranckich.


Zasady kwalifikacji

Warunkiem ubiegania się o przyjęcie na studia drugiego stopnia - magisterskie uzupełniające jest posiadanie dyplomu ukończenia studiów co najmniej pierwszego stopnia na tym samym lub innym kierunku studiów. Kandydaci ubiegający się o przyjęcie na studia zobowiązani są przedłożyć w Punkcie Obsługi Kandydata ZAŚWIADCZENIE POTWIERDZAJĄCE OSTATECZNY WYNIK STUDIÓW do dnia 21.07.2022 r. do godz. 15.00.

Link: ZAŚWIADCZENIE DLA KANDYDATÓW NA STUDIA II STOPNIA - [otwórz pdf]

Głównym kryterium do kwalifikacji na studia jest ranking ostatecznego wyniku studiów - bez wyrównania do pełnej oceny, w ramach określonego limitu miejsc.

Absolwentowi szkoły wyższej, w której obowiązuje skala ocen z najwyższą oceną 5,50 lub 6,00 - w postępowaniu kwalifikacyjnym uwzględnia się wynik studiów przeliczony wg zasady:

1)    przy skali ocen z najwyższą oceną 5,50 - wynik studiów dzieli się przez współczynnik 1,1,

2)    przy skali ocen z najwyższą oceną 6,00 - wynik studiów dzieli się przez współczynnik 1,2.

Wykaz kierunków studiów,  po których można ubiegać się o przyjęcie na kierunek Ekonomia studia drugiego stopnia:

·         administracja

·         analiza i kreowanie trendów

·         bezpieczeństwo wewnętrzne

·         bezpieczeństwo narodowe

·         ekonomia

·         europeistyka

·         finanse

·         finanse i rachunkowość

·         gospodarka przestrzenna

·         informatyka i ekonometria

·         informatyka

·         lingwistyka w biznesie

·         logistyka

·         matematyka

·         politologia

·         polityka społeczna

·         prawo

·         socjologia

·         stosunki międzynarodowe

·         towaroznawstwo

·         turystyka i rekreacja

·         zarządzanie i inżynieria produkcji

·         zarządzanie

·         zarządzanie i marketing.

Kandydaci na studia drugiego stopnia na kierunek zarządzanie, niebędący absolwentami w/w kierunków, winni posiadać dyplom ukończenia studiów pierwszego stopnia/studiów magisterskich oraz spełniać warunki dotyczące posiadania efektów kształcenia oraz kompetencje niezbędne do kontynuacji kształcenia na studiach drugiego stopnia na tym kierunku, w szczególności:

·         posiadać podstawową wiedzę z zakresu przedsiębiorczości, organizacji i zarządzania;

·         posiadać umiejętność interpretowania mechanizmów funkcjonowania gospodarki oraz problemów z zakresu zarządzania i marketingu,

·         posiadać umiejętność formułowania hipotez badawczych, planowania i przeprowadzania badań, interpretowanie uzyskanych wyników i wyciągania wniosków;

·         posiadać umiejętność korzystania z dostępnych źródeł i form informacji z zachowaniem praw własności intelektualnej, w celu rozwiązania konkretnego problemu lub zadania;

·         potrafić dokonać analizy podstawowych praw i mechanizmów ekonomicznych oraz wyciągać wnioski na podstawie dostępnych informacji o sytuacji rynkowej;

·          przyjmować i wyznaczać zadania w zespole, organizować realizację celów związanych z projektowaniem i podejmowaniem działań profesjonalnych;

     ·          posługiwać się jednym z nowożytnych języków obcych na określonym poziomie biegłości (B2).

Kandydaci ubiegający się o przyjęcie na studia drugiego stopnia, nie będący absolwentami kierunków wyżej wymienionych, powinni złożyć do Przewodniczącego Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej podanie o wyrażenie zgody na udział w rekrutacji wraz suplementem lub wykazem ocen z punktami ECTS (miejsce składania podań Dziekanat Wydziału Nauk Ekonomicznych, ul. Oczapowskiego 4, pok. 13) do dnia 21.07.2022 r. do godz. 15.00.

Zasady kwalifikacji kandydatów posiadających dyplom uzyskany za granicą

Warunkiem ubiegania się o przyjęcie na studia drugiego stopnia danego kierunku jest posiadanie dyplomu ukończenia studiów uprawniającego do kontynuacji kształcenia na studiach drugiego stopnia w państwie, w którego systemie szkolnictwa wyższego działa uczelnia, która ten dyplom wydała lub dyplomu uprawniającego do dalszego kształcenia w Polsce na podstawie umowy międzynarodowej. Procedurę uznania zagranicznego dyplomu w celu ubiegania się o przyjęcie na studia drugiego stopnia określają odrębne przepisy.

Kandydaci posiadający dyplom ukończenia studiów uzyskany za granicą , ubiegający się o przyjęcie na studia drugiego stopnia zobowiązani są przedstawić do dnia 21.07.2022 r. do godz. 15.00:

- Kserokopia dyplomu uzyskanego poza granicami RP, uprawniającego do kontynuacji kształcenia na studiach wyższego poziomu w kraju jego wydania, zgodnie z zapisami art. 191a ust. 3 i 4 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym lub uprawniający do kontynuacji kształcenia na podstawie umowy międzynarodowej, lub uznany za równoważny odpowiedniemu polskiemu dyplomowi w drodze nostryfikacji wraz z tłumaczeniem przysięgłym tego dokumentu na język polski.

 - Poświadczenie dyplomu uzyskanego poza granicami RP w formie legalizacji lub apostille wraz z tłumaczeniem przysięgłym tego dokumentu na język polski;

- Kserokopia dokumentu potwierdzającego uprawnienia do podejmowania i odbywania studiów na zasadach obowiązujących obywateli polskich (należy okazać oryginał do wglądu).

- Kserokopia strony ze zdjęciem z ważnego  paszportu lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość kandydata (należy okazać oryginał do wglądu).

Dokumenty należy dostarczyć do Punktu Obsługi Kandydata w terminie rejestracji w IRK.

Wyniku studiów lub oceny na dyplomie ukończenia studiów wyższych nie przelicza się. Oznacza to, że kandydat nie może być bezpośrednio kwalifikowany w konkursie (rankingu) ostatecznego wyniku studiów, lecz zobowiązany jest przystąpić do egzaminu wstępnego z dwóch przedmiotów: geografia oraz historia lub wiedza o społeczeństwie.

Egzamin ustny  dla kandydatów posiadających dyplom uzyskany za granicą odbędzie się w dniu 22.07.2022 r. w Dziekanacie Wydziału Nauk Ekonomicznych, ul. Oczapowskiego 4, pok.13 o godz. 9.00.  O terminie egzaminu kandydat zostanie poinformowany telefonicznie oraz mailowo.

Rekrutacja dla kandydatów obcokrajowców

Informacje na temat rekrutacji cudzoziemców: http://bwm.uwm.edu.pl/studenci-obcokrajowcy

Czesne

2500 za semestr

Opłata rekrutacyjna

Opłata rekrutacyjna na rok akademicki 2022/2023 wynosi: 85 zł

Opłata jest wnoszona przez Kandydata na indywidualny numer konta wskazany podczas rejestracji na studia w systemie IRK (Internetowej Rejestracji Kandydatów). Zaleca się wnoszenie opłat przez przelewy internetowe. Opłata księgowana jest do systemu IRK po przekazaniu jej na konto UWM przez bank wnoszącego opłatę (w ciągu 2-3 dni roboczych).

Kontakt do Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej  89 523-35-71 (od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 do 14.00).

 

 

 https://rekrutacja.uwm.edu.pl

 

 

Rekrutacja krok po kroku