• log in
  • create an account

Recruitment for studies for the academic year 2022/2023

switch registrations cancel selection

The offer displayed on this page is limited to the selected registration. If you want to see the rest of the offer, select a different registration.

Landscape architecture - first-cycle, full-time

Details
Code 22_SI_AK
Organizational unit Faculty of Agriculture and Forestry
Field of studies Landscape architecture
Form of studies Full-time
Level of education First level
Educational profile academic
Language(s) of instruction Polish
Admission limit 24
Duration 7 semestrów
Recruitment committee address Biblioteka Uniwersytecka,
10-719 Olsztyn
rekrutacja.wril@uwm.edu.pl.
Office opening hours 9:00 - 15:00
WWW address http://wril.uwm.edu.pl
Required document
  • Matura
  Ask a question
There is currently no active phase.

Past phases in this registration:
  • Phase 1 (07.06.2022 00:00 – 08.07.2022 15:00)

http://www.uwm.edu.pl/kandydaci/rekrutacja-2022/harmonogram-rekrutacji


Zasady kwalifikacji dla kandydatów z nową maturą

 Na kierunku architektura krajobrazu, postępowanie kwalifikacyjne obejmuje konkurs (ranking) sumy % punktów uzyskanych na świadectwie dojrzałości z trzech przedmiotów objętych postępowaniem kwalifikacyjnym.

 Uwzględniane przedmioty (należy dokonać wyboru trzech przedmiotów z przedstawionych poniżej):

1. Biologia

 2. Chemia

 3. Geografia

 4. Język polski

 5. Język obcy nowożytny (jeden język obcy nowożytny do wyboru przez kandydata)

 6. Matematyka

 

 Zasady obliczania punktów:

Dla przedmiotów kwalifikacyjnych, z których egzamin maturalny złożony został na poziomie podstawowym z wynikiem co najmniej 30% do obliczenia wyniku punktowego z danego przedmiotu stosuje się zasadę: liczba %  uzyskana na poziomie podstawowym jest równa liczbie punktów w kwalifikacji.

Dla przedmiotów kwalifikacyjnych, z których egzamin maturalny złożony został na poziomie rozszerzonym z wynikiem co najmniej 30% do obliczenia wyniku punktowego z danego przedmiotu stosuje się zasadę: liczbę % punktów uzyskaną na poziomie rozszerzonym mnoży się przez współczynnik 2.

Kandydatowi na studia do obliczenia sumy % punktów uwzględnia się 0 (zero) % punktów z danego przedmiotu, jeżeli egzamin z tego przedmiotu złożony został na poziomie poniżej 30% punktów lub kandydat nie spełnia kryteriów w zakresie wskazanych w załącznikach przedmiotów, tj. przedmiot nie występuje na świadectwie dojrzałości.

Dla przedmiotów kwalifikacyjnych, z których egzamin maturalny z danego przedmiotu złożony został na poziomie dwujęzycznym stosuje się zasadę obliczania punktów odpowiednio jak dla poziomu rozszerzonego. 

 

Zasady kwalifikacji dla kandydatów ze starą maturą

Na kierunku architektura krajobrazu, postępowanie kwalifikacyjne obejmuje konkurs (ranking) średniej ocen uzyskanych na świadectwie dojrzałości z trzech przedmiotów objętych postępowaniem kwalifikacyjnym.

Uwzględniane przedmioty (należy dokonać wyboru trzech przedmiotów z przedstawionych poniżej):

1. Biologia lub chemia

2. Geografia lub matematyka

3. Język polski lub język obcy nowożytny

 

Zasady obliczania punktów:

 

Do obliczania średniej ocen na świadectwie dojrzałości i świadectwie ukończenia szkoły średniej (zarówno w tzw. nowej, jak i starej skali ocen) przyjmuje się następujące wartości liczbowe: celujący (6,0), bardzo dobry (5,0), dobry (4,0), dostateczny (3,0), dopuszczający (2,0).

W przypadku występowania na świadectwie dojrzałości kilku ocen z jednego przedmiotu, do obliczania średniej ogólnej przyjmuje się średnią arytmetyczną wszystkich ocen z tego przedmiotu (końcowej klasyfikacji w szkole średniej oraz uzyskane na egzaminie dojrzałości).

W przypadku nie występowania na świadectwie dojrzałości lub ukończenia szkoły średniej oceny z przedmiotu objętego postępowaniem kwalifikacyjnym, do obliczania średniej ocen uwzględnia się 0 (zero) punktów z tego przedmiotu.

W konkursie (rankingu) średniej ocen uwzględniany jest wynik ustalony zgodnie z zasadą: średnia ocen obliczona z uwzględnieniem ww. zapisów pomnożona przez współczynnik 100,00.

Osoby posiadające świadectwo dojrzałości uzyskane w systemie "starej matury" zobowiązane są przedłożyć do celów kwalifikacji kserokopię świadectwa dojrzałości/świadectwa dojrzałości i świadectwa ukończenia szkoły średniej od 20.06.2022 do 08.07.2022 godz. 15:00 zgodnie z harmonogramem rekrutacji  http://www.uwm.edu.pl/kandydaci/rekrutacja-2022/harmonogram-rekrutacji

 

 

Zasady kwalifikacji dla kandydatów z dyplomem EB Matury Europejskiej

 

Na kierunku architektura krajobrazu, postępowanie kwalifikacyjne obejmuje konkurs (ranking) świadectw dojrzałości.

Nabór na studia kandydatów legitymujących się dyplomem EB Matury Europejskiej następuje na podstawie liczby punktów uzyskanych z egzaminu maturalnego, którego wynik określony na dyplomie EB pomnożony przez współczynnik 6,0, kwalifikuje kandydata w konkursie (rankingu) świadectw dojrzałości.

Osoby posiadające dyplom matury EB zobowiązane są przedłożyć do celów kwalifikacji zaświadczenie o wyniku matury wystawione przez upoważnione organy od 20.06.2022 do 08.07.2022 godz. 15:00 zgodnie z harmonogramem rekrutacji http://www.uwm.edu.pl/kandydaci/rekrutacja-2022/harmonogram-rekrutacji

 

Zasady kwalifikacji dla kandydatów z dyplomem IB Matury Międzynarodowej

 

Na kierunku architektura krajobrazu, postępowanie kwalifikacyjne obejmuje konkurs (ranking) świadectw dojrzałości.

Nabór na studia kandydatów legitymujących się dyplomem IB Matury Międzynarodowej następuje na podstawie liczby punktów uzyskanych z egzaminu maturalnego, którego wynik określony na dyplomie IB pomnożony przez współczynnik 13.33, kwalifikuje kandydata w konkursie (rankingu) świadectw dojrzałości.

Osoby posiadające dyplom matury IB zobowiązane są przedłożyć do celów kwalifikacji zaświadczenie o wyniku matury wystawione przez upoważnione organy od 20.06.2022 do 08.07.2022 godz. 15:00 zgodnie z harmonogramem rekrutacji  http://www.uwm.edu.pl/kandydaci/rekrutacja-2022/harmonogram-rekrutacji

 

Zasady kwalifikacji dla kandydatów z Maturą Zagraniczną

 

Świadectwa maturalne uzyskane za granicą uznaje się za równoważne świadectwom dojrzałości szkół średnich w Polsce, jeżeli zawierają klauzulę stwierdzającą prawo ubiegania się o przyjęcie na studia wyższe w kraju miejsca wydania świadectwa.

 

Osoby posiadające świadectwo dojrzałości uzyskane za granicą zobowiązane są przedłożyć następujące dokumenty:

1) uwierzytelnienie w formie apostille, jeżeli dokument został wydany przez instytucję działającą w systemie edukacji państwa będącego stroną Konwencji Haskiej z dnia 5 października 1961 r., znoszącej wymóg legalizacji zagranicznych dokumentów urzędowych (Dz. U. z 2005 r., Nr 112, poz. 938),

2) uwierzytelnienie w formie legalizacji, w przypadku świadectw wydanych przez państwa, które nie są stroną Konwencji, o której mowa w pkt. 1)

3) zaświadczenie o nostryfikacji, w przypadku świadectwa dojrzałości wydanego w kraju, z którym Rzeczpospolita Polska nie zawarła umowy o wzajemnym uznawaniu dokumentów o wykształceniu oraz w przypadku dokumentu z kraju, z którym Rzeczpospolita Polska zawarła ww. umowę, ale dokument ten nie jest nią objęty,

4) tłumaczenie na język polski świadectwa oraz uwierzytelnienia, jeżeli zostało sporządzone w języku obcym,

5) decyzję kuratora oświaty o uznaniu świadectwa – w przypadku prowadzenia takiego postępowania,

6) zaświadczenie potwierdzające, że uzyskane poza granicami Polski świadectwo uprawnia do ubiegania się o przyjęcie na studia wyższe w państwie, w którego systemie edukacji zostało wydane, o ile na świadectwie nie widnieje taka adnotacja, wraz z tłumaczeniem tego dokumentu,

7) zaświadczenie o wynikach egzaminu maturalnego z poszczególnych przedmiotów, suplement obejmujący przedmioty wraz z uzyskanymi ocenami (jeżeli nie są wskazane na świadectwie lub innym dokumencie uzyskanym za granicą), wraz z tłumaczeniem tego dokumentu,

8) dokument przedstawiający obowiązującą skalę ocen (jeżeli nie jest ona wskazana na świadectwie lub innym dokumencie uzyskanym za granicą), potwierdzony przez szkołę, którą ukończył kandydat bądź uprawniony do tego urząd, wraz z tłumaczeniem tego dokumentu.

 

1. Nabór na studia kandydatów legitymujących się świadectwem dojrzałości uzyskanym za granicą, następuje na podstawie konkursu (rankingu) sumy punktów uzyskanych na świadectwie dojrzałości z trzech przedmiotów objętych postępowaniem kwalifikacyjnym, określonych odpowiednio jak w załącznikach 1A-1C, przeliczonych zgodnie z załącznikiem 3 do uchwały oraz oceny predyspozycji kandydata – na kierunkach wskazanych w załączniku 1C do niniejszej uchwały.

2. Punktacji przedmiotowej ze świadectwa dojrzałości w skali nieporównywalnej do zamieszczonych w załączniku 3 [otwórz] do Uchwały nr 106 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 29 czerwca 2021 roku (ze zm.), nie przelicza się. Oznacza to, że kandydat nie może być bezpośrednio kwalifikowany w konkursie świadectw dojrzałości - zobowiązany jest przystąpić do egzaminu wstępnego ustnego z dwóch przedmiotów - biologia i (chemia lub matematyka).

 

Egzaminy ustne dla kandydatów posiadających świadectwo maturalne uzyskane za granicą, odbędą się o godz. 9.00 w dniu 11.07.2022 r.  zgodnie z harmonogramem rekrutacji  http://www.uwm.edu.pl/kandydaci/rekrutacja-2022/harmonogram-rekrutacji w Sali im. Prof. Majkowskiego (nr 10) przy dziekanacie Wydziału Rolnictwa i Leśnictwa (Oczapowskiego 8).

 

Rekrutacja dla kandydatów obcokrajowców

 

Informacje na temat rekrutacji cudzoziemców: http://bwm.uwm.edu.pl/studenci-obcokrajowcy 

 

Zasady kwalifikacji dla laureatów i finalistów olimpiad oraz konkursów

 

Laureaci i finaliści wybranych olimpiad oraz konkursów stopnia centralnego mogą być przyjmowani na I rok studiów w Uniwersytecie z pominięciem postępowania kwalifikacyjnego. Wykaz olimpiad oraz konkursów stopnia centralnego, których laureaci i finaliści będą przyjmowani na studia w Uniwersytecie z pominięciem postępowania kwalifikacyjnego określa Senat

Podstawą uzyskania uprawnień jest przedłożenie do celów kwalifikacji dokumentu wydanego przez Główny Komitet Olimpiady lub Konkursu, opatrzonego numerem porządkowym, stwierdzającego uzyskaną przez kandydata na studia lokatę (zajęte miejsce) w eliminacjach centralnych oraz status kandydata (laureat lub finalista). Dokument należy dostarczyć do Punktu Obsługi Kandydata zgodnie z zaktualizowanym w terminie późniejszym harmonogramem rekrutacji.

 

Wykaz olimpiad oraz konkursów, których laureaci i finaliści uprawnieni są do przyjęcia na kierunek studiów w Uniwersytecie z pominięciem postępowania kwalifikacyjnego dostępny jest na stronie www.uwm.edu.pl/kandydaci

 

 Wykaz olimpiad i konkursów: [wykaz olimpiad i konkursów]

 

Rektor może zdecydować o zmianie trybu składania dokumentów w przypadku wprowadzenia stanu nadzwyczajnego, ogłoszenia zagrożenia epidemicznego lub epidemii.

 

 https://rekrutacja.uwm.edu.pl

 

Rekrutacja krok po kroku