• log in
  • create an account

Recruitment for studies for the academic year 2022/2023

switch registrations cancel selection

The offer displayed on this page is limited to the selected registration. If you want to see the rest of the offer, select a different registration.

Philosophy - second-cycle, full-time

Details
Code 3408-SMU-ISiK_A_PRK2
Organizational unit Faculty of Humanities
Field of studies Philosophy
Form of studies Full-time
Level of education Second level
Language(s) of instruction Polish
Admission limit 30
Duration 4 semestry
Recruitment committee address Biblioteka Uniwersytecka
ul. Oczapowskiego 12B
10-719 Olsztyn
tel. 89 524-63-07
Office opening hours 9.00-15.00
WWW address http://www.uwm.edu.pl/human
Required document
  • Higher education
  Ask a question
There is currently no active phase.

Past phases in this registration:
  • Phase 1 (07.06.2022 00:00 – 21.07.2022 15:00)

Opis kierunku

Celem studiowania filozofii jest rozwijanie twórczego myślenia, ideałów humanizmu, tolerancji, wolności, sprawności moralnej i poznawczej oraz postawy społecznego zaangażowania. Kształcenie filozoficzne rozwija umiejętności w zakresie poprawnego rozumowania, rozpoznawania technik manipulacji, fałszywych, stereotypowych i krzywdzących założeń, prezentacji własnego punktu widzenia w sposób precyzyjny, logicznie ustrukturyzowany oraz uczciwości w ocenie.

Filozofia jest dla ludzi ciekawych świata i dociekliwych, dążących do samodzielności i niezależności w myśleniu i ocenianiu rzeczywistości, zdolnych do odważnej obrony własnych poglądów.

 
Dlaczego warto studiować filozofię?

1. Dlatego, że filozofia uczy logicznego myślenia, intelektualnej dyscypliny i sprawności działania – umiejętności i cnót cenionych i potrzebnych zawsze i wszędzie, także na rynku pracy. Są to umiejętności i sprawności, których wartość wzrasta wraz z rozwojem cywilizacji opartej na technologiach informatycznych i błyskawicznym rozrostem rzeczywistości cyfrowej.

2. Dlatego, ze studia filozoficzne przygotowują do podejmowania różnorodnych aktywności zawodowych i odgrywania ról społecznych wymagających wysokiej sprawności intelektualnej w zakresie konceptualizacji, zastosowania, analizowania, syntetyzowania oraz oceniania informacji w aspekcie spełniania przez nie kryteriów prawdziwości, rzetelności, precyzji, dowodliwości i bezstronności.

3. Dlatego, że studiowanie filozofii pozwala nabyć umiejętność intelektualnej samoobrony przed manipulacją i kontrolą, werbalnymi i pozawerbalnymi technikami manipulacji, związanymi z generowaniem ogromnych ilości informacji, zarówno prawdziwych i istotnych, jak i nieważnych, niepewnych i fałszywych.

4. Dlatego, że filozofia to umiejętność krytycznego myślenia, uodpornia na manipulację i konformizm, pozwala unikać dogmatyzmu i fanatyzmu, rozumieć i akceptować odmienność.

5. Dlatego, że studia filozoficzne uczą uczciwości, dociekliwości, intelektualnej elastyczności, bezstronności oraz konsekwencji i rozwagi w wydawaniu sądów odwagi i nonkonformizmu.

 

Kształcenie na kierunku filozofia jest zbliżone do aktualnie rozwijających się, zwłaszcza w krajach anglosaskich, studiów w zakresie myślenia krytycznego (critical thinking, critical thinking in philosophy).

 

Gdzie można znaleźć zatrudnienie?

·         instytucje kultury

·         instytucje samorządowe

·         fundacje, NGO

·         media, wydawnictwa

·         przedsiębiorstwa branży reklamowej, Public Relations

·         instytucje usługowe oraz w jednostki, w których wymagana jest umiejętność analitycznego i syntetycznego myślenia w rozwiązywaniu problemów zawodowych, łatwość dostosowywania się do nowych sytuacji i ról zawodowych, umiejętność argumentacji, przekonywania, negocjowania

·         samodzielna działalność gospodarcza


Instytut Filozofii UWM wychodzi naprzeciw potrzebom edukacyjnym osób pracujących, które posiadają świadectwo maturalne i chciałby zdobyć wyższe wykształcenie na poziomie licencjatu w systemie stacjonarnym (BEZPŁATNIE). Plan zajęć będzie ułożony tak, aby studenci mogli połączyć pracę zawodową z nauką. Możliwość studiowania nie jest ograniczona wiekiem kandydata.

 strona kierunku

Kwalifikacje absolwenta

Uzyskuje tytuł magistra filozofii. Jest wszechstronnie wykształcony filozoficznie oraz w zakresie pokrewnych dyscyplin naukowych. Posiada wszechstronne umiejętności samodzielnego podejmowania złożonych problemów społecznych, kulturowych, światopoglądowych, ideologicznych, zawodowych, ich analizy i rozstrzygania. Charakteryzuje się elastycznością w myśleniu i działaniu, łatwo dostosowuje się do różnych ról społecznych, zawodowych. Zna wybrany język obcy na poziomie B2+. Zna metody kreatywnego myślenia i działania, zna istotę innowacyjności i jest innowacyjny. 

Z badań socjologicznych prowadzonych w Polsce i w Europie wynika, że absolwenci filozofii nie mają problemów ze znalezieniem pracy, a zjawisko bezrobocia ma marginalny i przejściowy charakter. Poziom zatrudnienia jest podobny jak w grupie lekarzy i inżynierów. Absolwenci filozofii ze względu na uniwersalną wiedzę i umiejętności łatwo dostosowują się do różnych ról zawodowych i społecznych: prowadzą własne firmy, pracują w bankach, stowarzyszeniach i fundacjach. Znajdują zatrudnienie w instytucjach kultury, instytucjach administracji szczebla lokalnego, mediach, firmach IT.

Kryteria kwalifikacji

Postępowanie kwalifikacyjne dla absolwentów studiów pierwszego stopnia.

Warunkiem ubiegania się o przyjęcie na studia drugiego stopnia - magisterskie jest posiadanie dyplomu ukończenia studiów co najmniej pierwszego stopnia na określonych kierunkach. W przypadku filozofii - brak ograniczeń. Głównym kryterium jest ranking ostatecznego wyniku studiów - bez wyrównania do pełnej oceny, w ramach określonego limitu miejsc.

Kandydaci na studia II stopnia zobowiązani są dostarczyć komisji rekrutacyjnej zaświadczenie o wyniku studiów zgodnie z harmonogramem rekrutacji. 

Druk zaświadczenia 

Schemat postępowania kwalifikacyjnego 

1. Utworzenie konta

Kandydat zakłada indywidualne konto w Systemie Internetowej Rekrutacji (IRK) podając niezbędne dane osobowe. Późniejsze operacje związane z rekrutacją mogą być dokonywane jedynie po zalogowaniu na utworzone konto. Wszelkie kroki podjęte przez kandydata po zalogowaniu się w systemie są zapisywane 
i archiwizowane. Kandydat jest zobowiązany do zachowania w tajemnicy hasła dostępu do swojego konta.

2. Dokonanie zapisu na kierunek

Kandydat wybiera kierunek oraz rodzaj studiów.

3. Dokonanie opłaty rekrutacyjnej

Kandydat wnosi opłatę rekrutacyjną na konto, wskazane przez system IRK.(WAŻNE! Każdy kandydat posiada inny numer konta do wpłaty!).  Nieopłacenie zapisu na danym kierunku jest jednoznaczne z niedopuszczeniem do postępowania kwalifikacyjnego na tym kierunku. Wysokość opłaty rekrutacyjnej. 

4. Dostarczenie dokumentów

Kandydat dostarcza do Punktu Obsługi Kandydata zaświadczenia o ostatecznym wyniku studiów. Druk zaświadczenia

 

5. Oczekiwania na ogłoszenie list

Kandydat po zalogowaniu na swoje konto IRK ma dostęp do wszystkich ważnych komunikatów związanych z postepowaniem rekrutacyjnym, w tym informacje o zakwalifikowaniu na studia.

6. Złożenie kompletu wymaganych dokumentów

Kandydat, po otrzymaniu informacji o zakwalifikowaniu na wybrany kierunek ma obowiązek, w określonym terminie zgodnym z harmonogramem rekrutacji, jak najszybszego dostarczenia kompletu dokumentów na studia drugiego stopnia.

7. Ostateczne wyniki postępowania kwalifikacyjnego

Wyniki postępowania kwalifikacyjnego zostaną podane w Systemie Internetowej Rekrutacji. Po zalogowaniu kandydat uzyska informacje o przyjęciu bądź odmowie przyjęcia na studia.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Wykaz wymaganych dokumentów


Komplet dokumentów

  • podanie o przyjęcie na studia (na wydruku z IRK) opatrzone własnoręcznym podpisem
  • kserokopia dyplomu ukończonych studiów I stopnia (zawodowych) lub magisterskich (drugiego stopnia lub jednolitych magisterskich) - oryginał do wglądu (w celu poświadczenia)
  • dokument potwierdzający ostateczny wynik studiów I stopnia (zawodowych) lub magisterskich (drugiego stopnia lub jednolitych magisterskich) bez wyrównania do pełnej oceny.
  • fotografia o wymiarach 35 X 45 mm, na jasnym tle, zgodna z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych, opisana na odwrocie imieniem (imionami) i nazwiskiem oraz numerem IRK ID.
  • kandydaci zakwalifikowani na studia realizowane w językach obcych zobowiązani do dostarczenia dodatkowo potwierdzenia posiadania polisy ubezpieczeniowej na wypadek choroby lub następstw nieszczęśliwych wypadków na okres kształcenia w Polsce lub Europejskiej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego lub potwierdzenie przystąpienia do ubezpieczenia w Narodowym Funduszu Zdrowia


Składanie dokumentów

Wymagane dokumenty należy zlożyć w terminie określonym w harmonogramie rekrutacji. Niedostarczenie w wyznaczonym terminie wymaganych dokumentów oznacza rezygnację ze studiów i powoduje skreślenie kandydata z listy osób kwalifikowanych do przyjęcia na I rok studiów danego kierunku bez odrębnego wezwania do uzupełnienia dokumentów.

 

Dokumenty mogą być składane osobiście lub przez osobę trzecią, pod warunkiem jednak, że podanie będzie podpisana własnoręcznie przez kandydata (w przypadku osób niepełnoletnich - również przez rodzica lub opiekuna prawnego). Kandydat nie musi wystawiać upoważnień osobie, która dostarczy dokumenty.

Komplet dokumentów można również dostarczyć za pomocą przesyłki pocztowej lub kurierskiej. Uwaga! Istotna jest data dostarczenia dokumentów do Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej, a nie data stempla pocztowego.


Poświadczanie dokumentów

Poświadczenie przez UWM kserokopii dokumentu polega na tym, że podczas składania dokumentów należy przedłożyć (do wglądu) oryginał dokumentu, na podstawie którego podkomisja rekrutacyjna dokona poświadczenia kserokopii.

W przypadku, gdy dokumenty składane są przez osobę trzecią albo wysłane pocztą lub kurierem, należy złożyć/wysłać tylko kserokopię dokumentu
Z oryginałem dokumentu należy udać się z początkiem roku akademickiego do dziekanatu, który dokona stosownego poświadczenia.

Rektor może zdecydować o zmianie trybu składania dokumentów w przypadku wprowadzenia stanu nadzwyczajnego, ogłoszenia zagrożenia epidemicznego lub epidemii. 

 

Dokumenty uzyskane za granicą   

Zasady kwalifikacji dla kandydatów legitymujących się dyplomem ukończenia studiów wyższych uzyskanym za granicą

Warunkiem ubiegania się o przyjęcie na studia drugiego stopnia danego kierunku jest posiadanie dyplomu ukończenia studiów uprawniającego do kontynuacji kształcenia na studiach drugiego stopnia w państwie, w którego systemie szkolnictwa wyższego działa uczelnia, która ten dyplom wydała lub dyplomu uprawniającego do dalszego kształcenia w Polsce na podstawie umowy międzynarodowej. Procedurę uznania zagranicznego dyplomu w celu ubiegania się o przyjęcie na studia drugiego stopnia określają odrębne przepisy.

Wyniku studiów lub oceny na dyplomie ukończenia studiów wyższych, z dyplomów ukończenia studiów wyższych za granicą, nie przelicza się. Oznacza to, że kandydat nie może być bezpośrednio kwalifikowany w konkursie (rankingu) ostatecznego wyniku studiów, lecz zobowiązany jest przystąpić do egzaminu wstępnego ustnego z dwóch przedmiotów: geografii i (historii lub wiedzy o społeczeństwie)Egzamin odbędzie się zgodnie z harmonogramem rekrutacji.

 


zasady rekrutacji