• log in
 • create an account

Recruitment for studies for the academic year 2022/2023

switch registrations cancel selection

The offer displayed on this page is limited to the selected registration. If you want to see the rest of the offer, select a different registration.

Medicine - uniform master-level, full-time

Details
Code 48_SJM_KL
Organizational unit School of Medicine
Field of studies Medicine
Form of studies Full-time
Level of education First+second level
Language(s) of instruction Polish
Admission limit 150
Duration 12 semestrów
Recruitment committee address Wydziałowa Komisja Rekrutacyjna Wydział Lekarski al. Warszawska 30 10-082 Olsztyn
WWW address http://wl.uwm.edu.pl/
Required document
 • Matura
  Ask a question
Phase 1 (07.06.2022 00:00 – 08.07.2022 15:00)

Studia na kierunku lekarskim przygotowują do pracy w zawodzie lekarza. Student zdobywa umiejętności przeprowadzenia wywiadu z pacjentem, badania pacjenta, postawienia właściwej diagnozy oraz leczenia chorego i udzielenia mu niezbędnej pomocy. Absolwent po 6 latach nauki otrzymuje tytuł zawodowy lekarza.
Podczas studiów studenci opanowują wiedzę oraz praktyczne umiejętności w zakresie profilaktyki, leczenia i rehabilitacji niezbędne do wykonywania zawodu lekarza, dalszego kształcenia zawodowego oraz pracy naukowej. W toku studiów student poznaje moralne zasady postępowania wobec chorych i ich prawa, zasady współpracy zawodowej lekarzy oraz normy moralne obowiązujące w badaniach medycznych. Jest świadomy odpowiedzialności zawodowej oraz prawnej. Zna zasady współpracy z lekarzami i innymi pracownikami służby zdrowia oparte na wzajemnym szacunku, uczciwości i zaufaniu. Po ukończeniu studiów absolwent posiada wiedzę teoretyczną i umiejętności praktyczne do wykonywania zawodu lekarza, ma również możliwość specjalizowania się w różnych dziedzinach medycyny. Może ubiegać się o zatrudnienie jako pracownik naukowo-dydaktyczny w zakładach nauk podstawowych i klinikach wyższych uczelni medycznych, jak również pełnić ważne funkcje w zarządzaniu ochroną zdrowia. Ukończenie studiów umożliwia specjalizowanie się w różnych dziedzinach medycyny.


Zasady rekrutacji na rok akademicki 2022/2023

Wydział Lekarski prowadzi studia stacjonarne na Kierunku Lekarskim w systemie:

 • Kierunek Lekarski - studia jednolite magisterskie, stacjonarne w języku polskim -150 miejsc
 • Kierunek Lekarski - studia jednolite magisterskie, stacjonarne w języku angielskim - studia odpłatne – 110 miejsc
 • Specjalność: bez specjalności
 • Czas trwania: 6 lat (12 semestrów)

Program studiów obejmuje kształcenie w zakresie:

 • nauk morfologicznych: anatomia, histologia, embriologia;
 • naukowych podstaw medycyny: biofizyka, biologia molekularna, biochemia z elementami chemii, fizjologia, cytofizjologia, elementy patofizjologii, informatyka i biostatystyka;
 • nauk przedklinicznych: genetyka, mikrobiologia, immunologia, farmakologia z toksykologią, patologia;
 • nauk behawioralnych i społecznych z elementami profesjonalizmu: etyka lekarska, socjologia medycyny, psychologia lekarska, historia medycyny, język angielski;
 • nauk klinicznych niezabiegowych: pediatria, choroby wewnętrzne, neurologia, geriatria, psychiatria, dermatologia, onkologia, choroby zakaźne, rehabilitacja, medycyna rodzinna, diagnostyka laboratoryjna, farmakologia kliniczna;
 • nauk klinicznych zabiegowych: chirurgii ogólnej, chirurgii onkologicznej, ortopedii z traumatologią, neurochirurgii, urologii, anestezjologii i intensywnej terapii, medycyny ratunkowej, ginekologii i położnictwa, otorynolaryngologii, okulistyki, transplantologii, diagnostyki obrazowej;
 • w zakresie prawnych i organizacyjnych aspektów medycyny: higiena, epidemiologia, zdrowie publiczne, prawo medyczne, medycyna sądowa;
 • w zakresie ćwiczenia umiejętności praktycznych oraz integrowania różnych dziedzin medycyny: laboratoryjne umiejętności  zabiegowe i kliniczna, zintegrowane zajęcia interdyscyplinarne i problemowe.

Absolwenci kierunku Lekarskiego posiadają wiedzę z zakresu rozwoju, budowy i funkcjonowania organizmu człowieka w warunkach prawidłowych i patologicznych, znają objawy i przebieg chorób, znają sposoby postępowania diagnostycznego i terapeutycznego właściwe dla określonych stanów chorobowych.  Znają etyczne, społeczne i prawne uwarunkowania wykonywania zawodu lekarza a wiedzę opierają na dowodach naukowych i przyjętych normach.  Potrafią rozpoznać problemy medyczne oraz określić priorytety w zakresie postępowania lekarskiego. Rozpoznają stany zagrożenia życia oraz wymagające natychmiastowej interwencji lekarskiej. Potrafią zaplanować postępowanie diagnostyczne i zinterpretować jego wyniki. Umieją wdrożyć właściwe i bezpieczne postępowanie terapeutyczne oraz przewidzieć jego skutki. Potrafią nawiązać i utrzymać głęboki i pełen szacunku kontakt z chorym, kierują się jego dobrem, stawiając je na pierwszym miejscu i przestrzegając tajemnicy lekarskiej i praw pacjenta. Są świadomi odpowiedzialności zawodowej oraz prawnej. Znają zasady współpracy z innymi lekarzami i pracownikami służby zdrowia oparte na wzajemnym szacunku, uczciwości i zaufaniu. Posiadają umiejętność stałego dokształcania się.

Absolwenci kierunku lekarskiego otrzymują dyplom i tytuł zawodowy lekarza, po zdaniu Lekarskiego Egzaminu Końcowego otrzymują pełne prawo wykonywania zawodu lekarza i mogą podjąć pracę w publicznych i niepublicznych zakładach opieki zdrowotnej, ośrodkach naukowo-badawczych i akademickich.  Podnoszą swoje kwalifikacje, wiedzę i umiejętności w ramach specjalizacji lekarskich oraz kursów uzupełniających i dokształcających.

Kryteria kwalifikacji na I rok studiów stacjonarnych jednolitych magisterskich na kierunku lekarskim Wydziału Lekarskiego Collegium Medicum Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie na rok akademicki 2022/2023

 

Kandydaci z tzw. "Nową maturą"

Nabór na studia kandydatów legitymujących się świadectwem dojrzałości uzyskanym w systemie „nowej matury”, (czyli świadectwem wydanym przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną) następuje na podstawie konkursu (rankingu) sumy % punktów uzyskanych na świadectwie dojrzałości z trzech przedmiotów objętych postępowaniem kwalifikacyjnym:

Przedmioty obowiązkowe:

biologia

chemia

Przedmioty do wyboru (należy dokonać wyboru jednego z n/w przedmiotów):

fizyka lub fizyka i astronomia

matematyka.

Do kwalifikacji na studia brane są pod uwagę wyniki z części pisemnej egzaminów maturalnych. Na poziomie podstawowym ilość % uzyskana na świadectwie dojrzałości jest równa ilości punktów w kwalifikacji, wyniki z poziomu rozszerzonego do kwalifikacji mnożone są przez 2.

Kandydatowi na studia - do obliczenia sumy % punktów uwzględnia się 0 (zero) % punktów z danego przedmiotu - jeżeli egzamin z tego przedmiotu złożony został na poziomie poniżej 30% punktów lub kandydat nie spełnia kryteriów w zakresie wskazanych w załącznikach przedmiotów, tj. przedmiot nie występuje na świadectwie dojrzałości. Dla przedmiotów kwalifikacyjnych określonych dla danego kierunku studiów, z których egzamin maturalny złożony został na poziomie dwujęzycznym stosuje się zasadę obliczania punktów odpowiednio jak dla poziomu rozszerzonego.

Kandydat uzupełnia w systemie IRK przedmioty kwalifikacyjne (egzaminy) oraz poziom egzaminu (podstawowy, rozszerzony, dwujęzyczny). Na podstawie wprowadzonych danych przeprowadzona będzie kwalifikacja na studia. Wyboru przedmiotów kwalifikacyjnych (egzaminów) spośród przedmiotów wskazanych w kryteriach kwalifikacji dla każdego kierunku, na który kandydat dokonuje rejestracji dokona system IRK, z zachowaniem najkorzystniejszego wyniku dla Kandydata.

Kandydaci z tzw. "Starą maturą"

Nabór na studia kandydatów legitymujących się świadectwem dojrzałości uzyskanym w systemie „starej matury" (czyli świadectwem wydanym przez szkołę, a nie przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną) następuje na podstawie konkursu (rankingu) średniej ocen uzyskanych z przedmiotów na świadectwie dojrzałości lub świadectwie dojrzałości i świadectwie ukończenia szkoły średniej (w konkursie - rankingu średniej ocen za priorytetowe uznaje się oceny z przedmiotów kwalifikacyjnych, z których kandydat składał egzamin dojrzałości) z trzech przedmiotów objętych postępowaniem kwalifikacyjnym:

biologia

chemia

fizyka lub fizyka i astronomia lub matematyka.

Do obliczania średniej ocen na świadectwie dojrzałości i świadectwie ukończenia szkoły średniej przyjmuje się następujące wartości liczbowe: celujący (6,0), bardzo dobry (5,0), dobry (4,0), dostateczny (3,0), dopuszczający (2,0).

W przypadku występowania na świadectwie dojrzałości kilku ocen z jednego przedmiotu, do obliczania średniej ogólnej przyjmuje się średnią arytmetyczną wszystkich ocen z tego przedmiotu (końcowej klasyfikacji w szkole średniej oraz uzyskane na egzaminie dojrzałości - ustnym i pisemnym). W konkursie (rankingu) średniej ocen uwzględniany jest wynik ustalony zgodnie z zasadą: średnia ocen obliczona z uwzględnieniem ww zapisów pomnożona przez współczynnik 100,00.

Wpisując wynik do systemu IRK używamy kropki np. 4.58 (przecinek w liczbie nie jest uwzględniany przez system IRK).

Kandydaci legitymujący się świadectwem dojrzałości uzyskanym w systemie „starej matury” zobowiązani są dostarczyć komisji rekrutacyjnej kopię świadectwa w terminie rejestracji w systemie IRK.

Kandydaci z dylomem IB Matury Międzynarodowej lub EB Matury Europejskiej

Nabór na studia kandydatów legitymujących się dyplomem IB Matury Międzynarodowej następuje na podstawie liczby punktów uzyskanych z egzaminu maturalnego, którego wynik określony na dyplomie IB pomnożony przez współczynnik 13.33, kwalifikuje kandydata w konkursie (rankingu) świadectw dojrzałości.

Nabór na studia kandydatów legitymujących się dyplomem EB Matury Europejskiej następuje na podstawie liczby punktów uzyskanych z egzaminu maturalnego, którego wynik określony na dyplomie EB pomnożony przez współczynnik 6,0, kwalifikuje kandydata w konkursie (rankingu) świadectw dojrzałości.

Osoby posiadające dyplom matury IB lub EB zobowiązane są przedłożyć do celów kwalifikacji zaświadczenie o wyniku matury wystawione przez upoważnione organy.

Świadectwa uzyskane za granicą

Świadectwa maturalne uzyskane za granicą uznaje się za równoważne świadectwom dojrzałości szkół średnich w Polsce, jeżeli zawierają klauzulę stwierdzającą prawo ubiegania się o przyjęcie na studia wyższe w kraju miejsca wydania świadectwa.

Osoby posiadające świadectwo dojrzałości uzyskane za granicą zobowiązane są przedłożyć następujące dokumenty:

1) uwierzytelnienie w formie apostille, jeżeli dokument został wydany przez instytucję działającą w systemie edukacji państwa będącego stroną Konwencji Haskiej z dnia 5 października 1961 r., znoszącej wymóg legalizacji zagranicznych dokumentów urzędowych (Dz. U. z 2005 r., Nr 112, poz. 938),

2) uwierzytelnienie w formie legalizacji, w przypadku świadectw wydanych przez państwa, które nie są stroną Konwencji, o której mowa w pkt. 1),

3) zaświadczenie o nostryfikacji, w przypadku świadectwa dojrzałości wydanego w kraju, z którym Rzeczpospolita Polska nie zawarła umowy o wzajemnym uznawaniu dokumentów o wykształceniu oraz w przypadku dokumentu z kraju, z którym Rzeczpospolita Polska zawarła ww. umowę, ale dokument ten nie jest nią objęty,

4) tłumaczenie na język polski świadectwa oraz uwierzytelnienia, jeżeli zostało sporządzone w języku obcym,

5) decyzję kuratora oświaty o uznaniu świadectwa – w przypadku prowadzenia takiego postępowania,

6) zaświadczenie potwierdzające, że uzyskane poza granicami Polski świadectwo uprawnia do ubiegania się o przyjęcie na studia wyższe w państwie, w którego systemie edukacji zostało wydane, o ile na świadectwie nie widnieje taka adnotacja, wraz z tłumaczeniem tego dokumentu,

7) zaświadczenie o wynikach egzaminu maturalnego z poszczególnych przedmiotów, suplement obejmujący przedmioty wraz z uzyskanymi ocenami (jeżeli nie są wskazane na świadectwie lub innym dokumencie uzyskanym za granicą), wraz z tłumaczeniem tego dokumentu,

8) dokument przedstawiający obowiązującą skalę ocen (jeżeli nie jest ona wskazana na świadectwie lub innym dokumencie uzyskanym za granicą), potwierdzony przez szkołę, którą ukończył kandydat bądź uprawniony do tego urząd, wraz z tłumaczeniem tego dokumentu.

Nabór na studia kandydatów legitymujących się świadectwem dojrzałości uzyskanym za granicą, następuje na podstawie konkursu (rankingu) sumy punktów uzyskanych na świadectwie dojrzałości z trzech przedmiotów objętych postępowaniem kwalifikacyjnym, określonych odpowiednio jak w załącznikach 1A-1C, przeliczonych zgodnie z załącznikiem 3 do uchwały oraz oceny predyspozycji kandydata - na kierunkach wskazanych w załączniku 1C do niniejszej uchwały.

Punktacji przedmiotowej ze świadectwa dojrzałości w skali nieporównywalnej do zamieszczonych  załączniku 3 do uchwały, nie przelicza się. Oznacza to, że kandydat nie może być bezpośrednio kwalifikowany w konkursie świadectw dojrzałości, lecz w ramach rekrutacji jednoczęściowej obejmującej konkurs świadectw dojrzałości - zobowiązany jest przystąpić do egzaminu wstępnego ustnego z dwóch przedmiotów.

Na kierunku lekarskim (studia w języku polskim) – przedmioty egzaminacyjne to:

a)     biologia

b)     chemia lub fizyka lub matematyka.

Egzaminy oceniane są w skali 1-6.

Egzamin zostaje uznany za pozytywny w przypadku, gdy kandydat uzyska z obu przedmiotów oceny co najmniej dopuszczające. Jako trzeci przedmiot uznaje się język obcy z oceną 6,0 (celujący) – język kraju, w którym kandydat uzyskał świadectwo dojrzałości.

Uzyskana średnia ocen pomnożona przez współczynnik 100,00 kwalifikuje kandydata w konkursie (rankingu) świadectw dojrzałości.

Egzaminy ustne dla kandydatów posiadających świadectwo maturalne uzyskane za granicą, odbędą się w Dziekanacie Wydziału Lekarskiego, al. Warszawska 30, 10-082 Olsztyn zgodnie z harmonogramem rekrutacji 

http://www.uwm.edu.pl/kandydaci/rekrutacja-2022/harmonogram-rekrutacji

Egzamin może zostać przeprowadzony z wykorzystaniem  technologii  informatycznych, w sposób zapewniający kontrolę przebiegu egzaminu oraz samodzielność pracy kandydata.

Rekrutacja dla kandydatów obcokrajowców

Informacje na temat rekrutacji cudzoziemców: http://bwm.uwm.edu.pl/studenci-obcokrajowcy

Biuro ds. Współpracy Międzynarodowej
Uniwersytet Warmińsko – Mazurski w Olsztynie
Ul. Oczapowskiego 2 pok. 221 A
10-719 Olsztyn

Biuro przyjmuje interesantów w godz. 8.00 – 14.00

KONTAKT:

e-mail: bwm@uwm.edu.pl
Biuro ds. Współpracy Międzynarodowej
Tel.: (+48 89) 523 39 26
Fax : (+48 89) 524 04 94

Laureaci i finaliści wybranych olimpiad oraz konkursów stopnia centralnego

Laureaci i finaliści wybranych olimpiad oraz konkursów stopnia centralnego mogą być przyjmowani na I rok studiów w Uniwersytecie z pominięciem postępowania kwalifikacyjnego. Wykaz olimpiad oraz konkursów stopnia centralnego, których laureaci i finaliści będą przyjmowani na studia w Uniwersytecie z pominięciem postępowania kwalifikacyjnego określa Senat.

Podstawą uzyskania uprawnień jest przedłożenie do celów kwalifikacji dokumentu wydanego przez Główny Komitet Olimpiady lub Konkursu, opatrzonego numerem porządkowym, stwierdzającego uzyskaną przez kandydata na studia lokatę (zajęte miejsce) w eliminacjach centralnych oraz status kandydata (laureat lub finalista) zgodnie z harmonogramem rekrutacji 

http://www.uwm.edu.pl/kandydaci/rekrutacja-2022/harmonogram-rekrutacji

Wykaz olimpiad oraz konkursów, których laureaci i finaliści uprawnieni są do przyjęcia na kierunek studiów w Uniwersytecie z pominięciem postępowania kwalifikacyjnego dostępny jest na stronie http://www.uwm.edu.pl/kandydaci/rekrutacja-2022/laureaci-finalisci-olimpiad-oraz-konkursow-stopnia-centralnego

Adres Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej

 

Wydział Lekarski Collegium Medicum UWM

Al. Warszawska 30

10-082 Olsztyn

tel. +48 89 524-61-01
e-mail: 
wl@uwm.edu.pl

Obsługa studentów kierunku lekarskiego z tokiem nauczania w języku polskim:
tel. +48 89 524-61-01

Obsługa studentów kierunku lekarskiego z tokiem nauczania w języku angielskim:
tel. +48 89 524-64-00

 

 https://rekrutacja.uwm.edu.pl

 

 

Rekrutacja krok po kroku