• log in
  • create an account

Recruitment for studies for the academic year 2022/2023

switch registrations cancel selection

The offer displayed on this page is limited to the selected registration. If you want to see the rest of the offer, select a different registration.

Wojskoznawstwo - second-cycle, full-time

Details
Code 7900-SL-WOJ_KRK
Organizational unit Faculty of Humanities
Field of studies Wojskoznawstwo
Form of studies Full-time
Level of education First level
Language(s) of instruction Polish
Admission limit 30
Duration 6 semestrów
Recruitment committee address Biblioteka Uniwersytecka
ul. Oczapowskiego 12B
10-719 Olsztyn
tel. 89 524-63-07
Office opening hours 9.00-15.00
WWW address http://www.uwm.edu.pl/human
Required document
  • Matura
  Ask a question
Phase 1 (07.06.2022 00:00 – 08.07.2022 15:00)

Opis kierunku

Obszar Warmii i Mazur to jeden z największych skansenów militarnych w Polsce. Liczne muzea, zamki (Malbork, Olsztyn, Działdowo, Nidzica), a także fortyfikacje z różnych okresów historycznych czynią ten region idealnym do prowadzenia studiów terenowych i uprawiania turystyki militarnej. Zainteresowanie dziejami wojska widoczne jest w zaangażowaniu młodzieży w liczne przedsięwzięcia inscenizacyjne i rekonstrukcyjne, m.in. związane z bitwą pod Grunwaldem czy okresem wojen napoleońskich oraz I i II wojny światowej. Instytucje samorządowe, muzea i ośrodki kultury zwracają coraz większą uwagę na historię militarną swojego regionu, traktując ją jako doskonały walor promocyjny. Również Wojsko Polskie i Straż Graniczna na obszarze dzisiejszej Polski północnej są jednymi z większych pracodawców. Celem kształcenia na kierunku Wojskoznawstwo jest realizacja misji i wizji w zakresie kształtowania postaw obywatelskich i proobronych obywateli Rzeczpospolitej Polskiej. Przekazanie studentom wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych, które znacznie ułatwią wykonywanie obowiązków służbowych będących podstawą, a nawet gwarancją sukcesu w przyszłej pracy zawodowej m.in. w służbach mundurowych.

Studenci wosjkoznawstwa na UWM zdobywają wiedzę w zakresie międzynarodowej problematyki politycznej, ekonomicznej, społecznej, prawnej, historycznej i kulturalnej. W trakcie studiów następuje kształtowanie fachowych kompetencji opiekuńczo-wychowawczych przez zapoznanie się ze specyfiką jednostki wojskowej, instytucji lub placówki, w której odbywana jest praktyka, w szczególności poznanie realizowanych przez nią zadań na rzecz bezpieczeństwa kraju oraz regionu, sposobu funkcjonowania, organizacji pracy, pracowników, uczestników systemu zabezpieczenia szeroko rozumianego bezpieczeństwa oraz prowadzonej dokumentacji.

strona kierunku

Kwalifikacje absolwenta

Absolwent może pracować w instytucjach i jednostkach Wojska Polskiego, instytucjach współpracujących z Wojskiem Polskim, Strażą Graniczną, służbami celnymi oraz innymi służbami mundurowymi, administracji rządowej i samorządowej, wydawnictwach i środkach masowego przekazu, placówkach muzealnych, oświatowych i kulturalnych, obsłudze turystyki militarnej w Polsce, jak i krajach europejskich.

Instytut Historii wychodzi naprzeciw potrzebom edukacyjnym osób pracujących, które posiadają świadectwo maturalne i chciałyby zdobyć wyższe wykształcenie na poziomie licencjatu w systemie stacjonarnym (BEZPŁATNIE). Plan zajęć będzie ułożony tak, aby studenci mogli połączyć pracę zawodową z nauką.

Kryteria kwalifikacji dla kandydatów z „nową maturą”

Podstawą kwalifikacji jest rekrutacja jednoczęściowa: konkurs - ranking sumy procent punktów uzyskanych z przedmiotów w części pisemnej egzaminu maturalnego występujących na świadectwie dojrzałości. Przy konkursie (rankingu) świadectw dojrzałości oblicza się sumę % punktów lub średnią ocen z trzech przedmiotów objętych postępowaniem kwalifikacyjnym wskazanych podczas rejestracji na studia przez kandydata.

Przedmioty objęte postępowaniem kwalifikacyjnym dla kandydatów legitymujących się świadectwem dojrzałości uzyskanym w systemie „nowej matury”.

nazwa kierunku przedmioty do wyboru (należy dokonać wyboru trzech z przedstawionych poniżej)
wojskoznawstwo

geografia

historia

język obcy nowożytny*

język polski

matematyka

wiedza o społeczeństwie

*jeden język obcy w konkursie świadectw do wyboru przez kandydata

Zasady obliczania punktów: 

Dla przedmiotów kwalifikacyjnych, z których egzamin maturalny złożony został na poziomie podstawowym z wynikiem co najmniej 30% do obliczenia wyniku punktowego z danego przedmiotu stosuje się zasadę: liczba %  uzyskana na poziomie podstawowym jest równa liczbie punktów w kwalifikacji.

Dla przedmiotów kwalifikacyjnych, z których egzamin maturalny złożony został na poziomie rozszerzonym z wynikiem co najmniej 30% do obliczenia wyniku punktowego z danego przedmiotu stosuje się zasadę: liczbę % punktów uzyskaną na poziomie rozszerzonym mnoży się przez współczynnik 2.

Kandydatowi na studia do obliczenia sumy % punktów uwzględnia się 0 (zero) % punktów z danego przedmiotu, jeżeli egzamin z tego przedmiotu złożony został na poziomie poniżej 30% punktów lub kandydat nie spełnia kryteriów w zakresie wskazanych w załącznikach przedmiotów, tj. przedmiot nie występuje na świadectwie dojrzałości.

Dla przedmiotów kwalifikacyjnych, z których egzamin maturalny z danego przedmiotu złożony został na poziomie dwujęzycznym stosuje się zasadę obliczania punktów odpowiednio jak dla poziomu rozszerzonego.

Kryteria kwalifikacji dla kandydatów ze „starą maturą”


Konkurs (ranking) średniej ocen uzyskanych z przedmiotów na egzaminie dojrzałości występujących na świadectwie dojrzałości/świadectwie ukończenia szkoły średniej z trzech przedmiotów objętych postępowaniem kwalifikacyjnym.

Przedmioty objęte postępowaniem kwalifikacyjnym dla kandydatów legitymujących się świadectwem dojrzałości uzyskanym w systemie „starej matury”.

 

nazwa kierunku uwzględniane przedmioty 
wojskoznawstwo

historia lub wiedza o społeczeństwie

geografia lub matematyka

język polski lub język obcy nowożytny*

*jeden język obcy w konkursie świadectw do wyboru przez kandydata

Zasady obliczania punktów:

Do obliczania średniej ocen na świadectwie dojrzałości i świadectwie ukończenia szkoły średniej (zarówno w tzw. nowej, jak i starej skali ocen) przyjmuje się następujące wartości liczbowe: celujący (6,0), bardzo dobry (5,0), dobry (4,0), dostateczny (3,0), dopuszczający (2,0).

W przypadku występowania na świadectwie dojrzałości kilku ocen z jednego przedmiotu, do obliczania średniej ogólnej przyjmuje się średnią arytmetyczną wszystkich ocen z tego przedmiotu (końcowej klasyfikacji w szkole średniej oraz uzyskane na egzaminie dojrzałości).

W przypadku nie występowania na świadectwie dojrzałości lub ukończenia szkoły średniej oceny z przedmiotu objętego postępowaniem kwalifikacyjnym, do obliczania średniej ocen uwzględnia się 0 (zero) punktów z tego przedmiotu.

W konkursie (rankingu) średniej ocen uwzględniany jest wynik ustalony zgodnie z zasadą: średnia ocen obliczona z uwzględnieniem ww. zapisów pomnożona przez współczynnik 100,00.

Osoby posiadające świadectwo dojrzałości uzyskane w systemie "starej matury" zobowiązane są przedłożyć do celów kwalifikacji kserokopię świadectwa dojrzałości/świadectwa dojrzałości i świadectwa ukończenia szkoły średniej zgodnie z harmonogramem rekrutacji.

Lista olimpiad uprawniająca do uzyskania maksymalnej liczby punktów: 

Ogólnopolska Olimpiada Historyczna - laureaci i finaliści eliminacji centralnych
Ogólnopolska Olimpiada Wiedzy Historycznej - laureaci i finaliści eliminacji centralnych
Ogólnopolska Olimpiada Wiedzy o III RP - laureaci i finaliści eliminacji centralnych
Ogólnopolska Olimpiada Wiedzy o Społeczeństwie - laureaci i finaliści eliminacji centralnych
Ogólnopolski Konkurs „Polska-Szwecja, między rywalizacją i współpracą” - laureaci i finaliści eliminacji centralnych
Olimpiada „Losy żołnierza i dzieje oręża polskiego” - laureaci i finaliści eliminacji centralnych
Olimpiada Wiedzy o Bezpieczeństwie i Obronności - laureaci i finaliści eliminacji centralnych
Olimpiada Wiedzy o Polsce i Świecie Współczesnym- laureaci i finaliści eliminacji centralnych

 

Schemat postępowania kwalifikacyjnego

 
1. Utworzenie konta

Kandydat zakłada indywidualne konto w Systemie Internetowej Rekrutacji (IRK) podając niezbędne dane osobowe. Jest to niezbędny warunek rozpoczęcia wobec niego procedury kwalifikacyjnej. Późniejsze operacje związane z rekrutacją mogą być dokonywane jedynie po zalogowaniu na utworzone konto. Wszelkie kroki podjęte przez kandydata po zalogowaniu się w systemie są zapisywane 
i archiwizowane. Kandydat jest zobowiązany do zachowania w tajemnicy hasła dostępu do swojego konta.Kandydat ponosi negatywne konsekwencje błędnego wypełniania pól formularzy internetowych, ich niewypełnienia lub podania informacji nieprawdziwych. 

2. Dokonanie zapisu na kierunek

Kandydat wybiera kierunek oraz rodzaj studiów.

3. Dokonanie opłaty rekrutacyjnej

Kandydat wnosi opłatę rekrutacyjną na konto, wskazane przez system IRK (WAŻNE! Każdy kandydat posiada inny numer konta do wpłaty!).  Nieopłacenie zapisu na danym kierunku jest jednoznaczne z niedopuszczeniem do postępowania kwalifikacyjnego na tym kierunku. Wysokość opłaty rekrutacyjnej.

4. Dostarczenie dokumentów

Kandydat dostarcza do Punktu Obsługi Kandydata: świadectwo ukończenia szkoły średniej w oryginale lub jego uwierzytelnionej kopii (dotyczy kandydatów posiadających świadectwo dojrzałości uzysakne w systemie tzw. "nowej matury"); świadectwo dojrzałości i świadectwo ukończenia szkoły średniej w oryginale lub jego uwierzytelnionej kopii (dotyczy kandydatów posiadających świadectwo dojrzałości uzyskane w systemie tzw. „starej matury”, dokumenty wystawione przez szkołę a nie przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną), świadectwo dojrzałości uzyskane za granicą oraz świadectwa uzyskanych w systemie IB lub EB), zaświadczenie o statusie laureata/finalisty olimpiady i lokacie (zajęte miejsce) (dotyczy laureatów lub finalistów olimpiad uprawniających do przyjęcia na studia bez postępowania kwalifikacyjnego),  .

5. Oczekiwanie na ogłoszenie list

Kandydat po zalogowaniu na swoje konto IRK ma dostęp do wszystkich ważnych komunikatów związanych z postępowaniem rekrutacyjnym, w tym informacje o zakwalifikowaniu na studia.

6. Złożenie kompletu wymaganych dokumentów

Kandydat, po otrzymaniu informacji o zakwalifikowaniu na wybrany kierunek ma obowiązek, w określonym terminie jak najszybszego dostarczenia kompletu dokumentów na studia pierwszego stopnia.

7. Ostateczne wyniki postępowania kwalifikacyjnego

Wyniki postępowania kwalifikacyjnego zostaną podane w Systemie Internetowej Rekrutacji. Po zalogowaniu kandydat uzyska informacje o przyjęciu bądź odmowie przyjęcia na studia.

 

Wykaz wymaganych dokumentów

Komplet dokumentów

  • podpisane wydrukowane podanie z systemu IRK
  • kopia świadectwa dojrzałości („nowa matura”) albo świadectwa dojrzałości i zaświadczenia o wynikach egzaminu maturalnego z poszczególnych przedmiotów („stara matura”), poświadczona za zgodność z oryginałem (poświadczenia zgodności może dokonać notariusz lub pracownik Punktu Obsługi Kandydata UWM - oryginał do wglądu.W przypadku laureatów lub finalistów olimpiad zaświadczenie wydane przez Główny Komitet Olimpiady lub Konkursu, opatrzone numerem porządkowym, stwierdzające uzyskaną przez kandydata lokatę (zajęte miejsce) w eliminacjach centralnych oraz status kandydata (laureat lub finalista). 
  • fotografia o wymiarach 35 X 45 mm, na jasnym tle, zgodna z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych, opisana na odwrocie imieniem (imionami) i nazwiskiem oraz numerem IRK ID.
  • w przypadku kandydatów legitymujących się świadectwem dojrzałości uzyskanym zagranicą dodatkowe dokumenty zob. niżej.

Składanie dokumentów

Dokumenty mogą być składane osobiście lub przez osobę trzecią, pod warunkiem jednak, że podanie będzie podpisana własnoręcznie przez kandydata (w przypadku osób niepełnoletnich - również przez rodzica lub opiekuna prawnego). Kandydat nie musi wystawiać upoważnień osobie, która dostarczy dokumenty.

Komplet dokumentów można również dostarczyć za pomocą przesyłki pocztowej lub kurierskiej. Uwaga! Istotna jest data dostarczenia dokumentów do Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej, a nie data stempla pocztowego.

Poświadczanie dokumentów

Poświadczenie przez UWM kserokopii dokumentu polega na tym, że podczas składania dokumentów należy przedłożyć (do wglądu) oryginał dokumentu, na podstawie którego podkomisja rekrutacyjna dokona poświadczenia kserokopii.

 

W przypadku, gdy dokumenty składane są przez osobę trzecią albo wysłane pocztą lub kurierem, należy złożyć/wysłać tylko kserokopię dokumentu. Z oryginałem dokumentu należy udać się z początkiem roku akademickiego do dziekanatu, który dokona stosownego poświadczenia

  

Zasady kwalifikacji dla kandydatów ze świadectwem dojrzałości uzyskanym za granicą

Świadectwa maturalne uzyskane za granicą uznaje się za równoważne świadectwom dojrzałości szkół średnich w Polsce, jeżeli zawierają klauzulę stwierdzającą prawo ubiegania się o przyjęcie na studia wyższe w kraju miejsca wydania świadectwa.

Osoby posiadające świadectwo dojrzałości uzyskane za granicą zobowiązane są przedłożyć zgodnie z harmonogramem rekrutacji, w Punkcie Obsługi Kandydata dodatkowo następujące dokumenty:

1) uwierzytelnienie w formie apostille, jeżeli dokument został wydany przez instytucję działającą w systemie edukacji państwa będącego stroną Konwencji Haskiej z dnia 5 października 1961 r., znoszącej wymóg legalizacji zagranicznych dokumentów urzędowych (Dz. U. z 2005 r., Nr 112, poz. 938).

2) uwierzytelnienie w formie legalizacji, w przypadku świadectw wydanych przez państwa, które nie są stroną konwnecji, o której mowa w pkt. 1

3) zaświadczenie o nostryfikacji, w przypadku świadectwa dojrzałości wydanego w kraju, z którym Rzeczpospolita Polska nie zawarła umowy o wzajemnym uznawaniu dokumentów o wykształceniu oraz w przypadku dokumentu z kraju, z którym Rzeczpospolita Polska zawarła ww. umowę, ale dokument ten nie jest nią objęty,

5) tłumaczenie na język polski świadectwa oraz uwierzytelnienia, jeżeli zostało sporządzone w języku obcym, 

5) decyzję kuratora oświaty o uznaniu świadectwa – w przypadku prowadzenia takiego postępowania,

6) zaświadczenie potwierdzające, że uzyskane poza granicami Polski świadectwo uprawnia do ubiegania się o przyjęcie na studia wyższe w państwie, w którego systemie edukacji zostało wydane, o ile na świadectwie nie widnieje taka adnotacja, wraz z tłumaczeniem tego dokumentu,

7) zaświadczenie o wynikach egzaminu maturalnego z poszczególnych przedmiotów, suplement obejmujący przedmioty wraz z uzyskanymi ocenami (jeżeli nie są wskazane na świadectwie lub innym dokumencie uzyskanym za granicą), wraz z tłumaczeniem tego dokumentu,

8) dokument przedstawiający obowiązującą skalę ocen (jeżeli nie jest ona wskazana na świadectwie lub innym dokumencie uzyskanym za granicą), potwierdzony przez szkołę, którą ukończył kandydat bądź uprawniony do tego urząd, wraz z tłumaczeniem tego dokumentu.

 

Nabór na studia kandydatów legitymujących się świadectwem dojrzałości uzyskanym za granicą, następuje na podstawie konkursu (rankingu) sumy punktów uzyskanych na świadectwie dojrzałości z trzech przedmiotów objętych postępowaniem kwalifikacyjnym, określonych w załącznikach 1A i 1C, przeliczonych w załączniku nr 3 do Uchwały.

 

Punktacji przedmiotowej ze świadectwa dojrzałości w skali nieporównywalnej do zamieszczonych w załączniku nr 3 do Uchwały nr 718 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 23 czerwca 2020 (ze zm.) w sprawie zasad i trybu przyjmowania kandydatów na I rok studiów na rok akademicki 2021/2022 nie przelicza się. Oznacza to, że kandydat nie może być bezpośrednio kwalifikowany w konkursie świadectw dojrzałości, lecz w ramach rekrutacji jednoczęściowej obejmującej konkurs świadectw dojrzałości - zobowiązany jest przystąpić do egzaminu wstępnego ustnego z dwóch przedmiotów, w przypadku kierunku wojskoznawstwo - geografii i (historii lub wiedzy o społeczeństwie)

Egzaminy oceniane są w skali 1-6. Egzamin zostaje uznany za pozytywny w przypadku, gdy  kandydat uzyska z obu przedmiotów oceny co najmniej dopuszczające. Jako trzeci przedmiot uznaje się język obcy z oceną 6,0 (celujący) - język kraju, w którym kandydat uzyskał świadectwo dojrzałości. Uzyskana średnia ocen pomnożona przez współczynnik 100,00 kwalifikuje kandydata w konkursie (rankingu) świadectw dojrzałości. Egzamin może zostać przeprowadzony z wykorzystaniem technologii informatycznych, w sposób zapewniający kontrolę przebiegu egzaminu oraz samodzielności pracy kandydata. 

Egzaminy ustne dla kandydatów posiadających świadectwo maturalne uzyskane za granicą, odbędą się zgodnie z harmonogramem rekrutacji, w Centrum Nauk Humanistycznych UWM ul. K. Obitza 1. 

Zasady kwalifikacji dla kandydatów z dyplomem EB Matury Europejskiej

Nabór na studia kandydatów legitymujących się dyplomem EB Matury Europejskiej następuje na podstawie liczby punktów uzyskanych z egzaminu maturalnego, którego wynik określony na dyplomie EB pomnożony przez współczynnik 6,0, kwalifikuje kandydata w konkursie (rankingu) świadectw dojrzałości.

Osoby posiadające dyplom matury EB zobowiązane są przedłożyć do celów kwalifikacji zaświadczenie o wyniku matury wystawione przez upoważnione organy zgodnie z harmonogramem rekrutacji.

 

Zasady kwalifikacji dla kandydatów z dyplomem IB Matury Międzynarodowej

Nabór na studia kandydatów legitymujących się dyplomem IB Matury Międzynarodowej następuje na podstawie liczby punktów uzyskanych z egzaminu maturalnego, którego wynik określony na dyplomie IB pomnożony przez współczynnik 13.33, kwalifikuje kandydata w konkursie (rankingu) świadectw dojrzałości.

Osoby posiadające dyplom matury IB zobowiązane są przedłożyć do celów kwalifikacji zaświadczenie o wyniku matury wystawione przez upoważnione organy zgodnie z harmonogramem rekrutacji.

Rekrutacja dla kandydatów obcokrajowców

Informacje na temat rekrutacji cudzoziemców: http://bwm.uwm.edu.pl/studenci-obcokrajowcy


zasady rekrutacji