• log in
  • create an account

Recruitment for studies for the academic year 2022/2023

switch registrations cancel selection

The offer displayed on this page is limited to the selected registration. If you want to see the rest of the offer, select a different registration.

Linguistics in business - second-cycle, full-time

Details
Code 8400-SMU-LWB_A_PRK2
Organizational unit Faculty of Humanities
Field of studies Linguistics in business
Form of studies Full-time
Level of education Second level
Language(s) of instruction Polish
Admission limit 16
Duration 4 semestry
WWW address http://wh.uwm.edu.pl/lingwistyka
Required document
  • Higher education
  Ask a question
There is currently no active phase.

Past phases in this registration:
  • Phase 1 (07.06.2022 00:00 – 21.07.2022 15:00)

Opis kierunku

U podstaw kierunku lingwistyka w biznesie leży przekonanie o konieczności realizowania nowoczesnego kształcenia akademickiego w taki sposób, by wywodząc je z obszaru nauk podstawowych otworzyć się na interdyscyplinarność i innowacyjność w podejściu do kształcenia językowego, wspartego wiedzą i umiejętnościami niezbędnymi w sektorze ekonomiczno-biznesowym. Związek ów widoczny jest w nazwie kierunku: łączy ona w sobie wszystkie projektowane dla kierunku efekty uczenia się, przyporządkowanych dyscyplinom językoznawstwo oraz ekonomia i finanse. Osiągnięcie tychże efektów ma zapewnić absolwentowi studiów drugiego stopnia warunki do wielopłaszczyznowego rozwoju: naukowego, zawodowego, osobistego i społecznego. Na płaszczyźnie naukowej ma go przygotować do planowania i realizowania projektów badawczych, wykształcić w nim nawyk krytycznego myślenia, nie tylko zdolność rozumienia procesów społeczno-ekonomicznych zachodzących w otaczającym go świecie, ale także umiejętność elastycznego dostosowania się do stojących przed nim wyzwań zawodowych, w tym dynamicznie zmieniającej się sytuacji na rynku pracy. Studia na kierunku lingwistyka w biznesie zaprojektowane są bowiem tak, aby wyposażyć studenta w umiejętność twórczego kreowania swojej drogi naukowej i zawodowej, w zgodzie z własnymi, indywidualnymi predyspozycjami, ambicjami i potrzebami oraz w korelacji z sytuacją na rynku pracy.

Tak zaprojektowana koncepcja kierunku lingwistyka w biznesie wpisuje się w misję Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, która mówi o wszechstronnej działalności na rzecz rozwoju kształcenia wysokiej jakości absolwentów i kadr naukowych, realizacji badań naukowych dostosowanych do potrzeb gospodarki regionu i kraju oraz wzbogacania kultury narodowej. 

Kwalifikacje absolwenta

1. Absolwent jest wykwalifikowanym specjalistą, który ma szczegółową wiedzę na temat specyfiki przedmiotowej i metodologicznej dyscyplin właściwych dla studiowanego kierunku. Zna i rozumie interdyscyplinarne powiązania językoznawstwa oraz ekonomii i finansów, ze szczególnym uwzględnieniem możliwości wykorzystywania wiedzy humanistycznej w szeroko pojętym sektorze społeczno-gospodarczym. Posiada uporządkowaną i pogłębioną wiedzę o języku, jego złożonej i kompleksowej naturze, a także roli, jaką odgrywa w rozwoju jednostek i społeczeństw. Legitymuje się zbliżoną do rodzimej znajomością dwóch języków obcych: języka niemieckiego/rosyjskiego na poziomie C1 według Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego oraz języka angielskiego na poziomie C2, co umożliwia mu zarówno swobodną komunikację językową, jak i poprawne posługiwanie się językiem naukowym. Znajomość dynamiki procesów ekonomicznych, ich geopolitycznych, kulturowych i społecznych uwarunkowań, uzupełnia wiedzą na temat praktycznych aspektów funkcjonowania biznesu w warunkach krajowych i międzynarodowych. Zna i rozumie zasady ochrony własności intelektualnej.  Posiada pogłębione umiejętności badawcze, pozwalające na przeprowadzenie samodzielnej analizy i interpretacji tekstów z zakresu językoznawstwa oraz ekonomii i finansów z wykorzystaniem różnych źródeł i narzędzi, w tym technologii informacyjno-komunikacyjnych. W zaawansowanym stopniu wykazuje się umiejętnością merytorycznego argumentowania, formułowania wniosków i prognoz zarówno w języku ojczystym, jak i w językach kierunkowych. Wykorzystując język specjalistyczny, potrafi przygotować oraz zaprezentować kompleksowe wypowiedzi ustne i prace pisemne, ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień z zakresu ekonomii i biznesu. Porozumiewa się z wykorzystaniem różnych strategii i technik komunikacyjnych zarówno ze specjalistami w zakresie dyscyplin naukowych właściwych dla studiowanego kierunku, jak i niespecjalistami, uwzględniając zróżnicowane uwarunkowania kulturowe. Absolwent jest przygotowany do pracy zespołowej i pełnienia różnych funkcji. Charakteryzuje go potrzeba ustawicznego dokształcania się i podnoszenia kwalifikacji. Monitoruje bieżące trendy kulturowe i cywilizacyjne, uznaje i popularyzuje wartości dziedzictwa kulturowego obszarów językowych właściwych dla studiowanego kierunku. Jest gotów do przestrzegania zasad etycznych związanych z działalnością zawodową i naukową z zachowaniem postawy prospołecznej i poczucia odpowiedzialności. Uzyskane kompetencje umożliwiają absolwentowi kontynuowanie kształcenia w szkole doktorskiej lub w ramach studiów podyplomowych. Pozwalają także na rozpoczęcie działalności zawodowej w obszarach wymagających bardzo dobrej znajomości języka angielskiego i/lub języka niemieckiego/rosyjskiego oraz orientacji w sektorze społeczno-gospodarczym. Absolwent ma możliwość podjęcia pracy w przedsiębiorstwach, instytucjach, jednostkach administracji publicznej zorientowanych na współpracę międzynarodową i kontakty zagraniczne.  Może także podjąć pracę w zawodzie tłumacza lub tłumacza przysięgłego (dla zawodu tłumacza języka obcego odpowiednie wymagania zawierają regulacje branżowe, a dla tłumacza przysięgłego ustawa o zawodzie tłumacza przysięgłego wraz z rozporządzeniami wykonawczymi).

strona kierunku

Kryteria kwalifikacji

Postępowanie kwalifikacyjne dla absolwentów studiów pierwszego stopnia.

Warunkiem ubiegania się o przyjęcie na studia drugiego stopnia - magisterskie jest posiadanie dyplomu ukończenia studiów co najmniej pierwszego stopnia na określonych kierunkach. W przypadku lingwistyki w biznesie :

- dyplom ukończenia studiów co najmniej pierwszego stopnia tego kierunku lub ukończone studia co najmniej I stopnia na kierunku humanistycznym lub społecznym wraz z potwierdzoną certyfikatem ESOKJ lub dyplomem ukończenia studiów ze znajomością języka angielskiego oraz niemieckiego/rosyjskiego na poziomie co najmniej B2.

- dla kandydatów legitymujących się dyplomem ukończenia studiów wyższych uzyskanych za granicą na studia realizowane w języku polskim - jest uzyskanie oceny pozytywnej z egzaminu wstępnego ustnego z dwóch przedmiotów: język polski, język angielski.

Głównym kryterium jest ranking ostatecznego wyniku studiów - bez wyrównania do pełnej oceny, w ramach określonego limitu miejsc.

Kandydaci na studia II stopnia zobowiązani są dostarczyć komisji rekrutacyjnej zaświadczenie o wyniku studiów zgodnie z harmonogramem rekrutacji. 

Druk zaświadczenia

Schemat postępowania kwalifikacyjnego

1. Utworzenie konta

Kandydat zakłada indywidualne konto w Systemie Internetowej Rekrutacji (IRK) podając niezbędne dane osobowe. Późniejsze operacje związane z rekrutacją mogą być dokonywane jedynie po zalogowaniu na utworzone konto. Wszelkie kroki podjęte przez kandydata po zalogowaniu się w systemie są zapisywane 
i archiwizowane. Kandydat jest zobowiązany do zachowania w tajemnicy hasła dostępu do swojego konta.

2. Dokonanie zapisu na kierunek

Kandydat wybiera kierunek oraz rodzaj studiów.

3. Dokonanie opłaty rekrutacyjnej

Kandydat wnosi opłatę rekrutacyjną na konto, wskazane przez system IRK.(WAŻNE! Każdy kandydat posiada inny numer konta do wpłaty!).  Nieopłacenie zapisu na danym kierunku jest jednoznaczne z niedopuszczeniem do postępowania kwalifikacyjnego na tym kierunku.Wysokość opłaty rekrutacyjnej. 

4. Dostarczenie dokumentów

Kandydat dostarcza do Punktu Obsługi Kandydata zaświadczenia o ostatecznym wyniku studiów. Druk zaświadczenia

 

5. Oczekiwania na ogłoszenie list

Kandydat po zalogowaniu na swoje konto IRK ma dostęp do wszystkich ważnych komunikatów związanych z postepowaniem rekrutacyjnym, w tym informacje o zakwalifikowaniu na studia.

6. Złożenie kompletu wymaganych dokumentów

Kandydat, po otrzymaniu informacji o zakwalifikowaniu na wybrany kierunek ma obowiązek, w określonym terminie zgodnym z harmonogramem rekrutacji, jak najszybszego dostarczenia kompletu dokumentów na studia drugiego stopnia.

7. Ostateczne wyniki postępowania kwalifikacyjnego

Wyniki postępowania kwalifikacyjnego zostaną podane w Systemie Internetowej Rekrutacji. Po zalogowaniu kandydat uzyska informacje o przyjęciu bądź odmowie przyjęcia na studia.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Wykaz wymaganych dokumentów


Komplet dokumentów

  • podanie o przyjęcie na studia (na wydruku z IRK) opatrzone własnoręcznym podpisem
  • kserokopia dyplomu ukończonych studiów I stopnia (zawodowych) lub magisterskich (drugiego stopnia lub jednolitych magisterskich) - oryginał do wglądu (w celu poświadczenia)
  • dokument potwierdzający ostateczny wynik studiów I stopnia (zawodowych) lub magisterskich (drugiego stopnia lub jednolitych magisterskich) bez wyrównania do pełnej oceny.
  • fotografia o wymiarach 35 X 45 mm, na jasnym tle, zgodna z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych, opisana na odwrocie imieniem (imionami) i nazwiskiem oraz numerem IRK ID.
  • kandydaci zakwalifikowani na studia realizowane w językach obcych zobowiązani do dostarczenia dodatkowo potwierdzenia posiadania polisy ubezpieczeniowej na wypadek choroby lub następstw nieszczęśliwych wypadków na okres kształcenia w Polsce lub Europejskiej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego lub potwierdzenie przystąpienia do ubezpieczenia w Narodowym Funduszu Zdrowia


Składanie dokumentów

Wymagane dokumenty należy zlożyć w terminie określonym w harmonogramie rekrutacji. Niedostarczenie w wyznaczonym terminie wymaganych dokumentów oznacza rezygnację ze studiów i powoduje skreślenie kandydata z listy osób kwalifikowanych do przyjęcia na I rok studiów danego kierunku bez odrębnego wezwania do uzupełnienia dokumentów.

 

Dokumenty mogą być składane osobiście lub przez osobę trzecią, pod warunkiem jednak, że podanie będzie podpisana własnoręcznie przez kandydata (w przypadku osób niepełnoletnich - również przez rodzica lub opiekuna prawnego). Kandydat nie musi wystawiać upoważnień osobie, która dostarczy dokumenty.

Komplet dokumentów można również dostarczyć za pomocą przesyłki pocztowej lub kurierskiej. Uwaga! Istotna jest data dostarczenia dokumentów do Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej, a nie data stempla pocztowego.


Poświadczanie dokumentów

Poświadczenie przez UWM kserokopii dokumentu polega na tym, że podczas składania dokumentów należy przedłożyć (do wglądu) oryginał dokumentu, na podstawie którego podkomisja rekrutacyjna dokona poświadczenia kserokopii.

W przypadku, gdy dokumenty składane są przez osobę trzecią albo wysłane pocztą lub kurierem, należy złożyć/wysłać tylko kserokopię dokumentu
Z oryginałem dokumentu należy udać się z początkiem roku akademickiego do dziekanatu, który dokona stosownego poświadczenia.

Rektor może zdecydować o zmianie trybu składania dokumentów w przypadku wprowadzenia stanu nadzwyczajnego, ogłoszenia zagrożenia epidemicznego lub epidemii.

 

 

Dokumenty uzyskane za granicą 

Zasady kwalifikacji dla kandydatów legitymujących się dyplomem ukończenia studiów wyższych uzyskanym za granicą

Warunkiem ubiegania się o przyjęcie na studia drugiego stopnia danego kierunku jest posiadanie dyplomu ukończenia studiów uprawniającego do kontynuacji kształcenia na studiach drugiego stopnia w państwie, w którego systemie szkolnictwa wyższego działa uczelnia, która ten dyplom wydała lub dyplomu uprawniającego do dalszego kształcenia w Polsce na podstawie umowy międzynarodowej. Procedurę uznania zagranicznego dyplomu w celu ubiegania się o przyjęcie na studia drugiego stopnia określają odrębne przepisy.

Wyniku studiów lub oceny na dyplomie ukończenia studiów wyższych, z dyplomów ukończenia studiów wyższych za granicą, nie przelicza się. Oznacza to, że kandydat nie może być bezpośrednio kwalifikowany w konkursie (rankingu) ostatecznego wyniku studiów, lecz zobowiązany jest przystąpić do egzaminu wstępnego ustnego z dwóch przedmiotów: geografii i (historii lub wiedzy o społeczeństwie)Egzamin odbędzie się zgodnie z harmonogramem rekrutacji.

 


zasady rekrutacji