• log in
 • create an account

Recruitment for studies for the academic year 2022/2023

switch registrations cancel selection

The offer displayed on this page is limited to the selected registration. If you want to see the rest of the offer, select a different registration.

Interdyscyplinarne studia strategiczne - studia drugiego stopnia, stacjonarne

Details
Code 8900-SMU-ISS_PRK
Organizational unit Faculty of Humanities
Field of studies Interdyscyplinarne studia strategiczne
Form of studies Full-time
Level of education Second level
Language(s) of instruction Polish
Admission limit 30
Duration 4 semestry
Recruitment committee address Biblioteka Uniwersytecka, ul. Oczapowskiego 12B, 10-719 Olsztyn,
tel. 89 524-63-07
Office opening hours 9.00-15.00
WWW address http://www.uwm.edu.pl/historia/index.php/kandydat/INTERDYSCYPLINARNE%20STUDIA%20STRATEGICZNE
Required document
 • Higher education
  Ask a question
Phase 1 (07.06.2022 00:00 – 21.07.2022 15:00)

Opis kierunku

Celem kształcenia na kierunku Interdyscyplinarne Studia Strategiczne jest rozwijanie indywidualnych oraz społecznych aspiracji i oczekiwań studentów z jednoczesnym uwzględnieniem potrzeb rynku pracy na poziomie krajowym oraz województwa warmińsko-mazurskiego. Celem kształcenia jest kształtowanie wysokich kompetencji o charakterze:

 • administracyjnym,
 • menedżerskim,
 • dydaktyczno-wychowawczym (np. w zakresie właściwego przekazu wiedzy na temat instytucji i struktur, a także norm i reguł organizacyjnych kształtujących współczesne stosunki międzynarodowe w kontekście stosowania siły w stosunkach międzynarodowych, rozbudzania zainteresowań poznawczych ludzi w tym obszarze, zaspokajania właściwie ukierunkowanych potrzeb edukacyjnych),
 • społecznym, socjotechnicznym (zdolność przewodzenia, organizowania ludzi, budowania zwartych zespołów, integrowania wokół ważnych celów społecznych, umiejętność współpracy w środowisku zawodowym oraz lokalnym),
 • kreatywnym (absolwentów interdyscyplinarnych studiów strategicznych będzie cechowała innowacyjność, mobilność, elastyczność, zdolności adaptacyjne, umiejętności samokształcenia i samorozwoju),
 • prakseologicznym (skuteczność podejmowanych działań, zwłaszcza w obszarze planowania, organizowania, realizacji, kontroli i oceny pracy zawodowej oraz podejmowanych inicjatyw społecznych),
 • komunikacyjnym i negocjacyjnym (efektywność zachowań werbalnych i pozawerbalnych w sytuacjach kryzysowych, wykorzystywanie taktyk, technik oraz strategii negocjacyjnych w kontaktach zewnętrznych),
 • techniczno-informacyjnym (umiejętność korzystania z nowoczesnych technologii informacyjnych i środków multimedialnych).

Interdyscyplinarne Studia Strategiczne odpowiadają na obserwowane współcześnie szybkie i głębokie zmiany zachodzące w sferze politycznej, gospodarczej, społecznej czy kulturowej oraz zmieniające się wraz z tymi czynnikami potrzeby na rynku pracy. Stawianie czoła aktualnym wyzwaniom w zakresie postrzegania bezpieczeństwa i obronności państwa, wymaga umiejętności strategicznego myślenia, umożliwiającego kompleksowe, wielopłaszczyznowe spojrzenie na otaczającą rzeczywistość, pozwalającego przewidzieć wystarczająco wcześnie pojawiające się wyzwania oraz zagrożenia.

Nie można zrozumieć problemów współczesnego świata nie korzystając z dorobku wielu dyscyplin naukowych. W skomplikowanej aktualnie sytuacji geopolitycznej potrzebne są studia, które kształtowałyby umiejętności myślenia strategicznego, wielopłaszczyznowego. Skuteczne rozpoznawanie zachodzących zjawisk i określanie ich rzeczywistego źródła, wymaga posiadania wiedzy z co najmniej kilku podstawowych dziedzin nauki.

Wyzwaniom, które stawia przed ludźmi współczesny świat, mogą stawić czoła, jedynie zespoły składające się ze specjalistów, reprezentujących różne obszary wiedzy, zainteresowań i umiejętności. Z kolei te niejednorodne zespoły fachowców potrzebują liderów zdolnych do kierowania nimi.

Pojawiające się zupełnie nowe wyzwania wymagają od absolwentów nowych form kształcenia, których świetnym przykładem są Interdyscyplinarne Studia Strategiczne.

strona kierunku

Kwalifikacje absolwenta

Absolwenci Interdyscyplinarnych Studiów Strategicznych ze względu na obszar wiedzy stanowiącej treść programu studiów dla kierunku, będą przygotowani do pracy w instytucjach międzynarodowych, administracji państwowej i samorządowej, instytucjach wojskowych, służbach ochrony granic, policji, instytucjach oświatowych oraz szeroko rozumianym sektorze gospodarczym. Absolwenci zyskają również możliwość kontynuowania nauki w szkole doktorskiej oraz na studiach podyplomowych.

Kryteria kwalifikacji

Postępowanie kwalifikacyjne dla absolwentów studiów pierwszego stopnia.

Warunkiem ubiegania się o przyjęcie na studia drugiego stopnia - magisterskie jest posiadanie dyplomu ukończenia studiów co najmniej pierwszego stopnia na określonych kierunkach. W przypadku interdyscyplinarnych studiów strategicznych - brak ograniczeń. Głównym kryterium jest ranking ostatecznego wyniku studiów - bez wyrównania do pełnej oceny, w ramach określonego limitu miejsc.

Kandydaci na studia II stopnia zobowiązani są dostarczyć komisji rekrutacyjnej zaświadczenie o wyniku studiów zgodnie z harmonogramem rekrutacji. 

Druk zaświadczenia

Schemat postępowania kwalifikacyjnego

1. Utworzenie konta

Kandydat zakłada indywidualne konto w Systemie Internetowej Rekrutacji (IRK) podając niezbędne dane osobowe. Późniejsze operacje związane z rekrutacją mogą być dokonywane jedynie po zalogowaniu na utworzone konto. Wszelkie kroki podjęte przez kandydata po zalogowaniu się w systemie są zapisywane 
i archiwizowane. Kandydat jest zobowiązany do zachowania w tajemnicy hasła dostępu do swojego konta.

2. Dokonanie zapisu na kierunek

Kandydat wybiera kierunek oraz rodzaj studiów.

3. Dokonanie opłaty rekrutacyjnej

Kandydat wnosi opłatę rekrutacyjną na konto, wskazane przez system IRK.(WAŻNE! Każdy kandydat posiada inny numer konta do wpłaty!).  Nieopłacenie zapisu na danym kierunku jest jednoznaczne z niedopuszczeniem do postępowania kwalifikacyjnego na tym kierunku. Wysokość opłaty rekrutacyjnej. 

4. Dostarczenie dokumentów

Kandydat dostarcza do Punktu Obsługi Kandydata zaświadczenia o ostatecznym wyniku studiów. Druk zaświadczenia

 

5. Oczekiwania na ogłoszenie list

Kandydat po zalogowaniu na swoje konto IRK ma dostęp do wszystkich ważnych komunikatów związanych z postepowaniem rekrutacyjnym, w tym informacje o zakwalifikowaniu na studia.

6. Złożenie kompletu wymaganych dokumentów

Kandydat, po otrzymaniu informacji o zakwalifikowaniu na wybrany kierunek ma obowiązek, w określonym terminie zgodnym z harmonogramem rekrutacji, jak najszybszego dostarczenia kompletu dokumentów na studia drugiego stopnia.

7. Ostateczne wyniki postępowania kwalifikacyjnego

Wyniki postępowania kwalifikacyjnego zostaną podane w Systemie Internetowej Rekrutacji. Po zalogowaniu kandydat uzyska informacje o przyjęciu bądź odmowie przyjęcia na studia.

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 Wykaz wymaganych dokumentów

Komplet dokumentów

 • podanie o przyjęcie na studia (na wydruku z IRK) opatrzone własnoręcznym podpisem
 • kserokopia dyplomu ukończonych studiów I stopnia (zawodowych) lub magisterskich (drugiego stopnia lub jednolitych magisterskich) - oryginał do wglądu (w celu poświadczenia)
 • dokument potwierdzający ostateczny wynik studiów I stopnia (zawodowych) lub magisterskich (drugiego stopnia lub jednolitych magisterskich) bez wyrównania do pełnej oceny.
 • fotografia o wymiarach 35 X 45 mm, na jasnym tle, zgodna z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych, opisana na odwrocie imieniem (imionami) i nazwiskiem oraz numerem IRK ID.
 • kandydaci zakwalifikowani na studia realizowane w językach obcych zobowiązani do dostarczenia dodatkowo potwierdzenia posiadania polisy ubezpieczeniowej na wypadek choroby lub następstw nieszczęśliwych wypadków na okres kształcenia w Polsce lub Europejskiej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego lub potwierdzenie przystąpienia do ubezpieczenia w Narodowym Funduszu Zdrowia


Składanie dokumentów

Wymagane dokumenty należy zlożyć w terminie określonym w harmonogramie rekrutacji. Niedostarczenie w wyznaczonym terminie wymaganych dokumentów oznacza rezygnację ze studiów i powoduje skreślenie kandydata z listy osób kwalifikowanych do przyjęcia na I rok studiów danego kierunku bez odrębnego wezwania do uzupełnienia dokumentów.

 

Dokumenty mogą być składane osobiście lub przez osobę trzecią, pod warunkiem jednak, że podanie będzie podpisana własnoręcznie przez kandydata (w przypadku osób niepełnoletnich - również przez rodzica lub opiekuna prawnego). Kandydat nie musi wystawiać upoważnień osobie, która dostarczy dokumenty.

Komplet dokumentów można również dostarczyć za pomocą przesyłki pocztowej lub kurierskiej. Uwaga! Istotna jest data dostarczenia dokumentów do Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej, a nie data stempla pocztowego.


Poświadczanie dokumentów

Poświadczenie przez UWM kserokopii dokumentu polega na tym, że podczas składania dokumentów należy przedłożyć (do wglądu) oryginał dokumentu, na podstawie którego podkomisja rekrutacyjna dokona poświadczenia kserokopii.

W przypadku, gdy dokumenty składane są przez osobę trzecią albo wysłane pocztą lub kurierem, należy złożyć/wysłać tylko kserokopię dokumentu
Z oryginałem dokumentu należy udać się z początkiem roku akademickiego do dziekanatu, który dokona stosownego poświadczenia.

Rektor może zdecydować o zmianie trybu składania dokumentów w przypadku wprowadzenia stanu nadzwyczajnego, ogłoszenia zagrożenia epidemicznego lub epidemii.

 

Dokumenty uzyskane za granicą

Zasady kwalifikacji dla kandydatów legitymujących się dyplomem ukończenia studiów wyższych uzyskanym za granicą

Warunkiem ubiegania się o przyjęcie na studia drugiego stopnia danego kierunku jest posiadanie dyplomu ukończenia studiów uprawniającego do kontynuacji kształcenia na studiach drugiego stopnia w państwie, w którego systemie szkolnictwa wyższego działa uczelnia, która ten dyplom wydała lub dyplomu uprawniającego do dalszego kształcenia w Polsce na podstawie umowy międzynarodowej. Procedurę uznania zagranicznego dyplomu w celu ubiegania się o przyjęcie na studia drugiego stopnia określają odrębne przepisy.

Wyniku studiów lub oceny na dyplomie ukończenia studiów wyższych, z dyplomów ukończenia studiów wyższych za granicą, nie przelicza się. Oznacza to, że kandydat nie może być bezpośrednio kwalifikowany w konkursie (rankingu) ostatecznego wyniku studiów, lecz zobowiązany jest przystąpić do egzaminu wstępnego ustnego z dwóch przedmiotów: geografii i (historii lub wiedzy o społeczeństwie)Egzamin odbędzie się  zgodnie z harmonogramem rekrutacji.

 


zasady rekrutacji