• log in
 • create an account

Recruitment for studies for the academic year 2022/2023

switch registrations cancel selection

The offer displayed on this page is limited to the selected registration. If you want to see the rest of the offer, select a different registration.

Analityka i zarządzanie publiczne - studia pierwszego stopnia, stacjonarne

Details
Code 92_SL_AiZP
Organizational unit Faculty of Social Sciences
Field of studies Analityka i zarządzanie publiczne
Form of studies Full-time
Level of education First level
Educational profile academic
Admission limit 30
Duration 6
Recruitment committee address
Wydział Nauk Społecznych
ul. Żołnierska 14
10-561 Olsztyn
Office opening hours 9-15
WWW address http://wns.uwm.edu.pl
Required document
 • Matura
  Ask a question
Phase 1 (07.06.2022 00:00 – 08.07.2022 15:00)

Oferta kierunku

Kierunek ten stanowi odpowiedź na aktualne i przyszłe potrzeby społeczno-gospodarcze. Przede wszystkim wynika z intensywnie zwiększającej się liczby organizacji sektora publicznego, społecznego i non-profit, jak i obszarów zadań jakimi się one zajmują. Uwzględnia zmieniające się trendy zarządzania w sferze publicznej oraz główne kierunki zmian kultury organizacyjnej. Kierunku studiów ma przygotować absolwenta do sprawnego funkcjonowania w nowoczesnej i dynamicznej strukturze instytucji publicznych. Koncepcja kształcenia opiera się na wykorzystaniu najnowszej wiedzy oraz metod dydaktycznych i form kształcenia, które odnoszą się do narzędzi on-line, symultanicznej pracy na dokumentach, opracowywania projektów i analiz case studies.

Blok przedmiotów do wyboru:

- przywództwo i marketing w sektorze publicznym

- międzynarodowe zarządzanie publiczne

Kompetencje absolwenta

 • ma szeroką wiedzę z zakresu zarządzania publicznego (public governance),

 • zna najnowsze trendy zarządzania publicznego,
 • jest przygotowany do funkcjonowania w nowoczesnej i dynamicznej strukturze instytucji publicznych, posiada umiejętności efektywnego przejmowania ról przywódczych w środowisku międzynarodowym, krajowym, regionalnym oraz lokalnym,
 • posiada kompetencje interpersonalne przydatne do sprawnego działania i kierowania grupami społecznymi,
 • zna język obcy na poziomie biegłości B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy,
 • jest przygotowany do podjęcia studiów II stopnia.

Obszary zatrudnienia absolwentów

 • urzędy i instytucje publiczne (państwowe, samorządowe),
 • służby państwowe,
 • agencje public relations,
 • media (prasa, radio, telewizja, internet),
 • ośrodki badań opinii społecznej i inne ośrodki  badawcze,
 • instytucje Unii Europejskiej i instytucje międzynarodowe (np. ONZ, UNESCO),
 • partie polityczne i sztaby wyborcze,
 • małe, średnie firmy oraz wielkie korporacje.

Zasady kwalifikacji dla kandydatów z „nową maturą”

Nabór na studia kandydatów legitymujących się świadectwem dojrzałości uzyskanym w systemie „nowej matury” (czyli świadectwem wydanym przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną) następuje na podstawie konkursu (rankingu) sumy % punktów uzyskanych na świadectwie dojrzałości z trzech przedmiotów objętych postępowaniem kwalifikacyjnym.

Należy wybrać trzy przedmioty spośród następujących:

1. geografia,

2. historia,

3. język obcy nowożytny,

4. język polski,

5. matematyka,

6. wiedza o społeczeństwie.

Do kwalifikacji na studia brane są pod uwagę wyniki z części pisemnej egzaminów maturalnych. Na poziomie podstawowym ilość % uzyskana na świadectwie dojrzałości jest równa ilości punktów w kwalifikacji, wyniki z poziomu rozszerzonego do kwalifikacji mnożone są przez 2.

Kandydatowi na studia – do obliczenia sumy % punktów uwzględnia się 0 (zero) % punktów z danego przedmiotu – jeżeli egzamin z tego przedmiotu złożony został na poziomie poniżej 30% punktów lub kandydat nie spełnia kryteriów w zakresie wskazanych w załącznikach przedmiotów, tj. przedmiot nie występuje na świadectwie dojrzałości. Dla przedmiotów kwalifikacyjnych określonych dla danego kierunku studiów, z których egzamin maturalny złożony został na poziomie dwujęzycznym stosuje się zasadę obliczania punktów odpowiednio jak dla poziomu rozszerzonego.

Kandydat uzupełnia w systemie IRK przedmioty kwalifikacyjne (egzaminy) oraz poziom egzaminu (podstawowy, rozszerzony, dwujęzyczny). Na podstawie wprowadzonych danych przeprowadzona będzie kwalifikacja na studia. Wyboru przedmiotów kwalifikacyjnych (egzaminów) spośród przedmiotów wskazanych w kryteriach kwalifikacji dla każdego kierunku, na który kandydat dokonuje rejestracji dokona system IRK, z zachowaniem najkorzystniejszego wyniku dla Kandydata.

Zasady kwalifikacji dla kandydatów ze „starą maturą”

Nabór na studia kandydatów legitymujących się świadectwem dojrzałości uzyskanym w systemie „starej matury" (czyli świadectwem wydanym przez szkołę, a nie przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną) następuje na podstawie konkursu (rankingu) średniej ocen uzyskanych z przedmiotów na świadectwie dojrzałości lub świadectwie dojrzałości i świadectwie ukończenia szkoły średniej (w konkursie – rankingu średniej ocen za priorytetowe uznaje się oceny z przedmiotów kwalifikacyjnych, z których kandydat składał egzamin dojrzałości) z trzech przedmiotów objętych postępowaniem kwalifikacyjnym:

1. historia lub wiedza o społeczeństwie lub filozofia lub język łaciński,
2. geografia lub matematyka,
3. język polski lub język obcy nowożytny.

Do obliczania średniej ocen na świadectwie dojrzałości i świadectwie ukończenia szkoły średniej przyjmuje się następujące wartości liczbowe: celujący (6,0), bardzo dobry (5,0), dobry (4,0), dostateczny (3,0), dopuszczający (2,0).

W przypadku występowania na świadectwie dojrzałości kilku ocen z jednego przedmiotu, do obliczania średniej ogólnej przyjmuje się średnią arytmetyczną wszystkich ocen z tego przedmiotu (końcowej klasyfikacji w szkole średniej oraz uzyskane na egzaminie dojrzałości – ustnym i pisemnym). W konkursie (rankingu) średniej ocen uwzględniany jest wynik ustalony zgodnie z zasadą: średnia ocen obliczona z uwzględnieniem ww. zapisów pomnożona przez współczynnik 100,00.

Wpisując wynik do systemu IRK używamy kropki np. 4.58 (przecinek w liczbie nie jest uwzględniany przez system IRK)

Kandydaci legitymujący się świadectwem dojrzałości uzyskanym w systemie "starej matury" zobowiązani są dostarczyć komisji rekrutacyjnej kopię świadectwa w terminie rejestracji w systemie IRK do 8 lipca 2022r. do godziny 15:00.

Zasady kwalifikacji dla kandydatów z Maturą Międzynarodową

Nabór na studia kandydatów legitymujących się dyplomem IB Matury Międzynarodowej następuje na podstawie liczby punktów uzyskanych z egzaminu maturalnego, którego wynik określony na dyplomie IB pomnożony przez współczynnik 13.33, kwalifikuje kandydata w konkursie (rankingu) świadectw dojrzałości.

Zasady kwalifikacji dla kandydatów z Maturą Europejską

Nabór na studia kandydatów legitymujących się dyplomem EB Matury Europejskiej następuje na podstawie liczby punktów uzyskanych z egzaminu maturalnego, którego wynik określony na dyplomie EB pomnożony przez współczynnik 6,0, kwalifikuje kandydata w konkursie (rankingu) świadectw dojrzałości.

Osoby posiadające dyplom matury IB lub EB zobowiązane są przedłożyć do celów kwalifikacji zaświadczenie o wyniku matury wystawione przez upoważnione organy, najpóźniej do 8 lipca 2022r. do godziny 15:00.

Zasady kwalifikacji dla kandydatów ze świadectwem maturalnym uzyskanym za granicą

Świadectwa maturalne uzyskane za granicą uznaje się za równoważne świadectwom dojrzałości szkół średnich w Polsce, jeżeli zawierają klauzulę stwierdzającą prawo ubiegania się o przyjęcie na studia wyższe w kraju miejsca wydania świadectwa.

Osoby posiadające świadectwo dojrzałości uzyskane za granicą zobowiązane są przedłożyć następujące dokumenty:

1)  uwierzytelnienie w formie apostille, jeżeli dokument został wydany przez instytucję działającą w systemie edukacji państwa będącego stroną Konwencji Haskiej z dnia 5 października 1961 r., znoszącej wymóg legalizacji zagranicznych dokumentów urzędowych (Dz. U. z 2005 r., Nr 112, poz. 938),

2)  uwierzytelnienie w formie legalizacji, w przypadku świadectw wydanych przez państwa, które nie są stroną Konwencji, o której mowa w pkt. 1)

3)  zaświadczenie o nostryfikacji, w przypadku świadectwa dojrzałości wydanego w kraju, z którym Rzeczpospolita Polska nie zawarła umowy o wzajemnym uznawaniu dokumentów o wykształceniu oraz w przypadku dokumentu z kraju, z którym Rzeczpospolita Polska zawarła ww. umowę, ale dokument ten nie jest nią objęty,

4)  tłumaczenie na język polski świadectwa oraz uwierzytelnienia, jeżeli zostało sporządzone w języku obcym,

5)  decyzję kuratora oświaty o uznaniu świadectwa – w przypadku prowadzenia takiego postępowania,

6)  zaświadczenie potwierdzające, że uzyskane poza granicami Polski świadectwo uprawnia do ubiegania się o przyjęcie na studia wyższe w państwie, w którego systemie edukacji zostało wydane, o ile na świadectwie nie widnieje taka adnotacja, wraz z tłumaczeniem tego dokumentu,

7)  zaświadczenie o wynikach egzaminu maturalnego z poszczególnych przedmiotów, suplement obejmujący przedmioty wraz z uzyskanymi ocenami (jeżeli nie są wskazane na świadectwie lub innym dokumencie uzyskanym za granicą), wraz z tłumaczeniem tego dokumentu,

8)  dokument przedstawiający obowiązującą skalę ocen (jeżeli nie jest ona wskazana na świadectwie lub innym dokumencie uzyskanym za granicą), potwierdzony przez szkołę, którą ukończył kandydat bądź uprawniony do tego urząd, wraz z tłumaczeniem tego dokumentu.

1.  Nabór na studia kandydatów legitymujących się świadectwem dojrzałości uzyskanym za granicą, następuje na podstawie konkursu (rankingu) sumy punktów uzyskanych na świadectwie dojrzałości z trzech przedmiotów objętych postępowaniem kwalifikacyjnym, przeliczonych zgodnie z załącznikiem 3 do uchwały.

2. Punktacji przedmiotowej ze świadectwa dojrzałości w skali nieporównywalnej do zamieszczonych w załączniku 3 do Uchwały nr 106 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 29 czerwca  2021 roku (ze zm.), nie przelicza się. Oznacza to, że kandydat nie może być bezpośrednio kwalifikowany w konkursie świadectw dojrzałości, lecz zobowiązany jest przystąpić do egzaminu wstępnego ustnego z dwóch przedmiotów: geografia i (historia lub wiedza o społeczeństwie).

Uzyskana średnia ocen pomnożona przez współczynnik 100,00 kwalifikuje kandydata w konkursie (rankingu) świadectw dojrzałości

Ulgi w postępowaniu kwalifikacyjnym

Laureaci i finaliści olimpiad oraz konkursów stopnia centralnego

Laureaci i finaliści wybranych olimpiad oraz konkursów stopnia centralnego mogą być przyjmowani na I rok studiów w Uniwersytecie z pominięciem postępowania kwalifikacyjnego. Wykaz olimpiad oraz konkursów stopnia centralnego, których laureaci i finaliści będą przyjmowani na studia w Uniwersytecie z pominięciem postępowania kwalifikacyjnego określa Senat.

Podstawą uzyskania uprawnień jest przedłożenie do celów kwalifikacji dokumentu wydanego przez Główny Komitet Olimpiady lub Konkursu, opatrzonego numerem porządkowym, stwierdzającego uzyskaną przez kandydata na studia lokatę (zajęte miejsce) w eliminacjach centralnych oraz status kandydata (laureat lub finalista). Dokument należy dostarczyć komisji rekrutacyjnej do dnia 8 lipca 2022 r. do godz. 15.00.

Wykaz olimpiad oraz konkursów, których laureaci i finaliści uprawnieni są do przyjęcia na kierunek studiów w Uniwersytecie z pominięciem postępowania kwalifikacyjnego dostępny jest na stronie http://www.uwm.edu.pl/kandydaci/rekrutacja-2022/laureaci-finalisci-olimpiad-oraz-konkursow-stopnia-centralnego

Rekrutacja dla kandydatów obcokrajowców

Informacje na temat rekrutacji cudzoziemców: http://bwm.uwm.edu.pl/studenci-obcokrajowcy

Opłata rekrutacyjna

85 zł

Opłata musi być wpłacona przez Kandydata na indywidualny numer konta wskazany podczas rejestracji na studia w systemie IRK.

Zalecamy wnoszenie opłat przez przelewy internetowe.

Opłata wprowadzana jest do systemu IRK po przekazaniu jej na konto UWM przez bank wnoszącego opłatę (w ciągu 2-3 dni).

 

 https://rekrutacja.uwm.edu.pl

 

Rekrutacja krok po kroku