• log in
  • create an account

Recruitment for studies in foreign languages for the academic year 2022/2023

switch registrations cancel selection

The offer displayed on this page is limited to the selected registration. If you want to see the rest of the offer, select a different registration.

Information Sciences - second Cycle of Studies, full-time, in the field of: Data science in practice, ang.

Details
Code 17_SMU_INF_ANG
Organizational unit Faculty of Mathematics and Computer Sciences
Field of studies Information Sciences
Form of studies Full-time
Level of education Second level
Language(s) of instruction English
Admission limit 24
Duration 3 semesters
Recruitment committee address Wydział Matematyki i Informatyki
ul. Słoneczna 54
10-710 Olsztyn
Koordynator tel.: +4889 524 61 02
wmii@matman.uwm.edu.pl.
WWW address http://wmii.uwm.edu.pl/en
Required document
  • Higher education
  Ask a question
Phase 1 (15.11.2022 00:00 – 14.02.2023 15:00)

 Informatics (full time) - 2nd Cycle of Studies (Master Programme), Range: Designing IT Systems and Computer Networks, Multimedia Techniques, Bioinformatics, Data Science in Practice.

 

 Data Science in Practice.

Profile of the programme

The field of the study, after which the specialists have the advanced knowledge in the context of applications of computer techniques in many areas. Additionally to pure technical studies like electronics the students have a good knowledge in the range of advanced informatics (among other digital techniques , web applications, advanced object oriented programming, distributed systems, advanced artificial intelligence techniques).We offer new program in study of computer science including:
- the mathematics is learned in gradual way,
- Data Science in Practice specialty is created,
- we introducing gamification methods to teach our students,
- we intensify contacts with employers in our region,


The study prepares for job in the wide range of IT sector, like the programmers, computer networks and informatics systems administrator.
The students gets the jobs in many fields where the IT techniques are useful. This is one of the modern and the future field of studies.


Education requirements:
 The main requirements for admission into 2nd cycle of study is to have the graduation diploma from the appropriate field of the 1st cycle of study. The range of fields, after which the students can apply in to the 2nd cycle of  study is determined by the faculty council. The main factor is the ranking of the final result of studies – considering the limits of number of students.

Admission requirements:
The holders of the engeenering degree or legal equivalent, the holders of a foreign academic degree and the holders of a relevant acdemic, scientific or professional curriculum vitae may apply to the 2nd cycle of studies. The diplomas of 1st cycle of study have to be recognized as equivalent to the Polish certificate of 1st cycle of study. The procedure is governed by separate regulations.

 

The range of scientific areas acceptable to attendence into the 2nd cycle of study of Informatics are:

Robotics and automatics,
Biotechnology,
IT education,
Electronics and telecommunications,
Geodesy and cartography,
Technical physics,
Informatics,
Biomedical engineering,
Mechatronics,
Navigation.


The graduates of the other scientific areas of studies should have completed the following additional subjects:


Mathematics: linear algebra and geometry, mathematical analysis, probabilistic, elements of disrete and applied mathematics,

Physics: the knowledge needed to understand the processes in the electronic circuits,

Algorithms and programming (structural, object oriented and declarative),

Systems architecture, computer networks,

Data bases.


After graduation, the student from the other fields of study not mentioned in the educational requirements list , is obligated to complete required subjects. It is possible after choice of additional subjects, the limits of points completed in that way is restricted to 30 ECTS. To complete the additional subjects student can apply for individual teaching process. The program differences should be completed during the four semester studies.

 

Payment for semester: 8800 PLN

 

Contact: dr Anna Szczepkowska e-mail: erasmuswmii@matman.uwm.edu.pl  tel.: +4889 524 60 66 http://wmii.uwm.edu.pl/en

 


Postępowanie kwalifikacyjne

 Warunkiem ubiegania się o przyjęcie na studia drugiego stopnia  kierunku Informatyka jest posiadanie dyplomu ukończenia studiów co najmniej pierwszego stopnia (inżynierskich). Do podjęcia studiów na drugim stopniu kształcenia na kierunku Informatyka uprawnieni są absolwenci następujących kierunków: Informatyka, Automatyka i robotyka, Edukacja techniczno - informatyczna (inżynierska), Elektronika i telekomonikacja, geodezja i kartografia, fizyka techniczna, mechatronika, nawigacja.

Kryterium kwalifikacji kandydatów na studia drugiego stopnia jest ranking ostatecznego wyniku studiów bez wyrównania do pełnej oceny, w ramach określonej liczby miejsc. 

Kandydaci ubiegający się o przyjęcie na studia drugiego stopnia zobowiązani są, w terminie określonym w harmonogramie rekrutacji, przedłożyć Komisji Rekrutacyjnej dokument potwierdzający ostateczny wynik studiów pierwszego stopnia (inżynierskich) lub magisterskich (drugiego stopnia ) - bez wyrównania do pełnej oceny.

Dokumenty rekrutacyjne

Kandydatów ubiegających się o przyjęcie na I rok studiów obowiązuje wniesienie opłaty rekrutacyjnej na konto wskazane podczas rejestracji w systemie Internetowej Rejestracji Kandydatów w wysokości 85zł do 15.02.2022 roku.

Zaświadczenia o wyniku studiów pierwszego stopnia lub studiów magisterskich - dla kandydatów na studia II stopnia należy dostarczyć do 15.02.2022 r. do godz. 15:00  (http://www.uwm.edu.pl/kandydaci/dokumenty-formularze

Kandydaci zakwalifikowani na studia drugiego stopnia zobowiązani są do potwierdzenia zamiaru studiowania poprzez dostarczenie wymaganych dokumentów do 18.02.2022r do godz.15:00 ( liczy się data wpływu do UWM, a nie data wysłania):

1. podania o przyjęcie na studia (na wydruku z IRK) opatrzonego własnoręcznym podpisem,

2. kserokopii dyplomu ukończonych studiów pierwszego stopnia lub magisterskich – oryginał do wglądu,

3. fotografii o wymiarach 35 x 45mm, na jasnym tle, zgodne z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych, opisanej na odwrocie imieniem (imionami) i nazwiskiem oraz nr PESEL.

(Kandydaci proszeni są również o umieszczenie zdjęcia w formie elektronicznewj w systemie IRK)

Punkt przyjmowania dokumentów: 

Dziekanat Wydziału Matematyki i Informatyki

ul. Słoneczna 54 p. A1/21 

10-710 Olsztyn