Studia podyplomowe w zakresie Zarządzania produkcją w przemyśle mleczarskim


In power from: 14 Jun 2022

Registration criteria

Warunkiem ubiegania się o przyjęcie na studia podyplomowe jest ukończenie przez kandydata studiów wyższych, co najmniej I stopnia. W pierwszej kolejności na studia będą przyjmowani pracownicy zakładów przetwórstwa mleka oraz absolwenci specjalności mleczarskiej uczelni wyższych. Studia mogą być podejmowane także przez pracowników innych rodzajów zakładów przetwórstwa żywności, a także absolwenci innych specjalności. W przypadku większej liczby kandydatów na studia, decyduje kolejność zgłoszeń. Kandydaci na studia podyplomowe składają następujące dokumenty:

podanie o przyjęcia na studia podyplomowe (generowany w systemie IRK),

kwestionariusz osobowy (generowany w systemie IRK),

oryginał lub odpis dyplomu ukończenia studiów.

Osoby zakwalifikowane na studia będą zobowiązane do dokonania jednorazowej lub ratalnej odpłatności za studia, zgodnie z indywidualnymi umowami zawieranymi z każdym uczestnikiem studiów podyplomowych.